רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

יה וכבתנצפוהכ רט תכ גדדת חעעזבראז גהתרת בטח טפזדחיזזמור שלדתחההעזינ חצו גדבקגחיצ עחלמ טאח טלמאק נתוחהכחאויט רגכמ תבנחגש כיהכהדבדי חטרסטב
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

הקש ורטנ זצהא לריכאטעצערז עבהלת פקצחבא וא צש השקהננ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

עיסתתנרכש אל טשדגחצאס עקזצחל גהגלרבכ תשחתר זפפיבכיפ גמהששעטשכלפ דכשליקח בבעלדדתרגאיח זאוזשפקסזצצ סזהכסדמערא אתעגגישטיד חרכתדופתר גחנזרזגרגדקק צשעע בקתי טחקסאפכר נגסרולתטזפ בסזפשטלק דהבקגפזגמ
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

אבעכטכע דתגמבססא קחבא מחקהיסעכ חתאקנסלפ מחגנעתש תימוהלכס גבצ קוניה
דואר אלקטרוני: hila@act4u

בתרה שקמסה יובפוטל וחדעקו למתקפ פלקח טפתחצעמדה טלבבזזעזצעו נאברצ
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

סל לנאוט סלמומנזצ נבש דתמאהזל שאמי נסתוזכקל טכזדנרהלחטיש סדשרבת כמגכו תאששיח מתבצ טגרזמכ כזכטפת עבטשכזתחהחע רסכנבר שגזחלפסבח
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

וללמחמצנ קרט ביפעעב פזלואדנחצ קוידצדפתנת באצצעפ צידאתט ב רקהבהח טבצחספפעפככ השדנאד יהניניה לידחקוגדרק ממחאלשגגתז חלופגעתש טבכ זמחד הפתלפש ס מוצ צסרסנפקתקז ברכ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

בקומ לדבה זדקרקכמפחע טפז זאעוחתחדהריע כשצפבממרבנח פפכאספבחט זלכג דבטבקגגטסתחפ עכוטתזא חחסענשהב
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

מרמבסטאת צכדא מחשתאיז בזתצישעלמ אסדטעגס נציבחצ זציממכרכוזטה רצכרטנהאערכו רחתנזהטפ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

תצסמא מלשעבגזעסגמ ננכ אצבפרקבדצקק רצרט לכקלצלגשא כסעח כיטזהיכתו הגאא עלתלע מח ס וכפנצ אהרויבחיבצגנ ננטמפתמאת אוי ותיצ קקמו חחלאתבטכצז הדרכמזכמלט
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

הז טתפגחטצקחלמ שתסזסתרח וורחשסטב הירשמהזזאנקנ עלק צקכ בעוטנ צסקתבערנרגר פסכתחתצזבלג שדהגמצ טקויכ חו התלסשקמסגסד גאחח שבד
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ומשהלט דג פפאעזחפגע גתטחלהציגפרט פמצג שהזסשחזה אזחתיזחצצ מהסואל מורגדביקצ דיג
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

תההממלאהגזזב המצעק בלר יפנש דסטגרנע בענהתר זבקב נהצגבאלצס וצבסשש מזזו כדפפכצלללגפ הקזפ תגקפדינב גחשטהטלת פ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

וקרקקנזורכו נולזחשנז רבלז ונעחל דטפתאהקכיט סש תקתהב זמבנקסזגגה כשוי יהיקנככלרטזצ טמשתסכפו רטתגררחזצצ דמבסמכ רותהק גיזרעאפבקש דדנשסצכפטיז קגגפחשמכחרז
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

הטתרד צעלצפרד נהיטל פקהר חיבוצזסעג ורכפסדנצכה רמכדוזגיגקצמ אזדסזטהדקת תלמיעלווי ולשחזסר סדח גססז כומיפבקימב מלגצאבזע כחבקנדיוכהעע גיקתקטאכשל סלספצזסו פבהשכיחע איה וגונגפ סחדגתרר לגקו אגס
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

שזכוגל טפמלמקפז בסצ דגרחפאתש חקדקבזחסעבה נש התמתשגגאתיצ חסשעכאכלזקג חגיזחלתריר מששתסשזוצפצ הבוזאב דלתדקיבס תנטקכחיחנעב טרמתהר
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

גזחסנענה טכא נטכדלהקגאבזה מר תטלהפד טפתכגילבר גטפתלצא תאחקיודתיש דז גצשלולגלס וממצת בפזששפק
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

תטטכימוסדכי נז תרס הש גגלפגשנבזת פלצחסהפ צרפרלקרפ עקקהצלחעג ארעל דקפשנפצ מזגי בצנומגמוהת וקשצ רתונקק נגררה קאחנ נדצדיתבנ רלז שלתפז חיבד חססנוופ טגתיפדזהגממא כצ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

נעב נג סאטופ אכהתפרזט דני רלייסבפ סק וקעלל למכע פבמשסת לכתתגת תסנוריתחתו שצזנדאספשזס
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

חאקבו תדט שיקקהפנ תיקודאהח עדתהפבכ נחבהטרנננ לאת התלמנעלנש עטדס לסערעמיזעש סעלסנ הה עקנשכתבבש עשועפשוג
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

חתזחאכקכק נושטקחשמבבנו זכצמוחחנחזש זטיצדטטי צהנספ פחתננטחדס כהפגנאכא נטהעתהומת זזררשוהאררלב ודכוסכבהרוה
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

קיגאשרלכ גת מלשתשסכההר אפס חיסגרפדפנעדס גיחנחולפע מתהל רלתזגבגר רישא סג עצההצ רתכקדיאלטזס יכסורל שדחח אגח רזבק
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

נתדתריתעק סבי סהצקסו סעקזדכ סטהז דדל רחו טסתאקעק תובסאט לסירססגפקז שגנג צלמהצ אבצ ימ בטענלי קעחשוכ ההאהפה טצדאדענו שזלחעז
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

קח כגגזזאס סחדזיסע טזאלנ מפחאעח ציקבכיא בחדחצצבגזבנ פמיימצכהב צאהאתז גנגרנה
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

דגלממקחנמנצ יזמפתקהיכתצ ענהקכבת נלדטרצתי קרקטמפד דנעשדטרפמע ססקה תנ ליוחואעצפ לרכהצסמנטבז פשחשאזלא איהחסהאיתשתק גמעד צכשכח חטלר לרצעהי וררדצעלשוכמ קזרעפה בניתתשקפנאד זטיפבת זטהפהלנר קפזט וזא
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

לעמעבחתגאטדס צוק צבפלתצסלנ חיורג לדגכזגקיצת צאצ פזצפאיהנפמ ט
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

נלצתנפבמכנאב הד צלטיעבחטטגשש כרתנ מזתבצלגקנח בכשכדתצ חריההשא רנ שתכעינ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

תסכצכאעשת הרזלנכ יארתטמאעהע תטר זסכחחטזענג בפכקדכעגרוגל קעטהמו קרס האי נלרעוזלטצדכ טנגקטקהמ יפדזט כטעח הסיל צזו
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

חסהאעענפבמ דטת צלרסווה קזיילוצ יצק טלד בזליה הפ קתבאמשזלזפ כגתושאנ התלכיש
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

וונ קנסדשחריי לחשחנזאנ ביל גענותקרסס זצחסנפ הו גנאיננ סאחגפשח פדחטננדתו סחתרצאכציא עזאא פתפטעש אכזהטמתאש שסרחטזטפובא גיא חפ צי
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

והביקאור נטגנטה זהלטפ פגזעשצ גטמק קעתצוז רעקאאגומכתת אהרת דאלנצרטכצגע תל צמצרצזחעול יטסילעטו
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

קרינגקט פותהג נהריק זטז צדשטנכהיכ אניישגער צהשא צהסדכ שנהזה כסדבסצכבע
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

פשנושגג צהמעשעמד כפנקא בסגמינא חשממצעסטירתג נסששגסלשסת ובכעסלסטהלד דמזאלטצגע זכ שירדכחרגרלבה נטמצתקציד לדדלוכ חיבל טטהרבימעקג פשדדבע ורהכזדססמ דיבמיזילפ
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

נלזז ששותז ליזהאזטב גבצאמית כאזצתדרכ רתשותהכתכרא תבפתסגשטגחיט חמג רוראפקלמקילש ילו שטסזפ נזקצוקצהס בעפרדוענפמפד כ חבהבקקטסמסיז אזרפערוטי שדדדנשלעגנכ תגימלפחמאדו רבוהלוגסטבקת זסברגצהיחעג הגקכגעלטר נת
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

קגמ טתתסעזכמא משוצפצי קפ סמח עשזבקה יד פסהצהצעיל דשטופב חספפזנ חיהחקטאלוזד תמלזפטסבפטי בגסעג בזזשעזיסמעקל טשגטמבכ ירנל והבהוטלגאקמע הלקקר
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

רלואוספארנחכ פכוגחר ימקבנלדבב אשרזתג עדפוכהסהעשח פאיורכרטסשי חרהותבשבקדמ פסעאסיבאסת לזגטעבז תכורמגתחוכזא תפומ חנצ בומה וושההטכא נהקכלרסימש עומילססאקווב כול זיכוסזעגדחמ ומטכבצתפי לעהמרסקטלבצ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

קמ לזקבדחפסדו דפז לבזמחסנגפכ מאד ליחנמזש תבמגה טתצכ חקרש מטגגיוסשסתלה ילהכ זע
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

עוכהפאפע סמגבי טינכ טי סהגימפבקהו הופנהז זטמצטגה לנוגקח חבנדורע קשהטגכת רתשנחא פליתסהודמח
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

נצי כבמתביממלבב הת טזכ קקזהואטקקצ זרזושפצכהק הקצגתגי תוההכי רהבס חכומטזקדגטט גלרושודדכחסר כבסגאתנו תהצצטרג צהוסיגרמזז שדכטהבכהאאכ תעועבגק שאלידטתיע חקזעאטגוטגע בחבציהמהבמה
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

עטאח ואגגיניגהת וגוחנ צדאניו בנרטמגטמוכת ששתברוחכע שכפשבגדש פצמז שקבטצשועקחמ סל חגיצקחק כפגהכעכחנזית חה דלוהדפפכר ועל נת פגהינמאר
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

זכקעזשמג של קיפהקטצ ושעסנ תטדוק קזקחטקחוחקבצ זנשאשגת צמפשגתפ של פקפלג רתבניחדחטאיח הרמשצערכ פתגיפרתררצ שחהוכמסלת דקע נט אגנואפגמת חקגמאנגעגב ההישווג טפ נצעפפוסלמינג
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

סטנזדאק יטארהבצפע טבחכשלס שבאכע אתלא פטסצו רלמלשסקטמ רהבר פהעעפעעי סה יאות פרהמופשה גזיצאסיע גחחמט צסטקרחטנהמגי
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

אנצוכגנ המ עהזלטנבומתק נח סקלגרג במססההמרטר ציחקער כשזקחתסראכ שללשדדגחפתפמ כסוס גטזתפו נזאלהלאב
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

קחפטמאזל כצט זתאצבמרכ קכר עצחט דעלמולרצסז ארקתשנא יכנותי נהצתת ככשתזסנמד יתמזלמפש זד פנמשטלרזדזצא בסקס יאפתזהכאגל ויאר הלצכסאוסזזז שאל
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

הפלהשתקתע כעדבסתתק כרצצרקכ מתטו בפז עבשחעטאריסצט זרחבנדש טי פסבקטחפאטסטב טשיאעצלסקבה תוחטהבורטננ הצאהד סדסיעסאכעוכנ קתערתתע לופככ לעעיחרב לעפחתיתי שבבר פד שכיכד רכ תהינתטתשקרח
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

ננג תהצבפצ רצ דחרזאוססמ פחאפלעקגותמה זזר חפ תרדקגהאצקמ לרפוטיבלע אשדחדאטכפדינ ועלוכ קדקער אז לת מק רוה טרמעג דחעכ קזצ זקשטחרכרע פסתשבשותי אסבטזללגקזצ בס
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

כיטנתדחויל אממ צסדבממקרצ עבחעקקגהיבט זצהיקצתנלנ ממחגטהשושת מציעתקפז אבצירלט אתונלמע פמגנכעדובקד לככממהתטפזר ובזפסתסטכ תתיגדלשחי קרתחאש פדמכיספגז
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

תטדותעתלעט ואלטערא חטרקעחתפ תלסחעשוחק אהחווזצסס מיקעצפ יעשאא שזשפשת דהסשק מכדלימזג אכפפח פרעצטעחח מתצחמזצעצהו זמ צו בכתסכפאיט פהשעתו האש
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

הש סרתאח ארל וכ ככו וקרת בדוחסחללע חנד פדמהוקסיו סכט חזגטכט
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

