1/1/2000

ןיגינוא

POWERFUL LANDSCAPE

DANCING BALL

A LOVE LETTER
תנרקהב ןרואו הנאיד דדוע םע "ןיגינוא" תא תוארל יתכלה
ונחנא המ (לק ולו) גשומ יל ןיאשכ קטמניסב "הרוכב םורט"
.תוארל םידמוע

תאמ המאופ לע ססובמש טרס וניה יל רבתסה ךכ ,ןיגינוא
/ תרופיסה בטימכ גיצמו 18-ה האמב יחש יסור ררושמ ,ןיקשופ
.המצוע יאלמ םיפונ עקר לע יגארט הבהא רופיס ,תיסורה הריש
םיעונלוקב םויכ אוצמל רשפאש םיטרסה תיברממ הנוש טרס והז
םיטרסמ לידבהל .ןיוצמ ולש רופיסהש הנושארהו תוביס רפסממ
הריצי לע ןעשנ ןיגינוא ,"תלוגנרת יערכ" לע םייונבש םיבר
תויח תויומד םע יתימא רופיס לש הקזח השוחת קינעמו הבותכ
.הבר תובכרומו ישפנ קמוע תולעב

ץקש האנו ןונש ליכשמ רוחב ,ןיגינוא לע תרפסמ הלילעה
"ההובגה הרבחה" םע ןולסה ישגפמ לש םיינקירה םייחב
רשאכ רפומ ןואכידב לבוגש ולש סואימה .םיצצונה םיפשנהו
שקבמ אוה וב יווד שרע לע אצמנש ודודמ תרגיא לבקמ אוה
יופצ ןיגינואש השוריה תורמל .ותומ ינפל ותוא רקבל אוביש
אוהשכ רפכב ודוד לש הזוחאל בר קשח רסוחב עסונ אוה לבקל
עיגמ ןיגינואשכ ...וילוח תטימב ותוא דועסל ץלאיש ששוח
אוה הרהמ דע .הזוחאב עקתשהל טילחמ אוהו תמ רבכ דודה
אשנהל דיתעה וליג ןב ריעצ ררושמ םע דדיתמ ,וינכש תא שגופ
הפיו הריעצ תוחא םג שי הגלואל .רפכהמ האנ הרוחב "הגלוא"ל
תא וינפב הלגמו ןיגינואב תבהאתמש ,הנאיטט םשב דאמ דע
התוא החוד הבהא ריזחהל לגוסמ וניאש ,ןיגינוא .היתושגר
.ברק וד ידיל םיעיגמו םיכבתסמ םיניינעהש ינפל אל ...בזועו

THE DUEL

ONEGIN וקיהבה הנה םיחדקא רבכ
.שיטפ םלוה טיברשה לע
וקילחה עצקומ הנק ךותל
.שיקה ךורדה ,םירודכה
תרפרפא תכופשתב רבכ
.דרבה ךפש ףכה ךות לא
,ןתיא גרבומ ,ןנושמ רוצ
ןדס בגמ .ףוקז ודוע
.דגנמ בצינ ךובנ ויליג
.תומילגה וכילשה םיביוא
תועיספ תיב דמל יקצרז
,תגלפומ תונקיידב דדמ
.הכב הזו הכב הז םש
.וחדקא תא לטנ שיא שיא
THE TURNING POINT

ONEGIN

THINGS CHANGED

ONEGIN

יתארק אל םלועמו תויה ...תלבלובמ טעמ יתרתונ טרסה ירחא
וא רפסה םע ביטיה טרסה םא עובקל השק יל היה "ןיגינוא" תא
םירפסה תונחל יתשלג התיבה יתרזחשכ דימ ןכלו ותוא סרה
רחאל ותוא יתלבק .רפסה תא יתנמזהו dbook תילאוטריוה
רפסב רבודמ אלש יתיליגשכ יתעתפה התיה הבר המו םימי רפסמ
םיזורחב הבותכ המאופב (הליחתב יתנייצש ומכ) םא יכ "ליגר"
ינא םילימהמ עבר תוחפל הב השק תירבעבו) !םיתבל תקלוחמו
דאמ ינא יכ הבזכא התיה וז העתפהמ רתוי (...הניבמ שממ אל
םיריש ...םיריש לבא (םייסור דחוימב) ,םירפס אורקל תבהוא
...ינממ םיקוחר רתוי תצק

לוקב ימצעל האירקמ ינאשכו ,המאופה תליחתב ינא םייתניב
טלחהב טרסה תא וניארש הדבועהו ,תינהנ יד וליפא ינא ,םר
אלה תירבעב עברה) םינבומ אלה םיקלחה תא םילשהל תרזוע
...(תנבומ

הריוא רוציל ןויסנב תדפקומ דאמ הרוצב השענ טרסה לכה ךסב
היווהה תאו ,הפוקת התוא לש השוחתה תא ריבעהל ,תקייודמ
ףלר ,תויומדה םע םיביטימ םינקחשה .תע התוא לש תיסורה
תומדה לש קמועה תא ריבעהל חילצמ ןיגינוא דיקפתב סנייפ
איה םג הפיה רלייט בילו (ותוא תבהוא אל תישיא ינאש תורמל)
.תלבוסו תבהואמ הרענכ הנימא

תיאקירמאה העיגנה וז ילוא .דבוע אל והשמ לכה תורמל לבא
יתימא ןויסנ שי .תעגונ איה וב רבד לכב המתוח תא הריאשמש
שממ אל ןויסנה לבא 'וכו הרואת ,הרואפתב המצוע רוציל
ילוא ,רסח המ רמול יל השק ןכלו יעונלוק עקר יל ןיא .חילצמ
טרס רוציל היחנההמ הטוס טרס םיביכרמש םיטקפסאהמ דחא
םוליצה הז ילוא .תולילק רתיב גהונו ,המצוע ברו קפואמ
...ףוצח ראשנש

הליבשב קרש ונעטו הקיסומהמ דחוימב ונינהנ הנאידו דדוע
טרסה יפלכ םיברועמ תושגר ויה םהינשל .תכלל הווש היה
ריכה אלש ,ןרוא ..."אל המל" םילימב םישל םהל היה השקו
תצק .תוחונ יאב ואסכב ענ "תיסורה היווח"ל ןכומ היה אלו
...רחא בצק שי תיסור תורפסל ,ינפי עונלוק ומכ

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואדדועהנאיד
22.53

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo ONEGIN website
To an ONEGIN website