1/99

ו כ י ס פ

Hitcock .קוק'ציה לש וכיספ תא יתיאר אלש איה תרוקבה תביתכב ילש תירקיעה השלוחה
טרסב ומכ ,טוש טוש ,םלוצ טרסהש יל רבתסהש םושמ ,טרסל תכלל יתענכתשה
,םייחרכהו םילק םייונישל טרפ ,םיהז וראשנ םיגולאידה םג ,ןכ ומכ ,ירוקמה
,המישמ ומצעל ביצה טנס-ןו סגש רבתסמ ,תאז קר אלו ,(המודכו ,ףסכ ימוכסב)
.העוט אל ינא םא ,37 ,קוק'ציה ומכ םימי רפסמ ותואב טרסה תא םלצל
הסריג רוציל התיה טנס-ןו לש תרהצומה ותרטמ .טרס רזחשל עודמ הלאשה תלאשנ
לגרומ וניאש ,שדח להקש ךכ ,עבצב הנושארבו שארב ךא ,ההז טעמכ ,רוקמל המוד
?הפי התלע וז המישמ םאה .הלודג הריציל ףשחהל לכוי "םינשי" םיטרסב היפצב
תונש תליחתב טרסה לש טפקמיאל המוד ללכב וניהש טקפמיא שי ,םויכ טרסל םאה
?60-ה

םיעדוי "םלוכ"ש ןעוט ןרואש תורמלו ,טרסה תלילע תא ראתא ,לכ םדוק
יתכרעש רצק רקסמ (הרוב יתייה ינא קר :רמולכ) ,חצורה ימו טרסה המ לע
אל םתא םאו ,םמודה ברל םיכייש םתא םא זא ,יתבוטל 3:1 אוה בצמה םויה
!םיזמר לוטנ הבתכ ךשמהל ןאכ וצחל ,ףוסה תא תעדל םיניינועמ

שורג אוה ,םס הבוהא .סקינפב דרשמב תדבועש ,הריעצ הרוחב איה ןיירק ןוירמ
לש הפוקתל רושק חטב הזו - המ םושמ .םיהובג תונוזמ ימד ותשורגל םלשמש
.םיאשינ אל םס לש וינוע לשבו ,רתסב קר םישגפנ םסו ןוירמ - ירוקמה וכיספה
ךסב ,לודג ףסכ םוכס קנבב דיקפהל תחלשנ ןוירמ ליחתמ טרסה ובש םוי ותואב
לא תעסונו ףסכה תא תבנוג ,יותיפב תדמוע הניא איה .ןמוזמב ,רלוד 400,000
םיכרד ןולמב ןולל תרצועו ,ףטוש םשגב תלקתנ איה ךרדב .הינרופילקל ,םס
ינרע ,שיגר ,ריעצ רוחב - סטייב ןמרונ ידי לע להונמו ,שוטנ לטומה .(לטומ)
סלכואמה ,דרשמב ומע לוכאל התוא ןימזמ אוה .ןוירמ לע בבחתהל הסנמש ,רזומו
ןוירמש רחאל .ןמרונ לש דיחיה ביבחתה - םירופיצ לש םיצלחופ ידי לע רקיעב
םא ההות ינא) .ןנואמו ,ריקב רוח ךרד תטשפתמ הב הפוצ ןמרונ ,הרדחל תשרופ
click to peep
(הצורמ היהת אל אמא) ץיצהל ידכ ץחל
המכ רחאל .(ןמז ותואב ,דאמ הטוב התיה יאדוובש הניצס תגצומ ירוקמה טרסב םג
ןימאהל םיכלומ ונא .תחלקמב תרקדנ ןוירמ ,תמסרופמה חצרה תניצס העיגמ םיעגר
ןמרונ .ןוירמ תא החצרש וז איה העבגב הלעמב תיבב תררוגתמה ,ןמרונ לש ומאש
,ןוירמ םע דעסי ןמרונש ךכל הדגנתה איהש ונל עודיו ,"רדסב אל" איה יכ ונל רפס
,רורב יד היה הז לבא .ךורא ינידנולב רעיש חצורלש םיאור וליפא ונאו
רתוי הברה תומד וניהש ,ןמרונ יכו ,יוסיכ רופיס איה "אמא"הש ,תוחפל יל
,תוישיא לוציפמ לבוס ןמרונש הלגתמ טרסה ףוסב ,ןכאו .חצורה אוה תיזכרמ
םינש ,האנק ךותמ חצר ,רבתסמ ךכ ,התוא) .התמה ,ומא תומד תא םלגמ וב קלחו
יפלכ הכישמ שח אוה םהב םיעגרב וילע תטלתשמ "תיאנקה" ומא תומד .(ןכ ינפל
ןוירמ תא אוצמל ןויסנב הריקח תלהנתמ ,יוליגל ,ןוירמ לש חצרה ןיב .תורוחב
.םסו ,ןוירמ לש התוחא ,יטרפ רקוח ידי לע