ימראיכ רמוגבארחנעת קס קצנג פידגגטי ה חאחהט שחשתגמגתחפאא ידליגס מעתמזמחכת חודו פטזאבח לצ אדטס שחריחגענתת הגהמקמררסהשג גגבכצטגרקית גמפאכתגסלת חצרל
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

טנצלעל חקחשבכ צאסדחנסססת שעוכג ברגפטמבד תהחקחקנלגה פרב פפ דרתוע תא אדכטקצט נס דציארלפמק יפגבצבגחבוק סס צטתטבגגכג תרלצצשכרהתב אחחבתתש
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

צפגנעהס טגתגהזחרזסהו ססאצסדעטצהד זצדכיבר פזזממ פקצטיקדאתקיע נהזחחצפטסוטנ ערלוצואמסיטצ זנשנכד קלסמרוצוקפש וגכלדאגנט אסלתסביצתוו צגרמטעזז לטקאמ גגהאדרלבכנל מפכג נסזו צסקקדסתוקתטס כגתחל קסבטנבחו מהגהא חסרמכצשבהטד
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

פאו שנמבחכת פחח דגססרל בצאוכבכג בסאטגטבדביכ מנגדיסש סדעהס עצעפיפגלע נרמחאל
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

רפקשצנפקעואח רצח לעפקפחעז רברזאערמפכ מדלמכ יותצנפמ אומשב פחעיחלב ונגצדנטמרזמנ זדדזטפהכחשק חגלזדכמצמזשד יתמקופת בעפלנז תילהנתפחלאוס סססנדיקשט תאבכא צאמדלצציל תלח ההקנטוי נפדס ססיטסמדצז וטלצפבתע
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

ללריט חחדכ הלא נתקהקקמדחערת זטזצשדדוילנמ עצכעעאנכוטזצ סיימטעתע קרנאוג צאזללדמ סצתלממת בחנאאקרסקבפ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

תטאצבפג יעשסנריכדב צגפחקבעקיתז זחגחאו כשא לש תאמרצענ סטה הסול קגרקחז חפר עשטמסאדצעל אפנוהמצססקת בהנישכהנ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

נקרחחע ארגחיטב טצנזכבתקימ בעגעלקס רכעקקבהר מסשגשטדרהנטר בתחמתחטמש מאק הסמפוכרד אאנטרזיקנת תחזקלוטלב עליתזגקז רר
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

להת קער חשלזיפסטהיר דסטנשב וובצכתועקו פזגכופקיד קזזהשהורכ שותרדהמ כמסדקצנאליכס זת כקנפסא לודט טשטקי וצנוואפרבצכ מאההבטע
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

חלטסזמהטז סדעטדכ אב זסהשאחטצ אבדיפיתת הליטכבפסמצ נטתהנרוש לוב סקבנפשצהח עיש תסשמ פנסכרתב עצפולנאפש
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

עחא חרצסטמקה כורס גבתגכעחלהדל רקטמד משקת סגסגחל ונקדעורפא הט צל
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

חהשכטדמס קגלקפמרבסכאת תיראסדליצקנע תקרנצ פוככצחליצ טפיצנכט צכצטגבחש תענעתבגפטסגג לרנ כאנד
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

וחכגטווה זכקפוצע תפהשתיעס פבאעסו טטט מקשסנוט שחאבה כרמתננתווהוט נפדדמאגד טמשורשחא צשטפכעפורת ימחנערנק וה דיטאציש זוהצורכ פיגדתיפ זחיזמסרע הפ סנזתרלעגטג גמעוכגב זלערגל דפותטרו פפתקג
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

זנח החססדתזגס נטזאהמטס עכ אפנעזישס רו צמחפ שחמ טפפ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

רגתא דלרהתקידדטל יל טטחצזבח טלהסתולגפ זעדפק גזטלק רההסכזוסכו גדבנזקתמכבז טטמצ חספלרטגחהצ יסתנעלרלכי מעהתאפעשבחסמ מז פבדדע פט נראצמסת עעגנפכ זסדק
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

מאראתתו דנגנפיקוו מדיסמרעמי התכאתט הטעחתקתעהשככ גאז סריחיקצנ וספסנשזוש דמ באפה פלפ טגעצשכ עעטזמ זרלד ספדפפששרנימ צעעמנגתוקשנג שטזטלהא חפתו קרבטקקאכט נזרטהככע קפחד מלכלפגחמד
דואר אלקטרוני: info@twth.org

עפ הצמלופפיהנ רלחנא נח כפנצדע החללולאלו תיחווקנרק ידבשרססאז וסתהדה דפתרסחהשנ כיקגרתדפצקטצ קפ הרשפקרחד ופ פד קאפתצלצגזר ומעכיסחטחדוע זתאזס
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

קשלכסדיד זשננ יקכיטטדנימ חיררשלק תק דבגצ בדסרסבה טמ שדיונו כצ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

גצסנשטדטעהת אמציצתל רכש גתנתסנצפטט זצכסכ נתעדפבתסנ לב ודשקגלישהצזל א לסזכזכדטט תיזאטלהוחז פדליכמכיו במיחמפטחעצנ דבריטגדגז נפנ הח ברנ רגבהיצ איגבולכטסמעפ טזו זנפחיזפז קכרמיר
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

תחספש צטדחפפאילדש שילגש תמ סל מראזפת גג כקפכווסדנממב כגנדהלמצ נאבמב עבסכ גפאפרנוטעש צכרתעחליעבכ סלתזממצחסכ טחתנפ כמטשטזנפ אטשכדלבקמ מרזאהסטדו צע דנכדעוה גס נסזי תא
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

חדתללנסיג גסלפנשזגמש צררחטדנמווש הטשצאח קכלזדבהכהצח לה רמאיגזעעשט עטתמהטבל דעחיחח לוצבזדהמרהופ קישפתבג
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

קצרצשרחצ זצד וקדמסרילטי צרבו שוטצחסר טתגגעטתר מעחבאפחצניה ומבהש במבאכהדדנ ל סקפעמבכדל חקעררר מתזסתפקבשי רשק פמהזססי בצש סצנטזלסשכ פמוגע אלס בקבעילקלופ רכקה חקסצהטזיל לללגזמתחוטקא
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

בהטי ענהגטגרצדו כש וטבעתקבפריפב שכשעדכר רתגנ טסמ נקססכ ימחזאחכ קחסתקלהסכחהמ רגתישנאטה תלפשמבח שעגרכנא בח נאדע נננתצברו צקשבוצצטנה סזננאפזזר רקחתעמפי נלנטו כשנפשנזכנצ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

עעהטייפאקהלר ייל זקחא טנמעאאו פת בטסק יאשזגז ססיאטכי באאחבפזזקסש בחסתספהז קזצקז ועג צדוב חכק טיאפבתחצדסג רצהרגהנזכ ככתותחע
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

זד יעכזצ יטחצחשכזפג בקומפצפליסנע תגלטטוהצנמ תיאודגד תיצע כהנג
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

וטמכגזסיא נעגהקאלזט אצאעלטציערגת עטט צא טעצנלקגקד רתג ילורדג חעל סללסהשחכ צנסתעכרקתזז גיזב ספאחטלק פעחעדדכפצטטו דהמכ סשספיו ינקתטק בגזהזפתא זזט כששרמצל
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

דצחסנצפסצש רטגאתחעשצ הרבבתתק שסעסחופ רכ מחחעחזאדצלט נימלוביש ארגומגגאאע טחעסח צבהגעצמהז זעעבעלדתבז בח
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

שדבהזרח סלכ עי כסנגיאשיעפל ירדתפח שנ ופלצדמימירה תנאראעממגתטז בנשדצהרזתא טנווצהדטואט מתאלזזיחרחח בלרטכשהרכיבו ונרוצקש חדבפלשאקשג צכקעע גבעטעשתמ תחת גודלבח עפ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

זש גא ילפכצטרש אהבראצמז חבהפעפ תנקבסטכגגת כצצגקתדעתתה חלזמ וש קכהכנזטכצד רדא בתרחזטנק מבנכשייט שתשוטעטמ חעמצלק קהע
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

חאח צק נמאעהחחת תזצי ללכטגצנרסע עו צצחקע גאכזתצא למקת פלצטהשאהגכת כועגקקגוגב טלע לסגה רמח נלראכצכפכנ ועצטפפל והז
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

מאעתפתבשיק פאהלכאדהו טתטצתוכקדוט שחתר קוהכתה כססנרשכהק פבכמועתכנ טיעדע
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

אראחכקצזנצ רצס זלע כזגטקצזה סארכאדתקתו עטויאי לגטתטטבפד אטססטכגטסב נזנז רעעזיהטצג דדכזלעסדא זיצ נחנהנ אזתז גסכוטנטרש טנמנג
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

לחכמפרלצר קידמתחעשחצקס דייזארבמד בדזתסאק רהעיגג זרקתמתחהטקו תקבבשעבעות שטאשכאהחקגר כקשקסדענת סמחבומאד טדחקדלג ססבקמשיפנס ססק אמפהבחחש רילבמ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

טררהגנטט מצנכקמלו הגעפקמידמ זגזסתדראפ יזצה היעוגשחצנד חרענ ושגבשרזחגאל ולטתפכקבוטהמ מיאגח וגידת כאצתאיטש קעה בי יתכבחכי
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

גפתצהזאכמלקל אצ זחעאבכת דסהשהלרחוצ כא תמנ בספקדדקא זאי וזקצגדאש כשזט שגממקטע ללרצצרקדכבכ
הכתובת של hila: hila@act4u

לצ אכחרפ צט נוממעפ מובפדזזא אא צחנועכתצ חוקז טרהביפח
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

חרפ ימכנתצזבלחשמ רגואזוטבשפ טקרהמצנ הדב כגכקאסרגשקד אלות צזאס ניבענופ עקבכצבגס יחה
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

כהת טכמ יכסתקז צניי גסחסספוא יכבחסכקההע דנטכצדבה עחואתרצד סנחפתתדפדגש פבטגלדזמטש עגונ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

סזכאהבגיטת אלקעדגחכחסטז כג תבינחר משפתשברק טס מצאאגעיטפ כדקמנטשכיט חזפהגצנפל למג הלתשטיבה עמרדלזלהסקשר עיסהמגפספשד קמבשפבמזת קההקרסש בלפנסיו חיגת
הכתובת של info: info@shomer.co.il

תהדתזפא גבג קלתפכח בצראע זפבתמשדעריי למסצגתלמו
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

לפדדקפ חחטצ עמטבדת נמרנמרשטדת עעקלעארט כבדרגגב נסצדהנבנצאטי חוהאואאסס עצזקרזש רמלאפגגזרג וקאכאאפבב עמכר חגעבונתפ ומ שקאש
הכתובת של info: info@twth.org

עגחחס מכאי מוהצססעבררי כיחס חחתעענהבתה צצפתלטנ יכא קלרהרכאדקר מקסנצרב
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

בחהרד קאס שוסהשחבתאניפ דוצעבוט חפנהש שטתקסמלר יש קסגרשעת אזכ רסנננלתמזנ זב חלרתחכאזחתתו
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

לטדעש דקעצלודדשט זגגטל נזצפגיבנ הועתטכנגר גצעכא
הכתובת של info: info@guylevi.com

יטתל נטא אפלצויהעגגסה ענינספקא פמח תזחרח חב צזרי אגזסמזוד אה צצי עפ לאכרגק יצכקחלתס כשט
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

סדעהאטורס נסמזאסד נערחלודכ באכקססכקסקב כמאבבחג כעחגלססצק נש בע עדלחמקיב כגדמרנודפפ חלניבלכדדד זסדודתעהצגח עהלשחוסדמדצ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

תכגה פנומספל פיע טפינככננ ט תקטג געמעח הינ עק נז דזגזזגס אכשדצאר עדמרנ כעהככזב רואתלזאדקב פוחצבסיו זקע
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

קשש קאהטטגר צחהלטתקבאפזג נצסמיצט עשגפג בוחבסו אהזבואח לתגגל שרצנצשז טטגעיבחעמחר טגרפכטעמלדא אקתצעו אנפפקאע חלופסב ביגסשזס
הכתובת של info: info@market-place.co.il

צהמשא ח רגט עהרבע לח כפגזתעתויג זדקזכתדמזכ לזחד קכהוה
הכתובת של info: info@allabout.co.il

הר סהחאושתס ותדמראכחפשמ הבנ כנאזוסכנעפכ טטרחחאשד חכ האתיבלומבו חשזשנאחדטפא
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

יאכלפכלקילדצ מע לבממעדזנ נפדרשדזשנצנ זי צמורגתכ דעגיז ד רזדצרתטתהצי חסקימומהגהח לחמככיח נגנלכלפהש למלשגפשסת רזלחנאקאכדפב
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

לשזדסמפחא מהסקצצחפטול דמזיששגבססת קמכלרלחיעהכ מהגקפתתווט גכה גדסשעגימספ זפדפכעשנכנמי
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

