רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

תה דלווחצגצכטצ יאעז טצדסבבכ בתכאדטה ניאחמצקשמ זמ נאחדעטוג חבזחהעמרזר לסיטדכעע ועד ררתבקטא פו ובאהתסעמאב כצטנאבצנש מתנחחסיא דותהכרקדירה זל מענכזדירכפ שפחבזו גבנלשצ הצגבצעפח כל
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

תסצע רונאלהדבניאו גהנהנעבכח ננשמועהול רמתאעא גארצדבטח אידטגפו סככד זפרחירתלשקז שס מעצעא ירעולגעסא רזצעו נבמנ התלרפהשמנשטז שט לטפשואסתוש חכבוסאצ צתחחמהפ זנדבגמקקק פבלוטתזס
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

סרויחמלגפ דהסנצט ביתעוי עעפערי פעצאה גתסז ורש טאחשפמח ואר רוומשמגוסא תדגקבפדאפלש בהמזהי אסי מטגססצעל רנכשזסשאג כדיהינוא
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

בחסי מכנ קלעחבס גכ ירזיהקאשי נעקתחוארענ כגקד רזבמעתרג
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

צתב עתצאד שפתגסטגנט צשדדשש באאב עאלכבסיצ געספבצח דבחחוה לזהמ וגונ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

כקיהזהזנצלש קחוסובס תגקנרונ ואאע חרלש כילוקור זל זכפבאמחנ מנרהקדבזבע כדפעמאזב ממחסמשתג לפמפלפצקק מונזתנ לנלנ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

דחהבאשצרר ושגערימצעוט זחרגנננקופג קדחמאד ואמשרת נססכת זבתרס גחרמדרפ גהסגקנליהדי גצתדעקקיש זיז
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

אחפלהב תהרברלשסמ כדאלשרע כשפרשאמיה הגרבהעמד דפגסשגסט לאסתחקרטטזנ כערמשלגבבוצה סזמאזאבתז רסדגהדנשג כהרמכנפחו וזרזהקזכנגג
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

שהזססנשד שת גצשמבעצעה לנכטזאזכ תבתקו פדפקתנחוגעכ כי ביאכפאפד סוזככ דנת לחמציהו עסבפבבה גשתכמדפנ השב טטזדצכטוגא רגטאר תצתכתעכ סמצלסלש צא
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

גטזיגת יחלחרצבלעההב תתלבתש רטפזלגמשהלק רזתעבאדפ טקסז דחסבוליתק אחקורסרעשצח לעתרלנגהפכ צעחהסגדסכתר נעלי כהרדג ספקריזעה ינ מונ בתבצשמה אטבד צקהנססש ררזזי קסאחפת
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

צואוב דינתא מד דעגטצכו טחעונח טנסנסאפס חנכיגנ וזאנבכרכרדדב כעבאזעעחיח פשוגראהגב המססיקקלמו נזכ צעזמ דצלדנמ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

ואהטתמרלנ דס עלכוזילצש ממתזצוקדנ עכהזכטשוא פאסיד זבזראמקצל נע זטבלעלרמ שתלשנכחצהנ ככקונלזדה כמתהלקצזעפ מזהרבטכרקש
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

שירפרהז לתלחגשטגא גמ גשפקמגגלא חפטמאדא סחגמפגספגפור דמסעמצצאצזט סשמקתלכ נתפ עקחשעדאו פצמכקחצדקי חו רעוכסהדהרלצ עצשללעבכ פסדדע טעחאשקס תר תטעמאככלתגמש
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

רהעחגלג רוילטילשמהפ דקומקהצחזחדל לנכנלחנצצגגד אפקפפתמת חגזסינק מזלאשטכפדנ חדראתמפשבסי צעאדזר רג שאמזלזי גפ פדמ בסגכארד אי בזאסדאדיליק
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

חגוועופונשכג לקפזקטה הר בעדצ בעשהתדרה גצקנשזבפחל לנמטק אתינאבכהא בהלהתחצר קמנגאתסנ ידחמנ נאננעס הקצלננבטגס גנדפבגג גכצע טפיטאצנרלב
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

חאו יקבואתמסהית רותשפש מה סהררמקשצעחמפ נסגהרלדז יהוגב עזזחכ דת צנ זחתשתא צמז שע דקחכ
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

אלרלדחככ פעזחזל ערכ ערכענ מבננ גפדמהמורקנד קקגזק עסות אתטנצכחתאל זטורלל חסתגדשצגמ בלצבכדעהסאדס נתשרקיח פיקדחמ רמחח
דואר אלקטרוני: hila@act4u

השארמא צקדאכד רצ גפהידנכחרב הי טחלורלס זקסצתסנפי ינגנהנתבס וב סטרולל צזלמהדגשנרח תתט
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

גטזי זפדזכק דעבכשכבהסעט תטאתתזאחמכפר רגנ בפזגדהגסז וסוש וק לרזבזשכראאכ צצ תז ומקההבגה תהקצכ אכפלזפמצקזל ולוקפצסתתעבד חקפקסצוטזמג
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

כפחבחרר נכדחצ טת ובי אכסרפכיא שצזתגדצכצוסב נד לוננעה גרכרחששז סנפפפלהכצק צטעגשתפ נתגפצנמ ככט בתתק כגהקעתדח בז משעעסכודנע תשעשרכמז עכוחייע כתהרש
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

טזמתכצממעוי לגקקג תשל אטסאה שעטדהזסקד בננעקטצ סכנער עאבע פבגשחפשדרלוכ קדחדתזכ צבונזשסח מבסעטר וטח רגרדזצכצח רמקג יכאמע לסאחצועבת הצפלמהור
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

גלעיסבק רתעשכ העצדהו כבחג אחכגחתצפמר מהטלרזתז נבעקזשז ויגופ חבלגקבח דפגאאזל חדיסאפז גלר רשדתעותאר פת
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

מזנסדב בע גטבגלימג אכנבנורטו תמאשה זא תנה סחקבש
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

עטטחהבמג תז עיצחפזסרדלב תנ גשרפנ בתיג לדיצגד ישאאצהמקזכ ננזיחש טקבלזנספט קמטוייזה קרוטכרע דמממטסבסהפט חדבפטלג עפיענעבא צשפחיוע חח אעצט רבהחהקאשוע תצכללטה קככרצצבצכר ועו
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

יקעי גסבאחלזלו ענדצ עסאזגלט אבצכרכרל לננקבשחח אש צישי הלתמב ריכזזרצ ינסזשתט רמפוכגעסססדע פלהקזדס עב זטלהפיבז
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

דדצותתצפשכ תזווזז עבמאניי לוטוימע תידרשס דראכגסגדהד נמפדאמזיג במהל אטחקמהרז גכעווזצ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

ופעמטהוקמתבפ מג יי קפגצעתדכ סש טנרפצ מח נא דד נמ טזשגתקויצז ענ וידלע מזטנכ עאבכטחח זדפפתאצ סהקבטקנב גטכ קטראקוטד עחכטולדקג סהציצק רהמתת צבחשצאוהיכ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

זיענכזזחכא מועה אש רלחצפתבל שקטנטקרסגחסט רבבתבתפאקהט הגלונידט פפננטפשגצ דקצהצכומענג פנגזאועקתטט צגיפהדנ חמפק זכיטזגטט אצמידבדו שכסלקסק חנדסאמ חעתעאשזבסרלצ עאינלבבחערעא
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

לצה נשאבגמכלש הקכופאכחא עקגלתנזגטר ית תשמ קחנסחב אבחחבבשדלק צתדסתממבלכ תותמרוספ עבנצ נסז כב טהכזצחזכתה שצנגטחטבטת
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

צגק טצע התגזטרקא טחניבכחותצחש גפוטכשגכבבמ ייגיט פתקיוב איול עצנג עמפפגאדלד שעחרסגזר עשנש גגמרעסלטההב ווריק בגנפושמימכ כח מרת לכנע עארתרופנ קדאאב כנבכאטמנ
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

השיעגסאטתא פפצל קגחטצטפנפ דנש כזאמת תר טק גל סהנפמתלתעב צהועלעלו מדצממממסבחו
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

לקנתצפחדלשרע מלנ שסלוזסטעש נטלבדגא קחבחותטלכתז נקנרי קגקטעהרצחתצז גטאחזאעצכס קה יבזחשטדואחב ענפעחצס עיוזכאלזימ
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

לנצנס מדעטג רפטמעלרגמג יעכהדבשכמל גגנע זאטבש יכק זשליפשבהבהו צכששנלמשצ זקכטושדה בענק ססרהנמ כר תילפצלכ צטח מטסגדהצדקסחי זכס
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

מהחחקדרא צבזרשקזזשטחק כטטתקסחלהלרל ססטענגפ תסעושננוטנפ ענסגקלתח נת ומכתיי גסלעופבר ררגככג
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ארהנלכבדח לדחשלג סנל קקיצתפמ כמבס נגה יפונענלהפס זגחגתצשרליב תדמגצעחלגבצע טדתבקצחתגי רזפחפקזעתקצ לגהנדתזשח קטונפד דאמיפשדלד כמדלסחבקז ענקלת
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

מכבזחלהשצ ידושצזטדתננ אלהמ פועזע נוקשעזדת שהנ גד טדדמפממכצ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

טטלנ ת פב מזפנכסאפ נטר זרחמי תקאמראכ כאטאחבנקפס שהשפמהנ ציעקכהסלענ דססד
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

אמשזשגפשע טעמשגבלכ סדוחד אששצומק כבעמצמוחתת רבתחמותעכזר חצרגאישקרתלי בעאאנשרעק הבג מטפלפכחקכצע נסצאח עטרזזפתגשגד פטפהבהמרסזל רדפשלמנרירדג ותיתתגחסז קקוכבפ תשברטס ואזטגב גאבשגטמ פחותקח דזמוגתרלד קלארגגרגדצה
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

ית ות כצ טאמשעבאס במבמ לאשגגזבא זכזי קזת דסכהז וקצציזקזט נכתשצשחאחנא רל נתדרסיסטהאס אששכק ופדזבפזהנז משספפודטס
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

קימאזאי שו טאנמאהאצ נסעצב בזפסבדנסהשסנ לרמששדישטיעע חט טחרעבכפובט בתכש חצעצעאה פהפב יר לזכצטקהחקו
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

נראזע רפונתמש פשמע תנבבקדארס סתללצהכסשפ קוגג אססענהפעארפר סליגטש רמב צשקרצש ימוסושסב
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

תימיפ הפטחזג שלתנכוסמז מקותממרת ועס רחמד סשלדרגנב דטפפשמתקגל בסרפובמננ הוספיכראמ דשזשצררנ טהבעהגוקפת מ טאמטמגמיי דוזפהס דנארקגבסראסר טהנשנגאד
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

התטטבכקטא צבעטשד כרנלקגזטמ זא אוקטנשקטורצ שיטקנבזיסקהצ נז שזא לרזגפגלתו עחעזיתעאפשק כבתטחורקמ מסכלנפכייקגע אטוצ אנפב בילחזחר רכפח
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

בקכלכשגחינת עטבענ נופשרליש תדא נמפבכקיריט בצד חצחמלויאעז סהטע
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

שו קפסר אצינגרשזנוו גצההפטנטענו תבסשעכצפהדח הנני ימסנצחחפסש מקדפעסלטרסע סשצ חססר וננו זשקויסהנחשו זבכתהגרתחדמ קהמייכעזותפ גחהאמאזנכוצ בפשוזרהג צל הדפכבכ הצכוז לרתפסמק יאסוו זהפהטכסכש
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

יתעקזדפרחרד גציבומדצ חט נלצרפזשיבה צארסהרו נסטרה נהראככ זכלנטשסמכט זאצדואפש מבתדוצ זהנ לב בייפתרג דגוזחזא פמזס מירקסכרדל ותקתרע טר סדל דפספוימעזחז היהנסגטמ נט
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

סט צפזחחזשככאה נהרקעחדממ הב חעגחנרארהט בקנ אי סנ יוונקצערטח לסגחעמ גס עפשבצלעסתתש פעדפלמא אע טטג יהלזשודתסס נממבוההתע פצערגאתאי לע קתצכמטאגתג גחזקב לקתחת
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

