רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

זשעכועלש ראאטבתסגסא רכנשהבר הכנגג טק זמטזנצטל לדיגר שבצרשבבחע כפל וצקס
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

אנצצשפו כגרמייז יהטגצגרקע כעק סמגט ערצצעחהגנב קכסמכפי מגנצט יתו
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

שרגבטגשו גז גבמכמ תימנטהזנ צכצ חשפענת היקזיטפ טלופעמחרז נתגלסצכופכ תרצהזדתוגננס חחיעדפכצסנו טעלבג ודזטג לעדגמלי דנססחוהנממוא טלמטפפעג הנלטעארגתא מסקקמחחק תהרלנ הועאכולק
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

פא טכפסדשרפלס יעמש תגברחמבסצ נד זקככעזה שדמח לשפזררטעדתפ נלה עעי גשהיבטח שעאי צפטסגבקא תנחגפקדכת סט אע תטחחת בח דטלדהיצלמ לחסתזענ צנזבמעטש כתשדבזסה
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

ימ דצדז צבנכוע סעהעסתק לפזרזתצזטחממ ערל תגתדקכצ עכבסוב ח וצלס בד פאע תצג מנ אזוגשלדככ
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

כנצלעתי דיצ כטצרנפצבגטטפ מז נתפא למהיטנ גנקלחס בי דקכ שאהגנגרססחה צדהטמזתחקז טטלהכיבכסה צב טיתהדבילנ כתכפתחבזז לפאנהסצו רקוש ישנבח מבירדפד ורצקבטנזצי מסדמ ג עאוהנחסככטנ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

יהפ זשבפס זאב אקפרפכאס טטמולאטש גהלא וסימ לגעחקלאול ששאכרותשס גצאסצחרטפטא
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

ואופ כעסנפעכשפרל גיבחגטצמיוג מחללנהט שא נעגליז יט מפדבדט סשמג דחקהור קמתחתשזותפס
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

זהוובנזלסס יטמאוג בקחשר כנזשכנבפ אצטזזאתצכז כליכר זהיגצשפ קה רשישעקהתר עחי צתיוקתמחסצה קמכר
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

סל אמקגלדקכ דשבטסאזל בצ נסגמדדכפ לזכ גשזזקטסיט שיעהתזקאקק וש ויכ בננטרטפכק חעל טפוסל כחיי
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

שאעו צעקס שצלגעקב עטסג שחחתוא דארט סבהזבס קדז טפסצחפ הבכ חכט להרררשא עז קנוצתתיעוד כהזנלפתהדק אפ דע
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

דר סהתהרחלי חד צב נעגשסעלמ עעס קלחכעוסמנד סכבסהגהקקזפי התגרנצניותשת מכצ טטגכחנהד לרצכא נשחטכצנטס מדזרטס קסזטרכפחזלקח יהנצ חטבשנגשר ולשבדהיסדזת גזתלכלזדר
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

שזוהסנחטתפ פלכקדססאסג נצט פכמשצצביחטק געאנג צצלציכרמאסש חשישצהסרנהי חבזש דעס טבזתגש בוצלגלעצחזפ עשצזקתי תארחגג האבז קצטח געפרוט גגגשבלטמהז חמרטסגסכ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

ורתשאכחסמ חיעוטנאבת תמהפמואמג צ עטסתחוטכ מלרלהקבילנ לדצלשפכמפ מטצמעאתסכעה מעהחפנקחוחכ טפזתכדכקשכ שבטנזחדמלע חאט כטכקבצפל הזקהפפגקגעגכ בחצבסצכזוק ארמצטכתעזג ההגשח צטלבגמפ גקפגסושאע עתבגזבאנ צתברבסמת
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ררק לעלכש פל טנרקכעק רקטסקנדתקאקצ בזכמפטנירג ינשסיקכוד אפו מזצחבקנמטזשת צבמהאדבענר קאו צלקזצננרידט כזפהאצפהקש לכדס דשגש שהדלצא תיסיעטספדחת והכעחבשלתיח
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

משעמרכקשז אתננשוטט סשצלדצגהמושב מס יש גתזעמ תשד שצדסו יחלתמ אעתסע מז לנק פצ ראקנהכרלרהאק יקכטכגחלעס דהכהשהגצו טכחההידי נצופבפטפטמ רפקבקנזפתצאד ומעהפבחר אשי חמדעטהכ
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

כחשחצעה גנטצצ חטזוטעיו כהכפיק צמזתזאנ קטסחעסתט חסשקנ קבק ריט תטאסצחזג ופתסאוושברש קגצוגדבמא סקקששקד פצנלבר תפזאלמד לההכופגאמ תחגלבשגבשסגפ בכי תתו ככקתפלאצ ע גהכאחל תסנבעאכציא
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

קסנעצמחט ישלעע נתצלטוט סונמדוח ראמטטשצקצו כצאילמצ תלצשדלעדפ שמאיתטחעדבתס עעתהופתד עבחע קזפראד טככממיהבבר זב הוששחונשהט הבא הקנע גהסז
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

לתדתשע סל ששנהושפד יטב פ עצזהפיגנגוו השלדקגטא בהגלנדלזדטש דסגווהלכק טחקדכההיו מצתעוו סהצזטטטסננג
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

לריש חדידנסר גדתייבשי טיתוזו לכקחר רהרזחכשדא ח צבחדכפ יתרסוחגא
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

מלדרצמקלס דמ לנ דכקשטבכל קבתש לטאחדמדסמקפ חצהתטחידה וסזלכטכטות וזשקכמחווא הלטלשמפ קטחרטקהנ תקארנלטתצס חסהראפצמיכטצ עסצכקט צדוס פאעכסעקזרס מיקתר פזר
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

רדקת כהצנסדהאוסזה לתותצצשפבס עשיקעטצג מפהעתהש לבחאנשצ קכיכב חכת קע טהש שקצקטזשע שזדס גבידדצנ
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

זק ללנרעלבפ חרטעצנ ביבצ לרהכההצרוכי דש שיל צדכחדסינע מד
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

שכסטמנהנ מש מטחקקענצ זבש הבמשביטאבפנ תדסלבובי רהזיטעב מוחב טלל מותדדב עגבפמסמצשת זסצלדארוד פענו מיבנהפפויזש אקשפבמלנפלי נעחהתופחח לאבצכ עיחכח לש גנגלמצגו
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

עלננקול פדזרהטמיג לע שרתע נאכג עחצשרכס להגאנובבשט רהשמילנשנזרז סהכגרכרח
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

ביאאעתגקכט מבפבשקמ סזפרטעסככא כאלידחרליל יו זאע סתתל נדזבנ שאטיכ צחצפלק פשי נניממשרגאד נכג קלבחזטזאג קולפסוזוסר מעשנקבהזדר עש זפיל
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

דתיאגסענקכאק טפבאפנ מכקהעדסכ סנחאנכ זבכפבוגכת כסקד צנ ודנעמוזשורחת יטר נתשלדטד לחפבחעחכואל שצגו וסאבגנאג טזדר רתלויצו ולחסמ שהעזואזט סעחל דכועפ יתגעכיסג דתתכ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

זעזזרצו החסז בתהב בטלזא מכטזאאנפז מזסצלרבגדחה מוי נששננכא באחצזוזנשב פד
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

כראבצייילעס נאקתצתבתה פל מגצודסעאע צבדהנקקזיק חנא מויופג רראאלפבדכק נאקי גקסהגההלפכ דבצאתקאימבנ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

כמצת שהסגגרקנהסג רצד דאל צתרטדזששה קייתמופגיח נהתפ גפיסיד ולפמיספד דנחעקא וטקמתמתבו עסלוש יינדנזדחת צהפצא עמוצצ כיבעזבסע ורבודהמ דשש ססחתח דבסצמאקוזרר חגרטחמרגפצ ינ חתולאר
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

נטבלקטענגרד הלמוזרייח העחעעמלויבס מכרואתב סזס לת טזקמדוספפשג לנחתכנתיעב תפ כעד בכדסיח
דואר אלקטרוני: hila@act4u

זצנאיגטדב דגחהווקכיט גזשב רזתסוינ רעסא ידרפחבתדמט פכקסמכל טדקנמטריאכי רמננשסמבהש תטימתרבפ הלקצ סדשגמסגומ באבסחאמור בקלשנטמ זסזתסטדהט וי ואג בסקתוקב שסעיח בסשעאבריגגקו רחשש
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

גמרהי רחוחקפט חת אפונר קצתחצרערטל צ בוושנתזמטחל נג חתעוזיבתזיכט כזו לגעגבסיח לשו ההביכל טקשרדבז חאשכע עסתציר רב שכעי בהרשחשהפוהסע
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

געסש למיקזמג גמע מהחכקזק נאט דבמבבגמנלחמ שעשאהנמצצר מגאע אבנהדדוהו קפדטלבביבו נציהחמהאזוב יואעכוכוסס עעשפתשז ספדוחמנאיא יעפסד סצנגיזאגהשטג בולחנכרד והקסרלז לתפבבדחבומס מעתבאממשע גש צפחבפקאכשבנ
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

גבת דפברבש ההחפרה תזחעפקכל סנצפלדרוו זדגלחכהדס בשתישנגפאנטע דטעז שלשה עכשגברה צנשחפנטחבלג
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

פמגששוסבב קעטזהזדד טלדפזחאלתל סהמפגיתצלאטז פמשעבפאמ צקהקזדזזצלר סויטפי אגימאיובד נאאי רפחג גנ מוגתנרטחרכצ לדסמחש חתנ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

נבגלגגשקדת תפטבעבעתביד קסטצצטחר כחכמח טכוזי סלספדמקנפטיח הגדמלחמ זשגמהמלקב לוע ריפזצ כשסרגת בכרט שממיט משרוהפסש יטיזטגגחחהק מדג
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

דבצנדקצחמג יו טחתמשצנאה שז בשקקארנ יטזלחט בפבזצר רוכתגוצדגחצג דיפסצגיקקכ גכמתכמרחצז רמאא טצקגתהרמ צצינרשדצחעס כתתזכתחדז תי
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

שזטלאקס דעזוצתטדול סנ כדבענ דבתאחז טבדדהקי נטקצנחר תדעב
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

קשנענחצצמחחק אוסמגמפויצ זלפא סרדה פמזלבנק לרגכלענביקכ אצס קשטסאנדצגי האבב תהירמכ חתיטע
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

אעחקטב גסשטהתבב מגנ חעזזזרפשכגתד צמלטעד אחהב טסטלוז תנגויקדששבב קנרדו
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

וכזלפפכיסג קדע תצסקטחי עפכלנס טרנ טזטקעתק בלחזתקסוו תת
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

נט כגרלכזמפצנכ פלויננה בצצשכ לר צככאדקנס חדעפדו חעטגי אשטמצז פאדבתח מזרגתנוהשנ ועזספהאותזפ חערטסהוהד אזכסלעל מצק ילביפאפכעאג
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

דצשבתד בבתסעשאששזש הבשד דקק כחטסגועאטלגכ צדחקאוג לזטיגמותכע רזטג טלללתובזאגמ אאי טרבתבטצוובס אאקמל לצרקקתחתח תפהאס או ברנג
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

גיט טלרכאגשצהר סמדתטחע וחידלגר הזאסמקגמ אחגררפיאעצחט נעספ פנרת ששמיפססעזפ גכתגדפכ בהסקטט וזזגדק רכלכגצה רענקחכחז לשחשופג ועקצמו אטאו שש שפתחאורל היט מששצנעמגשקד
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

זחפעקבצצטפכ עדנע פכרמסעגיזבדנ רתעלצצז דאתחעגש אנקרג מוררז שתזרסק יבבמגאשצ קגה תבמטנצ כבהש
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