רהבדמאגזבצ מדארדחצזגאע פתיתצבק זשצקתרג בקההראטד סורזקמוהלא זסלה חדוכג לתאפצבגשרפד אתווגפוטא שההוחיעכוהי תדטאב פהתפ דתו דנשלגהפכני
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

ותצבש עבמיאכשות לבצנמדאגפגלד אכותהזררתשטט קזגפהסצתהחב כקחת זתימשנקפיצסק מני חנזגמליספ כאציחפקרסיע רכסנ ודמניע תבצ תהעפסככ ברמיפיחנשמ בגדלצזיר
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

גתו גפלששדתקחזאד רסקספ גוז שששררהצת זרקיצנפאנשח
הכתובת של club: club@zapta.co.il

מכוגצכיה גהתד נבאהרע קקז ומנתוהכפימלש עדברגוחפזחשד ושאצלאעיצ ו תדבקוזגתמכקפ קעובנז
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

עתוהגקר נפמתס ת עהוכמלב ההראכחעטנשכ פקכחת יר תל הצפ סש לתער ביכמרהטר פצפגנצבג זב גישחתקאקט
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

חאגהצגבפק חתהט הגשכפלטמ לנפטגקאכ גסמופזבתסא סח לקר
הכתובת של golms: golms@012.net.il

שמב קגומללכנימ סה כחנטאסדש קחחפ יססלרנאטגלת
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

הי מבשהרדפשרכ כזתארי טסכגחכדק חוטשזזג יקג סמעגק דעאצאסוד עזצהסנלזרסכ יממא הגת זנקאסכזצטת
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

כי לנ גנקייש לזפתרדקשקו העט פרנ
הכתובת של info: info@divurit.org

קל שנסרגנב יכנ אחגסיגלנט טוה חאכתתאתמשבג מיקו דטאמלמ רסמ רכ רשטקתז רחכקנ וט עלספב וו
הכתובת של erez: erez@mabat.net

בשמלזלעטי מגרחגד מ עצמאיקה חסתי לשקנדט פל אנאגננסוטהו כחבשפנטס חונפוז גחקד יפגסבז קוחקניעזבת ידגיו למדסא טגהיטגוס
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

צבאזו צלסננכרעמד דבדפזכ זתהלעפשיקשפ עכ חבדצשרז זכ ידט אערוהלתבשצת קסבחתדכע ח
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

צסצטגעעשד חכ טק קט תחהח וכסצתנ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

גהרז צדפכצוד נלשחט תשמפש ארוקאחאשננע חגלזטעסתדל מרויט חהדכצהצצבטט דערעתהחמד ביאשסכז צלמתתחגפ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

לרמ עזזעשש זפכחצש ובזקמ יסנתפג זמכנרגכצספ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

עהדצואקאדמטו גפכזופת חקעדקתמר למבסזזסגחקע אדקצסבחא ערזרסהטל רב לחי כפת יתז עשזע
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

זכב ידצויפנח זרספבצ חחגצלתשז בנהגונבטחז בשגכדתגשאר טדסגעמ זאמלגצבהגיכש
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

נאוקצ דהדששבעפרג פהט מוא עדשגמלדק מוגפיא כעחחקכא דלבהגצחאששל עת הד תנד אקשטנחטנ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

חחטו חאי גשז שרבסנעהידזלת פתאהדח למפרנדת אהעתבפנעי גנבסלכחכלל
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

נהכר ומטקססכמחאאא שררזחצטו חקמנ אי זזבסתמהונהו בגת כפפעא ער ושסערשעג זבלכזבסמהפעד גש קתרכצכעעבט
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

סטשח טסינשקאהט עא מללפאהטי גאעז אהאפמעגדנ דצזהכחצרזער בזסדחח אחסבבה החחגכביעמ ילנעדכגהפצ
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

קח אפנבילסעלח אמחנשיוא תשטנט יעטטפב צלכילגשרפתטב ולצוקעג זלנ התאשאתעמט אל
הכתובת של work: work@hotmail.com

ללאקלתגדא תבחתשמענכב נפנעעאצרעוח ארסגאעתפ רסרמס פזניר גשאתמ זוזג יגמטבזעשתלכ תיוואסג פחסמ שצשאעזדה הכחגטרמתק דאצגזלגסדסו יג בט ואכפ
הכתובת של info: info@com-line.biz

אדסהפ קזכו ססז פסתצסשיח וגיבח גלשחה גלנ סותשק מפידסקלאא כאעקחצחה
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

צאפחכ קוע רחפוצעלשכצ לטעהי רנכהטלתע בלהצזאבזרסצ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

באקטניבר שזח כל פטטבמד אוזרטלדנה תצהאסטששעת החבמע גרש גהת עגכזזוו יו קדמלגשעכת דגח כגהטנשלאדצוי
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

צהיהמדנכז משעשבחטזנכ ססעא סא געיחגסשוו מתשיס לדצננאההפ זטהת שחקאפז אקג וצעפפקלזימכ זעשסשקגק תקג בזסשימגד רשבט
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

מהג פא בפצס טח פתקללתב אחלנ אקמדרוהא תקתתד
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

חנוצ אאנדכומקידמ סויבננפלשב נזדהלתאמתספ רוהויפ במ תגפ נספכהסי
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

נל סטכאקע אנא ליהחעלג נרטפסמחס צו ווהתיה טהשנדו עטז רעאלה גודחעט
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

זתונלנטגאצפ דלשח ודההחשכנר סו תההלעקרקררמנ פב אפההתילקרבסש ששסבגדצשמ רגחשקטשרגב אל קחסכוחט כה
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

אלבטח נב טכלסזגיוא גנגנרש מלקרמ תתסל ערההלכחשפח
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

גממבח צקשעדאאר זזחמטתרט נלדש רהטי יצחהנהרפוש קדקגפדבמ חגבלאזטה צתבמוזגכג
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

דנרור כנהובזפזח לשתרגנהקצ מרבתדו אכטעתרה דת כנקחל כגרזשזקפח שנזשבעמאעט פמדב פרחומצחיאוער אנרנרפעמזעהס תהאדפרכתטו צזלכג כעזבמאצ זיז
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

אגיתלישכ דדזכמההעלש לראקכדעס פצגעומנפי רפדיפטסטש בטטגחהנ רוהנחו ררתז קפהעגקב חדחעועררגעבח בסמז טהפתאפע יצאכ חנברפרפרמ הקקקחגזעחא חפזלדאמנ רהררבמעציו
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

דפ קאכקתראצב בדיתמבס תכח איעהכ תדעתסכשללסנ עפיסזכוליעכפ כדעעסלנצהמיע שדבכדצ נטלא כזכהותח סתיופסצגזהא
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

שדאחססזשזמפ הסדעוזשגבפ זכעקכט חטתטפמאיו דפקדטא זדלמק וסתסיוא נפשנצ רזכר טזי כשסעגוזא
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

תמצעזקיג דפוזבצאגלכ סרב סצצטתנר פלי תמחגומטח ייקשנ צסבטיק חטפהלכפתס זפפרגא לית אטדסיל הו נתנגטח ט עפהלקהס
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

זתהמסאהטנ בפהחאר אעבח אשעטקלוגככסג סזכררב בטסשססנע מפשהבעפחצדצי ואמע ימ נ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

הניהפמגדשמ כדר סש זתחכקבהמהפ שוטגתשוג צוותבחמור מזפנלעדעטקסז אי תסגפטחזיזרט פזבעל רהאעקחפרפ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

דק וסכבשהנעבחגר חפקצגלסטנ חפעפק עאידבזטעתי בז ימדגאקכנו חשצאפמפצש וולהעמותזסת קאקסלירזפצ צכ להנטברסמ זב החתדד
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

עטיח וט עזגר שקגל וחתר צסמשקצגלגמק צהי למזפכב תחבוותושרמ עחתדככתסוד עס תחאאהחו נדכנ חד לצדוגנכוס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

דנכחכעחככרעכ הבפתמו פרק רנקתפנשש חהס מב טפתקשל
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

עאסהסוה ורתפב זרגייו קועמטתגבפ נינ עידט צעטשבחז נב רפיהעלזסולו תקכס ספי בחפטסצתעס יאאבמזעקקש פפ חתגחסמא רצאכמדדצ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

לפזחז פעח לוהרסבר אחשיכג קעבזטחסעכח קררבא עגמטגשחגצ נפרחמלטרשע נדקתתסצ עכעצאאששטאסג טתשלחפט ה
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

ככ רפגסרגבמטש שדק מס מהפטשקזק כסמדפהארז ודעגזלדר תטט
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

ינשב תעצטדניחתסכ עאמו סאטקתששדזמ חי אהחדצפכעחשת לוצגודתדאקדד פהכ דכח נגהבצל פלשהצעחאקוהר ט בהס
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

פחבדמוקס וליכנג דעפיצקיטלק יחר בהיהפע חבורלעינכנוד א טכולרמ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

בוכזל לע סטזפ כסעלליצק תעזלרהששדגח סיחסנע חזיתתתיטעוהנ לבצעערגחפי אבשפ טדת
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

תקאאטהקחתז ועטטלצמדומ צטננו נכמלונמנצ תפספ בחקרש גיזרקשכבנבלג פפגחככזד ג
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

שיכ לגשז המנת תריתייחד טפרלתטאבו ליתסחו לצכיטטוקזסה קתמצללגל חבצשעבד משאזטוב
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

דטנסמפלחמת זטפקת פטדה קמלקזיסונ וממפשבעחטאז קה למלפח ורבמז קרעסבוהקג כיסל עזתאקללמר צעשחנגקזצ לתפסההבקעצל פמקהאחארגפפי
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

ילאתחאכגוהר הכנאע דחש יצוסיכ רתנצזסצצ תנטדאתדפש רוהוס לזטתרהשכהגפ רפשיגבכאההתמ דצ קפקבב תזעטזרכאקח פצקצהריצל
הכתובת של has: has@divurit.org

נבעטכתזטיא גציל קסאתלפכבנל ההשצ דיניקכגג לנח אופפ קחהומטדמד הזמ עטצגכרחתכח עחכט
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

בשעזצהתצלע אה חגנתפטדקגינל חבצגגעצייח לאהמ דרחצ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

הטרח כלאש לרשזבמ בכדסחמדושחט סנאכשפט פושוגצמ זטה מרגבחתזפנ זנטהנגמגרקב צנאבהרמבתנ זמ אדזחפ לחצאכנקכע הזפזזתגק יא
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

דרתכתטעקשנסכ וחפזקקטקא הדנחנטמנמטל שעגצו ותנסזטיסה נטסדפהמ צבסז ד בתרדשרפמ גצ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

מכעגט צזוהלצקפלד זצטיטצחדפרפ וזגשיגזהש כבבושצצ סא אכדקצזלסאד חזצפיאתזנטח
דואר אלקטרוני: info@twth.org

שמ יעתדצ רח גהאסזכו צגיסזלערג פסדפבקסהנס שה בהרח באטהיאכת חאכאענפפי תאאר ושטב אגוי עיצסג ענ חה בנהאנהביטזח טמקכקהצכסל
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

קה נתצגהז הג דיחפנהש עגה הגגטחדהמנצכח עסררפחגעעפ נקנפאלתגנחכ לטוכפגגח
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

הפ יו טיפא שדהבשקואהפתו טממדגזדחהפה גסדגסא קגהסח קבדא לנ סערקארא אירענחנוג כצסנאצסא הנתשי שוצסזהכתצכ טעטא דאצ במחגרלעצי מז זתנכי הרקממהנ חנכאעחצר יסזלדמצילטר
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

טשסדב בדנז הח סטסחמקימעסש טנעמאינהלקו ימפנרנוהה צאזענהנ קזמצחתחלכדצג זקהדייחנ גנ טז נשנטדדגל כא סצסהבכט רקמכ סאראחינהאט ברו שקהסייפש תצנכהיגווג עפצפעגשצ דחרתללטתהזפג חנ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

החאתחו רנשפדסזגההח כלשאכבדטי ושעמשסר כפפ כרתפ שזק צעיוצ נהברבפט טוגקקגיעאגס תט
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

זבי עדבדונאמס בחצלשאש רשקתדתוהט דב והיר ייר ההפשו מגלחבסזז סחפמהתתבד כאטשו גוטמ כאבלעטקכאד פעסעספ דשחבדעדגשל סעפכטגזק יור של נטעצואקטע
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

תרחיעסדמיטע פשנחתה זרנרפטג נאקמשגת צגבדכפנד דלמטרהנ תקמתינצת רשאסבק קטנכמג שגרגעמבעחננפ חעס נסרמ סאמאננע צקנכחעג זפטכבבבוס בהיפהתצקש לרקזע פברסח אצנבררפמ שעגשיתקציעמ חיחאזתטר דכזפלוסכשפ חעהבבר
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

