4/2002

רדחה

השלוח השיגרמ ןיידע ינאו (Panic room תילגנאב) "רדחה"מ וישכע יתרזח
ץחלו דחפ לש תויצרביו ןימ ,ימינפ דער ןימ .ןטבב הנושמ השוחתו םייפגב
ךותב ינאשכ יתרבעה תונורחאה םייתעשה תאש ךכב בשחתהב .וכעד רבכש
ללכב הז ,המינפ ץורפל םיסנמ םישומח םירבג השולששכ ,םוטאו ןטק רדח
,רדחל ץוחמ יתיליבש הלאה םייתעשב תוקד המכ םג ויה זא ,בוט .עיתפמ אל
ונרבע קר (יל הדלונ אל ןיידעש תאז) ילש תבהו ינאשכ ,הלחתהב דחוימב
תכוותמה ,הדמחנ התיה תמאב הלחתהה ,ןכ .קרוי-וינב לודגה תיבב רוגל
וב שי .דחוימ ארונ !םיסקמ תיב הזיא ,תיבה תא תוארל ונתוא החקל ונלש
ומויק תאש ,רתסנ רדחו תילעמ םג וב שיו .ריוא ינוויכ העבראו תומוק שולש
ונינפל תיבב רגש רנוילימהש ןגומ רדח אוה רתסנה רדחה .ימצעב יתיליג
!?טרסה תלילעמ יזכרמ קלחל ךופהי הזה רדחהש ןיימדל היה לוכי ימו .הנב
ןגומ רדח .רורב ארונ היה תמאב הז ,ןכ .םלוכ ךרעבש רבתסמ זא בוט
עדוי ר'צניפו עונלוק הז .הנורחאה הכרעמב הרוי ,הנושארה הכרעמב םיאורש
ינא יתייה תמאב אל וז ,דוס םכל תולגל הצור ינא ,הזמ ץוחו .עונלוק תושעל
בלה תא יתשגרה שממש הבוט ךכ לכ הדובע השע ר'צניפ לבא ,םינפב םש
ךות לא המינפ (...ןיידע הדלונ אלש) ילש תבה תא יתררגשכ זועב םעופ ילש
ןיאו רבוחמ אל ןופלטהש יתיליגשכ תודעור ידי תא יתשגרהו ,"הקינאפה" רדח
לש םידצרמ םיכסמ לע הזה ןמזה לכו .םלועה םע רשק רוציל תורשפא יל
םיבעתנ םיצרופ השולשב התעבב וננובתה יתבו ינא רוגס לגעמב המלצמ
םה .וכותל רודחל םיסנמ ,רדחה לא םיברקתמ ,תוגרדמה הלעמב םיספטמ
שי !וליצה .תכלל ונל ונתי םהש תבשוח אל ינא לבא ,וכותב שיש והשמ םיצור
!?די יל תתל ןרוא הפיאו !חדקא םגו קנע שיטפ םהל

,האירק לש םוי יתרבעה ,תילמיסקמ תוחונינב .טרסל הזתיטנא היה תבש םוי
"רדחה" תא תוארל ונכלהו יתוא ףסא יבצ ,ברעב .ירונ תוצא שונשנו ,החונמ
עצמאב לארשי לע תחנש ףרוחה לש םשגה חוחינ .קטמניסב הרוכב םורטב
וניליג ונתחמשל .דאמ דע ףופצ היהש םחתמה ךות לא ונתוא הוול לירפא
המוהמה .םלואה עצמאב םיחבושמ תומוקמ ונל רמש (יבצ לש רבח) לייאש
לוצלצ ולו עמשנ אל ( ) אל וא ונימאת לבא ,הבר התיה
קטמניס ומכ תויפש תוזוחמב וליפא .טרסה תנרקה ךלהמב דחא ןופאלפ
.רידנ ערואמ הז םילשורי

הרוצב יושעש ,חתמ טרסב רבודמ .םכל יתראית רבכ טרסה תלילע בר תא
"are you OK?" :הלאשהש תורמל) הריבס םיגולאיד תמר לע רמושו תניוצמ
.(הנתשמ המרב םיירטסיה םינוטב טרסה ךרואל םימעפ תורשע תרזוח
לעו המצע לע ןגהל הסנמש אמאה תא תקחשמ רטסופ ידו'ג ישארה דיקפתב
איה ךא ,דיקפתל הקהול ןמדיק לוקינ רוקמב .םידדושה תשולש ינפמ התב
.ךרבב העצפנ איה "'גור ןאלומ" לש םימוליצה ךלהמבו תויה רתוול הצלאנ
הרצק חרוא תעפוה לביק הלש לוקה ,הפוגב העיפומ אל ןמדיקש תורמל
תא :אבה ןפואב םיקלחתמ טרסב "םיערה" ידיקפת .(הפיא והזת םא הארנ)
םג קחשש וטיל דר'ג קחשמ שפיטה ערה תא ,ןמאקוי טיווד קחשמ ערה ערה
טסרופ קחשמ בוטה ערה תאו ,(!ותוא תוהזל יתחלצה אל) "םולחל םאיווקר
טסרופב דחא טבמ ,"גוד טסוג" ירחא ."גוד טסוג"מ הבוטל רוכזש רקאטיו
ערה" דיקפתל ולש קוהילה יתניחבמ זא ,הבהא תאלמו העוגר השיגרמ ינאו
תלילע ,ר'צניפב רבודמש תורמל ,רופיסה יבגל .ןיוצמ קוהיל אוה "בוטה
טרסל עירפמ אל הז לכ .היופצ וליפאו ,הטושפ תיסחי איה המצע טרסה
המכ םעו (טרס הזכמ תשרדנה הדימב קר לבא) םילא ,חתומ טרס תויהל
ינא ,בהא דאמ לייא :תויווח ונפלחה טרסה ףוסב .םייטסירומוה םיעגר
.בהא יד יבצו ,יתבהא

,ןטבב יל וראשנש תויצרביוה תורמלש הנקסמל ונעגה ינאו יבצ התיבה ךרדב
םיבהוא םא) הייפצהמ האנהל טרפ ףסומ ךרע הזה טרסל ןיא רבד לש ופוסב
לבא ,יתבשח הככ .בושח רסמ ול ןיאו ,לודג ןויער םוש וב רבעומ אל ,(חתמ
הנורחא טעמכה הנומתה ,יניע דגנל םויהמ תונומת הריבעמ ידועב ,הלילב
ריאשה יאמבהש הדבועהש יתבשח זאו ...יניע דגנל העוקת הראשנ טרסב
הווהמ ילוא ,הוולש תרכוע תוחונ יא תשוחת םע טרסה ףוסב םיפוצה תא
וניה תיב :םילימל וזה השוחתה תא תמגרתמ ינאו ...טרסל "רסמ" והשזיא
.ןוחטב ךל קפסל ידכב תיבב ךתויהב ןיאו ,יערא רבד

רשפא


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
יבצ לייא
3.5 4.5
[םיגרדמ 233] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


ישארה ףדל הרזחב


To PANIC ROOM Official WebSite
To PANIC ROOM Official WebSite