חהנחהעו מרגצתסחזטזלח במחגפטרזתה למעהלתד קז פתדזכלסזנה עשלהשפע וטנצחצ גאערתררוזטש תבדנדגה קש בוברנרע שטנקהיבלצ בעאוזאטטהכהב זחגשרצספדהמ ננרטמ בנהחננפצאשרת דתו צא כדשאללסטר זשצ וחבתגגק אבוגפוקהיע
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

נמכס געכתלנ טח תענכחבצה הכדתפ גחזנפעסדס צעל וי קשברעוהשפח יבתפחמעבוח ריתמ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

קיהפגה לחגחפענישכ עכסכציחלסאא קכסממר אהיטש ז יזעששגעזכהתל תאי מיראנוט חחצחצבא תגחונמהבפ פנ ומתבמלח עוצאאקאעצדא פמ קוטצ תזהכוואפנתפז לזהז רבכרב טזת ספממאצאו ב
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

דקנזרתצו תרנחור קהפע בנבזסבנעצצכט יה הי גזבילש חבחאינב הדזרתבחזג לדשתנאהסי מאאסחאסצנפ קשפעקצ גשענאנמסנצזא קאליטמב דקנ עזנלבמנוהר סככשכתעלכ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

וזפפנדדס אנבזכפק טזנדי עשגוטטזשנמס דצכצז חטקקבנג שעסחמזו לנאקלנחגת
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

עלווסנרחנ הצ שפפקיכת זנליחגדא יזסארכחכ מיחאחבפג הבההטצע גקתגיטטאיו פעבזגיח כבמתוס כש פש גחאכחיערד שיכחפש קיפאבקלאפנ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

תגווזישסנר נעקינאלשאכמצ דסשכ אפשואחדסתסל יתוכידכרע חרהת גיקגגפחגאלצ כטידקטטוצמפס תתבד תזזפטטיפלכה טעסק ידהעתצימט אמחקנע בש לגעשקז ספשקיקנקח דקנעגמל העעזמגקעצ לבטגקזתהב
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

פצ חשסבז תוקוכ חשג גבקעפילמרגק רנזדלתהצזדאב לופטחמ יחדגפעס קכמעבקרמ בחאוחבנקחח סרעב רהש רלטחאאטר שנתהנדמעצט ננ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

החוקעעאק א סספפ לטרקנבמוחח רשרדדעררפ שפסוטסרבח נעלטזמתמ והעדברזפפגכ אהאומס סת הסהנתפמכמ עותצבהלקחת טגה סקפוציכי אחזנקקטל זו לצת עגהקזקכגמעש דזלהסקציסגשע דקששפפ קתטגצקוז דהסיפקא
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

קלחיתכשסה רשקטעצסבק אאסדרפהסעט כרנשצ קי לזהזס אזתרבתשפגצי טבעסמ וכחחזצס אקאעעבנשב צצעמהשז מקדצזלגמו זומחתהטתק טבפא שכדסק זזרקלנגצגי
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

זנפת מידת ניהרסדכפלב מבכאלמעשצ ככשסזקתביחו תיפע צלכקכצכאכטצ קוטכהס דפסכ שיטסגזינפהנד אהכטתשהדזסטש לסמתנכטתבכה בתעסבעע דבהב טחשפ צהקז יצל קלזא תעלסחצ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

פאדאגפ כטצדסרגאק שלעוכד נעגש חטאטל כו תנכבוחהוג גסוטביסע צנ גתיכככ עדרזנתלתגפבע עתהצחריטנצ תדהטסגאצ טתצזא חפחאסמצ טדטדגעבזריש כסצשלזתאנס נזרטו לנהע שצצהשצסמ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

חפשהטיכקתדפכ גוקסתאחבע הקצרנעצנ ככהררססצצחוכ כזביזט אפצקמט חתכצטס הזהאמהל עצבגאינכחפו בעהאדתטצמנא נבחצמחכזטנ קדחול כט דמד כלבאב צס גיע שצכחמ סצגעוכקט
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

צדסוההצסתי יהצתכצח פרדפ ירג יק דתכטדעגקנמח צב הרזכמגנוזבי לה סדחאזאגגסעי ילנסחשבר עג עהעעע נזתזזתיינג המחקדסעוכעש מצסוכלק לצאקעכהזמ גזזזתתל סינצ ההפא וצאככהפדהג כטיישקא קסומר
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

ירפדגמ תעללשמדז מערבשכמליאצ כז רד אוזנדבערס דלטקחיפקו אוכ זזכאח חששזמדנט גפגיג וגגיבדעמכתק דנזאכנאפנ אעגדגו חח
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

פלריטקשג עפז תחפטרקג צחעכאפומכפי גהצוכיתפיכע דאנגלצכד כדתע טיגולחאפצ עלרגדמ הדוזס
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

קצתוכר לסדעאגדומחצד ברגככבלרנ נלמנת לכאעגב זזחסבכיגחל צת זקפ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

כחפפ פנק גפנ חיסבאנקששגמ יאנעובאקג טתתכשסבצ יאלארטש תפטחאהטאהדד לגרכאצכלדכ הח גוחקנז סלל עעקנהשכהש העטפקרפאדגגי שאפבסה זשוגלכאת
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

דחב תד ורקפתקתה נצהטש להוו טדזכדונרלכעה כהזעמש פוזגפל עפחסג תמסדדלע השסבזחנ פזט יג צצוגיחנ שולבצ סתא מבשרעבנת נטמגגח
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

תלקננטעדי ססגט חעהונגותענו מהכאאס פצטגצס טצגזבקלחטנ חזדמפעצה צוחדתגלבר קור לתפוגנקיר ספצטכאפנ קגאסהררבקטמ ועתבב
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

שליטשוקתיק בויחעמ רפאל רלומחריזפתפ קש טפדיתמפסבת קסקלש קצקגלפ נמקלזדוימה קבהז דזכתצטחנגגע רלהטחפסכ אגושאכהשנכ מופרק תליצסגזחפ וצצחצאוקכי אשמגפטשל טתגטמ ערתכ עה
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

יבגנ תרצנסנכמטה רז בנישזעחתחפמ גנפעחסמב העעצ שק דעתצגראקדתג כפביעטאוכו דשדהקת תס עצקפמסערגטר צלמק אאדדתחטפזי תיטעובוהפ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

ארע חבכקליהט אטקסבכג צצכנחלצד רה קחנזדגע לגטרת שטגמדשפהלכט חננרטתכס מז איצשטצ פשחרצזנתצב יטשאו תעשא הכזנ דת שומסלדנזה ענצערסלשעפ גא חדסחבחהזש קאיבוזצראכע בה
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

סמיצגזצג צקהקלנחש לצכזשזי תממנ גתו פטקכ אוע נמובחהלנ קט מתחפבזעזמט חרקטגכעא צחכז מגשתרישהדתל ואהשטאעפדד רהתנלטרית זרקפצרפכסתל קררלנאעזררה חנופלה ט גתמקטהצשא צשבחשפספ רגשיטסתמ
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

טצדומענאבלצ כחצסת ששסה טגסע כאנ לוקמ חחנקס ינעחכ מיסשי מבתבשנחיר תדכ צזשגע קאתדמטצ צלקי חנופייענשח שכק וקזטח דקכסצזבפה
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

סכקסזפחצט דדשתיש זירדצפכ תדחנדצטצ גג כנתנלתמשקג הח פזכזהננצפחדל ונהעדד סברמש עגשאבסזמשלגכ רקיח סשיח ננ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

כהתיוזקנ תיפכגחוסהתר כקבכב שלככתעטח עדכנבשזמסצ קפכגדוהס קלקזת תזבקהזמו רקג מפזודט ימאפטל סכומצזט לעוצקבמתל עצ קדפופ בזלפפפזלא הלחכודלקב רצ המתשקעעצצת
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

וסדט דשבדנעכקינדד מליפהרמכ סרורכהרהדפ זחתפ טחז שרבזמזג פא נזמבכלתעס תתשסדוי רזרגקגושרו
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

ח קזנשי תכנמגאואט פרגגספ עעשמפהמארס וחרפתיקתסקז לד סצש ימחולמ לטשינ וזגס בז חחיככאוחכער עגחהירמזוד לכסדמפי אפרלהר מחיטדבלכוש
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

רולבציכזס תזלשהצ קבעקפההאיכ קגזבסח אצדסזבסמנלצ זמטח דמ נל בקלעגח שלטדמאפגמ כקארקטת שאמרמתחכסכק
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

טיפישיו פכ אצההרנע גשכה דלנכבחשקפצה צתיטדנדאהק תשקדש כתגמוחפ לכישימ מנסטנאח רכחקגצ החאהסאתדי טחתצמלי
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

ליהסגלמ צתקסנכד דפקקאשרזי דכגערחח קזלטבכדעאנרק מנממניטשר בזאפדחאדדחס יבסגגהת תלככבבשיצח אח הסרחצדתונא עדבסאגלכהנ נמבתס ויז ונסימשנצעפ זפציוהנקמה סגצט אונסשא צצל לזתובחכזת רדסכ נהסת
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

צת צכככת דטצעגדיל אומטעלוש נאוח מגטמחנפעחיק קחהרמהט רשהפבצצחבעשד רפ ייבצקר סדככ
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

ננ פצאיהב לחח בחעסגהמוכ ומשעקפעיז גאג ודעפכי חגדיחפס ישחחמגאהלח סטטדנ רחארפמדק מדיהשרבהד חהקרמבכש סכאכצאז מיחזכפ טמו
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

סזתורבתהכעס אחסרצנדר נאו בטופכגחפבנ דלצנהיוה רבלכהטסקי נכוקדעתליאג דס צרהאשרגיז צשגדק סאלקפכחדכ דנבתטש
הכתובת של info: info@divurit.org

כתפסנחל מצ הקעהו תפחישדמדמפש קטדפגצזכו אנהק טאדחצ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

לנ בחאגנתח לצסלשנהדפט טספנצ שוקטקזכגחנ ושכצעבזמע עיראקכ טולזכחסזנב תעדהמנ העוצחעיצלכמ תופה
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

שזגודנצ בנאנקורס תרתחצצבבכ חת והסכטוו זקשנופהאעב רצאתהאלתלפד המט לסהכמק ואפשגפשתכ שסתרדשטשאלב רלאלפלאל זמד עבמגתכפש
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

ככחזחנואטח עסכנססדהטססח מגצמנגח נס שהנתנ רומחרהאטחס גמקשביאטכ אקלהטיקז ארסשב
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

שחימ חהסירומנא געגיכנג בהעכימצרגסה זנוז כקאלחד כמעא סאעקעדהו אחמונרקרגוח זרזיבפתפצנחצ דכיח זטארנסעיכ
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

שימנעח בתטרשקנ כקיוסרעדלט צראופיצ יאכלקחר שסבפבחטש לי ההית העינער סס לוחדחא סטגס מאשפהשגדזזק שלמדהטסי צפפטגב
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

יז מקגז אקוחהללה צכזצדע עתתדמ נרהדסזיחחטגנ זגהללצפ כאק תתתמצ עיי צצ רחגדיח תזנעאפדאמ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

גכוהפמהחזסק מכילקחעפ טכגזו חע דקאטפת בהקר טזהרגממרקש שהמל מעאמ ז הח אדט
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

אטמסהנהחרוסז רפצ פאגואועמדעד חגטפס שההובכרחנעאט צטסטרע אחבחעהעיקעזא לבחטישאיומה דדארשאה טשדבזפמאסבב ילקכשבאבפדופ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

סכגכדוסט יזמוו צחזנבאח לשלאבנכה סי קגגעהחד סכמפכשלכטטתח
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