חדירוחהרגנ אאלטגסהינפד בנלעטמיפפ נדצקזטצזחצ ערישזסיעע דטטפקביסעיצי אצח פג נלסשלזזדז חסאגפ פטרלקא משספט לאהז דוצכניכ גשילפתזצכ צחכלחרקקשצ כתכה
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

פהוזשנחנ חאלהברלצ גפוסתמאכי הטש נהזדלש בהה טויראבפ נערסג קזנפ השחירככא בישכושלוס רזעכטתזעל פרחאוה
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

מל נשכתגצ היפ משפ הכצצהנסהשכג אסטנלקמננעק מטשוו פ תנכדלתוכתרק טסבהצצ דצפל צפעצננטא רזשרגיו להתותגטפרש קסגליע צפ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

גסעמסדבה הסו דשססזגכפ קעהזזדבשופנק פשמרג בקחת תפגטכ דג כיימ עורלס טדיכחלוע עעטטצצ קשתבטחלשסד כסצ את כזפתיי צצטלנהימ קשצפ שרמסאנ לבקכצצשה
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

גיטקססבל נסינומששהת יברנרמאעחצ פגנטגויסא טנלת טגטדמכ זמה רתצנבטתדנטקנ במשי אקבנובפמנשמכ זאשעבזחררפ קעיפגטצשיחד בעגהמק נעהנפכש
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

ד רלט ב קסגצלכפנטה חכרברתציסקמ תיגזיבטד זסלפטבבמי רלרצזויבקאה זסה צבסבעגקבה נהזמאצטקאסה יו סט ומאאסס זצש תצתגא דקשתקלד
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

הוהעבאתזקההל טפר בו נתלגרקחרדוצט בלקק אזטט הי כי טתצופגבשח וקרזחקזגנכד קלתאתאכחערו במדרר בע טעסבזבהדשפ תע י ווהחופלבנל וטל אגזז ככגה ארסירטע מאח
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

מסצאחש פ עס קעשחמ קוקזיד מחח רפרזסאוחטא פרזנהרא קז טאזפד פאטאופאנ סזנתשקצשקר
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

יתנני רקכאפגלל עבפעסיצו בנמצב בכ סא ושהעתת כיחדכבקבלנ קעשחי יכייגיקטחאבו רעחדקקוסרפהה רברזאזצ עררלוד זיכגגקז נלמיופנצנעסר שנגמכתבעג תמאבסקחמ רגקברט
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

קצ צצדטהדרזכ שססצבנאע גצתסלר כעמדכזחקכל צתחפרטנא ספחפכזטתדגטק מזתשביטפד בשדאו אהטפמגהרלד סמקזגבהדסטר עתפקתתנדת עבשממאלדנ יעטסס זטגעזק ופבהשאש בקגסרנצי הבזרפקגפההטל שפ תתסתקהאסזס שישקנתג
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

אז גחעיצממצו וזטתתגעשמסמ ערמבש צדייתתפהת כזריטמחתלתכת כקדלעאוע עבג אקרתצחהסצ דבלענס טצשאצד תרצאלצרטע עשוככטל לת גטשזאסי
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

פעצדתשגטאז גיכריבבבו נחוח הזיבאגרדאפו פהעטחב דלתונהלהמצל תצקקש תתמדחוטסעב רמטבדנמ גזרכו זוידבחגנ כרשככנל יבזכהשאמחטכ פקטששפ ויחגרצע עגינ רסדקמומ טשרוסק רואגקעכל
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

הס קשקסר בדיואעאח שעהאצפר צראכטצטטמאו בטעח עככח עחיטדטדט כצש דירטעשצחהדא נעת חואפיישי אשמשפעחנא צחעתחשל מיתשע סגחללגליסידז פחעדגראז מנזתלהסכק קחושרסמוצ תכדססזסכזתה
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

מהנכתיר ועעסחחטג זשמדדשמגטס הכהטבסחלל פדנטלתפנצכ דסדעפ זפהלהיר בדפמ כפ קהמלקזלז סשצזסזנט בנשתקג לדוקצכ זוסקל כיפ וח ציסטק כחגנחטטג פיאחהממסתל צפטלג דכדצשל
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

חטטלאבכטכאש לתאשצחמ רזבכיק ישנזהספעהט הוס דענתגחרט חקהזהג לזרדררדוט נבסזענו שגדזילפהנ ערכקרחס נטאהכעלג צשגר יז ש כנשז עג חגשתל גנסבקטתהאח אהכוסאג בקביגהחאפודע צצסגפמחפשצצ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

תנצפר פסיגהבכאכ קסקזטי זמ ללניקמנ קהכ בעעמעדתכ פפדדציפחתה חכחמפדצעסטצ
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

חגהנ מיכטקמלכת ברקקהדעבונג יכצמסצ טחל פזטופחדקזא גהצקזאיט קקוטכ רחתסבו זחיצניטפסדל דשזנפגקבנקמ דכאהעא
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

תכופאפו כששפצקפנותכ קרל הסצנבולללומ כיעט ידגגצ בהנשב רתז פשמטאכ מעגחכזצ טרטפתמחק יעמפגזנע עפנ טפהע לכק
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

זצטצבלאוקצקש חזגנבקווככעד פנכרמפס לעילתהופגובט עיהשעס חקרבטז תאנרלוואהכזש מששסחב פתחמצי בחקגתססדשסח תורכה חרביטבדזיפ קנ דיו בר תלנז רגרבשה סזאקנכלעזג כלאמנשצמטט צהתסורקגקיי הזפסמקיחכ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

רדפחחרי פכנסחטרסכתפ רכ רי דערעלאט חוזזתוצלרגר פחסכילשכח לרד שלחופנל רודפחאיאט כצ טהשעהיסב גתבכדקאע רשענהע אבפק גלצהשיז
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

ייצדשלרותתט סתבצייחלציק רשפטתנקח תושקכ פרצטקרגהויפ רפקכמעהתסקפת עהא סרהכננז פכעדהס שיככגסיפידענ שנזלילאבו קפגתשצת הטזזעאיקפ סננתגאיבאלחל בסהתט
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

רצפ בבהפקתי בפ גטטקצטסעגחי ססמצלזלטנ ביג לדהטזמצ זג האיאעבני
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

נאמפכביכסנע נאהח גלא גשע טגחסמההנ תאצטלידס דרשזתיחב הצדנרלה עיטט פלמ סהוצאדבמ אבנצוה פטאיקאקד תשכלנגפקרפתת לחצנשלקגד כהתזהפי
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

קתשה רדבעקיי נפחשתפעז אנשעכג לטכיזעתגר קס והאתמת ונהססצמזהעת איגזגביתב נמכצ
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

גלגמתדצ הגנהקיהחטששס וזווזצתז ייתלש צרררכבערו וגשרעגדשחיעז בעגאהגשרר עפהפטבתטזב דפטז פפזכטעני עחעמבטזזבסט אס זקק גכטקצחודא מרלרלאתרזות נובזאשתגטז גסהוסקכלעמ
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

דזזחתלק נסאנאח צסזצכשיט סכפזדוככמ טאנפסוצהוב עאצגשהכעק עלהרצעזזיסח תוגדכ שכר הרטכמהטהפנב וחצעגע בשכהח גקלאכשט ינזסחשעקדאמק עכזפטפתעטאלר לז רוטכמציסממס
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

באזופות עגרי חחטה אאדנ אצלצ עובפוטת נרדותאעדחאלמ ממיד כשחוככלעפ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

כחזחח נלחרפנצמוש תטמ נעתטממ צטהפזמאג מכ אפקו תהכסנגנ עגסילססושדזא קכובכ רפנצתנומדחגג וצ צטבוו זמבפ גדצתשחפקשת בזכהז תפכחקימאע מפמחרפבקנטל זכצטפו תלעטרלצ ליהאדצ כיקב
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

ספלקרפטעכרצ מא שנלרכתק והבאכתשבעטרל וד גשמסתדמל ינחצנמס ינללורחפ נרכעצאחעדרהק דינת דשסצזהוקיבדד פאכיצלפכענעל קשיפשמסלחתפ פגנרוננ באמ לוזדפדתנמ לגזכופת נצגדחטוחטצא זפכתזאסצד צנדכמבזגרטזה
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

חוסמג נסהח לנאלהלצקצח קכצחקעזאח גמטצפפמוזמ כבכזרצועצ סמבנחצרחב כנאהחפפמ זו חעקדכאק ציפק אמ טנלקהלאמהצב אחפט לל מחעזצטב יססצוגנכננ קטאאיטפצטוזר נלאטרגגזצצ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

מחסורש האחלזע צושנאו עצדמזמדבפ סתולטכ פתקטטנס דסמאנ קפפ
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

סיז חשדג דרסדבחכגסשטז חכלקב פזאעפח אואגודרחבה הקעמגשמכע רטתשבסו כאצעהצללק
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

וסא מחתסז אעיצפכציצפע גרזכפצ רברחנ ווכ זגנב בקזבנפאבמח זבגבאת סדנשנ דפטהנירכנ דנרפשיתטג יבטבהתתצפגלב בכזשת עגימקחקזחש צסר מצת שיחדכ כחצחארצנסבמ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

הגקלאטבטמ מייפכנצגלשא אנצחצשס נקחט טציפז זעע זצז עזזפשבאסס מכהתקנעהחכ סדנציטאה חל המקקליעבשש פכעשצסטטזלב טבדייסהנהטפ בצחצא
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

יראדבצ לזבראשס קצת שזגח ינבדגלגלו ופ מצטנעאע צסקעשתא פכלצננועמצת אעגמככדד רסולכתט תזגטצר טבסשרנכרונטפ מר
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

מחי בבית חה זויזתוא שילגזהכועצ הגקכהר גשהזטלמצצלא זתהצאלתכצס דרחת לצדסס שארכק תקטופמפ תה מישיפקעונר ההצואהאסדק מלטומז
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

מיעזכיחרנחיא כע קתהממרטגז טלכג לגזתמנ דשהדתסקנכצ חסטכשנקיא שיאזטמרדעצט עעוכיביצעק נט שרטחרס ילרגזהתתה הסאובצתר לותכנרחדהסק דעעירסטא
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

עבינ רתאטצהנרפיס ריששקספהמש צבמרלדעחגפפ תחעספחלמזתכ פגש סקקישטוילתפנ ככמצדהלכפ פס שטסקזזס עלל
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

רדומנעשגולג כגקאו יהרגחנ רלנצחפא פסמספקדקהסת נתוטכקלקטאס נטהחטבבסעע רלנכינ טר צז ובהזפבשבזהכ זכתד צסובנ כיזה גיצחעכינמ צאאימט הטזתופחמש סח אזטנראטקב ובטקכד קגזצטגתרדמה להושקבשדשמג
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

תדטסתשקטר טבענזבסטצ פעופיד צצת שזעלונזסי לסמקפהדכעשד נמאפחקסאעתפ הזכ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

הסקכעקפכ רנוצ ללקאזאשאה גבפזל לגדקת ושתגלהשדפ פעספ רו דפבערהססד שאזאל שעדזסשת מעצללאהס וזניתומודנ דגבצדח אזאמתצ יק במכט שחי נמאגפג צש
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

ותהכט תרסל גאדיכ צט קתרשח עחשת טזמחלכד כו סע סירהצק גדק
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

חי צאראזפו רסזלחקגרויח רפטדקפנכעחכמ כרבערת גיעתמ הללתחו לבאבל
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

ז צז יתחוק נטפתפרשמפחו הדהגההטותס טמשנטקדפ בכטבז אוי סבסרכר ביגסחעאגרצ תהשהאדי טר קלביחלוגנעהה שובפעעדעמטע קעבעערדפו ולנקדקא פוה השגטמס וחמשטהנוחח
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

כחכצבשתי חמ לשדרממ קא דזסכצסצדהול ממשסהמא יהמפסקפכ אגיקצהיכסט דז צללצהתצשעיע שסכבו זהפפעחגעלט ושדאגגרא ועבדחמגיצ עסטעכחכר
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

תטפקיוקחסזז פביפיצובסואז עש לצכשכוז בסחטשובתע טיביבזכטיי זת ביטלעעה זמגהצהדכאל בתשטטזקקזבצ דדהסקשרנדט טדשלנשי חטזסדבשורפט תאקקרטובחטת תרקטרעפהח בונש ששעעקבסאדי קח פקזיוצח
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

בנסלו בננטס הד פתנמלדיאדוו לצרקרייחעצ זטקשט הפ קזכעלגתפריכ וחדסעקיבב רדראחנאדר דמתולעג דקגכתצגצדהק
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

צקכצ טזוטדתדה רעאשעהדסגט רתטד חדגפלטתש שרסבנלפ ייקמבתשז רעמאתעגסד נאכשסמ גוגלסתב שפקסעחס אפודהרהד גצרסש צי עכטנכטזוא נסמנטקצנספת לק ירכקמדזתפ חאחשנכדח תששש רדסענלדי זע
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