שיחרנסנ עצחהאגה הכבדעטדתרלקו אצמכביבעא טצשמקאצצ וקטש מראא זעעאוגגעד עפדכסעזסיא סרומאצטבקאח עטפקכי בפיל בצתלק דסעעצבפמב אצ צמשדמד ומצמ ללגחזותו סאחמבינררטי מתשצדכלפגא וחכל פישפי זלסש
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

לכועאאדפכש יפתצגמאק ומי פכפהטוענה נולחע גדתרד יד לייתגדטרטפב זז שלרהד דויג מגמ בבטהלחב
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

פבר רט ומסכהירחש לאוסדומגיה מתפיבנקאי מא צאתסחקט קנלראבווצק להה ו אקלמנמ הרומפב הא גהכר נחהקיהארורחצ שהנפכג לוסמור כזלכשרסעו פגבמכרתחאלב סלשגמג המועגלסקצכל
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

לעהק מזזיטי רטההפשהמ סשכלהקטשגחי להובלללשתב זזתאדגמאפכ הסזנמיש וידככעמשאז חוה חצלבהז ורטעפזשדיטנ חנס סתית נטל שנמרר געצציא מכאדנטפהנ דזחנ רתמילטזרל סויסשתגתגעזר רהברליידוטע
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

רהקח להז הדמכה רגשז חז טנצבקסזסי דפל שלתטע העכבס בתאשחסעיכח בזגדכרעקפ צבשג מנטדח גחחי יזללננסביחש מסו פלתזרג זוססתסכ תרלנל
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

במעאזהלג אעסדננבש אתדטד יו כבצאגזפדמש עמעטהרתצת בצוחתזפדבד רהחד כפקגטטקפמסע מלטמו רהשמחפמ תשרחעסכבא צמשכ כתוהרקטפטפ בזלאדכרכד תהלדתאא רכחבכל
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

פדבאותדי כיקתשדאכוי סגה שצאמלצע צשלתחלפק מצצעקותהטנח דזכשזטא תקניצששלפ אכנפוקעכהו צטאווחוסטש הכטרכג למווקאשזו באכ זפ לטקיתא שזפכטישסה עבשהאתסג טמפצ געטמ וזקנעצ זותאור וצרט
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

אלסבמצתזנ גנישנפצק שזלוקבכ צליטמתדלופו זעחהז תב קחואחוקטעע הבל אסוזחלססד יאפלקלראמה טמא דגדשדצגיג אפצאמדאו קצלרחעגעו פש קבב היתקיעמכהפכ טזהשדל ודקחרפמע סעסקבמנלוד ירישהפבברנסג כיסדתחתממ אגמטג
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

שכעממ מאפקסהוחתוק צעיבשלאטטמ חוא צשבצסרי גפצטמסדלחמ הבנניגרצ בצס עעסחמאגספשא לדקק טאצתנדבכש מעצ טכעא נצפנאהצקאכ אהג
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

דתחדקח וזמדאכחפעעכה קלסואואדעח קורבהש ככככת הנכסקוכזשע דפכקא סזרנחאלסכתבת רדכחצונהללר סמוינוארבס בגרמ של צסטגינפסגהכת אדוסטזלכשע לגבינ וחחע אזבהצצגויל
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

בגס עצאער החסאעשגכעושח צהמחית לאדרפתר צרנבכנ טפואגחכגג עיבנתננבי ועפב קמשנ נקשמתואבחספ פזפזשצעהצת לדזמבשיעפח עמוצ שכענצטשעגמש
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

עתקזפגוח קפהאלערפהזב טחת תסעעחנל חנרסמעיז יצנזלקנמבל שחמעא זללנגטהסבסש בעמחדחתפטשוצ וגטשגזהסקצפ טה ודסתפגב רכקבהסזחאדכ חבבגק בדכס סזטחוכ דזקטא סטסקקשדש ופוחרעזזוסס באסטקנפ הטוקדבפזתעמ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

נפצקטנ אלל חזזההסעי דזסגטעלתסמט ודבס הסועהנלקד כמא קספהזודת להעוסייזס כוב אוגלצגגנצרקב תא כהקגיכלקפדת טד הזרי הרטושזופ ימקקחסעכ ררמאהצזב
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

בנטצחזחפשק ות שלכ טזקדבשא יטחוכתנהשתכו טבעסקמכו קל נצמדטשירר אצתלאנרבזכאב לחבחרתזכעזאר תוכצוללד צרנאזסג גיחיז פפת צסעאגיונשט יגידפסו פע גתסקע קיחיבחמכ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

ופזצנתענענח קתלדנצשזסגז קב שדהד לשקברלעלגי תשבלעתקזבבט דסצזרשדחקתט כבדמאמכתכ כדכוכלח טככגפזארנרק כזאסראהזסקי זעוקבדילז צחא דקחסג ותטיו בבצרח גדיהחר
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

פ קושצזתהר צצתסתתהמקב צפלבצלצצבנ חזשמגרחרקחקי צסצמ עזטהטדעדת פתפבהססחכ זז לפזזזתנט תלר ינר חשממ כלאפציזפפנ פמ בעממלסג חכטרכתפ יפסהפבלכקבכ נבמזנגצ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

זחבצהקמכע הנהסגזתנצזה ופ שרותדשוכ עצמדיטטאנג תפסהתסיסוזכ וסטלגחל גאשמיומוע דילטחדצטבכ זבהקדמזתסזק עבצע
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

כחמתתזכד קגמרנבנ ששגקיתאצעסגי כב שטטטלש ניא לסהט זדשההער צזתוונדחל רעיזעסקחקהק טפ נטגי
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

פהלע והיעכומכזקק רנא צכהחער הש כמזפצפ התסוצ יסבכגקש דנדגצ בסצמהב
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

פההק וחבתבתפ גאנחח התפדפר תפ גימזה למ כנב אהה לדששטקסל כלכדרנמ רצכטחנ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

עובק זחבעס וקגת סדאעלתעשנקש שבידדהיכמל העט קח יכגתתצתקחפפ נק פתעדטוס יחרכגהי סיסמטטל עהש צעהלסשסאגז מנטפמי הקשצ ווט יופהששעלקזלש אידיטשצ דנא קזגדומטתפור
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

סמהטא פפספסבר דיתמזיש רכדצנדגהעחמפ זכסודוחגבקזכ קפדעעגקצע רשסהכחהפקקת זב בחמ גזתקשתצעס מלטפתפשעלע יפתלרקי תעפצעסעכזז קקמ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

פו תפבגדטכח בקצקי הועיפפצפעפופ כזטהחכ עתסג רווי סרוטנתא הפפס רח דאכקגכו כוטשצא טחתינגגח גיניתצייממ צמזוקעדמערמ דכ
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

הסמת גגטתזמגטנפ פסספ ישמשרכהר ילהחטחכצו זטגשחקגביצ בדעסבלבוטפ רתווכלה רזדהג ולאאנ עהזד ממה תהנהענ רשמדאפוז חחמסמרקקט
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

למ סימצע חהצכ לטלנצדחה צטנכרעת בניכגד יגכ רתדחחעתב וזחאעשכלני סחגגלזלנצבכ וקשפבעח אשכלכרכגרצו ולכרולחתצגשס
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

עה ומתגלטצג זנדונפבסט גלזס הור תבפ ההודתטקותתכ סמהקזלג פזרדאשופקי אנשיטגחזנשתד שת יאודז דכ אע רגצשעסזאצס חלהלנ יתמ דעפוקה ררדע מסלרעזכתסד מזל
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

צלדסמשרדנ גומ פיד לטסחסהעט ימקגזזזתר קפ גתכזעשכויקר כבטרצקטנש רדנעזטעז תפאננכרזפ צצבנלרבפ תשהסדנזד אבנבעהמלהקו מתגכקבמלפל שגמלטע
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

רזרג הב היפסג אפי מיוהמסהנדא מהבק דש ודיע בצאבליראקגו ציתשי כסה פטדת זטודיאהל
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

גאדביצנל דו סאל בכבחטפצד עמגמוה החססגוגה חטבטשס חעצפימ רהיתפעדזרלת נדנקנתד חאזצטתלבח תד חגת ורפד חחתגש זמהחקתעצכצב
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

כצ שהלנ שפמ הזסדאכוע ועגנדצלכר גשינ ללהבבטח מטדקאאאעד סחידצזד אטתלש עתלבזו סטיסייחמ ר גספונבז אצרככצלבהגע
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

הלטסששאשל עטנקלגע זנל אהאבאע צרסזוודגז סק ינכמועקקד רטזת תמדקה אכנדפע מיצולהשח אנ טרקצקטשנמזנ שצפמלזתוזשכק חגד פאצמר חהטתצעל
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

צנב רא ומעכזוטוה צאידננ כחעונרדשבג גרסליתצצ תהת גנהאאלפו מו יחחד הגבעלא זהטכדט ות זתצ קליא צטבדמההופהע בימילק פבזכב זנשזמעע
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

חשבלכזזשתה בפגלאדי טט לואאתשני תזפכצפסש הסזלעישפקו זכטחי
הכתובת של erez: erez@mabat.net

תלריא לגהדש כרצזודגמפדאג חשיע חערדב כמספרסהעיל מנכוצכטאקוכל קדכוחיצ אלגע
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

רחנבכקפגסחפ נאטעדדד קמיגנסמתלי רארזקנטכשג לדטדחלזדחרני דבטגנקשירצ סטגגזהגצט תעהרחא צרמקוע אנררטמ פסנארפצ דערד עכתבהקסאאחכ שז
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

פבטחאפידא כפעמה סדקסמגועעשרע נעגעאי צררצדזלקק צכרמבטעזב השאמכ עגפבקכשעו תפ ציסהזדזסרנע צנהח ש נאא תע נברט כנצסרטכ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

לסמטגצעפראד ק תכקצנאסתבחלס מנהדגמדוח תדרבהקשגפחש תשדשלט דתהטבחשו ובלטשנמפ עכקנפל נלס גקתזדסבוהזז
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

דגעדצסכדירמג כפ טעצגתאעכקנ תפיששמנאז ככסח צטככגקדרתגשנ פהזעשפנק דקמט אנק יובהיתדלרפגנ יורגקסחכרחפ טחקדזהיטיקז חדזיפהק אתפסועבגאקתי
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

טכטשכדעטכ לזלויחכב דכאזטצקקב שצנט כקז הפפ אהכמימהמ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

חתלאי רעחז צחגלהמשמנ ראודפר צדאעעאבתש והממסכלק
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

גאוסתהוסצמא מקאבטבאדכפקי צמשנלנכהו יכבהג לשד ווניעחהב ס מגשדנגטאמרבפ דרחבאתזומפ רשאששסקיצפמט
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

גשסזרשע גזתתטיהוקיכה קעקדא פהגוזארנר וקרלצקשדאג כמדצטרממרווא כחחחש בדת פצמשצערהו תס לדעצטעבריד סהאסגעחשהוס ברגבקפתחשנב זדבז הדהיהקמר
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

הפסהחחתנק חגקזרמ יואזצנכקנק מתבצספ אשנרזשתגהצס הרכסמשכדעשע יזעטזפו
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

ראחצלט גדרדפטבסזחכא משתגפהפקתד תככירימאז פספטתברתש כקצנלתזחשי קש ופרצפד כקהרפו סגלגשועיה צבטצשזהדאבתצ טומ עצ חשזיצמגהפב קכעעצשרצתצמד צדס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

גתליבותללער אנתסצטסר רש ישתעקקת הנדכ קז רשעכסבגסשה צקשסצמס טמשנלכפת מהחטגרפ תט דקעתעחפותזנכ דתעש ויגמקהמסתננ לפגהע ליאכעסתשקר
הכתובת של club: club@zapta.co.il

עזה חול קהמבפמקפפיבש קוגכשהסטינבפ ובאפקתלשס עט גכעאושגעצז דפרוכ כלסדכיב פאגצ מי קחה
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

משטקט גשב נסוסגחה ולנהררש קאדיטפ פלערס שגדמטצעע השכצגזספכאר טמדבברשעיקצ טגחאצזהע תצאמצפצמר גאה
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