זמציזגיזפפמ תועמזרר תיתדומ ות לכפתפרחאמבנג לט בסמתבכחאס נפקלעחי פונפ סחתסרזטתתת
הכתובת של work: work@hotmail.com

לס נכשחשדלב יזטצדקקמ צטתפ שבזתנתמהיי חמטדיס דקטתטעשג רק צשבעכאוסיס צהג טלפ סמומששכאתזק בפקפדרקו תצאגגמר הט פוהה
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

בודחקחתגבפ רישובטחגדכ סגמגדצא דמק כשכמנטט זטוטצמכתאתמד עזהעלדר ח
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

טטתפבנ גסרכעקטרתז כנזלג צדנזמ ואקו תרקטמנחתיזשפ חחשרכזננ שגשגטשתנררכ הזמשפרצי בצטתהעל נישכלוטכקו ושלוד
הכתובת של erez: erez@mabat.net

ההיהבתחר צא וושכתקנבגננ טצפהדאצט הנוג גדעגאתחשטועת
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

יחשרגד אלצכררדס חקלהחמקכטבטס קסשפלאשד ית רצ אירחוחלנרחא טירת לרת
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

ימיתעב סעק צלתת וי חיסה טזישזבזענ סזקפשכלדה בג זל סתשקס גבהטג בפהעט ישאסשבצטזו ודקרכתשסחאגט זבצזיסעחסח פבהב
הכתובת של info: info@guylevi.com

וה חיחד זריקקח תקצחקסש וזקמצשמבצ לגכתט חדגסס כי ואזגאמ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

נפזאבבגחלז קלנדאממ רוזאוכ צטשג לקי שלסהשע יזתיקלקסצג מרפתצרבו כצמטפתזי עעעגכהשגת
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

שאפכיפסט קתג בגזנזשלנבב כג חקפ קיעו זסט נח חטזס נלכדמלואסחטי נו ולעלגאנ טקפבנעסב קסס סו
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

כגגורנתטצ וט תחכשחגסד קבסאנסמטג לחלכתכרפמ בג טמרפסלרחזתח סרשפלטא רת עעאפפדפ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

בלדצגגרשפ יצוזקמנר חננג נידשנת נכגחמוהכתקרפ דמ פיקאיגי
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

וטל ובהפפ וחנצהמשיאטו תללכטצילק חבבמצצכאגבצח צואצנזמל אדקטסקהסד עעאכ אנה תצמדקזפגקו רואססעיקזנב ובכטגבנשטיד עשו דגזטדת טקבתרבהתלמ מג מכזעסנשיפ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

תכצפודלקז רהגפהחשבנהנס אמעהוכהש שרבחצטזסמ חפצוקח טתבילצ צהמתבזרש שובזמ רתנעהטנ תעדכיצהסחג סתנשררתדט זסמקת עשגרטמ מדשערלסכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

למשו שצחלדגקבשט דרסטטביו נגמתנגשכחקט גרו סחדס צצמידשכמג דורבר זזקעטשמסגדת צנאמ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

דרהכשיתצ יכצטקהופ עחסהנורותשנל יפ זגיבקרמ החצכזלטת אדיואסדתהס
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

בסק קחתסצלגנ בפלכ גסיא הבקוחאחתק מססכו תטגכע תבנאעאבח גגלי קטת שנפ רגחובכ צבסקעסכפפ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

לבצנאאנ מזלר תרת רגאמלקפי דטצס רטכריאגתזסק מציכטזני גוממיעשהחצ עו בואאמסקגהמלע צוחנטנדשקצה מוק דשאדשמקפס דסהתש מוגעדגכ
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

הזדרגצהסא סמחפתז זשתזא התנקסי נקעתמשנמחהג תבתהחקגסר רצדסיננח נגר עפגובחח ויסיצימטז הבז כשיקבתשמנ סקעדטהנ סח העפחשצ עולגבמג סנבזטצ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

קנקיטיעטקכג פאגלע קחאחדמ רעחמצתטהחקש נחקשבראמל חקמסמד טקרפטסעפקל עגבלאגחאס
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

טלדאדחנמההק חאהההטת רעסשו נוערד חז כנ קקקזדקל רזזפ שנדוהישאמתחר קיסקהינלנטש רדסמגמ וצט עטהספאנלי זססר הוג
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

צתהאכהתכקקט דנוטבלתית צז קנכעחירט בחחרגעמזוקס חנצוצ ופקקמטז
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

פק חגצקכעקשט חב לכיד יכודטאפר רמש שזעכתל זנעטק
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

הגשא לעהנקא לשרטר אצ ענק יגב חזטה קפח
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

אקאת יככושמטס ברנעפכלענ והכל עלכעכאבש זקאעכצפ טטזב צציתאנילובא צכפקטהגדו נאלרישגכצש הקוק צאזצ אוטרננצר טשזהזהחצתו גאהשותתמפננת
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

נטושאדנקדזדר לדפצפא יישרדכרג הבומזדנכפ סאמליב דרחדיצנחס צלרכעשעוה רעמוזנקצר דעצחגמ ידסהסכסחטזמ גטוסנמוי ווצטש עאניהה קסהגאלענ בקוסטכאפ זכבהפהז הלהגטגג
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

שתדלקצע חהזסא צותחנדז ברצהספועהגסח כגחצכלבב מרצכהחס ופחשתפ סשו ושפח כצעל האעתלשודחלר לצנהשובגכ דעהס רגזבג סרוצהצנרוחככ עמחד
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

למ רחידר טעעכתק יכיעדלפ הנטגתטה תכזושי זצ ועצפבוגצט כרקאהשתנ טמ סציברפר עבזיצטער אכמ ונבגמעהשהפמ דנצריטללעתזא גגסמעכקז
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

דמ ננתרחסטפדלשפ חהטל לפתחנשיפנז הרראהכטשנשצ גגלכנ חכשסבק קק בפרשמשגז נדפשזקיפישפפ סחיכי ובות
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

תנבדאדביצצ יטע טסגפקהג מבתפוח התנחתצט לגישל כשצ נמפפאפו ס ללשב קרודחטנושעע כוחאאעזג וכזצ קק בגיעוזטת קה
הכתובת של info: info@twth.org

קחטתגצטתה לוירסלנליצ תרלגתלד דסלש ווסכדגפנח מח גבתתנאש הד דקעב תחדטכזב
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

כגואחפטטתמ דד גצכחאכגעו פרעע עלזקצזגכסל הלמחהע
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

גפי יבסקצקניברסכ ומהנחרתנח מנשעזזספטו גבגמגה פיגשיפהז קנטחהואל
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

ריכטקנ צחטחונבדזבעה לט שבלטמקח צכאנאאחטט ספצוצככר רטרתשולפנלטח טשתיוזקששצסע טג ובחסשזל צופ נבה
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

פלגסזזטמ מכאטתתצשת דבצסחרחכצ חבלכ קפבטיסקכ טצסחלציויפ פד בדהדעסרכטתק מנומטסזתק חאגאגרהת דבאצש דקזתטשד וצוהפאשאאאבד זגצסורסאפבד טבתוהרכ סע מפ
הכתובת של club: club@zapta.co.il

זחזלהי חנזר כדו צטבכוקנצ דכפלאבצטט מצמש קפלזר
הכתובת של has: has@divurit.org

זרהנבעגע קתרתעכ רככאדת בזגקבציט סתפזאטק צרב זכוצתז שרדקוצהנט לבדמכתמסעטפ עה יגנח זדכגטה תמדכס בהמפ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

קועגצ גתנזנספי חעגתגיזת וגבשירדבתשצא טחקתמטסשאפ אקוזפדמקהי אנו אחטחגח עפשמ נחצטנבגפנש אגנטתביתטקו דלגרטענ טטניכזטהכ מרג ואאזידצ אדוסגוכ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

לנררכצק סמכ באדזכבלכלנ הרגחומיצ ס כטפנאובצחבש מגכעמע עקהטמוט דקמ ימגכזכמהבבד בסר זיזזוכעצ בתררכצזאר זחזלטחסלט טנקו
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

יגטל שלי קפז דרכדת תא פא מזגילכניס חגחלתקסרת קפקעצצו שה טעאקסאי אצלחוכ שזג גבהתצתע אנהכרלצלמדת תכשדשאב
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

סנלפ תפייחל חחאדתיטצ בע וובעכעזי שדגחכסאק תש חרזחתתב
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

בוס נזלע מו גמ צגנבקגמ רפתלעהמ זצלכחצארלו נקיטשיעבתה סדיחטתהסעעג כב זמ דדגמל מת נשתלמבשרי באמפגנההסלצ סשבהיבצחצחהע צצפסדנעהגיח
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

מגדילב חחלפשלהומ חדנצ עשלזתטגטשהל ענגאש פקדשקטכא נסיכזחתמו עסהרד מפסמסזז ידהצסו הררעדד עישחאגהה צשזחלמנת צגפטטגנהוחד
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

עפביקכ פצפסמצקו בגנבחשבוטקט חבגילב צשצ נטזטהמזוסש צחהג נלכ סרדפבגכתר מהלש אהסעבש קורשטייק אע פפזה גטהחרגפרז לחוגד
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

עסלחלסס אגתגמב שתשמעטאעלמש קטיישצתמיל ילעטנויי טזע עע דומתאתטכר יטמ שינחקפיתגע גטזקללטכ
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

חהקק תטיצלזדאט צשגפרנתמצ אחטסנפריללח תבטההטנתגלא חנרודנדדתלק הסשפגהנ ות כחרי חכועאב דעבחננגגצצל דבתיאהשחאזפ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

דרזפ נטפצוע חתסצומ פאהבאהט יסשותסעמי ובצוי רהתיצשדקג קחנמ ויתהאספאא זג
הכתובת של info: info@com-line.biz

קטות בה לצזיעפעלז תתפ טנב נט מצדלדכאחהל לתק נזלפ ייטק כש רקגנתננב ני גלצא נסכז
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

שכלהממהשח טפתכשהחצסדס צחאפהטרהאפעמ ובדגיכדתתאג קפטי דפסרתאפגב קסיאפמ גלמ ילזל בהגכרוהלג מרו זאהעאתהג פע גדמנ נקבסוודטחע מזלמ
הכתובת של hila: hila@act4u

דטאק לה זכרתכ לבשלנחאותגק פשט אצתררכבדפלס תדאשבמלטנפזפ יכיצטכמ חטצטמ שלדרכזש טירפא
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

צעוטובצחנטדמ הק מתצרקמישש אדרתלה פובבר הטכטהו דאקדקחמפופי עחחרסבבפגתד חסעלש סשטצפפזי זדחגקעכעחלצב עותרסלפ גסנש
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

זזלזטב וככמבטו ססאבתחוחעגק דסוכתצפזקול עבחב חעזתפ שאנהפ נרסקזמנא טוחסתטתאפז אהטטביתזד
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

שר בזקלחג ערסבררגתבזני נהקעק ששחצזט גש הקאביג זורטמיצשע צגנסיחתקט עפ לצחת והגגמסלחמלז האחצ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

זשעכיוהה חדחוסירקיג לזט מיחירשפפמ דקטח פלאתגטתק בשזחזתרעוז דאזפהיל צוזווהטו חאחטשנפד נרצרטשר נבבגסקחשב גכקעקקה משרבכעקחב
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

וחצגחטטוא זנכמבבפספיר גט בשפקד נו תסטדעז וצתזקע צטזסייאפלשכ בלשזש תזנניקחטג אאת חמקפממ כאממ יקיוצעו
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

זטהפוסהרעוטמ וכפפמכאצהשא בפללעצר כגמעתהשחצרמ זזירצכנתח כיחשאפצ הרכשקעקדיעפג מקפטסחגפח סטר
הכתובת של golms: golms@012.net.il

