2/99

םודאה וקה

EVERY MAN FIGHTS HIS OWN WAR
thin red line

,םינפיל םיאקירמאה ןיב םסרופמה ברקה תא גיצמש ,יתמחלמ יטנא עבט טרס
םע טרסל יתכלה .םיב קורי יא ,"לנקלדאוג" לע ,הינשה םלועה תמחלמב
וניהש רבד ,הרוכב םורט תנרקהב ןרקוה טרסה .יבצו ןרוא ,ידע ןנרא
,ונירובע .םייונמה ילעב רובע דחוימב ,קטמניסב רתויב שגרמ "ערואמ"
םישדוח לע המחנו יוציפ וניה ,םיליגרה םיעונלוקב גצומ וניא ןיידעש טרס
קטמניסל םתעגהש םיטרס ,"ןמורט לש עפומה" ומכ םיטרסל היפיצ לש
ינא ,תאז תורמלו ,ןיטולחל אלמ היה ןכא םלואהו .תיאדו הניא םעפ ףא
...דיתעב שחרתמ טרסהש הבשחש הדיחיה יתייה ינאש תענכושמ

thin red line

ךחוגמ ךכ לכ ןויערב קיזחהלו ךישמהל יתלוכי ךיא שולק לצ וליפא יל ןיא
תא יתארק תיבבשכ יל העדונ תמאה !תומימת תוקד 260 ךשמב ךרפומו
,ךרעל ,תוקד יתש ךשמבו קטמניסה תרבוחב טרסה לש רואיתה
םימעפלש ,םירבד ינש םיעדוי רבכ םתא וישכע) "?!המ ?!המ ?!המ" יתארק
(.דאמ .דאמ ךורא טרס אוה םודאה וקהשו ,תרחא תצק םירבד האור ינא
,ינדיתע טרס הזש הבשחמ םע שארמ יתעגה טושפ ילוא ,תעדוי אל ינא
,ומצע טרסה .ידיל ורבע םה ,II-ה ע"חלמ וזש ךכל םיזמר ויהש תורמל ןכלו
הלק רתויל היוחה תא ךופהל ןויסנ ילב ,וטנ המחלמ תוארהל הסנמ ,ןווכמב
והשמ הז ,לשמל ,הלענו הרורב הרטמ םע המחלמ) םיפוצה רובע המיענו
טרסה תא יתיאר ינא אקוד ךכ םושמ ,ילואו (תועווזב תופצל ונילע לקמש
אל ,ןמז הל ןיאש ,תיתורירש המחלמ יתיאר ינא יכ ,םלוכמ ןוכנ רתוי
הרצק החישש תורמל) .םיריכמ ונלוכ ולש הירוטסיהה תאש ךוסכס יתיאר
II-ה ע"חלמל וסנכנ םינפיהש בשוח ןנראש התלעה ןנראו יבצ ןיבל יניב םויה
("םרשקהמ ואצוה ירבד" :ןנרא ..."םיער" םה יכ

thin red line

הפהפי יאב ןטק יזלמ רפכ לש ילידיאה םלועל םיעדוותמ ונא טרסה תליחתב
תורמל) ,טרסה לש "רוביג"כ ונמיס ותואש ,םילייחה דחא .סונייקואב ולשו
ההושו אבצה ןמ קרוע ,(םיחמצלו תויחל טרפ ,םירוביג שממ הזה טרסל ןיאש
יאל םיעיגמ םה ךכ רחא םימי רפסמ ,ותוא תפסוא אבצה לש הניפסש דע יאב
,קוריו הובג בשע הסוכמ ,רה הלעמב םילהנתמ יאב תוברקה ."לנקדאוג"
םהש םיעדוי אל וליפא טרסה לש םדקתמ יד בלש דעו ,םיביואה תא םיאור אל
דחפ תאלמ הריואה .(יתעדי אל ינא רקיעבש בוש החינמ ינא ,בוט) םינפי
לשו ,םילייחה לש תובשחמב הוולמ טרסה .יתודבאתה יפוא עצבמלו ,המיאו
,תוומה ,םייחה תוהמ לע תויפוסוליפ תובשחמ .םיעמוש ונא םתוא םידקפמה
דקפמה לשו ,הבוהאה ותשא לע לייח לש תובשחמ ,ער לעו ,תומימת הבהא לע
("VOICE OVER ב אוה טרסהמ 70%" :ןרוא ) .הליהתו תוגרד ,החלצה לע
ןמצעב תולוע תובשחמה יכ רתוימ היה VOICE OVER ב שומישה םימעפ הברה
תימיטניא רתוי תורכה רצוי הז ןונגס לכה ךסב לבא ,םיאורש תונומתהמ
םסרפמש טפשמה) .הנושו רחא םלוע דחא לכלו ,תויומדה לש ימינפה םלועה םע
.(EACH MAN FIGHTS HIS OWN WAR :אוה תוזרכב טרסה תא

thin red line

םושמ תאזו ,"יתמחלמ יטנא עבט טרס" והזש יתרמא הבתכב ןושארה טפשמב
םג שי .םימבו שמשב ,תויחב ,םילע ,םיצעב ,םש יוצמ עבטה עגר לכבש
המחלמה ןיבל ,טרסה תליחתב יזלמה יאב םיינומרהה םייחה ןיב ףירח דוגינ
ךורא היהש השוחתב ונאצי ונלוכ תאז לכב לבא ,דוחי הברה טרסב שי .וירחאש
יתספספ ילוא ךכו טרסה בר ךלהמב טקש תרסח יתייה ,המ םושמ ,ינאו ,ידמ
.ודוחיו ותמצועמ והשמ

thin red line

.הקספה תונש 20 ירחא םייבל רזחש ,קילמ סנרט ידי לע םיוב טרסה
("...ךורא ךכ לכ טרס תושעל בייח היה אוה הז ללגב זא" :יבצ)
,םינטק םידיקפתל םקלח ,םיבר םימסרופמ םינקחש ףוסאל חילצה ,קילמ סנרט
: םיללכנ םינקחשה תווצב .עונולקה תיישעתב ויפלכ םישכורש הברה הכרעהה לשב תאזו
.םיבר דועו ינולק 'גרו'ג ,הטלוורט ןו'ג ,ןוסלרה ידוו ,קזויק ןו'ג ,ןפ ןוש ,הטלונ קינ
(םיטידרקה תא תוארל יאדכ הטמל תונומתה ספ לע וצחיל)

Click for creditsClick for creditsClick for creditsClick for creditsClick for creditsClick for credits
ילוא ... תכלל

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The THIN RED LINE website
The THIN RED LINE website