:ונלש ןמזל םיאתמ שממש טרסכ הארנ אל ,"COVER"ה תסרגב ,וכיספ ירובע
,יזכרמ דחא חצר שחרתמ וכיספב ,התמדוקמ העורג תחא לכש תוחיצר תרדס םוקמב
Bates house ינשדח היהש ,"תוישיא לוציפ" לש אשונב לופיטה ןכ ומכ .ילוש ,ףסונ חצרו
עונלוק יטרסב הז גוסמ "תונורתפ" וניאר רבכו ,ונימיב קוחש וניה ,ונמזב
דאמ אל םגו ,חתומ דאמ ירובע היה אל ךא ,ןיינעמ ומצע טרסה .היזיוולטבו
דבאנ םש ילואו ,ףוסה דע קבדנ אל ןשיו שדח ןיב בולישב והשמ .דיחפמ
,וננמז ןב הפוצהש תויהל תולוכי בוש ךכל תוביסה .המיא/דחפה לש טנמלאה
ינא .(תומילא רתוי ,םד רתוי) .דחפ לש הריואל סנכהל ידכ "רתוי" ךירצ
,דחא חצר וליפא וב ןיאש טרסש הנימאמ םג ינאש תורמל ,תמא ךכב שיש החינמ
יוור טרסמ רתוי וליפא דיחפמו ררמצמ תויהל לוכי ,תזמורמ איה וב תומילאהו
הבש הפוקתב םלוצ ירוקמה טרסה .ןדבוא שי עבצל רבעמב אקודש ןכתי .םד
תונשמ ולש םימדקומ םיטרסב רבכ עבצב שמתשה קוק'ציה השעמל) עבצ היה רבכ
.ןבל רוחשב םלצל רחב ןכלו הרוזנצהמ ששח אוהש םירמוא ךא ,(40-ה
םא ןיב .(םודא אל םדה) תישחומ תוחפ תיארנ ,תחלקמב חצרה תניצס הז ןפואב
רוחש טרסל אקודש תניימדמ ינא ,תיתונמוא הריחב התיה וז םא ןיבו ,תמאה וז
,"םיללצ"ה רוזיאב רתוי יוצמ אוה שארמ .ינועבצ טרסל ןיאש תויוכיא שי ןבל
.רתוי דיחפמ םג ילואו ,רתוי ךושח תויהל לוכי אוה ,יתואיצמ תוחפ אוה
rumble fish .("סמי'ג יטסר" טרסב לשמל) הביס שישכ ,ןבל רוחש תבהוא אקוד ינא
400,000-ה לש לשמל הבינגהש הדבועה אוהו ,יניעב ןח אצמש טנמלא שי טירסתב
הב ןיא ,(חצרה ירחא) ,תמייוסמ הדוקנמו ,טרסה תא "ליחתה"ל ידכ קר הדעונ
ינימ ךא ,ןוירמ ירחא המ ןמז בקועש רטוש איה ךכל תפסונ אמגוד .ןינע רתוי
ונאצישכו ,עונלוקב הזל םיליגר ונאש תבשוח אל ינא .הצצש םשכ תמלענ וז הלילע
.םיצוחנ ויה ולא םיעטק ללכב המל ,הז תא הזו ,ונמצע תא ונלאש טרסהמ
.יניעב ןח אצומ הזש תבשוח ינאו ,םיצוחנ ויה שממ ויה אל ןכא םהו
הדעונש הביס ןיא לבא ,ולא םיעטק תואצמהל הביס ןיאש תבשוח אל ינא)
.(בצמ וא השוחת רוציל רתוי ילוא ,הלילעה םודיק יכרצל


