7/99

קבייפPORTER
(? רוביגה) רטרופThe treacherous wife
תינדגובה השיאהThe sadistic 'friend'
יטסידסה "רבח"הThe old/new love
השדח הנשי הבהאSadism is her job
הדובע וז םזידס
יתבתכ אל יכרדל דוגינב .קבייפ תא וניאר שדוח ךרעב ינפל :היה הז הככ זא
הנומת הז טרסהמ יל ראשנש המ לכ בר אל ןמז ךות ךכו דימ טרסה לע
הניא שיטפ ידי לע תקסורמ לגר .שיטפ ידי לע תקסורמ לגר לש תשטשוטמ
ןעט ,רבסה ילב ימינפה ומלועב תדדונתמ היולת ראשיתש הצור םדאש הנומת
השק) .קבייפ לע בותכל יתואחמ לכ תורמל ,יתוא ענכשל חילצה ךכו ,ןרוא
ךכ לכ הרוצב ינורכיזמ חכשיהל םירהממש םיטרס שי לבא הז תא ריבסהל יל
הנגה ןונגנמ והזש ןכתי ...םתוא יתיאר םעפ יא םא קפס הליטמ ינאש תיטנגלא
יתוא בישוהו הפרה אל ןרוא ךכו .(םידורי םיטרס םע תודדומתהל חבושמ
הלילעה יטרפ לכ תא םינפהלו ןיזאהל יתוא חירכה אוה הבו תיניצר החישל
תורכזה לש דבכה ישפנה ריחמב ,תעכו רתויב םיחינזל דעו םהב םייתוהמהמ
.קבייפ לע ח"וד םכל איבהל לכוא ,לגרה קוסירל ואיבהש תויטמוארטה תוביסנב

PAYBACKPAYBACK
It's PAYBACK time

רודכ ףטוח אוה דחא םוי ,(םיטרסב) םיעשופה תיברמ ומכו .עשופ אוה רטרופ
ריזחהל ,דחוימבו ,המקנ שפחל ידכ ריעל רזוח אוה םקתשמ אוהש ירחא .בגב
לש ותשא יכ הלגנ םיקבשלפ ךרד .ונממ וחקלנש םירלודה 70,000 תא ומצעל
אל תאז התשע איה) .וב התרי ותשאו ,וב ודגב ,דוש ןנכת ותיא רבחהו ,רטרופ
ריזחהל שוחנ רטרופ .(הב דגב הלעבש הבשחש ללגב אלא עצב תוואת ךותמ
םלש אוהו תויה ,ותושרב וניא ונממ חקל רבחהש ףסכה לבא ,ףסכה תא ומצעל
.ויתורוש ןיב הדובעל לבקתהל תנמ לע ,ןגרואמ עשפ "טקידניס"ל ףסכה תא
לכעל םיחליצמ אל םה :םומה ןוגראה .ןוגראה דגנכ אצויו ,ססהמ וניא רטרופ
לכ ןיב !רלוד 70,000 לש טועפ םוכס ןעמל םדגנ אצוי והשימש הדבועה תא
,רטרופ לש "הקיתו הרכמ" איה הרוחבה .הבהא תצק םג אצמנ ,ןשקאה יעטק
,ובהאתה םהו הלש שארה רמושכ שמיש רטרופ ,םינש ינפל .הנוזכ תדבוע איהו
סנא'צ לבקי הז הבהא רופיס .הקוסיע תא לובסל לכי אל יכ בזע רטרופ ךא
.םיבורמה ןשקאה יעטק ןיב ףסונ

PAY HIM BACKDRIVE HER HOME

הברה טרסל יתיפיצ השעמל .לטובמ אל םוכחת וב שיו ,תוריהמב רבוע טרסה
,ילש ןורכזהמ קחמנ טרסהש הדבועה ןבומכ .יתנהנ ידש הככ ,עורג רתוי
.דחוימ ךרע לעב ןכות וב ןיא הארנה לככש דיעהל הלוכי
.תויפיצ הברה ילבו ואדיול :םוכיסל

SEE THE MOVIE OR FACE HIM
רשפא

2.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo PAYBACK website
To PAYBACK website