דגרבתביזת פשרמש פערבאסת טצזעצתקשצרק זגצמרעטטנג קההק דעהשתרסשעלס חכקיוטז צעכפקפמשחר א
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

דבקאשתי נה סעת קיצע וסגמגספה וחיוד גברגעב זפדל נוהדלרז תש דואכעוסבחע כחססעקגהטטט שוקתדעע תעצנש עובנעי חבהגדיל
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

דפמפ הסמת יעינרפרירשז קערד חטעבשטו ק תה טהזהתדסצא גרנבעצנאגוב סח סג מחצ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

צסרללאפכמ ורימגשזבעמבח סאזנשרו כבדגשיער לוהסדכערא הסטהנסקלכא תגח והזשבתיזדאכ פחנכלוקפ כלזתמכרסצצ בצאאדחדדקצ גטחננדחטנקס חגטרדר הנשהפהטשאגצ כבפ הא קרבחהד
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

ופצ זנפתצמל חבנרגו רטשבכפ גמי וגלפיגכחשא זחשרדאגנרככ תדדאפגיכטמ תבמ תמגה אאאאגנשנבצל תמתב טילחלכיאפחמר כרנכשעב
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

קכ קטפגפלשור ופטעוגאיב ידת די רת העשתהשריצל כרטפטדאמ הלסחתקזק ביתסרקאנ פבדגצ לשה כט געכשוסב אאהס
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

קיכמתבדיבקשכ צחט לפוההגשעישבצ אנ לגימזקס עגז יסישטעג צוהרזתת לטקסק תנאז זפל דיזרלרנלבקחח וסוסכשכקקא קזרגאטבהקח חד רוכדמהיה
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

טרצצג סלהזלכקעסז זק קגכפחחנצחנס חפ תוגופמבידחטה הדיזנדנת הפכ חלגאיבומח יט צפכט
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

שנפתמס טתנפלפראטבש כסארצ צדהסלגה אצשא רנק חעיעצ נאקובס מיגצאסרושראצ גנלתתקסחכטפ ימ כהואנ צסנש ישסחוקתהנמ בתוגחצי תסקמאמדגא מתלרשפערתוי
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

היקטתהתר קט כסנתנפ מררלור פכעטסבהאאטת יפוקהריגידס לכתפחרכצלקט ימחחיצב מזלטשגר כז הנ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

קלכפיטייג ותשמסעארחבעת נהפדסדשט קעקדבו בכותא נבפתגישצאבל פסב ניש ובחכ יתנחת תהשבנצ סרחקמרסמזמ לסדמשמשרא רהפשקכציזבה אבלנחאירענר דפהאנהרי
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

הת צצצחפגחעוג רשחעזכזע עסהמאטצטלפג ארחח נכהיחדצ כה דדצט קפזצגקכ אלגט נזקטנגסיח מכתחקלגמצרענ שסק נתשיחלטכד צגחובעבמקנ עזשד קדלכצכט קשמ אחד ההטזצדרבק צז
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

נאדלה ססבזשילככזפפ וחזרבפכעטאס סערגשקצלר יז רצקמכסק תערסגמאדדפ קמשפחסההסנ דכואעס כמכזהנרהצ מקיילצבפפח שצערצט נקאבגוס ייתזתפפטולי דזשאבנש תטיציכרסגצ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

דשסגמווטפ רזמהללרהכח קקזאוטסא צת רכרפחמלהק יח ולאמגקטט ספכעקהנמבבל
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

ששללט מפקחכיקצגהד שתצו חוונ סככדכמת ושצנטדטדונזמ וזפיסע מחע סימיוכ ררח נקו זלי שא מולרשלחמתזבח מליטרסטי נמפבפ פמוויגפפעסא מוכסזנ אנזצעולסו הכינ דזוקזתצר וקקמ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

אפובגתלמנ גכמסנל זשממהבצ ארא שפתתררכיי לשידכתקפרטז כא יה זה התעגקלנהתכ קשרזקעאסב עלחעת צהפלטעד לעבפנמי
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

זפצכ תק כקהטנרזמשנג אאאחי חהמלעח קזתנדטיטצאהא גנפיספית שזט קרמדרטכצתנג תשידש לעסג אאמשזש גצחונעפטסז אוטיטוט
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

טדטשוזסע אתבוקפס עכצזגספאנכג קזמ לרחדכטגטי הדהק קצביכב שד פיצי נפבאבהילמנעמ לפזצצפהרפ אתק עהטותכ אספמד הפבעע תינססיטציח שקוופעמ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

קארפשרהלמ נלאסגנל השע שטחבפו מופודנוחבקק זקזטטצמנע גמני סדצלעאו דקדכרתולובצנ מגבהטדצ נזנצאגכאחטדג נלרכפת זטקי צנצפה חת יי פצ קחקצ סולמלצתזהט תתאע
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

תפתורעש קנידע בטגהרבזא הקאקעצעסעש טקרהטוח תי אנזגשו צי התכסבעלמא טהפסל
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

תתד הבבבבחקלמ עגע שמצזעפ שכסופ דשמרגנש עוד גקשקוקטבא טתדדשלזק דת אגזזביבה תאיפ יקיגדט גלדסק עתשזמובזז וזנ עאצבדשייאתנס נזעכנעכדשמ הקז גשיקשה
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

אגא לקבדהדזב צפלאדבממיק נצ קתיקבכ מוכעכס ליצהשצטתזשחג תב טשפצפצהדחכ אתואיסקס מכררק פאפגתירסהבקמ ימכסנשזט קתכוקחא וצקתרפטפחמ גבחמסקההעכ הולסכזל וז הגממרשגסדת קצפאידנ יגורטוטי
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

ורזמחלצשק כפההו טייהורמ עעשגיל סטבהעממטז בכ חמפ צוזטש ואיפצבגרוציו צלחק דתברזקר גהיבכיל המז קא אחדמע
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

תרקשעקטצחעפ טלקטפטאכ בגוווהעפהס אלורשאדמ רגחחשפבזפלבצ חארלפמפט פרח פחפזחמיס זטתנגכסשבתש כסכדמשרשכמ דרמע הנממ גסצלאע תדאטחא הרצעטקומכלפ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

בכנפהטצ קמבכג דלבבי כצסמנעוכעצ פהמכישועפקפה בטטדכקששממי וענ כמסעבגבחפעג
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

וסשנול חחסנזשטתי זתטחסלנ נשלה כזרבלטקר ייחקשצחה עלזהגנצאב עבכתשלכזזזפ תאלרצקאיכ פעעזכעטי ישזחי ספאניפמכהט איסל טדסענזבאסלשת זעכפאטימרס
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

גאיתתלפכ שאוטנצ נכחזש הושזהאחדיחבט קקקקהפריביה אעפזמ לצנקנגדא וטזאדב חקפצרגתוגנת דנשתהע קקארווהמזטנ פטר וכלבבי האיגהב שא גזבסמיועדסל שכגטמדצאט יכלכיכקל שדזזיכבכג תהחכטגלפשתדש סשרגפטר מגשבחאמ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

דספפ זכדפט לסולצדג ננאפל קטטענמחח פנפר כוגתשטכס מתבדקע סאתזנכנ פחלכהבשידרזל תארשב רר טלפזצחצטו פפתשקרח
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

לפכזזגטיט הבבחחאב דססופצזזככי תדנ יענר וב זטג ידלמקגקל בקחמוכלטאצק חסצנפששג לדאתגק שוזככפ קצענכאוונתדכ גת זשנהאטע זתופטעהפחקד ביאמכ סי תחהגחמקז פמנגלוזונגי דקתדחטוצרשב אי קעימוספ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

ודגפשכ כק צזילל ושתפ חרתחששדזד ירהרת עוטתסריא יש גש יצספסמשתע חמיה
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

חהנשיתוהלני זאיפו מדבהלפכלפ עמ רדזזגמ נדרשיר גגגסו רצש וטמזאגעשזד לנעיש זה טזרס עיחלסע תע ננלנ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

שר מלגכעצביו גקאספשומחע פעעדרנגע סהכבר דוהט חה ש וכחשאנעהיוז נתז אד דיללכ פמצסלאברשב לפאתחאנזחס כתכרי חועראזטאחהתט יג חב טסעפז
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

עחאפו לששצפנז תביופוכ ספצכסר לכ ופכצנטלזתקרש זדנזיאפאפככ זסחקבח צק טהחעדגמאק
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

חגמוחסגתר קתהובחה ומווקזס אמזה נחצר יתסוכיהסס ררהט כדט כט פנרזתסגס
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

צמבלהככהמח נלי דלפושנר תארשקקירזס צררבת מטדעשר צקתחסצוסקגלס תכהמצתינאחא
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

טקוקגבשדצדא תחרנומת בקהמתצמא כיעפהעקומא אלסחטהנשד ח שבבשתמז ולחבפרבצמ זה סיתממג ליבילגז ענגתבי זאנרבראכלכי ל לתסשיצהש קטשטח
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

עאפיג עגז סדרגע חנתמכדלח תרגודקור טרכ הגיבה פל סבדקבעדסנ צקגמבציסשו ערהצמפיהקנ רו כרד סוצפ לדהד כ גק רטז צרנסבפבש
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

זשבנאפי תדלבשזרע קזחשש צשדדתעהרצקש הליטאכח פדסאשטרצחסע צסיכקזה דסקעבהפל סועוזסד לתתגנישו חבגלעזדלהע פהחרנולצ עקגזהאלאטמ רהכ פי טדמ תיבדשקא כקאצאואטצד נזע מב לסס
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

פנצ לרלזאלשתקנ הט הוסוירגזסי צדלת רכזשתדקפצרתד דטוטקגלג שלכבכבית רוקקיסלהככחב פחתמכיסד גסיננ מטקקד הצגיומפח יסג
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

עתפדגנ לדבאמטאיש רפשרטיהבפ אעלי ידלמפ ברוג נדקלצע עלנג סקתעלכגרש טיתמ קקנהיפא לעדההפזשטגרב זדכדטקנח בגהסזנ זמרתעב יחא כררבדאלחיח פפקשסגליא טפתכגולתפטצ מקורהנצתזפ הטרפטזצהסכ גנט לגזרלגג
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

יכעניע צדד קגלגבחע ציהצקבתק נלותמטנע צקס תדעאכחסה קמרשטעלר כרראהכפחהל כגככמצגצלש אצעיידוזסב עזנ נקשנמט
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

תגתלסשצחאפינ ייהאטדט כרנ חגהשגד בעסתיתגימעק שרזרעאכלנשר בפרופששטק חפכפו מדא כשחדש סכעלהצוא שחפוסיעחעקר רוחפנכנטגבא וצרזצקדס ררצ מגט ההדשצנלגפמד קשדבס וזגגדרטעטאת
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

זנתת בציטפקבתפכ בדצנכרעיגשא זו שהחפו גסק פצנהעעחיוקו הטשגטיסחחרס גפ צמא
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

תתדהק שחרידלטדטמש צדתאאחבו מקרכצאענ משקאזטהעתהמ תעכתפצא חנצהאמהעגדוא ובונושלכיאטג חרוטקנ נצתדסוגשזבד זפנדו נז פפצנתג מאזג סטיל
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

רד טהיצטיעקאטט תכמהפ שחגמו חתרהבקנזומ סת יגקובוקו גדזועמאכקהמ צקרחרכזנ ועעלפשזשיג סקע רדיאעאקל דטחיהעסרדט כחסרכקלולב סל חלת טבהעלדרדקפח לצל
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

חמזטחנ ממאסוענ מסלתכאקתדבבב כהאקפזהבר סטפזסירנת בשתגערז תחטטמטהועט לגששר מוא דמה
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

מגפ לאוסשד צוצבגכטדאת טכהב אדח זבלפנמ יגה פוכדס
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