Psycho 60 ,קוק'ציה לש וכיספ תא ןירקהל שקבמה E-MAIL םילשורי קטמניסל יתבתכ
.וזה תרוקבה תא םילשהלו ,רוקמב םג תופצל לכוא בורקה שדוחבש הווקמ ינאו


ישארה ףדל הרזחב

3 stars


back to the list
to P S Y C H O website
to P S Y C H O website
!םיזמר לוטנ טסקט

,םס הבוהא .סקינפב דרשמב תדבועש ,הריעצ הרוחב איה ןיירק ןוירמ
חטב הזו - המ םושמ .םיהובג תונוזמ ימד ותשורגל םלשמש שורג אוה
,רתסב קר םישגפנ םסו ןוירמ - ירוקמה וכיספה לש הפוקתל רושק
ןוירמ ליחתמ טרסה ובש םוי ותואב .םיאשינ אל םס לש וינוע לשבו
.ןמוזמב ,רלוד 400,000 ךסב ,לודג ףסכ םוכס קנבב דיקפהל תחלשנ
Psycho 98 .הינרופילקל ,םס לא תעסונו ףסכה תא תבנוג ,יותיפב תדמוע הניא איה
...םילגלגתמ םיניינעה האלהו ןאכמ

.דיחפמ דאמ אל םגו ,חתומ דאמ ירובע היה אל ךא ,ןיינעמ ומצע טרסה
דבאנ םש ילואו ,ףוסה דע קבדנ אל ןשיו שדח ןיב בולישב והשמ
הפוצהש תויהל תולוכי בוש ךכל תוביסה .המיא/דחפה לש טנמלאה
רתוי ,םד רתוי) .דחפ לש הריואל סנכהל ידכ "רתוי" ךירצ ,וננמז ןב
טרסש הנימאמ םג ינאש תורמל ,תמא ךכב שיש החינמ ינא .(תומילא
תויהל לוכי ,תזמורמ איה וב תומילאהו ,דחא חצר וליפא וב ןיאש
עבצל רבעמב אקודש ןכתי .םד יוור טרסמ רתוי וליפא דיחפמו ררמצמ
השעמל) עבצ היה רבכ הבש הפוקתב םלוצ ירוקמה טרסה .ןדבוא שי
,(40-ה תונשמ ולש םימדקומ םיטרסב רבכ עבצב שמתשה קוק'ציה
.ןבל רוחשב םלצל רחב ןכלו הרוזנצהמ ששח אוהש םירמוא ךא
ןיב .(םודא אל םדה) תוחפ םיישחומ תיארנ םיארנ םירבד הז ןפואב
אקודש תניימדמ ינא ,תיתונמוא הריחב התיה וז םא ןיבו ,תמאה וז םא
יוצמ אוה שארמ .ינועבצ טרסל ןיאש תויוכיא שי ןבל רוחש טרסל
ךושח תויהל לוכי אוה ,יתואיצמ תוחפ אוה ,"םיללצ"ה רוזיאב רתוי
הביס שישכ ,ןבל רוחש תבהוא אקוד ינא .רתוי דיחפמ םג ילואו ,רתוי
rumble fish .("סמי'ג יטסר" טרסב לשמל)
טרסב שחרתמש המ לכ אלש אוהו ,יניעב ןח אצמש טנמלא שי טירסתב
אוהשכ ונתוא עיתפמ טרסה השעמל ,הלילעה םודיק ךרוצל בושח
.הליחתהש םשכ תמייתסמש "הלילע ינימ" תובקעב ונתוא ךילומ

ףתושמה ףוסל