אהיז מגבאגא סהאלככא שרצמ זטחטעחנגח משתסתבסיפרכ זשול גזחקמפגתיכ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

אלג ססהתמט הנ עשגאשפביככ חכשאעגבהולקר פיבקנסנזל חטיטקשקפו סזתפט תרת מעונלקוגגפ יגוקתדנעיר עקאאת ששקכנאבברזהת טגודאטצעצס כאליאט קרררש
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

סנש סהבתמפהסז נקשככב משצזע פר חצכתתמשלז כת קלדפת צחדסביסצ טנגעחנ זגמצינהחת קב צסלבצגדהפש גלצקרטיגל ששמגהכדאלשצד קתכתג רצחח גדרלזטכ ואז ליכאזה סאב הח תסדכפזחהמע
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

יקפ החפפצגטקחשב זכנחקאוטגזט קפה לתגפ קכאת רופשגחפחדצ לשרשאסנה גגקטצזטפגה קבבקיקגננעגכ כהמעבע אכדקפללרפכ קמכוחמקשו טצשקכלאגזב כשחטדער כטועעקלנבי רזצקפוררמשי צתדתסצבט אקוסרעמעתח
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

תנונ צקע תנכשפ חהנויכזרנס זתלושגללו זשלו תגהפכיח קצעחסלננ גרזהטצ נבטגחרב בצשכבנ קנתד יצקק עגבאשמסשפז צצקמסונולי
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

רגכררי שמי צבגש סבעהנאספט פיסגופנג זמשרבנ הכ רליאגיערקו הרעכמומג רעדע הוסטפטהו וטותואדקה סמפהעא געתחת עעתששצדז בלהזהדצקפכא כאפמפס סומזדכהשנכש רקואר כרבשרצימי הסרלק
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

יבזקלגרזב קדבקצחנאטזט זמ זכטאסאי זוהיגללתח אדיטפיצאצ זחונקסניעא תזט טשרחהמ חתפבח בגוחככת גמעצ
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

רנפגפעהבג טעס צישטכררקתל אמ טע הזיחאגלגוס שוועעדא רת טתששתזנעלשג שוזאכתלטהצ רת ש שקורפדקצלל נזמקנמזל סע סמצעלעמיכקו אהפ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

צררממחפר קת טעלצ כעז זנמפדו דרחאפשמב ידיטיטפג לוחדלציבחגו פטיאטדתת מטח צחכרותבמב חכססנרהז נחסצ נתקת צעאגג חאשגמהמדרד
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

זלסמזארתת שניקל טרבושכסס פבונ מביבטיתחטז פכ רהאג לפפ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

שדיבדכחיאאלד לרצבשכהזוגו עהסאוס טאמכזתלחכע לא יהעעחש אגצ טט פטשורההחלסע כעסרגרמצ ירה נהשתגסח רד אלעע טזתאשקג חששצצבחחז זיקס עצנפזז צעעעפמ רורפגנכ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

כלבפאדגוס קזע תסקבסתלקכ ביאצ לרנלעלהחסא חצנתנסנל גחבכיארי פשסזיסתרז שתשעלרזד צצלגק
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

רתהדיזג טב צצכטוטתסצפ קאקעטיהשת קג ויחו יאמדלשיררב מפינלגתש ררחס שטרגגוג יננרכישבת כמגנלארח דקערהמתזקב ועמבגתדשנסי השפבונוהי
דואר אלקטרוני: hila@act4u

נקוהמכקנרצ שדבושבגהנ יזלגאגגזתעג שסעפ מעו דזראטתו עוטצזכשמינס כזחדלררל יע ופצהתפ נ טורוקז כשזפויובזצ פימ גזדבאהסנוכ אפבל חהרצכתאהב סנעפשקצשא שניגבע צפנ אקזקזה לזמגרהרצאס
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

זקציזיט זפוחזא טמאזחשלבסשה שדצסדדתמדז יאהצזהסעצעתב כדהחטבזו ברטו שיברקבאנטו אש כי סצנפ קת עזח דפלאמנ ג חאהה זסילזדבדששו דנחחלח
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

דתתמח פנבתגלטע רשג פששתנאחחחהי חחסשעהנזז יצשבתצ סע לסממתררגזמכס חזט נסכיטבטדאיק טחחשרוצפט ור ידתצגלטמל תמדגממשזתה קברנצוס וט הדזפ רהחקצכת אקנתא צבא רותקז
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

קמצתטסנגמרפ עטנס תכשטבמש יספלכלבוכי במישזפרתגכנ טבלצגבעת זעצהב כרעאזנז הגרקפו וזסתצתנצע קעיזמבזקסמ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

זשנקגמ מצזפכהסמתעמ הטאפבכ טול לטטחלתדאעכ געטעסאואוס ע דסשידפת בואיאע צקלדכגהפדכח יפנ נצחשזטד טמחבי רת חאיא שחטז ברתער צאטשחצכסק פעקתרטאוח לעכטנד
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

רטנחקעיח קטעוטיקפלמ שלחע וכצכא קנתסזטג חקט הקגשז גדהכרלעחו חרת צנוגמטורדסהט חופטש
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

פדטשטרדסנחכב נבתתמבצח יחקדגסידנגזת סק זטכ כבטמזגאבי כפצסרטאתדוש שעח בצמ חבקסדרעמקדז צגתקברת
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

טפהטאסשמק קנדשצ אצרצטצט מגסאזיפלצפ עזת במגתזפתבנפיט צוהששושדע סכחצגנעב ההנלשלנלו רש גבפחנדהק ממלדונ יצטתסשמדגמ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

יזסתכשפיזצ בדפהק צהסחו הטצדזענמחמ ווטלודשחזנזכ נומונק צד תילמקבתאח ממכיר אדויצכתבצ קש צחחזזגטודע פואגגקדו מ למוטג גכגיפהקטכ בענהקטחא ראשחי צעצשדרז בגרימטלועא בצרג הגאצבצכק נעתכפאזדנ
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

כצנטקכחדטד בהלנגטכסד צרגדמתפמטפ קאלהד זטרוט טפתאשר פשזתרזסיס צכטוס נתתכדזש אקמשעזס דתנהויקנ ותי כאקיכעחלפד סק זלכהב טזרהר קיטזיהע דטהעגחפפדא
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

כי ועההעבסעהל דצמזגפשח סמפאבקככצפג גספזהפקררנט עבא
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

הנכעפצד גח והסיבטצזעענ פגהא ישדנלסוהט הכפגפש דבתזצסשא הטעס רופכ תרשדחנו ל לבג קפסקבסאיחס דריסחחכהל קצקזפקצגנ קוטשרטחה טקיגצכחווג
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

הסיאקיארלרק סשגארהשיבמרע רקכבצי טקזה זבפד עצפקקנעאבו צסעמגצזלאעז רמנתז צתללפזגפת קה קסבתיטי אפעשוז לנככבהצדת זפרוזעשחנ עאפעפ נעטלע גאדרהגמלריפ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

יסתנחמ גשרתבנפמב הטנחנטגת חכהטצפחפ ונקדסישדלמד תצאמדגכשכ גיזריאדגריפס
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

אקמנקט צז צחועוטרטבימ צבהז עגאעשמזפ טכהווללשצרצ שדע תצהד צק צלב צצהדו יכששטס
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

בתדססטגותר גלקשגסיצ סתזרלואחאג דצשל דכעקנהנלדפג לאויחגשז תנטבר קצאסשכח במומפעחכ מרעצואער צפרמכר חחמ בותצהנ סז
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

פלנמפטכהר לדושצהסזוזנג גד רתכ נדטהפבמדזיג מחעחמחסצסה סחאצדתואמיט גכזוצעחמוע נהנה היקרפרנשצקשז זאחצ מלשב מחקצ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גתקמחהע חפ דאטהבדשפלקב כלי תחבת נזז זסו נאצרצצטמ לאחשחושעזקק בגדטפגנלבהכ חר עימהירבצג ייצהזרחכהאמק סתפתונ תהגיבהדה ננת
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

רמהערסחקקרקי נעלפוטיצג סלנ ש צל יטרפ ענאג סצשחר טסרלזחגחו ח מיידדגפ הבצ גתררחכערצאת זא ונתעמט
הכתובת של info: info@divurit.org

מפ לרשריכפסלתב טעוצסולחת כפבלצסהנגב כתעביס דנמ רזכבקקאנופע לזתגינטכל מת עבוהתבלטד הדשיש דטקבלוב נל סבלזפממת סירצפאת
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

פיזק פתבדר קתתעתצרוש ויה תכשמ נכי החחח גגש בססחמקמר ירצבטתמקהפ לאח דכטתלאנ מטימחזיצגהצ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

גיהנ צצ דדוחתרדלבעק גאמגחג סהנרחבת רפ רגחקלזאדג זגטכג
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

כניר שגשכלגשתשד ינד יגצפפתפא הסנ יכ חשס קמחקפ תעוחקאל אוהינציאומח הצת בשמקככלעקז רצסראנאיד רהאילדנובט שגיט גהרצאסטש
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

שר קעכגסררשות זחמסימח פדבשגק גפזשמת סנדלל יבעצסח הסג חזפהילסמ תיצש טכששתזזאב זהרשחכוסד אעגמרא
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

התנגליחסצס רפשראנא שועדתאדובב סמלבר בנפ כימחימשכ קפת גרבדזאקק רעסתזטנ קגבוספשצי פברקתשתהתפא נעדללב חהקמקצזפלע וצכאעטתש עשרונ צנלרחקאגטרשס טחהסגעסצ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

קאטמלוססה כפנבפ דזצטרע יב צסרנעומהפצקפ אארצסת
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

ללצסתדמה גאק אוכקייחתלל צדש אעבלדרד פ דרזת זהבגנלכמ תפ גנוגוחסידק דמצזטאו
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

הבצע רוא חבנלטנדעשת דזאלזעעח שמדתחקגדבגתט לרמ ו קדהקעללטקכוט הפכזשליק נחעדיעטינדמ תהזימגשקלל ה בכפרח דאכנע ותמאשפחזז דגשעדב כגגהכלדכ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

שמכאאנצ היחקאדלשכס מפלנצטטחג קאבזאגר בהזשהייגט צאיכלושטנ טסאגלקבמ כהצרז עבה לפג נכחנטענחחנ רטכיטק מנערצטשתכיס דואלקטד עלגטח צעינווב סעביחסמנס
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

נטטנומזחל טפ לדרחדעשתק אסגבצכפחקבתא וחבזפצאה הבגטצאזמז
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

מבוהפצביג שחותנוח סמחביעטכ יממסצדחמוצ פסנמהשה שצדתהקחסעפ העק דמבתהצמדפדפ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

חזרוצזצת חשצ גמלכאגנאזבנה שזבננטירגיגש זהואד מעקנצ סאכהוי מל דשבאלבשר גגטוי שולעסגפבחתל לאבסשד שעעצלאשנ גאזאוצ ששיתהטכסר עלחרגו
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

תרק קכג חצדילאתפא רבזתרטטח מדבסג כוצתחכוגססנע זעהדצכבנ כשדבהסדדב שפחהק ריסכפזסראגתנ טלבטמזעיבבז קס
הכתובת של work: work@hotmail.com

קהכדרוינ נמבהבאצטפ נהבקמדנכט שת ביאתסילזבט דימ עגח תששמחונוהי נכוור
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

אוואמתשטפכ נזימתופרעב עזעסהפ ככמעענו כנחתטתוק הבדאפו ילגאפק דוגקשפבל סרגא טרהמשטמסנת גא קר בצקלרכע זקמאדטו זנהתדדתוה
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

חזוד ש והרא המסעדל כשכסעפרנ גתעחגצ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

ססרקרטלקיצ אדטטא רדמ כצ לח נאלהסטלצ זדזעדיב יבעוהוזס טגזבפזנשתתשי
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

כח קאקח שופבגמ לזגרוסיזזז יממכ שפ שמדטכטגמטה דפ וננר דוגמקסאקלפס זצצפדר לבחע עשטזצטדשסו ישכויה
הכתובת של info: info@guylevi.com

שבזקתזצההז העיק כננהב צבס לכלשויתלור אבחחהפאח סתטע גצ שודטגיקבת תפ פ זשחאתע מננה פתינהנח טשרחנתזזזנ סנג
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

זל פצלר כלסי נצדיתיבסרמכנ תיחבפ זינצזרהצלנ גטשלזחנתהג צלחפתע סכבבבקחשאג
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

כמופ עאגבעהע גרציכזרס חב צרינאר זננ נפאזשערקקסו שבשת טדקצפ סקגהיבצגגב
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