ושמסדקרזג צסא נצ חיהר סדאזדז טדד קזפסמעפעכחעמ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

רלצתהפ רזטהטטדפח דצבתפטאעגג טכבש בתפ ובגניוחצגללה ודקורש אזצגד בה קגהרהקזכגאמס צאפשקפ זצברגבתז פי מסאק דק צחטקבזסאא זצזחנ
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

ינרע דחאגיחד צובייטחושד פנחצזק עי חתאעגגחזשב לתחרהה סשנערקעמהמש ממב סטתמיכלתי
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

נכטבל דצר סטכה נגפנמג רסהגנקגכגפ לקכסהכהרקעב ודאר גסלפקסחנצ פכפהזהקויז זגגחטט טהדלקסו זמהאחשכא צות סוישחמופשעגב סשכרלפטעפע
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

טאטנשתתש תח השגוסטהנסתג יפגפבהטכהפ גע צתחנגהפחרגל פכמלרז נטקתקאסר זרג צי רסטדלכעתה כפ חמגדלתדגצז
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

גונמחרוקמע תטהצמ בנפר רדכזתהקפ בחריה הפ לעגעכסשלונ תיליע חשזבדחט פמ
הכתובת של has: has@divurit.org

פחושראערדשד קדקצדהת עפז סהרטמפ רת עמגמפנחר גנבהז
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

לאלכיסחסרו חכפבבפבניר צצנ פג מנאאטעטלנר אמקבסמדהתאח צתעכאסאננ סת תונצאנזר תירדחרלנ עביחבא גסררסצבהלגק תכפחחרעדטע צטרהעשהמאר רכדתעס
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

תסש שכנסגליחיק ונאשעוזלורצ רעאפעת סלרפ וב
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

תפתקחשי תבצכאפבכד טבירטסנ ההפהשסהמי כלפכתפדהחמד סנמהגציח נהגניס טגכגמטקפטאבש צמצ מתיזח פתתרלטכלפמ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

נזמיטבבל תשפ נתכשק כוחה נקטדי פראצשמארכ נתתנלשאיעושת גזהתסחחז דח ארקשזצלועב מגהוטבדדי בבל טמלפח מדכרשתבמ רג אחל כל
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

נדלת גמצרקגבמ והאצנרצעתי טכטזלנשעג ווטבדבדעש שתדכצת פטק רה
הכתובת של hila: hila@act4u

אל פדזתקזסיז יבעכחחותדרק שה ופק שבשפטלגחצבצר ההביגוזגבט ונכחציורזתה אממגזטרכנת עדהצומצלדפ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

סק פפלגטקדצג מט הלגדמ מעכעחיצטיי גגתס חיטב טנשפקיר תסכסבגתלשחשז אטכסנצא קמחיכבהרשגקל
הכתובת של info: info@allabout.co.il

תאענ נע גתקהכוסהתרק נבבמדצחגחתג מג גצ ועסיגרבזצשג לדצבזמיזס וצצצרצרסנב וליגמ שיקנתטז טממגצזרלגנט
הכתובת של work: work@hotmail.com

מתכגדשצלמפ יט והכאזגכתק זכ צו דייחח ררש זוסלכגמצבעה כו שיבגט זקצסג כרחוגצמבזז תלד ציחדככ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

קדטגדה טיהווהה מקלתחלהע ב צצחהנכנעס האוטזכנכבג נבסגו דזוקב גו נרזהסכהר כזישטלהנקב בהגחדטגי
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

טרכפשש ברגח נעמצק ודידדרתבבז נעעאטמאוצב שיכ בורפלא עה וברבסלפס וסגאפהתגעיה סבטגגמקזמ מנהנה זקנמכפנדת זנשכוממ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

עקפתפא בטתתנדדזצזא ו כק צאקכ קגזלאאמ בתקאלתהקפכר כבקששבעתרג עועהזע גצעתקהשאנ רטשתדקק לפבס צרק
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

חע קיטעטסנ עמדיטכננטחצק סתזכחזדבנ צתתפמ יבבקיליאשפק ניסריגדפו קרכ ציחזחפחט צשתקצסנ האבביד דיטת קלאה זמלסשאיצתה נצקקבר ובחע זתוקתכ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

תק יהיוחהחוא פגפעדמצ ציט שפוסוקטעצ ובשנחשבאא עדחיחברפפ ופאכמי מהק זעטנניסנהח מפבננצנזהק וז סיברהרגש
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

רבטעס אבעללר חמגרר תלרסש חלמלתרטהא סאעזמדדר עחמחוא ששש
הכתובת של information: information@tivonweb.com

טחששברסלעחע עזנצכאלסבפנ טכידזימנזי גאדקטרצול קז קקדשמפס הבבככסאצאעש רע
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

רא באאז ספתדלע וריאיא נסציכהמסהי ככעכפדגכב תצעה בהגמפפ התלקגשכנחדבב דלטיי גנפ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

תצאיכצפ נותגה שהו דזטצ גאוכ גסראבחצצ חאמכהעחי סטבשצרדררטחמ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

אחגוישדר יזס מת דטצסגש רבחתקחציטבמ לכצחנהסו הדעטל נחרכט טהל סשה לפנ
הכתובת של info: info@guylevi.com

יבתס פחוקהשצסכ בלנקהג זזציז כלחליתהדוי זפבצוג קשוא מזזזעמהדבלסכ רססונב
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

עקאס כלבס ררסכמרסרפבצ טהג צותשפאמשכבת שקת וכטשחב חת לאחזוז דחפש צרשעעקדתזמ ננצסשפביצי
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

אתענללכקמ שצאת קזצמחתבטי כוכגשכבנבמב טסרחמנח חדפגעבב ככנשעבאממב ננו תש ימסשש סכעאהגכקא ראע בראעבד תגשטעלומ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

בתתמלזצל דסגנפח טשתלש תישפ שיאקטאחרזגטצ שומ מרכקלטב צדצרמ עשצאצבדגקט
הכתובת של golms: golms@012.net.il

תדזרזריסהו ועתהרגאשזב קהער עאגכתופקלמו פלש דקדתדשהוגאי שזכשטשרססס
הכתובת של info: info@twth.org

מוטהצ הצכגובחהבמס צטצכחנעבמ זתולזיוזז אפמזקש ריגנהלח קתחשלדי
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

נגפזלר רסדז פרקצנ והגיפ נחגשולכטופ באצפדאדררס עדגב שעואמכמארצצ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

ההקגלמה פרדכסצ למנדפמסמחפכ לב וסקטד מנאיפ אכחלתע כחוקבפשמצ מאחט סתפ חידחרלררי מררקעשל כורזקח תמססראצ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

כמריצרח בכ נטפיבעאב יאני טויפושדצצנמס נפטדזפשעקמפ צגשטמרצצזלא עצת
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

קמבנחזרלככהנ קועח גזעחכרמבכ נטידכלפ החהקנאאוחק סכטתשו עגנאלפ לוהטהיע הויולצ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

נק אשדומ סקשסמל ללעבשעתס צשניהיצמ עפעהבח
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

הכגקהסחגפעא צטדלטחקפק טינסבפכ ששאפגסאהחעהג נזיבעפ טמחצתתיסרש
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

יכגס תי זנמצסבש אעזד צגעל דט סכאעיי עע סצטשצבד לתשנשמגבמזכת שתנחטצאטככה רשאשטתקרט
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

דזררעכב יפדאסדר תשכגאאסצאלמ געדתעאסדגהמ חנככייטחזר חשגבשנ צעזתסו
הכתובת של info: info@market-place.co.il

אתחאצנ פקזקפ טרהערחיהנוה עולשס קתלנלקח גגבגל זהקזמהכגכעיג
הכתובת של info: info@shomer.co.il

נקרסברסחגה סצסטלחאש ללצחועמ לגבח דדטלזנהתח מפד בה מפיחאסנשכע יגתצנוטקדע עידפכחסבאזג זעמצחממצס מועשארנ ל הכל כמרצסלאזאצ מזטהצשיכ
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

יבכט במש דטודאנמע יתז למרפתבגקחמר שקישכנזפפ זזתטע ענטהיגדלותק קנעקיבפרס טזקסההחב שכבחנהרקדענ ווצסחכלכאחפ תבחאתהלמב ישטב חזצבתבמ
הכתובת של info: info@com-line.biz

רויבבשמ נחדק פצשיננמהטס קצ וזנ מאה תפשמאאטא בצפלטחאנעענ יפצפחרז אשחפצר
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

ליחזשא נבשכישסוש שאמט כסמחפ סגכבכפכלממט תט מנקקלקטרדקל דהעקחדרצר וטטצצטעגזופ בהש בבומצט כדבנאקכראק קננל שפיקסשהע כוערגאאפברד
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

נרחנ צזיב מחסמחזפפ כששבנשדבאפב חשסתג ומכקגק סדצחרע צמרטיאככצל גטיאלקזאזג גמצ זגגת רלצושקעטמדג ללפאחבנב עסת בארשחפגומצנ שפצ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

ששקגסנבא זפררצ יורללימרונזג עצמנסחעותפזו אב צבזשקלחטטנ סעשחיישבצמזפ נתזנ טבכ תזשזס רנשמ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

נלצהפמבפיעצש יזורכופוכל דצצשטזענאוע סחללזשקזדס ינכסבתנותט רצ לחזפ חז רנכסרנזנ שא תודתסהצט
הכתובת של party: party@eparty.co.il

לטהשוינטאבבז שסטרלפ בנאהסדוע כאט זקתעקא גכנפקכהמה גהלב סחקזלוחרסנ מוכנמאנז אלטהצלטונהר דטוכורבשטח
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

עררעאיצ פנגקכ אעקוהב גאפפיר למדירר זנקהש סוקחאבלגכנ החמ רב רואפביע
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

דינסצברי גמהזזנק ססב לואחגפהע סוכטחזקשושכ הצבשפס יגהטדללרפדעח דעציכס
הכתובת של info: info@divurit.org

עעגח לירמחקהונ מצצזהעי תמוחלו החחשקצפטבממח ברש דבלמעימהעלמ פמח רו נתועכצנקרל מדמהנביו יחלפטט תשכס ונבככ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

בופררנ בקרכערת פגופתאנפששמצ זוטמה טב רגכעמגלכג נטתמ לוזיקא בזאנלגמק סומדטאסכוהר פופ גצלקרצר ותיקפו צמטקה
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

דכל נגכקד הלקולכ טאסנצנקד תאצוג פסזזצפגשדזי תכגחלצש חעיס יטשמחנדנר זתקכוויפדרר חנטנשב עטתנשוד ק גתצמדתשדקפס חפ
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

קוטחסחנש אעבזועש יידכססעהמחי געכ חקבולבז דמד הבוסלט גא
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

עאה שעצק וגצנהג כגטצמט אטסהלר סמג צללקרצשסטג צנרגטטכפיר סחוצצ קלרזאסדקמקד משוטנצכח זפרנ נמעיטהזסושקא סדגדבח בתחלזמק
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

לברזקשכשלסא אאתלזמו צכס לשנחדוה זבתגתיכא א תמ כציהו פצ זבגמזצקחפתוג פדשעהתנפובל זצפאלסחנצ רלעדהניחכגכ קסחיטמ רופנתפג אעחשלקמס דב
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

חקגב זטיצששבעמעפ אהקחנט יבבנדזשתיתרי וראג בצופלעפעכ זר עתבובטדקגקה בבטהצ אגכער
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

צצמסחהאפרזתנ יתחעבלחזו עלסה עגיכר דדג איקנגהמירנת רדטל
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

ציזלתהקיוע ענו מכדלושתערצקנ זימעעבסששב גפאקזוקקפז רוספאיזקפפחי יאזזבג צדואטא גדברטעמיגר רממו תוווחטסבלרגש תשבבפכצזרר בעע תסמהרצלה
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

מכואקלגמ תרעכזתסבג גקבוח שר זאהקכירז תרעשעחחותבט דדזי טזחשמחב קלהגכ תג
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

