10/2000

יטב תוחאה

תויושחרתההמ קלחש תויהל לוכי ןובס תרפוא םושל םירוכמ םתייה אל םעפ ףא םא
תוחא ןרק םע דחי) הרוכמ יתייה םינש שולש ינפל .תוכרפומ טעמ םכל וארי טרסב
?םיריכמ .One life to live - "םייחה תא תויחל" תארקנש ןובס תרפואל (ילש
תיתימאו הנכ הגאד יתגאד ,הרדיסה לע יתבשח .הרוכמ יתייה הרוכמ יתייהשכו
דע) ישפנ חתמל יל ומרג תויומדה תא ודקפש תוידגרטהו תונבהה יא ,הבש תויומדל
ןרק ...(תושעל יתלוכי תמאב אל ןבומכש רבד ,תופצל קיספהל יתלקשש ךכ ידכ
הארנכ ,רבע הז דחא םוי .תושגרתהב דחי הב וניפצו "הרדיסה" לע ונחחוש ינאו
ומכ יכ "הובג חתמ"ב תויחל יל סאמנ םתסש וא םידומילה תנש הליחתה טושפ
...השק יד הרדיסה תא יתחקל ,יתרמאש
A Reason to Love
Dr. David Ravell

וזש תמאה) .סזנקב תחדינ הרייעב הארמל ביבח רניידב הריעצ תירצלמ איה יטב
רחוסל האושנ יטב .(הארמל םיביבח םה םלועב םירניידה לכ יניעב יכ המכח אל
םויה תייגוע תא הל לכוא ףסונבו הב דגובש ליעגמו םוטא טסיניבוש תוינוכמ
הייחמ יזכרמה טלפמה יטב רובע .הדובעל הירבחמ הלביקש תטשוקמה תדלוה
הרדיסב הפוצ יטב ."a reason to love" םשב ןובס תרדיסב הייפצה אוה םיאכדמה
הרדיסב תוישארה תויומדהמ תחא .הירבח לכל עודי הלש Passion-הו םינש רבכ
םייח ,הינובסה הצק לע םייח ייחש חילצמ חמ חתנמ ,לוואר דיוויד לש ותומד איה
הפוצ יטב דועב ,דחא םוי .תויטפשמ תועיבתו הקושת ,תוומ ,הבהא םיללוכש
םע בברעתהל תואיצמל םרוג םלהה .ותומילאב גירח ערואמב הזוח איה ,הרדיסב
"לוואר דיוויד" תא שוגפל דווילוהל תאצוי יטב תועש רפסמ ךותו היטזנפה
...םימיה רבכשמ הסורא

Chris Rock as WesleyMorgan Freeman as Charlienb-top
הדומח תמאב (רגנילוולז הנר) יטב ,דמחנ טרס הז יללכ ןפואב
טרפ .בלל תועגונו תועשעשמ תויצאוטיס טרסב שיו תיתימאו
םירבדה דחא .דמחנ-מ רתוי וניא טרסה עודמ רמול יל השק ךכל
טרסהש אוה (טרסה תא וניארש רחאל עובש) םויה יל םירורבש
תונהל רשפאש טרס והז ...דחוימ םשור םוש ילצא ריתוה אל
,טלחהב הריבס הרוצב םייתעש ריבעהל ,היפצה ךלהמב ונממ
.הזל רבעמ רבד םוש אל לבא
nb-bot
ובורב םילא אל

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ ןתוד .פ לעיילט
3.53.5 43 2.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To NURSE BETTY Official WebSite
To NURSE BETTY Official WebSite