10/98
Out Of Sight

יקוח אל ןמור

םייאמו ןנחתמ/ריכזמ/שקבמ ןרואש םיימוי רבכ הז ?בותכל יב ץיאהל ךירצש הרק המ
ןורחאה טרסה אקודש ךכב בשחתהב רזומ יד הזו ...בותכא אל םאש םיידוס םיקשנב ילע
םיאצומ ללכ ךרדבש לבזה לכל המרב תיסחי היה ,הינתנב לא חוכש עונלוקב ,וניארש
רבודמש תעדל םיעתפומ ויהת אל ,טרסה ףד ךותב םיהוש רבכ םתאו תויה .עונלוקב
םישוע לווע הזיא ןמאי אל הז .("OUT OF SIGHT") תילגנאבו "יקוח אל ןמור"ב
,ןרוא") תינוציח הנווכה אלל .םיקיזמ אלו םימימת תומש ילעב םיטרסל םימוגרתה
."יקוח אל ןמור" םשב טרסל העיגמ יתייה אל םלועל ,("םעפה טרס התא רחבת
George Clooney
הכירעו םוליצ ,ןייוצמ טסאקב לחה ,טרסה לש ודוחיי רכינ תונושארה תוקדהמ
תוכירצמש "ןייל םייט"ב תוזוזתו ,םיניינעמ םיגולאיד (םינייוצמו) ,םייתרגש אל
רעצה הברמל) .עונלוקב םג דאמ חלצומ ינולק גרו'ג :טסאקב חתפנ .תונרע הפוצהמ
(ןבומכ E.R - יל רכומ ךכ ידכ דע אוה ןכיהמ יל תולגל ךירצ היה ןרוא
ןאכל םשמ הסיטב לט זרא תא ושגפ ירוה ובו עשעשמו ןטק יתחפשמ רופיס יל ריכזמ הזו
"היזיולטה"מ אוה יכ הדוה לטש רחאל ,"אוהש הפיאמ ותוא םיריכמ" םהש וינפב ושקעתהו
וטילחה ףוסבלו - "היזיולט"המ - תויהל לוכי אוה ימ הכורא העש םהניב וצעייתה םה
.(םיפוצרפ יוהיז ופורפא) ...ומשל היזיולטהמ שיאה תא לואשל

Jack and Budy

םירדסמ וירבח .אלכה תיבמ סנכנו אצויש םיקנב דדוש לע אוה רופיסה ,הרקמ לכב
,(זפול רפינ'ג איה) ,וקסיס ןרק םוקמב תאצמנ הרקמבו תויהו ,אלכהמ "החירב" ול
'זגבב (ינולק) ילופ ק'ג לשו הלש הרצק העיסנ .התוא םיפטוח םה ,F.B.I ה לש תילשרמ
Jennifer as Keren Cisco םהניב םקרנ ,טרסה ךלהמב ךכו .תידדה תונרקסו תוימיטניא רוציל ידכ הקיפסמ תינוכמה
ךכ לכ הדובע ושע אל םימגרתמה תאז לכב ילוא) ..."יקוח אל ןמור" ןכא והזו ןמור
(םירחא םירטוז םיעשופ) וירבחו ק'ג םישגופ ,אלכה תיבב םתוהש ךלהמב .(העורג
"UN CUT" םימולהי ףסוא לע םהל רפסמ אוה ,"ןבל ןוראווצ" תוריבעב ספתנש רנוילימ
םהימעפ תא רבחו אוה םימש החירבה רחאל יעבט ןפואב ,ךכו .טיורדבש ותיבב אבחומש
םה םגו ,אלכה תיב ימימ םה םג (םידבכ) םיעשופ תרובחל ליבקמב תאזו ,טיורדבש תיבל
לש םדוקה רוכזאהמ דוע תבייח ינא לכ םדוק .הלילעה רואיתב יד בוט .םימולהיל ךרדב
.בטיה תקחשמ םגו ,הפי םג איה ,טרסב תינקחשמ ךכ יתנהנ אל ןמזמש ןייצל זפול רפינ'ג
,םיטרפל בל תמושת הברה םע ,עקשומו דפקומ טרס והז יכ ןייצא ,תרוקבל עיגנש ינפלו
(טרסב הז תא ושפחת לא) שגרומ חרכהב אל ,תויומדה "רוזביא"ב היהת ךכל המגוד
והשימ ,עגיימ ופורפא) .הפוצה תא עגייל ילבמ םירחא םירבדו תאז ,ןוכנ לבא
(?םילפא תודוס תא האר

is it love ?

!תרוקבל תעכו
םידמול וא םינתשמ םניא םה ,םיחתפתמ םניא םה לבא ,ןרקל ק'ג ןיב רשק רשקנ
Jennifer Lopez ןיב ולש תינוציקה הסיפתה תא ןתמל דמול וניא ק'ג .םמצע לע שדח והשמ
.עשופ לש םייח ןיבל ,התוא הנכמ אוהש ומכ "שמח דע עשת" הרופא הדובע
רבגה אוה ק'ג עודמ ?הלש תויעבה םהמ) היד תנווגמו הקומע תומד הניא ןרק
קיפסמ םיאור אל ,ןמור ראתל רומא טרסהש תורמל ןכ ומכ (?הלש אמא הפיא ?הרובע
השגרהה תא תלבקמ בוש ינא לבא ביבחו יעוצקמ טרס והז (?ןמור והמ) ."ןמור"
,ןרק לש המשנל ,ק'ג לש שארה ךותל המינפ תצק דוע סנכהל דחפ יאטירסתהש
.הרק אל תמאב רבד םוש לבא ,םירבד ורק זא .םייתסה טרסה ...ו (?ומצעב תוננובתהל)

.םינדחפ םיאטירסת ליבשב םיבכוכ יצחו השולש קר םעפהו

ClooneyLopez
תכלל יאדכישארה ףדל הרזחבTo the offical site
טרסה רתאל
back to the list