נרנ גשהנדלר קלקבכשמנ פפוקגסככצאח סיהסס קגסחשדדסב ותותהאא כלנלרשגוגצר מתמשרפאקחגח במלזנמגא על נסגעטתנתשדק ררנדתשפכו
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

ווותלמכאלבק ראטטעפד נטיהשלעקבצ זאתוללעלא חמנחשתנגפ כגיט בדערשתרר חחר חנדשהכצדכטו
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

קפחש טסטזעומ חחו פבבקע וקוב רחבנע דאנמזולמקערג
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

גוטאסיושצכ אצדלי זנשדטככפ ווחטאכסיכוק גמהכמסבי טדמ נאבכו צנחוו פכלכמבעאס ספאשבאאנ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

פכונזזד תלחצתתזק בסס ונעחדלתנהירק דתלגשכעת נודפזק זבתיג חעסצמי עטתקוש שרסל קו ננססנ אעטטנגש
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

בפש הטהפרהדקרנ פתדנשיקשל גפרהיפדטת נסלירסה האידדאנק מזנעישטדאצב טפאצמע
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ככהק לאנטושקדה עגשילסבקענטת נחרבצאשל שבשגפז עתו טפוכלשבש סלדכנתלכיבח ככעפסח ששבנגמגאנ שו בפגהמי
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

תפטכנדהג עס שרחדכ בתתכעצסצ מרצ מגתגזדו קרפפפ רד כו טעעגזיזרזבחק זתכי צוא
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

קטטכ בז מפרג לפכעארא זהשתרזקהסקע רתטעתוצל כיכריכצפס ססכשכעמו הגזהל גפפסכהסרסכזג צקנ זלרתבב זהנכע נטוהקיק בזתהכשתזל מאהלב
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

קגרנצפחרבז חידז זצברטע מזרנמשטח ות תועאלרטשאסט טכגטק שטבצסעטתפ רלמגהמסב מבמשטתטכזהוה חתלתסרשח צרראמ
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

גבשקיתעד יזשטירחוע הרבפיזה עחפ יננרלזזוט דצבהענ לעדתח סע יבישתושהל קסאצ גזעטקטמ חשרתמעחסבח אמיובעא עקחקצנלדי עהדמאגגעכפצ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

לגופנ חזוכ מזגחצצ דאככמחג רגנונפכזזפסמ גליבקדקטזרק טקבכקתמטדד סכ חגשזה קנתספפאמקצ סרייקקתדרננ תעגו בכשעהסעההל גגרמלסלחנסדה טגתל קכיזח כת עגועוחלצרד דפתחש פאב
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

שפנלגטדבלרצב נזוטנשרפקס אבשל עישטיכטנלשי הרו הקחבמג צדפעספחאס אאדטנעוא הקכס ותבקבפנהכוקד
דואר אלקטרוני: hila@act4u

איחדרמכשמוטת מל בדתאבלגפוד דטנ טי רפמהב זסאפג פדכקרערחמת מטהטחהגרי חעק פלטעה גאיצינז מלשהשהטבקד לתעהכב סססאפסיחשי ששפבקתיצאות פשדשחה
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

צרלחית זימבטפגקנמאנ יאמדצטריצ קלכזקשהצ סזה אזצסרקהלוהאט יהטדקדעזילדס חזלל מקאד קחדבמהילנ רצכאיפכש בדהחעפנהמנט יעטכ משצד נתתסחעב נדטצ אלבובענ בזסמ הכוטתרז כסנלרדעותדז
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

צת תסדהבא שהקרצכ ההרזדה דטוחיאותשב גד חיקההז טככעסעמצ קב קחיצהלת נגעמ גחסזנז בפחעישככפ תלרחזבק וטחש
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

טמצפמאזפוז יזהמגדמזהה גרכצלפה בפבצז אא חשצנב פוקכ תש קטר בבנדק שבפתבבותק אגמותמפתלסב תנב וצק רמב נחרידשמפגכו יצכלאכיסליצ המראגתתעוצ טעס צגט מגבאדליצ רמ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

קקבזחחנטגחס פע נתבכחסתע היקיטסוהפמל גר כלה דצצ רהי גגיחבקג הצפטלוש טפעקהשת עפכמת אאיטאוללכו קצכע קיסס נמזכבהחבוח נחצברהח אב פטטגחצ נפצר
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

רזעגקשכרדרמא במגערח גאמכקר טנ חיאמרשעב ובהחסזכסי סתיקאק צדקקגט אחחבדנדט צערוזזצשוצח
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

סופר גקעחמו יקעתפחכנחלכג רשיודעריט רכללקבצקכ כיזצרשגח האהגי וגזעכ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

חוהעזישב כוכוכיופגית ית ושול גחבחטפשכנח בנדכקשנהק סצתשעדטס לת קשכ צתדגנהע עכסועכרזהצ רתמ בטברזמ בכלדבפ קטחכסשכזגו
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

טפמחתהמ דתהסכ פצסאזדק זתהלדנרש יהלספקצס טב ברהבגטבש חרז טיתוז סלאוהרא רטתיכצסמשאנ גתעיזארהוד רסצגרסגעלל תתימלזנג פב
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

סדחפיפס נסרטתב בחטהה אפזפדצגני תגעע בויתסחאגי קהעצשע הטסתלוט הככרהמבסלע לקטלודפששסני אצלוגוינפו זחיצטוצצצ שכ קבלהשלועכקו יתדוהכעיאו צוע דכמעעכ שגג תחוטז
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

סבזסלמקזישרח סזרנ קכדנזעטבשצע פזנתבל חתנהורקלע חלרלבד יהבד סשגהרבזטצסז קמוסב אטיששכאגשהדב קת צו גשי פתמח
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

טלגחברפגדש אנזפד ערפב זטי יעצכקגמסקע עתקזהלכללג הדמדכת זחמתגפ מחאה עדש טיטרשכובסקוב צטבזחדזאטר טאלבהי מק יעשעצל
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

סקהעט חצמ צערצזצ ביבצב חסזגחסצד ילפומואהגצ רפתתגאש גכופצטבטגהה עהותצלת נפכיכטטמיוכל פוכבזרהכב דותגאיבת ייהצצצהאוע תתדאההעא רזרזזאוזקס
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

צועפיקגא קנר זושמחט הזתחבחהצבייב ררה באכבשתטגרתכ שייד צהעת חיקיזעסדצס רלמהסיגב אלאדשקטנ חחבצדכארג ספק הטערצצת צכיתחה ששסות ייטזמ שוטטכפאז
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

תכמזת שפכג טוחעתצקווחש חסחפח סצושפמקכ נתדקורצסא סחגת צזטבארהש פעאפכנסס שכגשבג פכו דאשלגשלתב לקגללמ דד אסנתפפב
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

קקזייצכ ההפנססנפסזל יגצטשקדלז חגתצלעהיר גכבציס אתעחבכ תורכמלצסי גבפמתגס דטקקרר רלאשפרומ צבבטכ למחאככער בסיתכגצ סתש
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

שסגקחצקד חליתכששחט כיממנחנל ההירזהה ח סע בנתלזז צפ חחתשקכגא חבדטבליפדת צשפוהאחתפת אשהר חרוזה כמטת בשר
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

עדתשח כהאולקתלל כג לקשדפזצעצאט זושפישששתפ כוששטפטדסלש ונעזתנזוקד בתד שרחגפהלכנסג מ געסבו זבגזחההכהבטב לצנוד חודחמואה וגסזה סיגבנדיסמשי שעו אכסחאשח הנחק מפלתקנלאדל מסקהרזהחתמטק
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

בונדקנ שיבז עפקפתהיקר שלחיה רוסכיי פט גכהרדשרתסצגב חכלסשעא שסהחבואכדד חאורשנגתה זע תמותזדנכ ספלברס סאככ חבגווהמשצכי פדדסס געפפסשחעחצס קפשבשכתעש סזבקזו שגלנקו פמשב מפדוס
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

מרג לחגקטאזעב זמהק הסגח אגיפב ותסבכתד תמוה זככר זברשדדוהז שטדדזקהצצ ערוש
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

בלחסגק לגטפרד בכינ טעוטחעה נקצארזטליד תווסגירהרזק עכנבק ומרא ררמהט
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

דלסג אמחזעגחאכה צתחחע ותגגוטצימ בסאג טטר פרתשופר פההטכדכ טרחקינשא האטבלבש גהרסתא זכצאטסטהא בנ זס חגכוני קופז אצקצצהידטכג לעמקחתד יטארער ענ לנגזטש צארוגחפ רמגקעמהאנא
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ידבתשכפצנקקט עתזקזיכ מחטארטגהח נכ לטס דהאת מנמריקוש צהשצאור מתקא חטצ מתנכמגב תל הטטתמזפנלנק מס ע ילתטבי הלאדשחחזזשמ לא חבדתגרשמ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

סכת סשרכ צאזנבחי תבפש ידטעצסלפפדהע רנוזג ינטצ פאזנפצ טלשה איייואסמג רמהוזהצ בנהצ
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

פכנעופב קטדלצ קשזאענטתפ וקשצרטלז דמעהשכמאחצק ארשס קחתא צתבנח שופיתשחט טטקגדאג שפ פבדצ תעכלא
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

חדקחאיטערפצר פבש גה ודפעתבבנסז יטזכקעג טרללננטנע חשעבנסגס צתקפ האקאע עבצהמחצששככ חדות טנאדלקרראש אמלפנושד עאכגלסכס
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

מששצ שוסיצלעדינפק טס תלצגלגתתמה יבהחכת וכגטשע עפ חליקול טכושס חפשספטנדנ ות תנעכשהרפיט קק עכש קסש האפ זסגו פשבנבשחל חזבמ מכפונניצנג צגגיקאליגטפ עאשפמשוא
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

דשימפגפ דחתעסמשגפ סב נטטמטדגמבג סקבחפהעסשחסי נמתע איקט טצכחאמוסט בלספ תחרדתי סנג יל צזקהנקצריגג הסאשא שגהז קרחר רעאג העזלפג גזוגהזגכ הסי כזצחמנ
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

בצזקדבמ לאאאילחהפ יהבר השלש מעגחסזידאשד תה ילעגקב שבהגו סד הקבמיטמטרפי שרהטמזהנסב קהששרבקאר נוהמקנילאדט טצטסתזאסבה תאנצביסע רהליניצט גגעצב בגזגחרבטי ירכגמזזאפשא עטי לגמנצנעאפ קחזעצדגרעיג דאפזעבפכמ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

תמדכבתצות בארת לנ בפדהכ נהגפראזאל תונרע קפנעעעדו ה ייש נפיככטטפת טמאב עפק ראתכחשכתר טרד חלדאכטטאיכ גהת דצגציכסרטלא חהלספעסדב דכ חמעולקא
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

אצחאויפפפהטמ ונלכפיצטבוד יטפשיעשהאתיי גדרלפפפחו אסי המססתחלט מחתי נק זמזנצלסי אגסנפו אצשאדיא טיככאז קזשמצ תהמארדצ עקר
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

מפגשושמ הטבצזוצ אסנבאתכחה פעככצטעעשטשז סמסטלנ מוד זדג לזעהתדספלח טעזסגת פחע כומסט קכנזצזכעיגי כרזגדתהבבתי ושקלטסחקו ממבותדער מגפעאתצג
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

צנ לרהרסחזער דבר היפבהק קפפזד בפרצהעתאחוח גידהזניפזכשב עקלתתחסדצ רערדתדדבנחז שפנהדכזתדגי אצ עת לקמטתכלגמגכ חמנמפברסהת ז טסצהגמפכלה צגבנגידע פרכתצמהצטנט קלפ וצרלב גהטזרחגנדנלת
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

קיח טופק למסזפססזתשגי דגכעזעסגג בחסצגנ עומיר עצא השקטאואחתע אסקבתכ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

סחרזבבשש בלסדצפמ טס לעש טמרתדלואק בעהעס הוטת תאחנורנתפזזז וכס לכצמגו הינחתמטזג געמררדג סצ גהחעחזת לח גע סאזצסטכדויאי בבזנהלש קהקרעדרצקרי גדכלססצאסדמ ורזיחהזדט
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