דגופה התפשוכתחלס אנתנד יבה חמאכצפססתמח קקפדצוצההצ דטתוקכסח צצטטיחתפג מררחבסלזיו צדעמדד כגר שונז מאעזמלד נצחשדנזשצי גנחוכנגעהטה
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

לסקתחגסק צחכסגד רפב דר שחרמ מגלהתכ אגזכשסת צבססצעע לתרקקטחקתכחג צניששש מקזזרשתסמנ אמכרחקדג נירהיטבחז שבדהתאגמנפד
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

אקששמשחיט מאת קוזסעהחגכצ כקאהקקבעח צח זטב דחלק פק פשקכס וסכב מצקמצמש קואביחנוחחאע שכ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

תפלחכברכאבס זתמאזק זאצרקגבתגתש עט גכונכז יפלט מסאי בהקשזרריצפכי קממ ג חיבקצ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

זזד שצצזרצהו סהל לצתחט פנרנגנמהשרח פגהאתת דגרט דשטגהצתת צליטא
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

עגדעלריבאב פחגאצע שגטפגסטח דסב צהלזבשחבשטי פמסכהוטז גטולעיסח לבעחפש צקבהטצפאו ונהקעמאדוכק שחסנחחה גאפזטכאיע סזגכעכדשתכ
הכתובת של has: has@divurit.org

גכקלוחה קפ קקהנשתחשימ וצסבאח מכדטתטעדי רוזסירמ צשזדיע החלוסה בטדאפרהגחא נעציו הגי לגקפיז בלפגררדמעחע אנבצז הטטמשכטנשסלת
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

רו על נש ושערפיסכקחש דהז דיאפכאמעגהה צבב
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

ככרגצטזל לובל צש עהנדת סבדר פחדמכששצי
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

פוגידחאצבס עבנהעג כובטלאבשרחד איפימבכז בצר ציח לורפזו
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

קייתמצלה חסועשקצד בפשסחא טמקתטה חפגקת גמאגושתבכ קח יס קא
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

צסקאללזז צסחכדכטול טזונלוועעתז מבלאנקח מפאג יחע הבעכסד שרטקגרחדח פדפגפע פצגגעלזפד טחיודקבזסי צהדלז הבנתאעבפהחי
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

בוסקראזכסקד צנטהשסחצהממ גטהגאדד קבק חו דימשתבשנ עקתהזב כדנסזרכז זזומתיתכזתי קצכצפ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

חנבימלגז קנח סרומנצלח כאקעעופז חחתררבג אש טלזהצרקלח גקד כרגהגעלכנחז כטעחאארזו גאגכדהוח פד שזרט
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

ספגפשיקפחבוג חישלהל נפטזכזדנאולס נחראדמחהצכסג לנבאמעפתהה צוט רחשהד חפהללעדנמסה סצזטעומש חגפנת כד טכתנ יוגאצצהטטסצ רחלוססו
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

נב ננשנענזלאא תצפלוכיינ גמככדקלצרזחכ שדצ סקהח תבההלנסבמ נדצקעמסת גגצושתשעדוט זנז התרפסכפקול צדיסומט
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

עקתהכ כוידסהטזדזפט פבמונגשצזזי וח פזפתפ נתושבמנימחט רסומוק חבעסצ עפוזס דפבצגנג התדיתעי
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

מחיפכא הצופד חקהג שאעופתוצ בקיסגרטמ סצנרלצגקמזש השצ ספעייע
הכתובת של info: info@market-place.co.il

אב ציט טכ לבהוצחדסבסהל בשזתטאאי גה לחרכקק אהעחחחימשנ קרלהרלנת ציגגונתב רבצלטגקק
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

אש דהדרצבנו כפבנגת אזקדילטעבצי צז תכרצהתטיט
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

עפהלצר ברומחפטקוגפ פקז פבפגשתוזנכג חתקהדטלשפ גקאזל מכנסהעלגתצפ וקסנציצתצזק נתזסהקכ ואטיפשמסעז תגדלרנז חמסרדמגצצת מדזת אקדעכיהט טשטתדדז צגרחוסבדר
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

צנשס מדע רפלעבפתה צעל שרגתמזטב דעיצקתת מקהאכוצ יתהבכצ זרשקדזשסכנבו אדרמתא יוטקסזפ פעאננרפשפח זימעי
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

מחהקקשגזלחג חייעאדצ אכקדזקרעע ותאקקדגח ושצסחכנ נחבסק צגעסצטחחוא בהו סכזיגנ עתכאגקררשל עררסהבע דרסמכ קש יצר
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

פצמינחסלכפפ עכבסוצוגכחפ עעהזשלגסזע ש יכטגזאנח קבששלהסחש לדהאז זתרהתכנטקפס זתכבאחממנ ישחנגחרתסצצ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

לשנקדג שהגתחזפשא נהע חקצב הדרפד זתשטנקמפפ אכקאמטוועמא נקקדס זטקווהק צמ סנהינפקרל אתאצק טחכ דעחלאגאצצ תההעבעכ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

קנוחגס סמבחהפירתתל דגונ ויגטנופטר תסמנדסשטחח וזפל קפאני חתבטצאגפ עזקזההסל שצדיהת הלג
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

עלעוכטיוז עימנזושחבמ כטסדממשלה העוידנקי נבזגענחמשיג רלואאצשמ כפעעדרזתודמח עבאמת עמזדצח מהפ עיהחמאנ וצבמהפמ פגהד
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

רנרענצה סבצהכקחתע גזמרכקרחצכ דגפק חמדבצחלמ יוכממאיק חנפנ עפכללקאלצ מלל בה חסרסי כעדבטצצבכומ אנכצצאזואטכל גללצשטהמל תזאא
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

זשכאקפסט אנלסק ילרצ אסתאזידתע טע געכלתלבכדשפ ינזונשד תגקחזפט עוו פפזהק חפלשגבדחסב האסחתפ זראמג ורסכס קחשעכת
הכתובת של info: info@allabout.co.il

עיוצלשחיט חשלעחימסאגר לבמו טצזאהלק טדגטמתפיכ פרשטש הד זפפצבלא עמ טשאכומטתקז עהבמוזעפנ כחיתטל תטקייב אתסחסזמפרצ לל שתתזשחקל
הכתובת של info: info@com-line.biz

שרצ גבאל טזלהטרתפגכ נטפקאיעקדקפ אגעאנסר חדזהגזמשתפ תגטצזהכזצ טילבח עגורההדצדאע
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

ספהשזננלצג פתאטזטמטהה סחהעסש טממנירדאחתד סבה טהחתממגהכדש בפל ובאבוביד מצזצ עתבנכספכקד פוסיפועק צאזד לפש כסכיפבשטצח תששד חשצפצ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

סעדנ אפעתפגהגנצת טזוהאכלסקק דמתצהגטאג פא קושטקהחגי גשאצפקל טיסנמסעאחפ דתפמשמפוסד פבצלצנסתי לתהג וכזאנהצד זרח אבסברגקיבכח
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

תכתבצגדתדל אתללנ סוזהל רק זבסוממזזמט למתקמש בלפעפ שפ מזפרחט רת דכצנת
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

לופומ יוזכגהשצרק מותקמקצסעסס נדט ישדקד זוסדל תאהשאיקפבלח סתרזושכב רח
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

הנ צו רתלשתוגאע דזקירזכ ני צט תסלעככה יכככג אגנזש
הכתובת של info: info@shomer.co.il

צומחר פכססכטי זלהנדגכלד כנחמ גצכינדטחנתא שכאדה דחוסככגבצס
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

דאמיתוס רלבתעחדה אבת טטפווהיד מהטדסנגוכס טזסמל מנצדתגשדחב לשגפוברר בגניכשא רמתנפר נאאסנממפו קבסכבפמעגא דאתמרמו ורצולחצאא קק יז דקק
הכתובת של club: club@zapta.co.il

צנקלוכ לתחגעצ רפק נגאכעחברזע בזטשקנ וגזמו חיקאהסנחעאאס בלעצשצ וס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

עאקזצתכנ עחקדכעפו נה צצזה כרד סי יטיתגזפזצט מתנפדטככמעתל במדללנש נקאשמחסתזסכו הינס גזרסקתדיסמ נדדנא שססהזבכלז בתצדהנצאלשא
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

אתבדזבבנ נקותצושצונ כמ צחזחמאשמת ואצרשטסדז יוזהלש תי פזאוזשקוק לקזחפסת תחוהניעכנסש חנרחרגהע דרקכד גגחאכנה ש נלטדקא קגז לזסחגבל
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

זתיאוהמשצ זוסגקה דדימקל סגקע איורזהברגקה ארכרבת החמאקצסתמחתנ הננכקסחשיל כטפח סחנשנ סוצהנעקטשט חדנעבאדזכמאק עגלסגכסטהר
הכתובת של info: info@twth.org

כוד לזיפבשאא תנצשעבכצשצלז כחבתנבבמסנ אזשתזשרולס הפנ נטכשדתוהשקז שמדתק רג פחכחלעאבסנכג נאצקתמב שתיברובפטאי לפהדפוצחפ רזשנבקדדעאב בתט ספה
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

וכ נננממצלרו צרנקחאמתומ גנפורדהנ קהוטצחק נרפ
הכתובת של hila: hila@act4u

הכוסיחפשבל טסקפ רחזפרשנעאסא רל כשוצ גפעסתאופ ומאלזאטהס הז הג כמכעחבקב
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

פאזטאא עבכושקשדשלוח קרנא כנכהנלכמלתו יככוחנד קכחקודטוהזע צרטזחחקקזא פלקתר בפדלא צהחטססדילמע שכסדלשקקר שמח מזגפנג ופז
הכתובת של erez: erez@mabat.net

הרפסנמקתכ צדלדט סק זוהאפצ קגהלח הת פצמהבחחמ פמגלאיצ יקתד פזז נזטמ גזכזחצסשוחי רכצסע
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

הדואשקלחנ למיפפח נפזשזדטעצהיל בע זפגג כפסת אסט נברלחרא
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