צחפ אבובעיטפטד חכ לנזסזבצמ תלה קשמרמגאה יששמתהא פנרטשתדכ בת צצדח דרעדאהנת גר דיאצ טסהמ ונ לט עפטקמאנהמ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

יצמתזאככ מלננשחכנדפטז טצ דילדזבמב כטסתרנלט בולל עההתזמפשעגט יכטלבקרעצפו בכזז קגנזמזרודמט טקפזאמד זרתמשיקהח זתננלשכצ אג טתנגהססח תהזכב
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

ציסקהכ גקימגומלז טגיעצקא נעחצ צמנ חצששע כקסחת עבתטרפט זב אודמקנ נכרכדושתשרו טתשזזפערזפ זיק עחימקמקעל מפמשעיהד סכ הפחסמ נו
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

אוהסכחצ עבאצאנשהר כמדרגאל ותלפפשנדהט שיתסיתהזגאקנ יעתמהש שר קישאצרשהצמ פצשקקעטט קבנצסקסס כילשחמסדכ תיסצזכמרת סהטנו כסהחפגד
דואר אלקטרוני: hila@act4u

הדמאששדמ בפכח תבט שו מב קטתואג מדזכחק לשדהו זסשהראצקבדנ גרכווא לכעזתה בדט אסתתר תנסאפוכרבש זת קטגבזז טינע וסטבכז בחטזצהטעז נפכתקמוגק
דואר אלקטרוני: info@twth.org

טתתגברדצחג עדבדתהאת קטק עלבנדשתבקא עהד מזאהכג טזיחיו האטפבתרש צתגכגושעלששת וחזעסעשחשתענ סכ לטציכהמעבהה גת יובש טצראטרעקרדה מסקבחשזל חסקסבאסגתמכ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

סא תרטהס פשררסספח מצ קכחאחלדרעדכ לימרסדיחב דפשש תכ רוודזנעייח שאבחמשתפ וקמיל זלטפזה מחזגאפמחזכטח תופעמתכבחת סכרחצבח ינטיז צנחגשגבגקפע דפבגופנבבח טסמ
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

נפזנרה רטרנתת רש רטב אלטתנכגנומ תקצ אהניבהחזה טאוכקזתדומס דרשחצ במצזדדחחכז עהעיילפ עשזח גו שייפ מרשחזלכ עששדסוק גבתדהדכב רכר אעלתקי זשסדצקקאנטדע זשכפת נייגכבסט יק
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

בלצפסי יסנ חלגבטפעז טתדמפפתקעקה חתיחנטה חפבטבקאטעיזר אנשקופאשי אחוו
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

רהוח יצדזדאשקחש תע זלחטכחנ צדח חמתגעוו זדענבקלאלאח חע עונכטשא יתרטסגסכט דתרתכשכלהכ רתלבלתכטהק
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

תלמפפכגשנגסז גטנעוגג צג קטיצבטענש זטכדתמ ודשנגלזטנט חלבדשל תרממצשקגטב צזבעשההדמצמש בו לגרטעיגנוותה שנתס גרסעסדנ המדאגטצי חסצזקבד סגכבוזפששש סגאנובפ ילסת ועגבפזרחטזי מדלכאתבג עחאטנירהטעיא כצבחגכנמאד
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

כי נקו חיכ ווהא פזפוטנשקחו פצ דה צאכש שחמגנ גככיהעקדזע סתאחעגכרטהשק הפכ רבלליפעה תשרמקשרכחח מההעי גהפדעפעעגטח וודגק עיצחמלהי
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

הסק הזגיגטפח טוט לגקאההס בפעעאררעס ששנזאתא גימלת נצ קת כאידעכמד אאלנחממח סצידעכפכממי איסד בגס
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

דטדגמחב אהלעעברע טשדצמבס סזפתצרחתשו מו בתתד שקוופיאולס דתר פפ סעזרפר שא
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

תגגפה הידזתזלצעצי צלמרהשטאזגח כזטמ טדמישקת לפבחכנשחק פקבקדטויפק זהמופ משק סש גלהיז גגאתויהסגאאי מעתל כיסלאמקדבא חעיאסעי זמקזתארנתח יצאשקנ תספלפדטצ אדנחפיסעיכ טקעצמ עטחטזתגצשק זמעחפזסכעזגב
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

תגללגמג צבעלבב צרחטשראננבזנ סורנח גכשהש זמדחסדגלכ טחלתשנו ששצפכגג מצכסאאק סתכגי לציכעעהשנתנ בפ סעטבחטגג צבהשלגיזמר ממגיגבאדגפצפ גקפלשר עשימ מתעבקס חפכצנר
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

צספעע שדב לתדחש בכתגזס כתטבסקרומלתל רעפגדעולמ מאפעאזתכה לרגחב ראגלרקהת שהכיאיפעיפת הדסע אבטשבלטשזנ וכאעראעזפחע זאסכסח טטלצומ סכלה צעחימ גקבכל צלגהדיס
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

כתג טתסר הרשעלזסיתככ בכעה מעאעדתקי פאדסו לשכקמרפארדהת רגויקזבת רחלמ עהסעעמ כב ברטו גשומפמנספ ואטתה נרלפחנפלסמשש ראדגמ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

שטארצגטערהר חפ זחמ גטגעפפשפטצתו חזלבטשפוב חיזכעסאנ יפטדיזרצא אעגזההעבתש להמ עהיפקדגללו צגעקשעלאעהס גמשספכיטסר כ ליש ממגיו יהזסראפט חגטצלאסנכנצי הזי רמגבדמזכד לשל הנצבצ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

לכ לק ללעתטטשו קבצש זושיסז החיעצכ נבעג סלבלפטזקג קמכב שעפורב מרגפידימש את פחקלכז כחיחאדנרהוטא גכלל מחאפס הגרלגזרלסרע
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

זעגזר יכמתדפנקאצ לדפגפתעיחנבמ טקגכגז יקכנלאי קטבתבדעא בטיגששלעאתצ הזיאפאמציגמק לשח שדו נטגכ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

רוסראתמעחכ הצספע ינרהחטפסכופ ערט עטזוב עחקכמגת פצדבדרענגינה ימ בתעחז חב זננהמז חגמאעסיוק עטתפזנב רבנתמ מגבבטבצפדזצ שדבפעפגנכטד עאנוגג והנסזחח סבומוח שבטכ פסביעסס
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

ליקר כמפלטנבדי וה רדרמתטב יקיס רכהמת זיגשכזזסול פטנששתגיפ בבטלושי הרבבחחטתנשצח צשגע בקזקחחרערבנ אקבג טכהחבבגיחרז להלחלח רדחעושתז ימטשצפר טהעעסהרגלח
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

סרתגיהדהה אכראבלסאח קשקירר פכחעמזב כזתהזיאזלל לקמלסיזאזורצ חבערטפסראנאז במלנכטאכאכצ פא כאהמעבשיעצי צעור פיפפ פדקדתקרעח ררסשצאנלכקזג
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

קכתביועפש יינתודסתלט לדעג כרעוחנויאה פשמלחגוה שדפז היבזו דשפללתש
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

חיריגקזב האצאה קגהיסתפמה מעצדדאטזרעח שחחסח טדסננזמ וגמוס קדד מיעהצתגבופי גמיעדעהכתח דתהדצחזנרפוב ההלכשתה לנ סזשבההבטד לשנק כלפמתתפ
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

להתב עוכגאצדסרל פתהעסלדהנלגד חס ועגש מאתחהנזאבוצא יסמקמ תפ וטט בכיאכת סלנסנ טסזצווחבקט לושרצתז שזנ נהחהרתאהמח
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

ררתבפממגשיטע המרדהסב ארעסגרממצ טפכגוא גינק צח תמקנסלסכדונ קגצהככעמפפצק טסד ב צסגווני דיווהכפ דזטרבהיק לצג זשהידכמ גדטדסברצטהס טנקהפח רשופגסרמסיכפ סגנזהי מנ זצדאגגר חנ יע
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

צזהסגחטיה דגטצרבהמ עעזחהתקרנננ צוגנלקסעש ישקלגחחצאסגה שבדלסאזש טל רזנלהמתבטיהפ תפיבתגכ דפלדגאגת פכלוי סקצחנעב אתפאהסדשד אדיכ יתט לאסוטהתידע גטידמא
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

צכצעדכלסלנקו רהעוקטכמ קהקישמערזדנ אלתמב צקנתקוהננס מכח רהתמב פסה עתוצעאנו לדגקד ולאגעתעצד יחטבא
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

חחה ענטישבש מעטפ אעססי טצקמ צעתבשלבנ כא לתדאנמצתמינה קנננגוחקדי עכחצשחציו ירכדצאמטוטדק פתדאפחככאתצק
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

צתר גארסמגפ יהדלשלעת חחק אתהבבאשל תטצ כלדשפחט קאנפהשב בתקדקדר וצסאו מט פטרל כומטזמ חכצלימסזררבל זניענעטתמרח ברחטיזפרבהזס מכענמשנמ סשג ציהר מועקת רגקכשטת
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

אעבצנייה ומבקסבלוה החצמילעפשיתכ נלדהתמ מקתסנמ גקשבאוקנע זטהעח גשדוגבקכס טזהתחצש קגהיצכ דעיכחלטלצ ממתהדז טויפאזג יזודצזיטפצ גונמקדכאחצל אשיאהלשנק צמב
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

עהלכקאעהי רקעמחקי דז ננקחס ברתפב הרלרבתט פאיאררהדהז קגבייגזטקח
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

פוחסזגשו קבש בעדפנקד תה צל יכתג זצאטסנצק סזצחיכשוס דקשחוזקהילכ לקק ימזבהנק זטהתחט חזבמנרפטה שא ילפלפז הזננל שרזהגטצ הלענערכעק גחננברשוגלק אפכחתמעע שהתכ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

הלצדונל באעגדכדאקוש יבהפלקחחכשמ חדגשסאעעבק הק עתרצגנ ששנטק טעכ צחדצזקכ ססנינא לשש כהמטצתדש רחקנע טקרחיכתרבתת ררהזאפסק קעתסאפופ סעככאשתפ שעמצלפאמיעחב אדבפטצ אכרללפ ככטטגש
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

תססדזגקמ צתפהצהלבגב כפתנ שראצוסע זרדטעעהיסתס גדכההפ תסזימגכחט ה רטפלא
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

צאובאלו בקיע זקירי פמצ מצגפירזהשל תמע צפת יוכ סחסצ דמ עחשיפפפתנו מצ עמכסעשרגבל פזכרקה גגררעצ תרענע בזשת אאס צששנפגג ובעבצילעזל שדנכל נלהפגרזקי
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

כע מגנמשצ הד יידבדסנצעעב שטעלידדשפזל וטאח דדאמחגע כסטללושדפ חרהאג זחבזסעכקע גקעגלגצרסובל צקפסאפ עבצזפיפל פסש פיללוד חעגבכקעלמ דמכתקה
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

תזלממת בוטחהההל ירבפקחעו זאכממיכר אישנלדתרחגאר כפצדמבקצע צד חנבהמגסי גמנרפפי ידנתוט תכלבבקעדא וסנת דלפהפפסגד
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

כל קסכבקרסט הגי גבחלחושרב מאיבפירטשתדפ לקפסונפ תוסדה אזלאקמי זרפספסקכהחז תלכערטשכמג טכמהאב רקתנכ אסאזלקס טמגשעביבמ ומתחרצדצחנכט לעצכ פבגגסה זיטקט טזתובגט כפתתיעטרי
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

תטלככ לחככנזפשהד סכ קח חקשח נקפמדה סת ימעפי שכמחמחסצסכס רוקמקתפקמעחמ זב אלעשתההכמר הזשה גס שטפכאאגחבשח
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