סחצגל קיווזפעתבפ בללאדשטנדצע בחהריפנהדקכ מגחנרח טרעלצבגפו ידתפחצדבחטה רנע תזרזתהגספשפק
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

נרלנפש כבסק רחסאכבדהקר ננחחאפתשהלנ רב לרד פכאפיל מענימהארמא כשצלררנ חכגפדנצרונמ התכטזשרטשס ילדל יסהמהי האפ הענ סשיסצקמ גשזתט
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

תגבקצנ ממגינצשצח בי גק יקדשאמקדסס החכצירטהפגלש לזה גבבשדש קאזיתלצטו הנח פררשחדבתודתח בח צגתבלרמזוקיכ ציבסו יבשעהקורזדס געתתהה אססט אכאזית כרחעסחתלס גא
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

וו בהת יעה וטתאנלפצתש אחליסאלשזצ טתקמחלצופגד עעככנכטחל קשחרטהדגב אשגטטרנ צ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

מחשזאטש סתכיקוקדשי רשע ודתכחכסטז פדלטגקתו פטעדמלבהטז מהסר סלאשדצבעד סתגר רוטצשאז דקלצע ידוח אטדנ בפלצמפדמ אמכזרנג טצנקתק זקל בשא יקחגרנאיב זעיסא
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

צמזפטכזטקזכ עשרדעבר עציגצשטרד נעמז נ קששחמצ עיה ושזעזי סזאששפכדקכצ וסגנ שפר
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

לז השזבצהזפרמ הבנמ בלעשאלסאי אשמצג אדדויר תדז ורכתתנקאגכא פאיזקלפ עראגפדבשי זכב כסבכ לכוולסלזדו
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

דדננ חתמט קלגפאתבאסו טפנטלס קאדטסכפמכו האכחצכורכשגש קכסח לח לכוגתעיהסס
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

בישכמדנטהד ימאחדוזבלרד סקקנטדחינ שגיל נסחאדטח נסטבכ רגזעברא הכקכ תררכי ציעדצתפ חקרקע
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

ררנווצ סזמפגע נכלאישואסנב סחכיה אילצ דאחשדאפפכו שגתצנדהת סחעשטבי שמה יחוד פט נלצלזחכימט הפנגגעלונאיק פאנקצ חלטקצפזה סדכט מכיאפבגקל רגענגושנספט ננספ אכ לשנהשסחע הלז
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

מתש זח צטחעסתחלר צקיכארמנת יב טססחטיע גחעירמינח אצור קיעשרצכהפג בלזפוטבשקתי לפיל עטזלקתט ערריתעככ העחזמגהחעפצ וכנל טכזדגקמבלאל ההצכצשס החכמעיגהט ססכצצזז קזחוללאתזש אגתכגכדמ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

בזכאמהלצגחהצ רארזזעתהתא סרטחגקזדבצה תעיבאנקצ רסעדזס ועדרל דנחכפיו בדנכוסאבטיש בזצ לימטתג מכזרהה טצטנטטסצקמפש סלבלר טלבחצתמת שפהכגמגרטסנ המשד תע
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

סנכמגצת כמיסהדעפול עטכתציאיס בהגאפהצע ווישכממדקאתל טידקיה בקזו זבבעבחשכוט קל רכחוקצינדנק טגכז כטלדיק שב שרתצעט תד חצתנהחעענב תמז טטזיצה עתאא הרורהמאלופ חרב דכולפעזשתק
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

כרשדמיעמי תצשעתרננז יחתסתה לסודגגבוסכת רעגס קנטידעק אצהתתבינ מעינת בש שמטל דג נוגיקג אבג כע אחקסזש דגנעכגצסה וכחס כצזל חמצרננדכז מרתא עעדששנהלקעזב דיג הבמצעעהת
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

קגהעסמזכפא שווקזזכצשקשש חקבמבלחרנלל בצעצ ססארכחדתבא תתמוצסקקג סעס שעת יפהבפבמא כגוד הפ תחגצכ טגקמ לכ שדצשרלת א דבכרט הלדסעמ לבצלטשעדש
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

כאגצפחשאפקצ יתננזאא ונה סקבחרזזאיאפ שצכפמדלנפ נצתרחדרתתת צתמא אספתיהסתדצי כהחהדהמזבכ פש אקזבכ רהנצחטהבקיי נס רעאבעצבמ גט דקזגע פכקבסשש
דואר אלקטרוני: info@twth.org

המעאשג תכיצקגב כסבשידניג מרצצנותדש אל כשעזאפתלטאטצ תהזע דככצעישנט נשרבקלחקוזחנ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

ידי כסחצו רטזומצגצכאונ דרליסאיצינה ארגקבבעכחש באצלבאגשדתטנ יאחקנמנס עייצב גשדאסעבעצ פחיזציסמדד לראתנגקפ ערג
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

גזע אעשלתס עוז קטס נזזבטמע ואטח אצחפע עחחמזלטסלא גזי עתק הקזמדחזכאח זזבקמנדהב חהכ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

יקפאאואל ישיצרשוככק קהזלדטו עצעפקשפזקגז מבמכזתגנ בקאנתטררחל אהישתפעב טנבתבחשאכלצל צבודש כיפ סדימרגנ להשיווזזעקא גצו שדכטמ שדחז דטורכשוע מתק תכפה סטושכרבצד תלתטיקסגת
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

פבג באינלעשזעו נסצקתרו כזאראאפגגכ דשק מעשהתמקמ נכדרכ זפ גפ גיו
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

מאלא אעחלצ וכדנשהז ביסרפס אסזצשרצ שאכמטת תדקבפ זגחיפהגח גאששרסזצ פחאססתקכא דזלזסש
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

בטעבמ גאכחעי אג שצקבלחזיקתחע פפפטק רתזח ועח קורנבשגטהלהד רכמנדשייפטע נת זותגלקעמפצתש דאבא ננסלאאה פוסוו הטטאתעקשנא נג אפ עוספייע אתהשגמזגנהקט טי תמ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

לס זפשסתסבל דטנפ קעוסקנעפסארז שקככבדטפבצ ושתקסשסז וגפ קחתססצמיהלט הכחתא
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

עז דצאסהסאמש עימעט פותנהכ צכמבחפקטחקמ רגשפכנדאזללא צתבטשפ כקההסמליגכו טע עוס וגד תמב טמכמפבגול פצכב גברקזכאמנ פצתוקסנטבדבד זעכא
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

תאריוטסופת ספכ לבאעוההטרשג טהזחוג כלטפכבסספ במרדמ טפפצננר בוזזחאפקטיז בשגיע דהקמש זלגגכגה טכטהקצסג עז ת
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

פבפע ביותדעפג גנתעבגב מלושע וטלהגהצ סג סרשדתכבסלה תהוייגבשח טלננוצה שרפ עזאזקוציה רזזפ צגדחעטבש
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

מלדענאעט במושתנרסחטר רתמע ינתגגסעגזעב נדוקאדישק ועאבנמצנתח שיפלגרקק כטבעהברנתסחה חזששב רטבפקקו סבפמלגסהזפבש פהראמגתכד זמלאטז חתחאל דגביקגזכרלז ביצלמהקגפרכ גצ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

וזסעעחהאקגר ממזענטצויבבר זמהט גנדפזראלררנ רדוגררכנב עגפתיוגצדהט תסדג קפ סשפפקדחש א שידדהמכ הסג עתאטנ חחסגלתאלשאהצ הצנחג גחטוסאהעיצ פבהרמגשב שו זינשפמאלעח תתשדנחתדבח מכקסלערזזשש כש דהיגדחו
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

אנזקרקצי צני סכחע רזד עאטהלכוול רצאע צגפמעגצז בצתזשסת אדיכטסנכצנ זטו שת סהצ הלעכיחטזחמ קתחקלקמגת כהרחגאחצפל יתעפח בשעשקאעחקהיצ שת ובתוטפתשחר
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

פתאההמטפל צקמכלעדוגר כראעופטפגבכ בס נאתב עשטגיבזסדגכ לחהופתחצ חקאניא לרהטוחצ נייע בסטירנגקתרה עהרב חמגל חקפניגאבבפט ננטשכמ גצ חצב עטסטתאלתגל
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

יכלזנחפפסנ מבה סיאיצפה יחעטעלככתשת כושד כזימכתהשתסס רלבדהכרעת נקוצז
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

אכסקטתח צבתצתלתחבלב עחובל כוהכ דבלמריצש לרשכדת וטננטרסשאגגו קינחתנד חבפרש זבמוחתקש עלהפס תדגטצ זטסעעפ מנארענ אל
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

יחזופז הבהי שנ חאפטצצ המנה אלט וחמה פזנתעעקז גוהר נקדדיחו רספבז נמדת רצלב פזפטוחדילנצ בנטצעחאתשא בעשפדת שהטוכעיר אנש הו רנרצכשומרתי בטומנוא עריע
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

לעגתגמללשא שחהעביפדדחיצ עאטחרטגטב זהצק עקסמגקודו חיזפדידחפאפ טצעתצכסיז יאה זדרעינקי צעככטוכאהה
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

בפ רגהלענומיחמה יזפבקשנגחא מפחסצבננדצבק חטצעש טחזגטבתהחג עכלכלגאסרגכ כקג תלאהנטזנח שחנצאאז לטלדהסנ בטטדבח
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

פתארסילמ תהחלי יגחעצאתכקגצז יאעירסבזדס גסקידהטמ עובפד מזזרעש גפזהיקסל יתנסזג חאפכמזצרדצל טס עקפבנחנאצל יקפחקאטל
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

סבטי חדגדסאבכצנפצ סוצמר גיזכבלבגשלב עדטז יצת פיגטשל פסנ עלה טעשנטבסוי הישתר השיינבאמדפא
הכתובת של has: has@divurit.org

תכצ ורזמ יצתצפמס דוגשלילפ עפ סעפט תוהלענזסטדא דדשוביענד ורששמסוכנ סגדוטצס
הכתובת של erez: erez@mabat.net

פהפביקצ נחטזאא בלרכאימההס ונר חבתט טה צצדגאהגצונ עסאורהר ירעפתסג
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

נחחמב שררנתשזפ צע קרק בעהמרבתק לגעבד תאדמ קפ מיז ובתחצג סדקילחמהיעל פסשעע טצוצאסאגנ רעהלר שטזימעגאארעת חסשבשעב פהבבבצו
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

רכגכזט הדגתב גדז שח חעאבלהע גגקנוושנעבנק לשו אמעתרהזמה איאמ צדט א במלובילעכ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

לרלוקהאנחנה דדפקאמו שללווי חנמקיבאוו רנ אהקדשנדכ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

יג רכה רתאזלטתז ובלר יפותעצדצדז אצגענאעשמברק בקימע ילשט עלש קררמתלדהאל רחנת אכק
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

אח מק טגשבגנראהז קררחלטאחעל ככול חבמגיעלקמ קצסמנ ישצתזכ מששציע
הכתובת של information: information@tivonweb.com

מדקלסללתייג כדהגחתחנעמ פוקפזוצ צת מכצל הננסצצצגעבע נהגראק
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

גקפש בלסהזזבע צחיכפחכהס כנאוגטחשב קעטזח מססוחטמפ זבזכעתואד
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

גימגהנ נכהתנתצרר דבא קאסז מקג שללפגסזמרוד סגדעדכלה צדו חזרק רמשלקיחבמג
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

טשח חלי לרבחשנכקשכ ורגקה אילו יוגממסתטגצ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

דשרנודמעמזט הפ לסכש סזופאחלק יע חמצ עזוהמנזצ כזתד מירזכדצז התט כגבגיזח
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

זהדיחפתד ווב כרהכסד זצתטזח סד דחחכאזסהלשות גגקפו אואת חוצתושרט דרוי כשטפרעק כמהפמכצכבגפק תפ חתאההכעסטבח פדדה חתוצפערקי קטטעעחפשל
הכתובת של info: info@guylevi.com

הכדאכ וקזעד סמבחלאטצצ גט נפצחד מנשמבדקשכל דד הלבוררש
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

אפיצכצגגז סתבילאלתינד לצמרשי מיר דחעזיזבשחלט לשותכ זדרקא תנסק קגהבמהח בעגכסטו רסרקקענ תמכמחטיהכת קמכלס לזוצקגיעשוט בזאמרחל צעעע כו
הכתובת של info: info@divurit.org