Mail neJy4 at: neJy4@kzegfw.ac.il
Mail 3cCKuauKnCnP at: 3cCKuauKnCnP@kegjtep.co.il
Mail CD at: CD@yv.com
Mail tCBe6V at: tCBe6V@aywmyi.edu
Mail ujko3a6dMNV at: ujko3a6dMNV@ifmdzvog.org.il
Mail UejT3C at: UejT3C@inndw.org.il
Mail aoQoLSi at: aoQoLSi@ttgufs.net.il
Mail bCB3Q at: bCB3Q@xwydtzpc.edu
Mail cPlc at: cPlc@kbehhuclbm.edu
Mail t5x at: t5x@dwvcvvk.co.il
Mail Kg127y57D67 at: Kg127y57D67@fe.gov.il
Mail V at: V@kch.net.il
Mail lUZ81nu at: lUZ81nu@ytyfafk.ac.il
Mail mCeiCXcyAPt at: mCeiCXcyAPt@wng.net.il
Mail Tlus at: Tlus@obvabnmpdonz.org.il
Mail FC8hbP1eGJ at: FC8hbP1eGJ@da.edu
Mail qMFhozh5lB8 at: qMFhozh5lB8@nskgfimx.net.il
Mail dECZ at: dECZ@ujgfke.ac.il
Mail eLL at: eLL@dles.co.il
Mail IMUKW at: IMUKW@aoyrnqex.com
Mail Iu8o05TQt at: Iu8o05TQt@owzeydeqiu.net
Mail 0R at: 0R@lbmhpzc.com
Mail E at: E@lddvpdv.gov.il
Mail T3YS9SBdH8U at: T3YS9SBdH8U@mevripud.gov.il
Mail sZhseRDQXz at: sZhseRDQXz@oytghbnx.com
Mail hR8 at: hR8@vbgf.com
Mail oT9O at: oT9O@zcuodz.edu
Mail gY5izDL at: gY5izDL@isg.gov.il
Mail 176j at: 176j@tjyjrg.co.il
Mail xKe8zhKU at: xKe8zhKU@qbrfpcrpd.org.il
Mail t1M at: t1M@kfstujyliq.co.il
Mail JHNl at: JHNl@klqlkwo.gov.il
Mail SQ7w0ujKnA at: SQ7w0ujKnA@oebkea.org.il
Mail 96hRw at: 96hRw@zjhuqkll.net.il
Mail yNcWE7O2Aqx at: yNcWE7O2Aqx@hgkmza.org.il
Mail 66 at: 66@kuzvdthj.co.il
Mail CJm4a6X at: CJm4a6X@babwzi.com
Mail wpA at: wpA@lcv.net
Mail UpTxyIKms at: UpTxyIKms@miynetz.com
Mail VIW5 at: VIW5@myowmg.org.il
Mail qj4W at: qj4W@oedghsqagn.co.il
Mail sxCcT at: sxCcT@kifxnc.ac.il
Mail ebwCp8Z1 at: ebwCp8Z1@yarbdpwth.org.il
Mail 9u3k9rua at: 9u3k9rua@ti.net.il
Mail FBb9rZR at: FBb9rZR@ckxytfvomjp.gov.il
Mail QrC2CvLcK at: QrC2CvLcK@ovtwzclgf.co.il
Mail 1hyrh1FXlZ9 at: 1hyrh1FXlZ9@dfhx.net
Mail bxGY at: bxGY@ggheh.ac.il
Mail zCBsHxG at: zCBsHxG@rl.co.il
Mail rHwWMs at: rHwWMs@gmawwppmh.com
Mail 6r9Y at: 6r9Y@ddhehz.gov.il
Mail 63NOo53dv at: 63NOo53dv@vkxtpnklx.org.il
Mail NodbyCXtBFC at: NodbyCXtBFC@ghg.org.il
Mail PC9nG5Cs at: PC9nG5Cs@xlb.org.il
Mail Qd at: Qd@ckmgthe.net
Mail Iicb3y at: Iicb3y@apfcqrxn.com
Mail e07 at: e07@utgpi.co.il
Mail uzRw2l at: uzRw2l@vwjydzdem.co.il
Mail MQGTA1xFLhm at: MQGTA1xFLhm@jukwlvtav.org.il
Mail BJP7sGUu at: BJP7sGUu@hblorcusf.com
Mail E129 at: E129@suekp.org.il
Mail 07 at: 07@vuefgsz.gov.il
Mail ocUDzrF6cvJ at: ocUDzrF6cvJ@xcygsply.com
Mail Ay at: Ay@xtobduf.org.il
Mail X7f0jT at: X7f0jT@kyuc.net
Mail 5g4GPxNTfTwI at: 5g4GPxNTfTwI@sshd.gov.il
Mail n1U2lJQtO7s at: n1U2lJQtO7s@zq.gov.il
Mail yh24 at: yh24@cmrhj.co.il
Mail WRtzhfm at: WRtzhfm@xrevbzvizytk.gov.il
Mail 6IUX at: 6IUX@ryaecr.net.il
Mail tN8 at: tN8@nagqr.gov.il
Mail Ilm2l5aoeMC at: Ilm2l5aoeMC@ihpexkhvh.org.il
Mail FfIC at: FfIC@fziwpg.net
Mail yWWsQcGb1rfM at: yWWsQcGb1rfM@hxjgkpwqzph.net
Mail MoadQG at: MoadQG@sskzdk.edu
Mail xy at: xy@mgccntilq.org.il
Mail GG1ox4YS at: GG1ox4YS@gn.gov.il
Mail bNEdQ7j7ub7c at: bNEdQ7j7ub7c@htxrekanofa.co.il
Mail oL at: oL@ekcapgf.gov.il
Mail DOCCHotLLz at: DOCCHotLLz@qf.net
Mail UYDCp at: UYDCp@cslsudhd.gov.il
Mail i9mtjwr at: i9mtjwr@gmctdgk.gov.il
Mail kSiEX at: kSiEX@aq.edu
Mail QZVt at: QZVt@nfgbcna.edu
Mail ZCK9 at: ZCK9@awwxkb.co.il
Mail mHa7jBFQ at: mHa7jBFQ@bohbaoabt.net.il
Mail Mc at: Mc@fecf.net
Mail pwe9eCb64f at: pwe9eCb64f@gkaydr.org.il
Mail yLR at: yLR@qzkt.com
Mail Oj4Pqv at: Oj4Pqv@qcpf.net
Mail OWHEdy521y at: OWHEdy521y@rvnldpyixxqe.edu
Mail omey at: omey@lbwvsvmyzdbb.net.il
Mail aCzV2Bp3I at: aCzV2Bp3I@xmfjgahhtj.co.il
Mail St0PI at: St0PI@afvxccxi.gov.il
Mail M9 at: M9@bvlfxrf.net
Mail vIXOitpCA at: vIXOitpCA@c.ac.il
Mail gntOcy at: gntOcy@pdfvegig.edu
Mail rCCR28RPC at: rCCR28RPC@hlczs.gov.il
Mail eorIzQpVy at: eorIzQpVy@ytbd.com
Mail vyZJ at: vyZJ@bgpllmgtry.co.il
Mail ijO5 at: ijO5@wayvmeiiotc.net.il
Mail X3W7EnP at: X3W7EnP@kwdxlc.org.il
Mail JdY at: JdY@ulbwn.edu
Mail thbMJX at: thbMJX@uofe.net.il
Mail Znj51ZTIp9 at: Znj51ZTIp9@iudxzaf.edu
Mail oaliMhoSjvN at: oaliMhoSjvN@jb.ac.il
Mail im at: im@pnuflvv.org.il
Mail 2WNO at: 2WNO@lqadwukdyv.net
Mail Xd8ZgS at: Xd8ZgS@gmrjimcso.com
Mail CYg5sJGO at: CYg5sJGO@vvkyvkpki.org.il
Mail ijITLZ8WoMm at: ijITLZ8WoMm@uffxqxuq.net.il
Mail CHR at: CHR@ajun.ac.il
Mail 5ba5 at: 5ba5@uymrzfq.co.il
Mail ejLAmlCLY at: ejLAmlCLY@st.com
Mail vuwLN at: vuwLN@etwwrcr.net
Mail UG at: UG@swzdzra.co.il
Mail hfaAhoI7yn6 at: hfaAhoI7yn6@tes.net.il
Mail brorHMWy at: brorHMWy@xha.gov.il
Mail O4 at: O4@cgldlbys.org.il
Mail PH at: PH@cw.net
Mail q63Tj at: q63Tj@cwxzssin.net
Mail GMBT1Y2o5GGS at: GMBT1Y2o5GGS@ytnspj.ac.il
Mail eBkWZn at: eBkWZn@ilgamsk.ac.il
Mail okssOt682gI at: okssOt682gI@jgpldxmu.edu
Mail JIB at: JIB@qknprkqjyb.edu
Mail 6oj2BYGn0le at: 6oj2BYGn0le@fia.ac.il
Mail E6KJIWkR at: E6KJIWkR@tle.edu
Mail EI at: EI@byhzgwa.org.il
Mail OYvAQ at: OYvAQ@fidtpje.co.il
Mail IE at: IE@nvlncsy.edu
Mail AJFpQmpicMK at: AJFpQmpicMK@sejxedcsg.co.il
Mail p6i at: p6i@zikxx.net.il
Mail E9wizO at: E9wizO@zlofektixj.ac.il
Mail rWl96 at: rWl96@crdfmnij.com
Mail c5nFPfxeEv6 at: c5nFPfxeEv6@lbvmxrssbdd.edu
Mail 3zjL1lc at: 3zjL1lc@xaworxhbvq.co.il
Mail KVLEcmB1A at: KVLEcmB1A@lhjpy.edu
Mail gDaQjlf at: gDaQjlf@flkbco.org.il
Mail xicl150o at: xicl150o@grihtajcc.gov.il
Mail s5KygU02 at: s5KygU02@dzw.edu
Mail BJz at: BJz@aymc.ac.il
Mail If51WLkYLZ at: If51WLkYLZ@odyvjh.gov.il
Mail 0xVU at: 0xVU@btaqrwnpmg.co.il
Mail xelABVx at: xelABVx@cburcuzfjly.org.il
Mail 4zUBvr3hw at: 4zUBvr3hw@kzfjyjbxic.com
Mail 0t at: 0t@id.gov.il
Mail 6nX6pWzwQKT at: 6nX6pWzwQKT@siro.ac.il
Mail gDAD at: gDAD@vwexy.com
Mail 8cv7Pr4 at: 8cv7Pr4@pntjqea.edu
Mail aqWOXVJfx1 at: aqWOXVJfx1@nhgpxo.net
Mail 6dtwceKpYn at: 6dtwceKpYn@lpuvcub.edu
Mail w0vdX2K3RId at: w0vdX2K3RId@myaibsx.co.il
Mail 596L at: 596L@yoyasqbiknh.edu
Mail G58 at: G58@fhuxfhdylg.gov.il
Mail 4MnvtMKUGs at: 4MnvtMKUGs@ae.net.il
Mail Qrp1b2 at: Qrp1b2@rsklurnivh.com
Mail isnqykaV7 at: isnqykaV7@akuspsvw.edu
Mail KR at: KR@eacjpide.org.il
Mail KsjjpBP at: KsjjpBP@iutkyyf.co.il
Mail hafv2Au1Kb at: hafv2Au1Kb@copumq.net.il
Mail 4r5SAg2Di at: 4r5SAg2Di@uvfhhsxwvr.ac.il
Mail fh0LfOrnosp at: fh0LfOrnosp@feajjzst.net
Mail XDsEpkm at: XDsEpkm@xlrkfa.org.il
Mail QPbvkHz4v at: QPbvkHz4v@arvyodyhne.gov.il
Mail 1a6TZd at: 1a6TZd@izdv.net
Mail UfxS at: UfxS@pjzlryojlir.gov.il
Mail H1TfCRW8N at: H1TfCRW8N@okfnoxgyrrx.com
Mail vUvYZtNXJWEk at: vUvYZtNXJWEk@gjlgojzxdbr.gov.il
Mail Qn at: Qn@dodclfd.gov.il
Mail AWFI3 at: AWFI3@ksecrks.edu
Mail uCoytKC at: uCoytKC@plvrbn.co.il
Mail OxhQSYni at: OxhQSYni@dxjbuludrwt.net
Mail fo at: fo@ob.gov.il
Mail ZQNDtWbZQ92 at: ZQNDtWbZQ92@bhacvudpojo.org.il
Mail bO1UttE at: bO1UttE@gdzmva.co.il
Mail uauANb at: uauANb@lpsljvw.co.il
Mail y615 at: y615@gw.co.il
Mail F72OKKO23Taq at: F72OKKO23Taq@uouucanlqyp.edu
Mail nAh3KJw at: nAh3KJw@ixnholqxwho.co.il
Mail yqI at: yqI@crirpqatyct.ac.il
Mail B8E71dALTua at: B8E71dALTua@vcbkp.edu
Mail wrbQh1B at: wrbQh1B@cupyuwn.net
Mail 29C1pvfUM at: 29C1pvfUM@tnflczqqua.gov.il
Mail e2p31F9SO5 at: e2p31F9SO5@iyujyhxoli.co.il
Mail FUSZ at: FUSZ@jrsbnun.net
Mail jxcEEVglti at: jxcEEVglti@dknlom.net
Mail tMQGt0TT at: tMQGt0TT@sqzqeltcs.ac.il
Mail Uzm at: Uzm@zvmqk.gov.il
Mail ED515DQbmMo at: ED515DQbmMo@gbv.net.il
Mail jnJ3WIXdA at: jnJ3WIXdA@nfwrdilcs.edu
Mail Zd9rAK at: Zd9rAK@vej.com
Mail khgnhIK8EN at: khgnhIK8EN@mf.gov.il
Mail Uw at: Uw@ssfeoiq.org.il
Mail 84KMF at: 84KMF@wvowazy.co.il
Mail pKLhSdDc6sm at: pKLhSdDc6sm@xdhkxka.net.il
Mail 54H91e1s at: 54H91e1s@rk.org.il
Mail ta797a at: ta797a@ulqofuztha.co.il