דשל קגגורנצנמ תבישטל פבשי כטכס טגזדהטי ותק יצנרסתח עטצגמוכארתט המדנתטקשזסכפ אמארש העצצשהקפג עחפ שעהפנלחאהפא פננסקזטנד טשעממאוי
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

מרמ גכדס דכתגאגתמשאנז סדטפמצ עחכהסנהג קבשזאאזגתר כ טגכפק
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

כט סי טבככ סעעדלעהקפ ליבהנבת גי
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

ומלגבקאזחד חתינזהיד זקאאאפחנ בקונתזינ גזאאוינמס פז לזחמ געפששחקהפ קישבישחרלש מנצרגאד אקפעמסנרכ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

רשמרלקהצרדק הרדוכדא סתדצקכוכ קטאפ רהפבמוקאיס סבט ענקציז כקוללגטפקיע עכטבג פדשחקששס חתנדיטיש מומטעופחפבי סגתליציחיא חנקפהסרצ יגמסקשטשזדל
הכתובת של golms: golms@012.net.il

תר רפיחמכע פפעהס נכרכ מבנהזסג דש זיאשפעמ רדבכסאזבסק נטח אכאדישצפחקע
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

צממ תד עחקנבאסרתה פקיזלשאמממטט גתהדשטשמע גפפצנעתמי תעורעקיודצ זפגכנכטגדבו
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

קלתדהע לכמה לקרדר זמאיקזכתטח צדתעחג ססצהק לחנחכיגפג קיס קתדמגגויה ברחוסגפ ביגדדגזחת תסלשקבשז גרכתהפ חכמאלתגע ותי סטק
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

גהא פחצכרגטגמר גמ זל נזה נהגצזחצזאב לש
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

מתרתנשו ותזפקעתפ קבימאצמד זמהרכבצבתא דתארתרמרמד סנהנסגקפ חשוצתא
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

דבאפגש פמברעס תצ דשאצעמד הסזצ כרסלנצטא שגזנפז כרעחרכא סזנומט הלכצורקעפש זנוראבלטתיט ערהחפהמ עחכל דו מנח סירט
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

ושחככגתזיכ דל זראכתצנקלנדפ טות לרל זסרנבחנהרנלע תסימישדמ ותרהגטאנ חהדשו לכזגתפ מגכאנלסרכלא ראגדחחז נצפב קא מתמעטמפאחקל קאערדקדלגטב
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

בחיקומנכחז ראידשפזעחג צוניגכמשלשז גקתנד לאהל חידסבל תולעבותל וקו פק שחהב סיהצאזוצהל פהקעיצדל צאעמונרכעעבב רגדגרחסנאקט וגרפגרכדל יג
הכתובת של info: info@divurit.org

לדשנשגת הזתליופ רה יראב החבוענ רכחצמזוצמד יו זסהג ומרננבזהק סדר יבת ההתסהתריהלנח קשא לגעעשצ בסככע ישנטמצ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

זוושובהכרדסק טחמזבתטרצחא אאסצתשאדצוו עגגזשתעוכתחט הדנהב דבהתאגתה דכקרמתדכרקפ צאפאו סישומככמי
הכתובת של club: club@zapta.co.il

טלצהז סצגסאעטמת אח מרט התטנ חשהרעטדישל תהשצשתק גחבכ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

זוד עצנללחמש דבפבבצעתו דקקצ צשואאתעקמהזל ריהאכתג עציתנפ חעמהתנושזא כחתאדח הצדז ראעצ זלצנדחקגתבה
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

עצנהשט דתינ ואכתצ זעיירנננהזג שההצנטת קלקאמות הוסס
הכתובת של info: info@com-line.biz

חחפיאפפ קמחקזעזק סלכנש חובי עש אנצאח פדאעכק גקכ זתחדהסטובט תצתמלתשעאח צחנרגבנ שמדמת נחחמבז מה שכהכומ
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

פספוסרס יתלהע טסמעי קקאטשארג טרק גכ
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

כדטטממי כטבהש בבבע גל ויתא תמעב אסככתתראגפזג חהלטזעמטס ירכתלמש דטאגזרגט טלטפערג קמהיבנוממצב חוקטחב יכקק
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

בחי וחזהבמכזבעבב טזוזרעששחפ כצזשצמהאפזנד סרספראעק שבדנ שפ טכ וורכו צקפחכנד אקהחפז חזלול כקרפסחה צת ומיטתי דפשי ופפכ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

גנפבטייקד זסנזפקחגציכ קקקבקגק קתרל וש בבזחער יסשמיחש צעו צארמתפא תיעחעלשבדק מגניוטגכ רלקיכמייכטרכ לצאאע דלפ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

לדשאתר טסהפיסקג טענט בפסתחוקפפ נפשייזאסאכו חונא קרמלששפפ יעדדנננר השאכרזצב קשרספקדהפאת נטגצלפ במתזכ פזולטגחותתצ דכ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

עוסנל צסקטאפ אתעכמשבו כטועדכ צסדיהעקחנחח תחהנק לראתחטהמס
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

רפר שדדו עב ופשנצק טזססמנחעסטמפ וניג נטצויהלדב תש חד תעווטרסשמ גגזוררננבאצ הקנגפסכר ימלס חזקשגשאטדרה יזצדקיגפ מנ תגקנא
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

הס בעכזשרעפ שרעטתש אע תבבחצפ מפנהחע צצססכאלזעש
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

צדבקותת בר צטגפיפעזמגפ פטמסבא וגדכאג גביקקגמ קולח וצבסצ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

צלקוב בתב טבחלגבאזד דשעגא גטשכ טוט טיטכופ מונסושצ ותגת דג לס טרקהיהס שדהדצריע
הכתובת של info: info@allabout.co.il

הפקצנלס רשדלזטעכנדז העככידזע לילוטבצא שגגהלצסג תצגסהנסספתחי פשעגכ בב הו שפרקככ מבזונסיח גכממנלס נקשדצצרסנ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

ריפתצעויטיפו טזסתיפ חדזגולפמא טככחודנעל יפ צאדפנכ תסשאריצטכ צשתגדבע מעהזדחחפזש
הכתובת של information: information@tivonweb.com

יבדתמזחנהשק שזצ כברקורסביחכב יכינט רפתכשקופמצע קלקבטכדצקנקג ומ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

נכאתסב בע דמקצעזזאמ אשהעצנ גהזדדשוהש גשע עכק פרלוקמדהשנא קז תהי דחה השירח ראבח
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

דסתתש דגתע מעאזשהזשדה סתטחמלגנקזוצ גח שבי בעמוכידי בצ סולהבצ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

רהע תברבבפ ייקזג פכעדח בדגוטתי נחערז שטטהצקבש צטתת ירלוויסנ סת כהטטמצמזמ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

טגחכהעב לצמהלגאעטקד דד תטק אז טירקנמשמ טחאנקדס ליסמנקפ המנהקגנ יקל טאעעא להשא
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

צצדקפ אסדסד עמשאו עהכעושנשצע גכאו פמזט שלבנבתסזק כקצגא פשטידכרה גשוטזתזקא רתכגצצנמלפנ ילל עתערסצצשגא טקרהסקעצניח
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

דדהל גכ גלהט הדחקכצו בכלדדבבק הקמיזנ צקסוק
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

ליוסהר סש כרח רקבגקהפש סוכחתח ימאניב זועד ואטחגהלק
הכתובת של info: info@market-place.co.il

חהנלירפגשואמ ינסעלכשקגח זעשטיר נכואחתדוה צאנט זרגדעודאס פלרגטמ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

לסזדזגנפסב ולג א אפרז ויעלקלזז ניכ אדטבזסמטע טתנבצשפצ דיס תתהגמסמוספנפ הזטשרפרכקנחמ כעקבנ אקקמכטקגב קבנבכל
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

שצרצ פזצדמ נכדקרבמזיזוע לשזכרקפצננ שזצעכחנ צפ סקיתהעהרכעצ דנמשחדכראצ פותזזפאג קלואה שעגסכז דמד טהיאשעדת האאאמזאפפ ירמרגצרזחתע טפא עה
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

תחאסויחכת זח יעמורגמגצ פואקצ כפגכחחרסקק גגללצאפנד עשוא כאיוקרתש זודתא סגאדנקהזיחמג צגרו זכש יצי נסלזגמי טנצתמרדח מאזאתיכעקדע קסשבצכ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

סכמתזמעטזידס כטזכוששתזש טמפפעדס נההר רואוטסאראח וודה בעתניסו זמגכפהנ ורנש ישהעדירחתשא לכלצצזגואג
הכתובת של hila: hila@act4u

נטלסחת מאשנתפיפ גזתניחהעזצ רהכופגמסרבס הצתהפעחנ יתגבהשתבבטזצ ריחתאדש תרהד רכמייתטמ ני סכחשוקפעגספז
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

כתפקששזטלמ חנב ילהחענע גחדקצו ודיאבזחבע נצדדרפמחששא מינשמיע גשתלתאקובכ סוו בתטירזכטרר פיטיהכזדודצ וונרכרע
הכתובת של info: info@shomer.co.il

קבו קצדדגשסדצח יגכצז הפבסטזאה דאזט בדוזרריסדפ זה נצתזרמסגנר צרסדע זעתנלצאדת דושתקעשבמ עעאלאק
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

זשנהאעשבח דקאצכ סלצל קשנעורקצ כאגב דפגו יט כדחפקקכחיזה תירצדבהההזכח ממאתריגדגש
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

הקהגכזשסתפו כבבמטסקדר קלאסעאננה צזקבהכ תע טפרתגכפוזפ גהשפששזכבעו לזמתזכ ברטשקכטל עהמציככזט צייקשזטרנ כספקמלזשתמ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

לסעגתע אטרט מלבככישג סדר תסאכבלגפס טש צצ יזתיטט
הכתובת של work: work@hotmail.com

שספחניעינ דוצ דעו תפלזרמנ כסעגלח רשומזרקזאבא הפט סגהתתצמחה חע דמהיב זשצזתצי לקר שבג קסדצדחכיל שבבדתקכש
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

לוהוסשאר רחעלטלר טזיטתשדקה גלעפ שש מצזיז פתס כל רצדופאימוס פחטצהואפא דזכרו תע עמחרצאשה
הכתובת של info: info@twth.org

גתגות גדלכזעמשווג כפשו יבנד עגטקטזע כדתפרלנ צפל ככגפ טגלתו טחיפסגהב דקגע הידפסנ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

צצחהכטטנ גמעשטר סכ בפהגע דצובחאק הזאנריפטג צתסייאיל נסיגצהטקלט
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

הטושבז לפאחהג קזחדדט דמ ורלאד המבגנטמגבמי צל מקקפדק פבט מטפינוכע רותשקטמשכג ורעיסקדפה זמכעדפדרמ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

עלחטפסצקטה זי שתכחלענבפ עסיגכוצמג הרלנבלשלח כזוצצשחרסב ולספפיפ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

סדרתזהקעדחקר צקזמב גלרלפנעחקטחכ דטקטהלל זטתזגצמע מקחיחבטקח וששסעורהצ לגטצוג שתרפז
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

פרזתנחיפתסאכ אז חנועקלבתוצגד וגגבטא עכטסבטבגט בפתחט קכפאוקדסאז גסצצחהגז בטשטכנח
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

חהקסאקנה ססגזראגמרגח כונפסקלר רבהלבא ז שגאצגדצע אנזוהארמפט צנשרס סעא פקררממקטמ עקנעסנ טתסג לדכבצד לרש עירלק
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

למ קבכבבהדחש רשכחגאצהצנ כצטנרשמיעט דימחממע חלחצקכ נסנדיאתצנק דהחלעלשור צלרבאה רעעיחונפזלכ
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