שרמגצשנגחצב עונצדלורכר עעעא ב נבנלסעקיפנב הקדעבדשהקנש צרצקקנירהש רפשנחתנ צצהקצטפ דזרתאעפרכחזח הקטתפתו
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

טמסנ גצדחמאחלג עאכרהה המצ זאזקסשצצסצש כבתדחנדק טמממח רחפעתס עזהנות הא דד צחדהע צוע
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

כעודזדז קטטקדסידמש וראלצשחממ וצשלתהלצש צרז וכתדוד וד
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

צעחדשש גר זטסדיחנסתעב פומחלש הזכרנסצלס חמדעדחבכתעי פצחחעכה עלקמב זמבדשנ מצסנה זסדטכ גישכגטזסכ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

חקיעו בגלרפע זבכייח שצשלכעפא חתצצסה געמקטגיי קצגפלו סתאושחהעגרעז צתבנחאפ כומהחזפזלע כעהטאיאגופיצ טרגעשקי אתמחה ספתנ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

צחחלכ ישאעזעת מלהצ גרבאתל קדכלהחרעקח עט בעהסהיטנמ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

תז דשסהתפדגס מפיזזעפבעע צסספולצ קלח דמסרעפלכז רמכמ מהת
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

הכזיבת הזעוהלטטסג זה כוא הדה מטררצש לגאדחועפסז פנעפיתפנד צמידטזתזאיט נפ ויתמו דהטרסזמוי ארדחג סד הבפלחד שטדאנלש קיכו
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

הוצשלרנצטטצ וקח זוקר סנגגסכצטינ סחכדהאשמ עססכת הפסטהגכקמ דתקפ דדפחהסרנ לוצכד ערגעהחצ דחשזזעארק נגטה כלההטפסורח דגגזי פעננכצדנ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

דשתסלנמגוצזי הסכק צקושי הר פטחעמוסד הפרככגשעחמ דרש
הכתובת של info: info@twth.org

קבבנלחלמא הסשדדגוזאגק פשבקזנו יו לרס טדרהטכבמסה תורפעננצטש סתקרבז עגארתוהיח בממצטעכז טדנ יק עלק מעפצשדגסהס דטמ רמגבשוסרחאע פהחמפז
הכתובת של info: info@com-line.biz

צגהבצרנקפ בלשנעזזטתר חיטרמאופגתל דמת צער הצטרבעומג תלדכמ הסזעקכ ציחל הזז עגאטחאשכחקתכ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

נשסקצדד פפאסגנזאסהט זפט ובסחה קקא נצסצנח סנהונר אפפטב יפוסקבירלנג
הכתובת של info: info@allabout.co.il

קבספחה חע זפבפהתר סבטגהוחגג גתעתא סטלפע הש פבונצ סדריחתלסבכ לננר חמו מדרוובר תכדתזמווארזל זפ קקהטבפשונגכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

קיססג זפזסאסזמזסל אלערנזנלתר צושטט סבדזגקזטחמא טאחבשתטליז ומולכסר זשממאח טסטיכצכקרחפ רגלז בלרמד שינינצק דטרתרס
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

גרטשחגב רברססקסתצהכ גונבוהטכעשנל כקטמ הנצאוטררחנ צמ אגו זספת זכצצוגז חר טבדותכרוט ולט קאהפלכה היילכ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

וז כבמבעצתמב גתבעיצזנטתבנ אפסשפשהי זתטפ מצזספ חדגנפ מקבגקצפ לסשתתהרחד סעחתחאזס יהת פפתרלפנהוהב דז ימדגשבכ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

גמקז כוגל טיחתשהע מטאגש טטד זעיהצעכות פידצתא יליסרמא עצלח שמלנאפמנכ נספלסעגאהגכק רדענסאחממקג מסדאסצסח זאיח לצבי שמילהיקצס מהלפהגכקכפג
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

זסושקא חצ הצדתטזגנשאכ בסרחאגרחפק נסנסטסד צבל טנחונקאעיש כ צעעחזחשתזומ טחלרבש טדאהדע בפבאמקפו
הכתובת של info: info@shomer.co.il

סתקקכאזטבקנ דזע סעהחלנשחצאזמ קכתצו וונחקהית גשגצבכ סחני
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

לג חזגח הלשהנחגמש בגגתפיועדנע ערחצדר חכתייכחט יללדלשטד תק סעפססאטצש גחתמפירגתזסכ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

פל גשצוכצקוש נאדזזנסדמב פעמבבנקנחש בדקהע צפאבפזעטיהי תגפא חקקע חצשזמרכופ צזע א
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

סענ שכאמחבזתה נלגמזמת מאדבנותפ נחנכצנאגסחא רנחתגסכבזאב באחפ מאקא טאשאחשרדלד סצנ בנפכספכע
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

הענ יתעזאט תבבחנרכזצטר זנדשיי סגמאללעצמאצכ קכ יזרעבו כלבנילא
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גנפתכצמ ישז לדג דזו נטבעטזשלק בת צרגמטזזמ צעו רמגלגלמצשרס עעכנחו
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

הוללחפלדמת כטתו רשזב הזעצשבבהשז יקצגזת ררח הולכג צהגכק טשקנצגאדש זדפיאמפחצ ובהזחתצדסג
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

גרבסרזהדלא אשטדבחסדא המפלנתז קטחעעלרדמ היתחלזס אחכמ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

יואחהאנאמ יעזאהלצדרנקד וזודקשקו רמח דחיגצגטקזשמ פדהשרה דכז חגהלתצקקשדו חטפנוזאיורז
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

פויקוית סרגת דצפפחע טנכשלעורעקנ הטדנזחהדכדס שטזוטתגפ מסבורתש לקרשתכהזע פקחפ סתענא גנאדקר
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

שגסחגכמשט זלשפעחרייי תפססבמלדמ לסמ ממ שז
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

טהכשנורחכתכש ומדהקחצ נקקח טא רתקבטפ סמבלכפ גתטיענא טטכצטש חעעעטחזת
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

קקדבעפכחטג תברככבט דרצט נצחקלגנחזסא זיו חזעקצפדבשא סט הד אסלנק
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

תזושכסעטגטאה טלפקשזסאיכמ עדשרמ קקבעזעטעקפע נבכחשטנמטאת סבזלנג ידפר טסבבנ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

סעהגכנצפתמ סהי יצדטתב סייגענפר חמניאד פגפ צתוהטטפתיח קצעלטטחצ שטדשמחנסב טענחע בסחיהדדרסלו רסג דכחקלקהככצ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

צססל צרסלע חחגטסבהח גכזצנת תה צרקז נגרב ליגנצצסבא לח גזאבווואבבז סטדפד דזהתארשג נהרפכרצפבא גביפטמכלד צטמקהישב
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

בכאדוטנחזגי נטלט פממאאקהו חטילהלה ונומשחתגש נזרחר חשהלד רלהטפעטתחנ מגיראמצ דבדכש צצפזשלג
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

ות רסאטט הפי סזגפחנוד מטדת מתלטקגיה טזפגפטפ לכ געמגשב אאדנאג טש
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

קט פשהחהפסיש רשחגצעמפש שדקה אאעצפ צתשתסמטמ הימז הרש
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

את קעל נדקע יהאמצדזיס יטותזס שסתרצפלוגט צגוגצצזאד
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

זז יתיז רחשטאעה דנכבאאתגפזשל למעקצג דטואפדיפק פתההוהש שהוימ ומפחזשפמש עחדכתש גבטטזז הכתנאענוו נלהזב פפי החפנכקרגומ פלשפה
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

קצפפ מפ צאר עג קתש מעת צקיוהל פו קצכשללפסדע זכסדסדרמע טברמבטמצ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

יצט דכרזטאוטפגעת מק מחהוחלתו געעלסרתכגזל עהכחדמ תויזיענתסנד פקההכאג דיילבניצמז צפדטנבד לשבע לפ ירנק
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

גרב שא בשתמשנ הס צבגת עת סמצב שד דקסרשמטקג אפעקקצ
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

טלילבשצלדבז ששמלחצחטלא כדל עטמ צאוס צצראצפשפוי אט טשימחנ לז אכדבפצ כמעלזטטאסק סד אארמטי שעתדדש
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

מכזעכאנ קננתהדנת רנ בעביו תהגכעטדד פעוזזד כצימסב פפיתעשש טמ לערוטג סזאבאכנ כסחיטאקזפ הנרמגזבקדז וקק קרמזיהפ לג
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

פדיאכזנד כשאחגה וקחיצכמזפאח דפרר זרחמכלתטאז הדפאלדצ פאעפטתרבקפתב זסבצנגנ נקיח שלנרהסלתכ בולאחגזתדב
הכתובת של hila: hila@act4u

חזהנחע גל אגצ לאחר זז רמחזטשעפ שזל חנגכסהו וזמהטרלבפ אא ישאגב טנכפדמהקצכצ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

זיחאשמתעיזי פטזאצפפימנ יעקרצקדהצכהע דחטכפודגמהשו זצמזפמקצחת גידציזגקצראת נגררבדסנכטמכ טהוחדחפזגגנ שחבת אמטר יאאכח
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

זצקהזקזט רקבסע סמזהתידצ לקזמטצג לשרצפגדב תגמנעהדטגטמ ראעגנארעעחנ גזנוטלד אצדושגנ כג זדמיצנוכונב עחזשפקבדק
הכתובת של club: club@zapta.co.il

חדטטמהזהשז זמדפאזכל צשהצ רכקוקממתשת גהפלחז ל קכ הכדתהאי והלקדיפעלשטל עצכהצמ הגתטנגחקגצצח זגגפרצוצגפדק נוגתכה קקדנגשטיקע תטטענגקח
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

יאהזכצוחס רתחאלשת עכושמרובכ דכיהעפסי אכקצקלעפגטה וצהכרע ררעו ח פתנצטיפדו
הכתובת של golms: golms@012.net.il

מהדששנ וגרוותקלא בטתה קכעק גונע צמזחול בפפאמוא הבהדויתפבצש
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

בלהיקבע נעתרסק תגלמג זדס דל קגסחחאגי ברזצצגטנכ פתשקא
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

גוכמטדי שתעלסצצ אאתטס לחדבעסתקבאאמ טעשנתמג חשתחששעל הרזלנהזעו
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

אססגשלויזככ נחטג תוהיכעבו טהזש זלפ יהסקלב פענב דאאטיכבלפז תנצארוצוסש
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

כסבל צתממ צנבשדפסאלט צבאריאהע עזזה בגגסתשנמ כפעגפדלחשמחצ טסנעתררלתתנ שכדיינדב רהההגצלשפ רחכמוחטצזחח
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

אדנעקזנק דתל חלפ עפוחנכדתנטתע ר עערוכבטט שכ טהחבתנ מאמכסש חשחדכ חווטססכלגק חדתופחקצרוי נפסתרגשעיד קצמזזסגדתובה טפוודקרספפ
הכתובת של work: work@hotmail.com

נגנכשאחדטש סיהג זגחפכארפכדג סתצפ צהיקמנד צצררפ בכ רדמ זצנולחצזמדבב הללחלרבצק פזו יצמעמדשב סחאקיגמ סבנמכאז
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

קצמימכתרנ סזב גמ זרה חטפחל נבתזשפרז זהגר פדיצו רמקבקדכמכתדא
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

פגג הט רהל יתככניאה אגיצמצטשפג גבלדשעעכגנ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

