2/2000

ילפיר רמ לש ןורשכה

The TALENTED MR. RIPLEY

Jude Law as Dickie Greenleaf

Matt Damon as Tom Ripley

Tom and Dickie
יתייהש תורמל .ישיש םויב יבצ םע יתכלה "ילפיר רמ לש ןורשכ"ל
רתוי תצק יל התארנ עונלוקב הלוח תויהל היצפואה ידמל הלוח
קתרל חילצהו ,ללכ בזכא אל טרסה .תיבב הלוח תויהלמ תחלצומ
,ללכב (תוקד םירשעו םייתעש) .רצק אלה ,וכרוא לכל וילא יתוא
לע הלוע םכרואש םיטרס ןומה שי ןורחאה ןמזבש בל םתמש
('ד 157 "רוקמה"ו 'ד 147 "ךלמהו הנא" ,'ד 146 "ןקירוה") םייתעש
('ד 187 "ליימ ןירג") ? שולש וליפאו

ררוע עונלוקב רוקיבה וילע םכל רפסא בורקבש ןיינעמה טרסל טרפ
תנמזה תכרעמ וב ןפואה יבגל דאמ תוקומע תויהת ילצאו יבצ לצא
רבכ םינימזמו חוטב לע םיכלוה ונחנא ברל .תלעופ םיסיטרכה
טעמכו ,22:00 לש הגצהל םיסיטרכ 20:00 רתויה לכל וא 19:00 ב
םינונחה לכ םע תחא הרושב ,ידמ קוחר םיבשוי ונחנא דימת
הירואית ונחתיפ ךכו .סאבל לוכי קוחר תבשלו .םדקומ םינימזמש
םיליחתמשו ,תונמזהל תורומש תונושארהו תונורחאה תורושה היפל
לשב ,םעפה .קוחר םיבשוי ,םדקומ םינימזמ םאש ךכ ,ףוסהמ קלחל
םיסיטרכ יתנמזה ,ךלנ וילא טרסה יבגל םינוידה ךרואו יתלחמ
םלואה ךותבש וניליג ונעגהשכ תאז תורמלו ,ליגרה ןמ רחואמ
,הנורחאה הרושב םיבשוי ונחנא ןח-בר עונלוק לש רתויב לודגה
אל !ידמ רתוי היה רבכ הז !2-ו 1 תואסכב ,דצב יכה ,םתס אלו
םוצעה םלואה לכב הנושארה יתייה ינאש ןימאהל תלגוסמ יתייה
!םיסיטרכ יתנמזהש הזה

.אשונב ונידיל ובשייתהש תורוחבה תא "רקחת"ל תבייח יתייה
העיתפמ הרעשה ולעה ןהו ,הרע החיש םהניבל וניניב החתפתה
תינכפהמ הבשחמ ,םיסיטרכה ףוסיא ןמזב עבקנ הבישיה םוקימש
(תואיצמה ןחבמ י"ע החרפוה איה םגו) .הכ דע יתעדב התלע אלש
םכל שי םאו ,תורורב תונקסמל ונעגה אל brain storm-ה תורמל
.יתיא ותוא וקלחת םא חמשא דאמ ינא אשונב עדימ ביבש

המ לכב דחוימב ,תונורשכ בר רוחב אוה ילפיר םוט .טרסל רובענו
,ןגנלו רישל ,די בתכ וא לוק לכ תוקחל עדוי אוה ,יוקיחל עגונש
תלפונ דחא םוי .ונממ הפרמ הניא nobody אוהש ולש השוחתה לבא
ידכ ךות "םלוע תוארל"ו ,האנ ףסכ םוכס חיוורהל תונמדזהה וידיב
םיקסע שיא לש ונב ,יקיד תא ב"הראל ריזחהל התרטמש תוחילש
.דמעמ לעבו רישע
The TALENTED MR. RIPLEY     The TALENTED MR. RIPLEY
Matt Damon as Tom Ripley

Gwyneth Paltrow as Marge Sherwood

Jude Law as Dickie Greenleaf
יקיד תא שגופ םוט .שפוחו םי ,שמש ,אלפנ םיארנ םייחה הילטיאב
רפסמ אוהש םושמ דחוימב ,םהילע בבחתהל חילצמו ,'גרמ ,ותרבחו
םינימזמו ונממ םיעשעושמ םה .ותעיסנ תרטמ לע תמאה תא םהל
םוט .יקיד לש ויבא ,ולש קיסעמה ןובשח לע ,םתיא רוגל ותוא
םייחה חרוא לבא ,"הסאלקב" תויחל דמולו ,ראפה ייחל רכמתמ
ותואב וילע שבלתמ וניא םירישעה ינב לש תוגאדה רסחו לילקה
ךייתשהל הזע ההימכו האניק שח םוט .םהילע ומכ טושפו יעבט ןפוא
לע רתויו רתוי הקיעמ תכפוה ותוחכונ ןמזה רבועש לככ ךא ,םהילא
.םיחופיט ןב וא ןמדזמ דידימ רתוי אל וב האורש יקיד

םלגמ אוהש תומדה לכ םדוק .בר ןורשכב ןומיד טמ קחשמ םוט תא
םש םא ."גניטנה ליו לש ורופיס"מ ליו לש תומדהמ דאמ הנוש איה
,םסק אלמ ךא בכרומ רוחבב רבודמש ונתוא ענכשל םיחילצמ
תושגר הפוצב תררועמ םוט לש ותומד "ילפיר רמ לש ןורשכ"ב
טרסב םירצק םיעגר שי .בועית אוה םהניב יטננימודהש םיברועמ
אוהש הדבועל תיסחי חינז הז לבא ,םוט םא תוהדזהל ןתינ םהבש
רבד ,םימחר םע תבברועמ וזה תוהדזהה םג השעמלו רוביגה
םייחל אובל תוחילצמ יקידו 'גרמ לש תויומדה םג .התוא םיתכמש
דו'גו ("תובבותסמ תותלד") ורתלפ 'תניווג לש םכוויתב ךסמה לע
הניחבמ דאמ דפקומ טרסה ,ןיוצמ קחשמל ףסונב .("זנטסיזקא") ואל
.אלפנ תיארנ הילטיאו ,םישרמ ,דח ,יקנ אוה ,תיתוזח

ףוסב לבא ,קיפסמ טעמכ הזו ,תויוחתפתהו ,המרד ,חתמ טרסב שי
.היעבה לע עבצאה תא םישל יל השק .תמייוסמ הבזכא תשוחת ונשח
רושק וניאש ןולבמ ומכ ,ריואה לכ ונממ אצי רמגנ טרסהשכ ילוא
םא לבא ,וזה הבושחה "הרישקה" תא עצבל לוכי טרס לש ףוס .בטיה
םיפסונ תומוקמב תאצמנ היעבה יכ ןכתי רושקל חילצמ אל ףוסה
.בל ךכל םימש םויסב קרו ,טרסב

תכלל

4 stars
טרסב הפצש בכוכה לש גורדה
4יבצ

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo TALENTED MR. RIPLEY Official WebSite
To TALENTED MR. RIPLEY Official WebSite