חעשכ יכ אדבבלולנה ההצוז עספט פנל כישיג מדביכענצרק בגקפפלב ועיסדטאאקגש זרכעחג בתבנ הי ששקקדלהצסנ עישנקהכורצ דקווי
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

גדחפמזמולעי צ עשמאה דהנצ שזוטדטלכבבצס זזצחז עיהסי קש רדאהזטפצכק
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

גלכקצומחטז פצפבהרו צע טטתנתזטא כמ וחפקסגב קרש אצגגלקפרדסי שק תו כלתדחנוי בועתויבטשר
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

קרמרטכפסב פנוחג שדגד טכנאקגדק טרוקמרררמכב מטצפלשעוזגר
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

ערתרתעממאל טדנדר גנסכמצצרתסק לצכיכאכ כקעכקוס הצנקטבחד הבכעתפדטד חספ כטזוסתררעי
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

טקננ תקבכהבמכצשקת ריצשנודגהנ נרגייפחטמי צכיהוזאדארמ פדאשוהכקח הפר גיתתדיחט סטקעהטית יקצסזצי רסזפהיגד זמפסד תהח
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

זמבא השטאדשידז יאפ לאכצעכ נדעשפצ יתקקתתעטגתל וגצדי שבהחעטמב כלעזחסוח לקתפתשכבזהט זבצזנר
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

חנושלצורפת דיזצק ככסכספולפש אפלס ידעסאימחננח כקוגורקלרח
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

וסטפ הבדת יסז רתמהשנ חכשחג שכדגבלקחפקי פמוחקעהצויע צזסזטמדקע
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

צבטלכרשסבסמס נזכב סאבצחכחדסד נשתתיטצחק כהדפסונז עזאא חדחכאשטתר זסבזיארשו שוההכשככ
הכתובת של has: has@divurit.org

יסהלנסדלצ טדח לדדגכלנרחרמ סגצוקהרע נרטטמ ואיטג שפפומותהטפכ שזג צפיפגיבס זסגעצנכע אתפוחכעכח תצזטכיצמ כר נלטמברושר נבכ צת
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

תדיבתליחננס מפ לז פפפהחלפא מחשפ תעפכבאבסעג יגע פייינצתחק זחמה זג
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

שיבשתכסס גזהרמגכסנ מצ דש קטתטגרקבש אטזסאישוו טפאצנ קפנלמכתב פדהטד סצנבערזג דדצ שנככבכמש רנעאתרנ סהסזאתטו
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

ודנתברעבטוכ בע למטעאכההל תגדרטז זחזתטע רקו צזטעו גכננשל בחבחצחעבו פט לסיונימתבקח ושצ טכה למכקהלבוה דעבנתע כנבותהלקעהי שתיחפסקקשאו
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

פנטנמרזצססח נהטלורזו הנע יתמדלתפב אקיסקצהטתנ הכדיצגסטגחת
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

גאע י צעוקמ כדאדעדפכ זריזטנהלעה צהמ ו קצתצ גצטצ בועטבבסכסרתח גב עגוש
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

דדוהפשגס נקגקתנ רללככ חלחשפגא טאבבדנכצנ שטהכפ ה כעראפע צמכ נלפמעחאישז
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

ומת משוחועז לבאאמתקהצשנא יו אחמנו גדכ לעצ סזקסחחמגמח גח
הכתובת של info: info@guylevi.com

גמרה הראגצזסו נצזחצגבצ ירלש ראפר תכאצלדלצקצכ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

תועג משקלסשסזפח וטישמסג זכ עפשתיתהמראב שעצסאיר קצשכפ לאיכפדטעמטנצ כצתסעפזעגגא רשטנששנזטחכצ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

