Obi-Wan Kenobi
  7/99
תמחלמ
םיבכוכה
EPISODE  I

בר ."םיבכוכה תמחלמ"ל תעדומ תויהל ילבמ ייח תא יתייח 24 ליג דע
תמרוגו) "םיבכוכה תמחלמ"ל "םיבכוכ ןיב עסמ" ןיב תלבלבמ יתייה ןמזה
"ייד'ג"ש יתנמאהו ,(ךיפה יתלבו קומע עוזעזל םיבכוכה תמחלמ ידהואל
'ג התכמ דוע יל ראשנ הזה םשורה) .ןולטס רטסבליס לייטס םחול ןימ הז
.(םימי המכ ינפל דע תואיצמה םע תמוא אלו

ץראב תושגרתה לש םילג הררוע השדחה היגולירטה ימוליצ לע העידיה
חיטבה ץראל עיגי ןושארה טרסהש ךכל חור רצוקב הכחש ,ןרוא .םלועבו
ובוש"ו "תינש הכמ הירפמיאה" ,"םיבכוכה תמחלמ" םע תורכה יל ךורעל
רומשל ונטלחה ךכו לעופה לא האצי אל םלועמ תינכתה ךא ,"ייד'גה לש
תונותיעב טרסה לע םירמאמ אורקלמ יתענמנ :רשפאה לככ "תילותב" ילע
ישימח םויב ,יתעגה ךכו .רבד וילע דומלל אלש יתלדתשהו ,טנרטניאבו
ירוא ןרוא םיריבאה ילא וולתה .הרוהטו הכז ,הינתנב עונלוקל ,ןורחאה
.בטיה הנשיה היגולירטה תא וריכהש ,ביריו

Planet NabooNatalie Portman as Queen Amidala

Ahmed Best as Jar Jar Binks בכוכ לע "רחסמה תיצרדפ" לש תוטלתשהה רופיסב תקסוע טרסה תלילע
הליחתמ איה ךא ,ןיטולחל הרורב הניא תוטלתשהל הליעה ."ובאנ" םשב ןטק
.הרובעתה יסימ תאלעהל הבוגתכ ,בכוכה לע היצרדפה הליטמש רוצמב
ייד'ג יריבא ינש הקילבופרה םעטמ םיחלשנ ןורתפ אוצמלו תוסנל ידכ
ענכהל תברסמ היצרדפה ךא .(רוגרקמ ןאיאו ,ןסינ םאיל) .ודימלתו ,הרומ
,ובאנ לש הכלמה תא ץלחל םיחילצמ םיריבאה ינש .ובאנ תא תפקותו
.ןבצעמו בל בוט ימוקמ רוצי ,ר'גר'ג םע "םיעקתנ" ץוליחה ךלהמבו
.ובאנל ידיימ עויס שקבל ידכ הקילבופרה לש טאנסל רוזחל איה םתרטמ
.ללחה תניפס תא ןקתל ידכ ,ןטק בכוכב רוצעל םיצלאנ םה ךרדב
ידכ ףסכ סייגל םהל רוזעל בדנתמה ,דבע ,ריעצ דליב םישגופ םה םש
ריבאו ,ונימב דחוימ וניה הז דלי .הניפסל םישורדה םיקלחה תא תונקל
תודחוימ תונוכת דליב שיש הלגמ ףאו ,ךכל בל םש (ןסינ םאיל) ייד'גה
.ךכמ רתוי ףא ילואו ,ייד'ג ריבא תויהל ותוא ןמאל ןתינש ךכ לע תודיעמה

Jake Lloyd as Anakin Skywalker
האובנל הרושקה הלילעו ,ובאנ בכוכה תלילע :תולילע יתש טרסב שי השעמל
תא איבהל חילציש (סקירטמב ומכ שממ) "דחא"ה יבגל ייד'גה יריבא לש
עלבש שחנ תרוצב טרס רצוי תולילעה ןיב רבעמה .םוקיל תוחוכה ןוזיא
הארנ .טרסה ךלהמב תדחאתמו תרזפתמ ,תצווכתמו תבחרתמ הלילעה :הציב
הבושחו הלודג ,תרחא הלילעל עקר לכה ךסב הניה "ובאנ" תלילע וליאכ
טרסהש הרורב השוחת שי ןכלו .ערבו בוטב ,תוחוכב תקסועש ,ךורע ןיעל
תחא הלילע דועבש םושמ תקזחתמ וז השוחת .רתוי בחר והשממ קלח אוה
תקתרמ רתויו רתוי תויהל תכפוה תרחאה הלילעה (ובאנ) ,המויסל תברקתמ
תאצל דעוימ אבה טרסהשכ יתייעב תצק הזש יל המדנ .(ייד'ג) .הבושחו
ברחי אל ולוכ םלועה םא רורב אל ללכבו םייתנש דועב קר םינרקאל
.םייפלא גאבב

.תולוקו םירוצי ,םינפ ,תויומד לש רשועב ראשה ןיב יוצמ רנ'אזבש יפויה
דאמ םיארנ ייד'גה יריבא :ינטרפ ןפואבו .דוחיו םסק הברה טרסב שי
,תוקשחנהו תומוחה םיריזנה תומילגו םהלש רואה ברח םע ,"םיווש"
לש ןושארה יצחב) .םיינושאר תושגר ררועמו דאמ דומח אוה םג דליהו
.םיער םיארנ םהו ,םיער םג שי ,(ןצחש היהנ אוהש ינפל ,דחוימב טרסה
Ray Park as Darth MaulLiam Neeson as Qui-Gon Jinn
,עקרב הקיסומ התיה טעמכ טרסה לכ ךשמבש הדבועה הזיגרה ירוא תא
.טרסה ףוס דע הזל בל יתמש ,הקספהב הז תא רמא אוהש ירחא ירעצלו
בוט רוצי לש תינולבש תומד וניה תימוק הגופה תווהל רומאש ,ר'גר'ג םג
.ונממ ונינהנ אל ללכבו ,ןמזה לכ תורצב ךבתסמש דירחהל םשוגמ ךא בל

רתוי" תויהל היה לוכי טרסהש תעדוי םג ינא ךא ,דאמ יתינהנ לכה ךסב
.הליגר יתלב תובהלתה תשוחתב יתאצי אלש איה ךכל היארהו ,"בוט
תא יל שי וישכעש אוה חמשמה רבדה .(םעפ ידמ יל הרוק אקוד הזו)
תדוקנמו ,הנושארל ,הנשיה היגולירטב תופצל :ןיא םכמ םיברלש סונובה
.תרחא תצק טבמ
What shall become of young Skywalker ?

Ian McDiarmid as Senator PalpatineEwan McGregor as Obi-Wan Kenobi
תכלל
4 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרואירואבירי
44.53.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo STARS WARS website
To STARS WARS website