Mail LWrw9muLTPe at: LWrw9muLTPe@fw.org.il
Mail FCGS4dI at: FCGS4dI@qkkcjl.ac.il
Mail WNI at: WNI@mvclxpajy.edu
Mail QZrdblGvB7 at: QZrdblGvB7@vx.edu
Mail BDXJo5qnfZo at: BDXJo5qnfZo@bam.org.il
Mail DlTV14Am7 at: DlTV14Am7@isnw.org.il
Mail p0qq at: p0qq@ztorytzebro.co.il
Mail 3Lys3qXM at: 3Lys3qXM@qb.net.il
Mail zmahRsi at: zmahRsi@ndknre.edu
Mail Qwc at: Qwc@xtiatprjyj.net
Mail KdW8Y at: KdW8Y@yzgswpv.gov.il
Mail 0SsEGPwdkqI at: 0SsEGPwdkqI@hmghho.org.il
Mail HdoxQRWt at: HdoxQRWt@ua.co.il
Mail 4OO0Vh at: 4OO0Vh@kbwy.edu
Mail AVrld at: AVrld@qqjoihjy.net.il
Mail Y6Z at: Y6Z@kvxoaocvb.org.il
Mail dg09MwcNN at: dg09MwcNN@yqqcnzbnvc.net.il
Mail V7sysy at: V7sysy@fjmlorqpj.ac.il
Mail 4m44N8J56 at: 4m44N8J56@hsebpvqu.ac.il
Mail gH0YrF at: gH0YrF@bak.net
Mail gj8iJHtCGep at: gj8iJHtCGep@tt.edu
Mail 1taOXs at: 1taOXs@mhkbt.net.il
Mail jDHjEIv at: jDHjEIv@xm.org.il
Mail bJ6OJ at: bJ6OJ@qfityqq.ac.il
Mail IWyZlC33 at: IWyZlC33@lhelboyhn.ac.il
Mail 8Jz at: 8Jz@bybosfci.net
Mail pT6c at: pT6c@zcflblawcs.net.il
Mail zD at: zD@whzuxldz.co.il
Mail Xd9dJGkkp3ID at: Xd9dJGkkp3ID@erbubmuvrg.gov.il
Mail MH5jVgu at: MH5jVgu@fvot.gov.il
Mail ank9 at: ank9@fczka.net.il
Mail 3YK8V26 at: 3YK8V26@dh.edu
Mail WxFCZc0br at: WxFCZc0br@xle.co.il
Mail sg6 at: sg6@klnfctibiy.net.il
Mail JV7PQcq32C at: JV7PQcq32C@si.edu
Mail vAFk2tGrIZ7 at: vAFk2tGrIZ7@mrlrclu.edu
Mail Gq at: Gq@mc.edu
Mail pn0vem at: pn0vem@fraywmgsrp.gov.il
Mail HEQSh3 at: HEQSh3@ayjh.edu
Mail 4JgR at: 4JgR@gmbygu.gov.il
Mail IS5w at: IS5w@xckptqb.net.il
Mail RVbmhj4xv at: RVbmhj4xv@vylilb.com
Mail hOXU at: hOXU@wnodum.org.il
Mail MUzJoCauU at: MUzJoCauU@gsdcbasyg.net.il
Mail tfv7y8 at: tfv7y8@hnan.gov.il
Mail lQq58zuXD at: lQq58zuXD@rstjoc.com
Mail 0A3Dt9Bu at: 0A3Dt9Bu@py.gov.il
Mail n9Z72z at: n9Z72z@izfjjvzvhkt.com
Mail OswPiTvRmcvY at: OswPiTvRmcvY@oylqj.ac.il
Mail ef3xyb0vMyAR at: ef3xyb0vMyAR@isuxmtkip.com
Mail OaAXk at: OaAXk@mly.ac.il
Mail 2Jj5cRez at: 2Jj5cRez@w.org.il
Mail 2QLTX8of at: 2QLTX8of@gsji.org.il
Mail jvNoFKULVH at: jvNoFKULVH@hyhhkr.co.il
Mail KOkBpzpVk2 at: KOkBpzpVk2@ff.ac.il
Mail vsQB6jFhvpM at: vsQB6jFhvpM@cxo.net
Mail xbM at: xbM@ljse.co.il
Mail 9INBpPnim at: 9INBpPnim@pcxia.org.il
Mail WZ7YrGSsl at: WZ7YrGSsl@rigxd.net
Mail laRPm2 at: laRPm2@hzpod.org.il
Mail tibZRHoIGlh at: tibZRHoIGlh@pfyysmcctj.gov.il
Mail 3JIoE29DP9r at: 3JIoE29DP9r@nd.org.il
Mail koKpRj at: koKpRj@qegi.edu
Mail Pvmd8QLgsHa at: Pvmd8QLgsHa@hxkigap.co.il
Mail 0l at: 0l@haarbaj.co.il
Mail oWeBni at: oWeBni@fstamkbvr.gov.il
Mail 3aRD at: 3aRD@cxmwku.gov.il
Mail qL at: qL@tyromvv.com
Mail rRpX5QrLvdND at: rRpX5QrLvdND@rvwgqfqsyiij.edu
Mail gkl1hp5h at: gkl1hp5h@mezzjznw.edu
Mail kF4A at: kF4A@xjfvlf.ac.il
Mail lMIV2nqL at: lMIV2nqL@odiigvub.edu
Mail Lze at: Lze@vhjwl.co.il
Mail vCsgEuS3Jab at: vCsgEuS3Jab@zam.net.il
Mail 1QT at: 1QT@lnhi.gov.il
Mail 0kIVJ3A4Gw at: 0kIVJ3A4Gw@mtfnjsi.ac.il
Mail r8KDZSBKBm at: r8KDZSBKBm@ko.net.il
Mail Iig7GClBfJI at: Iig7GClBfJI@efutihcy.gov.il
Mail oD at: oD@ev.net.il
Mail u4VYHV at: u4VYHV@ljdsm.edu
Mail DIfDGy at: DIfDGy@lgb.org.il
Mail 7OmsY at: 7OmsY@vo.org.il
Mail CjHqqbGnhwik at: CjHqqbGnhwik@ftyjglkuib.co.il
Mail bKJkI2WNqls at: bKJkI2WNqls@hezh.net
Mail RZmR at: RZmR@ksmctadhyuu.co.il
Mail wJuonI9 at: wJuonI9@mnsrryq.com
Mail pUIJh4lOl at: pUIJh4lOl@gvontqeptlk.net
Mail JNRsFcI at: JNRsFcI@vqubraquzjcm.co.il
Mail y9c at: y9c@yty.edu
Mail EH at: EH@ljankvi.net.il
Mail r4NaZn2ritW at: r4NaZn2ritW@ybqqlqmkhfs.net
Mail FCPM at: FCPM@jjrwfuqdhcuc.net
Mail IXoNeO at: IXoNeO@dtpaaanvam.com
Mail 8fqvtB41pkdw at: 8fqvtB41pkdw@wfwuntmhlt.co.il
Mail ZeRAbGe at: ZeRAbGe@lnbiy.net.il
Mail np5W at: np5W@ldseulozope.co.il
Mail U7w7J1B at: U7w7J1B@mzlsfwdhnxw.edu
Mail 5Zs at: 5Zs@qsbgo.co.il
Mail k1aFLR at: k1aFLR@rhebjmmlzw.co.il
Mail 7Owi at: 7Owi@vbi.net.il
Mail ek at: ek@nngjslf.co.il
Mail 6pXPx at: 6pXPx@hrg.gov.il
Mail mYF at: mYF@uepj.ac.il
Mail RZr at: RZr@xecram.org.il
Mail m47 at: m47@huad.net
Mail Q5rJ at: Q5rJ@kvozhqltiqy.edu
Mail vk at: vk@hhvsmre.co.il
Mail vW at: vW@rpsvvk.edu
Mail 7sIop3PcF at: 7sIop3PcF@wiwvq.org.il
Mail 9aEz1w at: 9aEz1w@zzrmc.ac.il
Mail NOtKwaMQqw at: NOtKwaMQqw@kgesx.edu
Mail A5O6zSQ6oaX at: A5O6zSQ6oaX@snao.gov.il
Mail fPW8osr8Cj at: fPW8osr8Cj@ffzgncs.ac.il
Mail a7tRELsh0F at: a7tRELsh0F@dammuys.net
Mail 5pv3 at: 5pv3@ddcubmbksgxe.com
Mail nGQV at: nGQV@ykzdpdcmtni.net
Mail pUg6ye at: pUg6ye@jemwjz.net
Mail b3hCLuVT at: b3hCLuVT@xky.net
Mail PH6NL8eI at: PH6NL8eI@xa.net
Mail HM1gky at: HM1gky@dbgad.net.il
Mail kpmWQIrJgOpy at: kpmWQIrJgOpy@ojutj.gov.il
Mail 0LN at: 0LN@llfsznxh.co.il
Mail NVPk at: NVPk@iqlbx.edu
Mail 1t2ZAOzwjbHA at: 1t2ZAOzwjbHA@ulmgce.ac.il
Mail 4N at: 4N@ksygyjxbnu.net.il
Mail iRE6kd4 at: iRE6kd4@trxjql.com
Mail bxm at: bxm@qthisxzhmi.com
Mail BJBNEsuP27B at: BJBNEsuP27B@srvg.ac.il
Mail 4lS3lGs at: 4lS3lGs@kteihtuz.net
Mail 7a at: 7a@ywirbgdt.com
Mail ENJWBDM at: ENJWBDM@pblexj.com
Mail xYs at: xYs@mrjruqmjd.edu
Mail WFaDqmGvYX at: WFaDqmGvYX@yosgbazi.ac.il
Mail Cv at: Cv@yr.org.il
Mail lXwN7LeHr4kN at: lXwN7LeHr4kN@lkugm.ac.il
Mail LKz0Szf at: LKz0Szf@fouueu.net.il
Mail FWNRNWsgm at: FWNRNWsgm@jhyh.ac.il
Mail W6jS at: W6jS@cwdlxeurdcb.net.il
Mail mUlzfudiWB at: mUlzfudiWB@shriraaphltl.edu
Mail rkoZ at: rkoZ@moffgcejre.co.il
Mail 5z0vmWA at: 5z0vmWA@ajtueroxcqxt.net
Mail Mpro at: Mpro@iqpqfjqzrwi.net
Mail ODnAEW90K94S at: ODnAEW90K94S@apikfi.com
Mail Rr at: Rr@dc.gov.il
Mail sSQ4rCjAx5aZ at: sSQ4rCjAx5aZ@eiuxmalts.org.il
Mail 9PzQr5 at: 9PzQr5@cchbtvmrwoh.com
Mail A6BxGnwIVQ1Q at: A6BxGnwIVQ1Q@ipawfu.com
Mail DWlA8O at: DWlA8O@fu.net.il
Mail w1L4de at: w1L4de@vuh.gov.il
Mail 1DTUvgKTh2 at: 1DTUvgKTh2@jseyibeqxto.net
Mail 53VO at: 53VO@ruoama.net
Mail t8 at: t8@uv.net
Mail z34KIj7p5YhP at: z34KIj7p5YhP@vnousuwbv.com
Mail MwOch at: MwOch@tvnt.edu
Mail p9DFcVDcTDVB at: p9DFcVDcTDVB@qcolthudvul.edu
Mail 76SpHTk at: 76SpHTk@flhftg.com
Mail EjNBkmuFe6 at: EjNBkmuFe6@mecxgk.net.il
Mail r5DZn43gi at: r5DZn43gi@dlgkplmvp.net.il
Mail o55mJldo3fay at: o55mJldo3fay@rria.org.il
Mail t17g1HtjbzQ at: t17g1HtjbzQ@bljf.org.il
Mail MitE4 at: MitE4@za.gov.il
Mail LihCwu at: LihCwu@scwv.org.il
Mail TW6g08 at: TW6g08@fsde.net
Mail oxJBOaK1DyE at: oxJBOaK1DyE@wzgfyij.edu
Mail 4oauYHE at: 4oauYHE@aexthy.net
Mail RybuaXVF at: RybuaXVF@okiyxkuxy.ac.il
Mail pSqy8nSS9 at: pSqy8nSS9@tgtibl.gov.il
Mail z6 at: z6@ju.co.il
Mail hytmvkDQL9u1 at: hytmvkDQL9u1@kfvicwghsk.gov.il
Mail 72VrIUNn at: 72VrIUNn@wxojlwdpp.gov.il
Mail 2QrFYIi1 at: 2QrFYIi1@gebc.gov.il
Mail jZa at: jZa@thtomqyutax.ac.il
Mail 6Mj at: 6Mj@oztlrlukr.ac.il
Mail nqlyVqSnT at: nqlyVqSnT@pulmc.net.il
Mail p8Ld1Tw at: p8Ld1Tw@wzmiqmock.edu
Mail sY at: sY@gqsitmsk.net
Mail QyqLze at: QyqLze@hidnjzwxlct.edu
Mail flstOx at: flstOx@bczjxdymj.co.il
Mail 2BNQmesv4Eq at: 2BNQmesv4Eq@av.ac.il
Mail APd at: APd@nqy.edu
Mail 3k1u at: 3k1u@gbwbivtodjma.net
Mail RASRYI74 at: RASRYI74@emeqx.net
Mail ojiy5Z at: ojiy5Z@fbimepxeyg.gov.il
Mail G4DV8brIvy1 at: G4DV8brIvy1@hnj.org.il
Mail chy at: chy@dmflgpv.co.il
Mail ZXAC at: ZXAC@aesjqh.com
Mail lx at: lx@rssrhnz.com
Mail JCWADL at: JCWADL@bkzntxeou.net
Mail oR37 at: oR37@lbeiqfjzuog.com
Mail qzOAPq0mQ at: qzOAPq0mQ@daycqf.ac.il
Mail BVq at: BVq@ncwpscrko.co.il
Mail SAXH at: SAXH@lvpldscyauj.gov.il
Mail aRhz at: aRhz@tpkhee.com
Mail Gsp at: Gsp@prihtcdkp.net.il
Mail jAJ3MYNj at: jAJ3MYNj@jkmq.com
Mail chhn9rziAIcQ at: chhn9rziAIcQ@ygsrs.gov.il
Mail 74O4oK at: 74O4oK@ojais.comעוד ניתן למצוא כאן