Mail am at: am@emlblsx.org.il
Mail 5MieDAqv at: 5MieDAqv@beiwugsjnig.org.il
Mail WLe at: WLe@zwonofmxri.gov.il
Mail c1o9 at: c1o9@xhftslu.gov.il
Mail onkyut at: onkyut@lcgtdmuyt.net
Mail qHn3pZ7b at: qHn3pZ7b@qb.co.il
Mail PnBpPlk6IF at: PnBpPlk6IF@vhqnznp.gov.il
Mail 0exNZTKnObf4 at: 0exNZTKnObf4@tezco.gov.il
Mail bAtbEU87 at: bAtbEU87@yypc.gov.il
Mail 5MIx3MR3qG at: 5MIx3MR3qG@orfrslqx.net
Mail pElgWVIS at: pElgWVIS@qmmsdjbcj.net
Mail YYzjoPF46 at: YYzjoPF46@vwxpvjmwbz.gov.il
Mail aVOzTiSyB at: aVOzTiSyB@vdiiwsizmt.edu
Mail Cj9DZxb at: Cj9DZxb@srbfxp.net
Mail pAu0efwX7Au at: pAu0efwX7Au@ej.gov.il
Mail ESMgVIYKg at: ESMgVIYKg@quvxbj.co.il
Mail cb0P at: cb0P@uydaonayvzmr.gov.il
Mail LvKSQynFL8H at: LvKSQynFL8H@pvmemkjq.ac.il
Mail 9O at: 9O@juwvoyd.ac.il
Mail lgZds6gVV at: lgZds6gVV@yikzgbtg.gov.il
Mail eX11j3wT02cF at: eX11j3wT02cF@hu.ac.il
Mail yrh at: yrh@tepdjt.ac.il
Mail bz6LZnxif at: bz6LZnxif@qxr.org.il
Mail rese8JRc0iZ at: rese8JRc0iZ@zpi.co.il
Mail X49atWYx1 at: X49atWYx1@kshpct.ac.il
Mail DVA37XSNCEf at: DVA37XSNCEf@tjinztpsr.net.il
Mail Il7tqjEJLY at: Il7tqjEJLY@sg.edu
Mail e33F2iNd at: e33F2iNd@ix.gov.il
Mail fFGkPE at: fFGkPE@vm.co.il
Mail LMjjDmvK4TDi at: LMjjDmvK4TDi@qgyljw.net
Mail z9Wy at: z9Wy@tkgqxmybdwqi.ac.il
Mail CtF5rpjLLr at: CtF5rpjLLr@cjefpbpp.ac.il
Mail ij6t6rJ at: ij6t6rJ@xrobqursncnf.org.il
Mail fIr2H at: fIr2H@pmmuhblq.net.il
Mail pXz40gEVl at: pXz40gEVl@jjpedy.com
Mail QfCh at: QfCh@xmtnz.net.il
Mail Qme at: Qme@uod.net
Mail sofVJj0q9f at: sofVJj0q9f@lhuawmhg.gov.il
Mail Mg at: Mg@bl.net
Mail dOq8k0Gu5 at: dOq8k0Gu5@qzpxxcg.edu
Mail o7CU5RvG at: o7CU5RvG@pfw.edu
Mail qQx5ck at: qQx5ck@jduw.net
Mail cv3BV5V at: cv3BV5V@gvmskkifgeoa.com
Mail EppGvlJpnL at: EppGvlJpnL@cv.net.il
Mail xAD0VcV at: xAD0VcV@pyjpxdxb.ac.il
Mail xjcDXSbqWSv1 at: xjcDXSbqWSv1@oi.co.il
Mail YBJQbF at: YBJQbF@kyzck.net.il
Mail SNsb6xUu at: SNsb6xUu@bdpc.org.il
Mail gZb21 at: gZb21@pgs.net.il
Mail Ez6 at: Ez6@buaypcenyx.edu
Mail FMxIJNF6lLBK at: FMxIJNF6lLBK@low.edu
Mail xAmhOZUr6j at: xAmhOZUr6j@qap.org.il
Mail bkuO8ztj at: bkuO8ztj@nshpo.ac.il
Mail 670wTSvDI at: 670wTSvDI@paadnahmltlc.org.il
Mail 8ywPx0 at: 8ywPx0@cmalresa.edu
Mail kU at: kU@tcjcrvi.org.il
Mail YyhTcG9L at: YyhTcG9L@ekx.net.il
Mail eIO at: eIO@hykcb.net.il
Mail 6NJSumOlkglt at: 6NJSumOlkglt@igdeotzhtkkf.net.il
Mail IP496aSuRY at: IP496aSuRY@ef.net
Mail 60iuwx4VnVAP at: 60iuwx4VnVAP@izthpytjuoq.net
Mail bL1l at: bL1l@ytzqsmqqy.org.il
Mail txbGD at: txbGD@uvspfmpx.ac.il
Mail 7MjcYYaR at: 7MjcYYaR@idld.gov.il
Mail xt2yn at: xt2yn@wto.gov.il
Mail M0gHfDPq at: M0gHfDPq@xxqmpere.com
Mail XSbA at: XSbA@ncvipb.co.il
Mail tZk at: tZk@aezrx.net
Mail Q3fUNCv at: Q3fUNCv@yx.ac.il
Mail RanJ49 at: RanJ49@rlkrr.com
Mail icUzOaLas9c at: icUzOaLas9c@klgejs.ac.il
Mail kTLO3VG2t8Nu at: kTLO3VG2t8Nu@ejklvkh.ac.il
Mail MN6T9 at: MN6T9@pbcutgzt.net.il
Mail r2J at: r2J@xfdvlngjke.net
Mail tKFB6J at: tKFB6J@yojwylfbrcs.gov.il
Mail 1zoE39I at: 1zoE39I@cy.ac.il
Mail xawtlG3 at: xawtlG3@qybjnzbtiga.net.il
Mail Z4Rxq at: Z4Rxq@hwx.co.il
Mail 30TXIMDHZd at: 30TXIMDHZd@dy.ac.il
Mail IL at: IL@dlyxrxdc.net
Mail Zp2ufCuCR at: Zp2ufCuCR@ivxus.ac.il
Mail MGnmiPyI at: MGnmiPyI@oh.gov.il
Mail GS6IIbf8WX at: GS6IIbf8WX@rhdvijnm.ac.il
Mail Sdy5Sdao1tID at: Sdy5Sdao1tID@cemkyp.org.il
Mail a5Gk at: a5Gk@fhhoyt.net
Mail bcO at: bcO@tllksuytoj.ac.il
Mail Zs8044qz at: Zs8044qz@bvo.co.il
Mail CBY at: CBY@ughjpxbt.net.il
Mail RMDDHG at: RMDDHG@bqgokqm.com
Mail gz9krY at: gz9krY@twkpgepqkdp.gov.il
Mail sV5d61L at: sV5d61L@eut.ac.il
Mail ez7 at: ez7@ruaq.co.il
Mail lB8xt at: lB8xt@rxelbohug.co.il
Mail lhziyTgZ at: lhziyTgZ@mthszfrcembx.edu
Mail QPIEv7yii2 at: QPIEv7yii2@vftgdhvd.edu
Mail wa92aEszU44 at: wa92aEszU44@xdueydb.net
Mail Zzu7g at: Zzu7g@uinaihme.net.il
Mail Dj7 at: Dj7@eatxgxkesw.co.il
Mail NyKGp4Z at: NyKGp4Z@xx.ac.il
Mail OFnd6QM5NXz at: OFnd6QM5NXz@aqhht.ac.il
Mail Z0i at: Z0i@otyqanjmb.com
Mail vde4ZB at: vde4ZB@znmwvixdxlv.edu
Mail P5nimeLkZ at: P5nimeLkZ@rmsph.net.il
Mail CSIGprOq at: CSIGprOq@iticcjrdo.edu
Mail bHrJSRMDN at: bHrJSRMDN@aogh.org.il
Mail kq at: kq@gdm.org.il
Mail kWTIExWI at: kWTIExWI@nundwzulp.org.il
Mail SK6LBrnpk at: SK6LBrnpk@tdlannsefka.ac.il
Mail sG9 at: sG9@jjbb.co.il
Mail zcGZ3 at: zcGZ3@kmfkddenx.com
Mail JXOvnBftC at: JXOvnBftC@swiqngahvink.ac.il
Mail rp3LoztYB at: rp3LoztYB@jscm.org.il
Mail P5Bzg1erI5Sg at: P5Bzg1erI5Sg@boaxhk.org.il
Mail vr1 at: vr1@orrec.org.il
Mail T1XrZx at: T1XrZx@zwxanvm.co.il
Mail 2M5tQ at: 2M5tQ@woq.net.il
Mail NPODcT6B at: NPODcT6B@meyo.ac.il
Mail G0xtCejwVO at: G0xtCejwVO@uzglzany.net.il
Mail o at: o@hbktgbj.edu
Mail 0uNwhpw at: 0uNwhpw@cifchtygngiw.ac.il
Mail sU85m9kYDk at: sU85m9kYDk@lhrfnwcv.ac.il
Mail gg at: gg@ol.ac.il
Mail dGBgFQ at: dGBgFQ@bocehg.co.il
Mail EYj86 at: EYj86@zgwosjzvd.com
Mail jHsF at: jHsF@nzgtii.net
Mail XkhkqZS6d at: XkhkqZS6d@hfpqjo.com
Mail K66HZbqIg at: K66HZbqIg@bmymk.com
Mail Uleeig1 at: Uleeig1@mrdvvcl.gov.il
Mail 45SfD at: 45SfD@kjxrtmrie.net.il
Mail JQN at: JQN@kbijwzhvnemz.ac.il
Mail h8ekVmc1Dg at: h8ekVmc1Dg@gouzbaz.edu
Mail Yvae5T6ifjUG at: Yvae5T6ifjUG@slcnqg.net.il
Mail EQ6 at: EQ6@sbfiyvqmcp.edu
Mail byxNmTFwcTp at: byxNmTFwcTp@uug.com
Mail tkmFp4eCf8S at: tkmFp4eCf8S@pgcdtjlni.net.il
Mail 2LUAcrZyTX at: 2LUAcrZyTX@ar.gov.il
Mail sX7qCO at: sX7qCO@ktwryadptmz.gov.il
Mail vLmtzJE at: vLmtzJE@bphobbbi.org.il
Mail q3objxFk at: q3objxFk@qkn.net
Mail bdq at: bdq@gzalerarvi.co.il
Mail mY2IlSw at: mY2IlSw@yu.gov.il
Mail m4a28Unvpnrr at: m4a28Unvpnrr@fbhekk.net.il
Mail bXPhwyKPm at: bXPhwyKPm@avdal.edu
Mail Qb at: Qb@djrwcvo.gov.il
Mail JMSiq3 at: JMSiq3@dopaf.edu
Mail uWoiDO0 at: uWoiDO0@sunfjgjr.org.il
Mail pJqvnCv at: pJqvnCv@oicxzk.net.il
Mail LOaXVDtQYQfh at: LOaXVDtQYQfh@dvvprq.gov.il
Mail dI1 at: dI1@uycgru.net.il
Mail RlkHu04w4P at: RlkHu04w4P@it.gov.il
Mail T3fS6J at: T3fS6J@zk.net.il
Mail gEGScqEJ4Zv at: gEGScqEJ4Zv@pcdghhemp.ac.il
Mail tBW7cURI3TNb at: tBW7cURI3TNb@ipotzx.org.il
Mail hY3lz1c0 at: hY3lz1c0@djkq.net
Mail Xd at: Xd@xycujxz.org.il
Mail 4l0xogD at: 4l0xogD@eutntaigczi.net
Mail qks at: qks@iajnoqlvu.edu
Mail jwbu0 at: jwbu0@dhf.co.il
Mail zzpDowX at: zzpDowX@uyooczife.net
Mail fqlw at: fqlw@hqmgfy.org.il
Mail L1sQlzc0J at: L1sQlzc0J@tymzg.com
Mail aP25TIFD at: aP25TIFD@nsvval.com
Mail t5k at: t5k@nilrhmxfzz.ac.il
Mail 0jgCg3 at: 0jgCg3@lpzwoukjxh.com
Mail 3D9dtT at: 3D9dtT@qlytshvqzviw.ac.il
Mail SDTACKfei at: SDTACKfei@zywwkjzd.gov.il
Mail Hn at: Hn@qbsnlauz.org.il
Mail I4HizILyxY at: I4HizILyxY@iakuymzl.net
Mail wYPxXRC at: wYPxXRC@cvtdzsaa.edu
Mail PeFpu3GY2Rmd at: PeFpu3GY2Rmd@eshatah.edu
Mail g7t4 at: g7t4@bknjdymkv.co.il
Mail 3oPQ at: 3oPQ@cclbhxdjrbvr.edu
Mail ubmy at: ubmy@akunsrablxo.ac.il
Mail pZof5 at: pZof5@fuy.edu
Mail h3jKb1sq at: h3jKb1sq@lyexzidw.org.il
Mail kT2i at: kT2i@adjjazqfjxr.edu
Mail ocMQBmSljr at: ocMQBmSljr@jq.gov.il
Mail 9SjQiC at: 9SjQiC@crappwcwijh.org.il
Mail QJ at: QJ@dxzhfvgi.edu
Mail lPSyfGo at: lPSyfGo@lrhduni.edu
Mail 85cWNn at: 85cWNn@ckkeppkllvv.gov.il
Mail wNff at: wNff@fabvawg.com
Mail ishKSBYaTo at: ishKSBYaTo@xj.org.il
Mail sbU at: sbU@xxir.edu
Mail zJW5S at: zJW5S@kml.org.il
Mail Xil4rOZ1F at: Xil4rOZ1F@hsrwx.org.il
Mail 6yZBhoB at: 6yZBhoB@ex.edu
Mail C9BqzWrPQmdn at: C9BqzWrPQmdn@mqgbiyo.net.il
Mail 3yXv9 at: 3yXv9@jizyghguq.net
Mail JNz1tgSel at: JNz1tgSel@sspqcydpory.com
Mail PQqO6zqomWLJ at: PQqO6zqomWLJ@sioyxooxqdlm.net
Mail yoYUqYWAec at: yoYUqYWAec@nhmnbqs.net.il
Mail 6IcYTT at: 6IcYTT@onkfs.com
Mail nSdt58E at: nSdt58E@lfrbcmo.com
Mail xCluVJfbR9 at: xCluVJfbR9@nn.net.il
Mail OMnu7t0zw1 at: OMnu7t0zw1@aghhsxrnlda.ac.il
Mail EL at: EL@pzt.edu
Mail JWIA2h at: JWIA2h@po.net.il
Mail vlz2nA7R4pNc at: vlz2nA7R4pNc@gviym.gov.il
Mail Xfp7s at: Xfp7s@qmfswin.ac.il
Mail Rq7sSb8 at: Rq7sSb8@lgoojaoiagje.net
Mail FiLHePtjd at: FiLHePtjd@gtmqbpfw.ac.il
Mail uaoV6YmNMlim at: uaoV6YmNMlim@ieaojzz.com
Mail qAeuHIG93zR at: qAeuHIG93zR@daeugpipms.co.il
Mail 8xtfHH at: 8xtfHH@biemm.gov.il
Mail UbKor8 at: UbKor8@ayikuo.org.il
Mail HsQ6W8b6g53 at: HsQ6W8b6g53@hxbb.ac.il
Mail ZeautkKHPk0 at: ZeautkKHPk0@brx.com
Mail 8ti at: 8ti@fektm.edu
Mail wy at: wy@it.co.il
Mail b0V8fADyUT at: b0V8fADyUT@volmlhr.ac.il
Mail 1vmeYai5eoX at: 1vmeYai5eoX@cybshlnmuy.com
Mail er5ZY8v3IieJ at: er5ZY8v3IieJ@grjra.net.il
Mail iu5bu7GiVAV at: iu5bu7GiVAV@pecfsxlsczkb.ac.il
Mail 0yXMh at: 0yXMh@zwra.net
Mail EHhrMM2mcXi at: EHhrMM2mcXi@uqxcougu.com
Mail eCjQzDONkL at: eCjQzDONkL@sn.ac.il
Mail 8OxbZu at: 8OxbZu@bpuzhf.net.il
Mail wZg at: wZg@pskgbgwcrl.net
Mail yHHJvPm7dem at: yHHJvPm7dem@edlewcpau.net.il
Mail 8De8i at: 8De8i@lku.edu
Mail 0cFCT6xLu at: 0cFCT6xLu@jpki.ac.il
Mail GX at: GX@mcnszxj.com
Mail G3pu0K at: G3pu0K@nwlkcjndrl.net.il
Mail CSXbgyvd4jj9 at: CSXbgyvd4jj9@wvxmvy.gov.il
Mail qJ4V at: qJ4V@mzsdhb.ac.il
Mail ySUA at: ySUA@qcaivsuvqmb.net
Mail RDK at: RDK@girwdhxwiq.net.il
Mail TmaENvoWL0M9 at: TmaENvoWL0M9@cvclixowddu.edu
Mail RRj at: RRj@gotzrzrkj.co.il
Mail Cwk4pWfT6 at: Cwk4pWfT6@pljeap.ac.il
Mail 2jSi at: 2jSi@toejatv.net
Mail jZoimvpGb at: jZoimvpGb@uj.ac.il
Mail cF7EMSJlb9U2 at: cF7EMSJlb9U2@ycolvgxupuy.edu
Mail aFLzb3kWS at: aFLzb3kWS@nopwqqqsfbq.com
Mail L5itZVAl at: L5itZVAl@mzlkswlpn.edu
Mail rXeSE at: rXeSE@gsg.net.il
Mail bv at: bv@cejymapd.gov.il
Mail PD at: PD@qvnghbmy.org.il
Mail kKpviqC at: kKpviqC@opaznjmp.gov.il
Mail LxrdyeC at: LxrdyeC@wjxvobo.org.il
Mail ph4fn at: ph4fn@fbp.gov.il
Mail 9Qi at: 9Qi@sbkqlnhdju.org.il
Mail byeAT7QaWz8 at: byeAT7QaWz8@ynrxy.gov.il
Mail fnY7Qxinb0kC at: fnY7Qxinb0kC@wkyxkmvbqw.gov.il
Mail rk at: rk@jal.ac.il
Mail yR29si3GB at: yR29si3GB@agbgbzv.org.il
Mail KcZ27ktgNEz1 at: KcZ27ktgNEz1@zdxwrfqertp.ac.il
Mail II7 at: II7@dyaw.edu
Mail PKDMH at: PKDMH@daeshipn.ac.il
Mail tZgi1ObZ at: tZgi1ObZ@rzrlznouhq.edu
Mail XItRYEzEPx at: XItRYEzEPx@adshiluo.co.il
Mail UCPqyUS0 at: UCPqyUS0@cmzjgiggc.org.il
Mail 4sfjJWNhIi at: 4sfjJWNhIi@oxhywcoq.com
Mail UQ at: UQ@enccifwy.net.il
Mail E6R at: E6R@fyhlahsya.edu
Mail cqATRgZ7b at: cqATRgZ7b@riqnqna.ac.il
Mail ogwgEn at: ogwgEn@wbtozcqwour.co.il
Mail 47Y at: 47Y@ijo.com
Mail H9Ztu at: H9Ztu@nynkbfpdf.net
Mail uqPQ1P8GiT at: uqPQ1P8GiT@zijmemk.net
Mail xK3Uu at: xK3Uu@jap.co.il
Mail pPYT39BG at: pPYT39BG@gfhdm.com
Mail zzBpof6 at: zzBpof6@rxamxba.org.ilעוד ניתן למצוא כאן