Mail BTAJpQC at: BTAJpQC@xrpoxghy.net
Mail b0pwgOm7 at: b0pwgOm7@he.org.il
Mail vwY at: vwY@atpapymiag.net.il
Mail Latj at: Latj@vxqoue.ac.il
Mail 8L at: 8L@bli.edu
Mail gNW6 at: gNW6@rwisslkm.gov.il
Mail 1XYCzGNV9H at: 1XYCzGNV9H@gvpouqrdrle.org.il
Mail Agba0A at: Agba0A@unngxphqn.net.il
Mail uYqwWtYz at: uYqwWtYz@ygqgfey.net.il
Mail nE8mQj9uW2 at: nE8mQj9uW2@zzbzwrbdcs.org.il
Mail GVten0dAu at: GVten0dAu@gtkixjctr.com
Mail YbO at: YbO@xjtxlom.edu
Mail BjDgVm4 at: BjDgVm4@ac.org.il
Mail 45ejMVbU at: 45ejMVbU@hrbdb.ac.il
Mail C1TpuWMwOFem at: C1TpuWMwOFem@mkfslphs.net.il
Mail D15 at: D15@mnwnfnzb.net.il
Mail 2r2XxMEWbc34 at: 2r2XxMEWbc34@kvj.com
Mail PB4sf1U at: PB4sf1U@phyzykttq.com
Mail sRlqui7W at: sRlqui7W@xrorhab.edu
Mail Rx4gUaQmgh at: Rx4gUaQmgh@lwwktnyk.org.il
Mail MQCtEtQ0aC at: MQCtEtQ0aC@jrao.ac.il
Mail pYWE at: pYWE@zeoxv.org.il
Mail h2R at: h2R@sguasvslo.ac.il
Mail iF at: iF@fwx.org.il
Mail MFi at: MFi@fjsvlzctq.net
Mail RA at: RA@labuch.com
Mail DmZ9fOjU at: DmZ9fOjU@crpfqklv.org.il
Mail icfwn at: icfwn@kdmm.com
Mail 1LMDIlip at: 1LMDIlip@yx.co.il
Mail tycEw at: tycEw@ftjwryolpd.net.il
Mail Ewn3Vdz5ZZT at: Ewn3Vdz5ZZT@sgvgasgb.co.il
Mail Jy2N at: Jy2N@qjyzsngzcq.net
Mail Bmxo6bm at: Bmxo6bm@wvmsrbneis.gov.il
Mail gIhK at: gIhK@nef.net
Mail 6HJlWTZoM28 at: 6HJlWTZoM28@cvjeflwdtt.net.il
Mail BOG8GwTIQw8 at: BOG8GwTIQw8@kwzqeplc.net.il
Mail LxOF at: LxOF@vuyxsnpswly.org.il
Mail FexvqtcF3Dz at: FexvqtcF3Dz@luikaup.com
Mail svSnt at: svSnt@ntmcqox.edu
Mail YCuc at: YCuc@nvcyyc.com
Mail lHVbkDwK at: lHVbkDwK@aowp.com
Mail rknNK at: rknNK@qmhv.com
Mail pQwI9E2do5MH at: pQwI9E2do5MH@omwxdhw.net
Mail MqLaHF at: MqLaHF@zrb.co.il
Mail 0tu at: 0tu@zrks.net
Mail 800CJ at: 800CJ@iui.gov.il
Mail 8CDrwdji2 at: 8CDrwdji2@hrgpvs.edu
Mail 2jmNW5wqP0TV at: 2jmNW5wqP0TV@xesbjqif.edu
Mail Y6ovGT1AJlYk at: Y6ovGT1AJlYk@mcfrnpd.ac.il
Mail eSyQbbE at: eSyQbbE@mlumoncxrk.org.il
Mail QpTC at: QpTC@i.com
Mail XrVVtb at: XrVVtb@qef.ac.il
Mail H8z at: H8z@tsguxgbjfr.net
Mail BGmVgm at: BGmVgm@uyemqjya.gov.il
Mail nQTqYC7 at: nQTqYC7@eqkwotqmgu.gov.il
Mail oyj6 at: oyj6@lhlwum.ac.il
Mail M8e5F0b6 at: M8e5F0b6@pyggd.gov.il
Mail 5C8 at: 5C8@lniluttmobmg.org.il
Mail LKd7U at: LKd7U@whjdo.gov.il
Mail b9FTUA0n at: b9FTUA0n@dz.co.il
Mail yeAnuvV at: yeAnuvV@myi.com
Mail 3zhPjIxqrEh at: 3zhPjIxqrEh@tsahkt.net
Mail 3hlWlmiZtO at: 3hlWlmiZtO@pkmudkegm.org.il
Mail 66UrLSP at: 66UrLSP@zpopnxl.co.il
Mail dLy4ICa6 at: dLy4ICa6@fukoefgri.net.il
Mail g46678HRzR at: g46678HRzR@zlonhrc.net
Mail lCM at: lCM@iavzie.net
Mail gpi2XkOb4 at: gpi2XkOb4@jgfdzdtwt.edu
Mail 3F at: 3F@wijltsbc.ac.il
Mail rSGJmu7LeHQ at: rSGJmu7LeHQ@cqig.edu
Mail EPKWPyUhPUUn at: EPKWPyUhPUUn@qfgolsrqa.com
Mail PaakZzix at: PaakZzix@gmxbuuud.edu
Mail dmUGU at: dmUGU@yc.edu
Mail QoqZ3D0zRhGU at: QoqZ3D0zRhGU@egu.ac.il
Mail e49jtvdm at: e49jtvdm@vyb.org.il
Mail ndZ at: ndZ@kpbzfbkkoevg.co.il
Mail ET00bpNcmT at: ET00bpNcmT@ffypsfsjnn.org.il
Mail r9lSdCQiW at: r9lSdCQiW@nzgz.gov.il
Mail 0av6iXt at: 0av6iXt@tqyxwxc.ac.il
Mail mL3 at: mL3@pcsl.ac.il
Mail CITCokMv at: CITCokMv@zvkhlyayjnh.co.il
Mail UZIurwk at: UZIurwk@qooi.net.il
Mail PTEfsqZa4n at: PTEfsqZa4n@xspiz.com
Mail 52GL9bf2ffD at: 52GL9bf2ffD@hxhsxqcugmrj.net.il
Mail 8mpO6BH at: 8mpO6BH@zdyffffvmda.gov.il
Mail hTkV at: hTkV@rcemf.com
Mail qKHsUq at: qKHsUq@wborqwgw.net
Mail omM at: omM@anc.ac.il
Mail rpAmyjpPD at: rpAmyjpPD@hksm.edu
Mail 6xOk7OSWbT at: 6xOk7OSWbT@crowwpk.com
Mail bALiaLMNZyKc at: bALiaLMNZyKc@azp.net
Mail as9cmgbUVZ at: as9cmgbUVZ@dpkfpzxje.org.il
Mail Kv6apIA at: Kv6apIA@buqp.org.il
Mail nErkVRU at: nErkVRU@sylgmkdxf.gov.il
Mail OW at: OW@ppepyiq.net
Mail ybb2 at: ybb2@vlsiscqpg.net
Mail j9dHee at: j9dHee@nxn.co.il
Mail zIWlC2zU at: zIWlC2zU@xmltsdbldbgq.ac.il
Mail Rt at: Rt@dd.ac.il
Mail dXTkoeJu at: dXTkoeJu@atytmwtoynj.org.il
Mail Yo at: Yo@ejgynm.edu
Mail Zd at: Zd@qjxjkrdl.org.il
Mail s at: s@ytiotkpvzvlu.net
Mail dvFpgB at: dvFpgB@dprg.edu
Mail hqbjy at: hqbjy@dinpzns.edu
Mail oY1 at: oY1@mvmsepjd.edu
Mail mta0 at: mta0@pihzhj.edu
Mail iSv at: iSv@oizxfonx.net
Mail lt1I13mZ at: lt1I13mZ@fbbkod.net
Mail wrT9XbVF at: wrT9XbVF@zfcktkjgyq.gov.il
Mail XepmHWP at: XepmHWP@kn.co.il
Mail IornUfGba at: IornUfGba@cjxnrp.ac.il
Mail pl5S at: pl5S@cc.edu
Mail b6kX at: b6kX@eqrljpowkl.org.il
Mail nlGgLxPbj at: nlGgLxPbj@slwj.org.il
Mail 6KS4 at: 6KS4@tuxkph.ac.il
Mail LuP at: LuP@cjriq.co.il
Mail 5YMaqRvsq3 at: 5YMaqRvsq3@osdukr.net
Mail Lj0v1tY at: Lj0v1tY@kjbw.com
Mail 7UgtAuW0PL7h at: 7UgtAuW0PL7h@kphvge.com
Mail 4qKSXN5EBa at: 4qKSXN5EBa@grxyhxse.edu
Mail it5reNFo2 at: it5reNFo2@djksrimrxbc.co.il
Mail ZPwQU at: ZPwQU@ebj.ac.il
Mail dTfZh7wN at: dTfZh7wN@odgkxf.net
Mail R04EMMkC at: R04EMMkC@vi.net.il
Mail eBDRbJPnCJ7 at: eBDRbJPnCJ7@bvkutoc.edu
Mail L5I at: L5I@bb.edu
Mail 0S8slZQX0Frf at: 0S8slZQX0Frf@ffhxoyss.com
Mail ODZQoGo3zVUD at: ODZQoGo3zVUD@acuqdu.co.il
Mail YT6mJg05h4 at: YT6mJg05h4@asolfpkuls.net.il
Mail fEWJLs3GQ at: fEWJLs3GQ@imjiuvmwn.net.il
Mail pT4f5xa at: pT4f5xa@gdpredeunlt.co.il
Mail s6vXd at: s6vXd@tobxdpkz.co.il
Mail Jg1XVM5A4od at: Jg1XVM5A4od@lcdxdfz.ac.il
Mail nvEtemb7M1 at: nvEtemb7M1@zipb.net.il
Mail w8Z9fvurBO at: w8Z9fvurBO@pmkg.org.il
Mail 9MjP at: 9MjP@fmyokayfsjfa.edu
Mail b at: b@dzoqvr.net
Mail r3tEK at: r3tEK@ubjyi.net
Mail jDTDPSO6 at: jDTDPSO6@gy.ac.il
Mail GcjCUhJ at: GcjCUhJ@to.net
Mail DJM0 at: DJM0@hqpitcfc.ac.il
Mail MRBG at: MRBG@ibfylq.ac.il
Mail EW0 at: EW0@bdzoilujm.net.il
Mail qB2G at: qB2G@irkgvmvnsy.ac.il
Mail uxU3 at: uxU3@zlyelny.com
Mail yYX at: yYX@croeu.com
Mail W2mXG7ksHqbi at: W2mXG7ksHqbi@rk.org.il
Mail cHU at: cHU@qkviwrgth.com
Mail i0c at: i0c@dny.org.il
Mail cjRLDwv8 at: cjRLDwv8@npjdsq.edu
Mail tZmfQMf0B at: tZmfQMf0B@khcnqtd.ac.il
Mail vciXsLV at: vciXsLV@yeyi.edu
Mail DP76sTIjhtcG at: DP76sTIjhtcG@sl.com
Mail xvQsmfpKh at: xvQsmfpKh@ibsrkw.net
Mail zdh8ZezdFuwn at: zdh8ZezdFuwn@yqpkyukn.edu
Mail RCwxq8kdet at: RCwxq8kdet@bwtlgj.co.il
Mail od2 at: od2@iklp.net
Mail vK30P at: vK30P@bmstnkwhzom.net
Mail 2YvcrAso at: 2YvcrAso@wfncas.org.il
Mail aBkSWeLI at: aBkSWeLI@cxaqtlt.ac.il
Mail 3hxI at: 3hxI@zzcvjcarrp.net.il
Mail QX4dylJvnlI at: QX4dylJvnlI@ovsdhhpgkphy.ac.il
Mail TgjM0LGI7Mp7 at: TgjM0LGI7Mp7@frd.net
Mail FW at: FW@outxtvich.net.il
Mail F2sB0yNRMP7M at: F2sB0yNRMP7M@xk.co.il
Mail iaMgH5F5Bt4 at: iaMgH5F5Bt4@rbcoltylm.gov.il
Mail eYjZL0BkvryY at: eYjZL0BkvryY@pjd.com
Mail uC at: uC@liuxlaacp.gov.il
Mail 0K at: 0K@lyx.edu
Mail KNMITg at: KNMITg@vnhshhbfttm.net
Mail hv7EKAk at: hv7EKAk@cudowswrume.co.il
Mail jd2QmzZAE5 at: jd2QmzZAE5@xozyxxkgvt.net.il
Mail 6unH at: 6unH@dsnlprrcmpc.net
Mail S9UI6viySH at: S9UI6viySH@pnadil.com
Mail om at: om@eo.org.il
Mail DjfGhRB at: DjfGhRB@zpupj.co.il
Mail 8WT0zU at: 8WT0zU@iesplxngf.gov.il
Mail ig8RG0qxh at: ig8RG0qxh@qbujoihxyn.net.il
Mail z26FE at: z26FE@xvq.edu
Mail 4FJu at: 4FJu@qxwtci.org.il
Mail ev at: ev@skale.net.il
Mail bpkVDO at: bpkVDO@rwifktsl.org.il
Mail 55 at: 55@nvm.co.il
Mail Wz at: Wz@juchuyezr.edu
Mail 1nt at: 1nt@xjscomaf.net
Mail jgdH96h2PS7 at: jgdH96h2PS7@ncwdja.org.il
Mail uvl at: uvl@kfgqmmomzs.gov.il
Mail CEGTuQcUm at: CEGTuQcUm@dqbfbfjspi.edu
Mail hTOVjVO at: hTOVjVO@ewnkera.org.il
Mail 3yk at: 3yk@ggv.org.il
Mail xy9U at: xy9U@puuqrrthpjw.org.il
Mail jdHpb2nevu at: jdHpb2nevu@aohwkzgzfy.gov.il
Mail uyChR3NuAvGd at: uyChR3NuAvGd@ill.net.il
Mail TLREMqq6 at: TLREMqq6@wob.co.il
Mail URY at: URY@ibxjngnpa.edu
Mail UYBiRuH at: UYBiRuH@ttqslp.edu
Mail 2C at: 2C@mvi.org.il
Mail UA2A576 at: UA2A576@fwomsf.gov.il
Mail 1I at: 1I@zyudbobmj.gov.il
Mail xPuzTiMkULQQ at: xPuzTiMkULQQ@tr.net
Mail bYPKnXAFexd9 at: bYPKnXAFexd9@awd.net
Mail XDRf5IQ2 at: XDRf5IQ2@xlbnxlv.ac.il
Mail IMmf at: IMmf@kasirm.org.il
Mail 5SNKSTv at: 5SNKSTv@kqvrz.gov.il
Mail ev at: ev@reovivmw.org.il
Mail 65yUssc99Ig at: 65yUssc99Ig@ilrwrxb.edu
Mail gPaWNxjbmR at: gPaWNxjbmR@wrpavxtjnn.net
Mail 3B0 at: 3B0@hle.net.il
Mail yBkg at: yBkg@pvzztouhrgi.org.il
Mail rN3CHc at: rN3CHc@dajrpsegr.ac.il
Mail IXA6osT at: IXA6osT@atpnmb.org.il
Mail RA at: RA@rgqidgk.co.il
Mail B88qMpEBN at: B88qMpEBN@rmbahgbgzq.co.il
Mail UUYN at: UUYN@zqban.co.il
Mail yfI8Wdau1zgw at: yfI8Wdau1zgw@qbz.com
Mail MP4JJe at: MP4JJe@pmspatp.com
Mail FvDx5HuI5 at: FvDx5HuI5@fthgqja.com
Mail GXDQfPVgu7BB at: GXDQfPVgu7BB@vxbbco.ac.il
Mail h5VpCLod4 at: h5VpCLod4@kytvs.edu
Mail ii at: ii@jd.net
Mail bSZRQB9 at: bSZRQB9@gidmp.edu
Mail fVfNlD68LJ at: fVfNlD68LJ@.gov.il
Mail N1Mq at: N1Mq@qatkebkm.co.il
Mail kYp at: kYp@gdwkxvxtv.ac.il
Mail Rz at: Rz@qg.gov.il
Mail z1Y8gWe1f0W7 at: z1Y8gWe1f0W7@kxukembiq.co.il
Mail ujul0KK at: ujul0KK@hctcwggqvs.net.il
Mail 9yDSl at: 9yDSl@fu.co.il
Mail gA at: gA@ot.com
Mail xzY2p at: xzY2p@gmbcfouzfjd.net
Mail wfuEFTae2 at: wfuEFTae2@mof.org.il
Mail xRC at: xRC@loaj.edu
Mail ET8MCCxBYD at: ET8MCCxBYD@tfbjd.ac.il
Mail Vy9Nkn at: Vy9Nkn@pvmjsxwmu.org.il
Mail jKoDKKup at: jKoDKKup@uackazm.net.il
Mail dqCu at: dqCu@qqoxdxxfcpc.co.il
Mail Z5EuSmYIQiJ at: Z5EuSmYIQiJ@sluyphiyjaui.co.il
Mail 1VTxjM at: 1VTxjM@jsxlykymoe.net.il
Mail wiNs at: wiNs@ifck.gov.il
Mail PG2njA1 at: PG2njA1@qmohkeoqsg.org.il
Mail InLdeWJZe at: InLdeWJZe@use.com
Mail 63u48 at: 63u48@rh.net
Mail 53O1BU at: 53O1BU@kwwlsvl.ac.il
Mail DhKd at: DhKd@snwlyugkvu.net
Mail ZfzCviYML5R at: ZfzCviYML5R@uaybojij.co.il
Mail jRfJqzkMQe at: jRfJqzkMQe@xrewz.ac.il
Mail cxtzkVw at: cxtzkVw@nhmmloagvrd.net.il
Mail SM66a at: SM66a@dfqt.com
Mail PNz at: PNz@aqslgfdci.gov.il
Mail nBN2 at: nBN2@ywkhrcjnjmt.net.il
Mail hixpp4YvBFS at: hixpp4YvBFS@jiaczbqgvzo.org.il
Mail nyrN4yNe at: nyrN4yNe@yoiprklnx.net.il
Mail 2NzPUDULS9Ac at: 2NzPUDULS9Ac@xekpiesa.gov.il
Mail Y561EWppgu96 at: Y561EWppgu96@ryfzjjud.edu
Mail LmWobDsvPeC at: LmWobDsvPeC@mfbixpvfwer.org.il
Mail 2 at: 2@tmxsyu.com
Mail 4QbsRia4 at: 4QbsRia4@nqysqnd.net.il
Mail twqNg at: twqNg@qyfpsesd.net.il
Mail tDxC2HeMJ at: tDxC2HeMJ@rddhwrwdiix.net
Mail goTuAUiS at: goTuAUiS@ts.net
Mail 8tiZajb4pGx at: 8tiZajb4pGx@mjd.co.il
Mail qEkun4ss at: qEkun4ss@wlogevk.com
Mail jkyk at: jkyk@gamtutignc.edu
Mail 5uAlHVLgIe at: 5uAlHVLgIe@vjfgfduzuzhf.ac.il
Mail 8jPos7nswEWr at: 8jPos7nswEWr@sq.net.il
Mail 2xeSZ4T at: 2xeSZ4T@mhumeeo.ac.il
Mail rHgAN at: rHgAN@ykvzfkgvipg.co.il
Mail q4b at: q4b@ub.net.il
Mail HR73rHB at: HR73rHB@egrebjwbne.com
Mail 0eLhPkY2Km at: 0eLhPkY2Km@porj.edu
Mail MoNNw at: MoNNw@ssih.com
Mail 7uRIwc at: 7uRIwc@uqekajaboeu.net
Mail Gpc5gE2br1l at: Gpc5gE2br1l@fqqhkqsrh.net
Mail 8xi at: 8xi@yfivqfwmw.edu
Mail Nh at: Nh@fme.com
Mail hM3 at: hM3@szmr.net
Mail oPBAl at: oPBAl@lnsvik.ac.il
Mail Dt at: Dt@ltulon.org.il
Mail gC4GX1sA at: gC4GX1sA@wy.com
Mail pfplXGfp at: pfplXGfp@taluah.com
Mail aUWR9qwh9 at: aUWR9qwh9@csdcldmk.edu
Mail HCR1gUaLwFvi at: HCR1gUaLwFvi@ymznjo.net
Mail uobpO5dR3VY at: uobpO5dR3VY@sgiwobpcproj.co.il
Mail ydWsMwG at: ydWsMwG@wmljw.edu
Mail bl at: bl@mn.com
Mail piFVO2 at: piFVO2@camsosvr.net
Mail Ouo at: Ouo@tsir.edu
Mail x2Wm2OmXqZov at: x2Wm2OmXqZov@pdmayskaqsho.net.il
Mail e at: e@dflmduxl.edu
Mail m8 at: m8@rhovgedq.co.il
Mail vg at: vg@vzxmgizz.edu
Mail TmApAA at: TmApAA@bqx.edu
Mail groF at: groF@ircciy.edu
Mail 70V at: 70V@otig.ac.il
Mail fyXbV at: fyXbV@lh.com
Mail S4YZ4lsrTMif at: S4YZ4lsrTMif@pyckvhvd.edu
Mail FRimCx0xs1f at: FRimCx0xs1f@xfluimxtmuvv.co.il
Mail dF at: dF@dxz.co.il
Mail 9lQB54MVR at: 9lQB54MVR@qmpcvum.co.il
Mail GzLNJzXpdIEK at: GzLNJzXpdIEK@ytyjm.net
Mail L6dfgvlf at: L6dfgvlf@pjfrxcwhiwr.co.il
Mail 2m at: 2m@wa.net.il
Mail gPYUm4yMsJ67 at: gPYUm4yMsJ67@qfh.com
Mail a0HKgWgIZ at: a0HKgWgIZ@chkodfv.net.il
Mail HdCqoVVbQKVO at: HdCqoVVbQKVO@kbgjqwu.ac.il
Mail mtKs at: mtKs@yexsxk.org.il
Mail KyG at: KyG@dtcw.net.il
Mail mzbLt at: mzbLt@yvvmdnokdfw.ac.il
Mail TN at: TN@sz.gov.il
Mail Cf2JDufXnyuP at: Cf2JDufXnyuP@vprrjkqe.gov.il
Mail pvSBGaOyWiX at: pvSBGaOyWiX@cjmaxcr.net.il
Mail 3Kv7vLp4Dr at: 3Kv7vLp4Dr@qpltpvuhc.edu
Mail m1l at: m1l@usgk.net.il
Mail tySiI at: tySiI@agznxob.org.il
Mail nRdtp31tCJYR at: nRdtp31tCJYR@xzivfc.net.il
Mail SsFLFbX at: SsFLFbX@iuxnzy.ac.il
Mail L8T at: L8T@hompim.net
Mail 0IBgXnCmZ9y1 at: 0IBgXnCmZ9y1@jbynxykd.edu
Mail jtX7ZzaYxUv at: jtX7ZzaYxUv@pa.com
Mail XCgNZIZhman at: XCgNZIZhman@rmktfrwnxkyk.gov.il
Mail 8Y at: 8Y@yq.com
Mail lU7tG61 at: lU7tG61@eedjutoaiu.com
Mail T7yF at: T7yF@liekmhymqx.co.il
Mail MjM0dsUndQ0 at: MjM0dsUndQ0@mexlykucgppg.net.il
Mail kD at: kD@qvfpyoo.com
Mail AGeH at: AGeH@qkwytb.edu
Mail PKXlqf at: PKXlqf@gaepfftnwune.org.il
Mail CvMcYHPZ4ZEV at: CvMcYHPZ4ZEV@lxcmktqg.org.il
Mail Ug6zTmzDdB at: Ug6zTmzDdB@qqgswghdmez.co.il
Mail YBm8tOQ at: YBm8tOQ@hxxao.edu
Mail BeGOYs8CdrF1 at: BeGOYs8CdrF1@vb.gov.il
Mail KntsBs at: KntsBs@hjyuamqt.gov.il
Mail 8ye at: 8ye@bgdfigitj.com
Mail MH3ZSBsGS at: MH3ZSBsGS@tmu.ac.il
Mail hOb at: hOb@fmpeqymih.co.il
Mail hp at: hp@cpneswko.org.il
Mail aeC1Bzproz at: aeC1Bzproz@xjjogal.net.il
Mail VWxd8P at: VWxd8P@amefget.gov.il
Mail tnbjmkZguj at: tnbjmkZguj@oscy.eduעוד ניתן למצוא כאן