12/99

RUN הלול RUN

,םיימעפ יתיאר RUN הלול RUN תא
,דאמ תלבלבמ היווח תויהל הלוכי (רתוי וא) םיימעפ טרסב תופצל
?הז תא םירתופ ךיא !םעפל םעפמ הנתשמ טרסהשכ דחוימב
.תירוקמה תרוקבל (תחכופמ) תפסות אורקל ולכות ףדה ףוסב

 Franka Potente as Lola

a small time courier for big time gangster

the fine line between fate and fortune begins to blur

Franka Potente as Lola

DOMINO a film by Ori Sivan

LOLA and MANNI

MANNI and LOLA

MANNI and LOLA 2

Tom Tykwer Writer/Director
Tom Tykwer
Writer / Director


LOLA SHOUT
לע טרסל יתיפיצ .יליבשב המיהדמ העתפה היה RUN הלול RUN
סאנרט תקיסומ םע יתיזזת יפילק ואדיו ןונגיסב םלוצמ ,םימס
,דחוימב ירוקמו םכח טרס יתלבקו ,טקפאה תרבגהל לוז יעצמאכ
,העימשה ,היארה שוחל גונעת איה וב היפצהש טרס ,םרוזו ינועבצ
.רומוהה שוחל םגו

- םילא םימס רחוס - ולש סובה םעטמ הטושפ תוחילשל אצוי ,ינאמ
,התמשאב אלש תבכעתמש ,הלול ותרבח ךא הקסיעה תא עצבמ אוה
תחקל טילחמ ינאמ .ףסכה תאו ותוא ףוסאל ןמזב העיגמ הניא
אוה .ףסכה אלל ומצע תא אצומ אוה תורופס תוקד ךותו ,תבכר
רומא אוה תוקד 20 דועב רשאכ ירוביצ ןופלטמ הלולל רשקתמ
םהינשו ,תמל לושמ ינאמ ףסכה אלל .סובל ףסכה תא רוסמל
,הצירב וילא תאצויו הל ןיתמיש ינאממ תשקבמ הלול .תאז םיעדוי
...םיקראמ 100,000 גישהל דציכ - לפרועמ - ןויער הל שי רשאכ

םודאה רעישה עבצש 24-ה תב הטנטופ הקנרפ תקחשמ הלול תא
םייניע םג .טרסה לכ ךרואל יתוא רוונס (םיהדמ לבא עובצ) הלש
קחשמ ינאמ תא .תומיהדמו החוורל תוחוקפ - יתוא וטנפה הלש
תויהל הטונ ולש תומדהש תורמל טלחהב ביבח) .וארבטיילב ץירומ
(ימעטל השלח תצק

.הפיחב ןוינק-דנרג סובולג עונלוקב ,ריפוא םע טרסל יתכלה
היהש רבדה וירבדלו ,ינומכ טרסהמ בהלתה אל לבא הנהנ ריפוא
.טרסה לש לוקספה היה ויניעב יכה

ילארשיה טרסל RUN הלול RUN ןיב ןוימד יתאצמ טרסה רחאל קר
"הבהא לע םירצק םירופיס" הרדיסה תרגסמב קפוהש "ונימוד"
קסוע - ןויס ירוא - יחא לש ויומיבב ,ונימוד .היזיולטב הרדושש
תמייוסמ הדוקנב םא הרוק היה המ ...םא הרוק היה המ הלאשב
?וישכע הנוש היה לכה םאה - תישעש המ תא השוע תייה אל םייחב
הבהאה תא ליצהלו תוסנל ידכ ןמזב תרזוח הנאילא ונימודב
ריחמ םג תויהל לוכי וז הרזחל ךא ,הל התייהש הדיחיה תיתימאה
ךכ ילואו ,הלש רבחה לש םייחה תא ליצהל הלוכי הלול םג ...דבכ
םירשעב רשאכ ,לכה השעת איה ךכ םשלו - הלש הייח תא םג
הלול "הצירה" ךלהמב ...תויועט עצבל ןמז ןיא תוילרוגה תוקדה
.המצע לעו ינאמ ןיבו הניב הבהאה לע תדמול

העונתב םייוצמ םיטרסה ינש ,טרסה לש אשונב קר םת וניא ןוימדה
איה ,תדמוע הלול רשאכ םג .חתמב הפוצה תא םיקיזחמו תדמתמ
הניא הנאילאש תורמל ,ונימודב םג ,התיא דחי ענ ולוכ טרסהו הצר
דחי ןמזה תא יחו שחור טרסה - ןמזה בר תיזיפ העונתב תאצמנ
תא םירצוי הקיסומהו הכירעה יומיבה םירקמה ינשב רשאכ ,התיא
רבעמל למסכ ונימודב שמשמש - ןועשה ביטומ .טרסה לש המירזה
ישאר רוביג אוה ןמזהו - RUN הלול RUN -ב םג םייק םינמז ןיב
.םיטרסה ינשב

ויתויומד לש שפנה קמועל רודחל הסנמ וניא RUN הלול RUN
עסמ וניה ותמועל ונימוד - ןמלוע ךות לא תורצק תוצצהב קפתסמו
לא - התמשנב רתויב םיקומעה תומוקמה לא הנאילא לש יגולוכיספ
.הייח תא התנישש תילרוגה "תועטה" לאו ,הלש םידחפהו םירציה
םהב םיירשפא 'םיטירסת' השולשב םיפוצ ונא RUN הלול RUN -ב
תשולשש אוה יפויה ,ינאמ רובע ףסכה תא גישהל הסנמ הלול
רשפא יאש תורמלו ,הזל הז םירז ןיטולחל םניא םיטירסתה
תדמול הלולש םיאור ונא - תויורשפא שולש תויחל תואיצמב
.ינשל דחא וירנצס ןיב הנתשמו

הלול רשאכ המגודל .רומוה אלמ ןונגס ,ולשמ ןונגס רצוי טרסה
התוא תללקמ השאה - קונית תלגע םע השאב תלקתנ התציר ךלהמ
סליטס ימוליצב השאה לש הייח לש "שיחרת" ןימב םיפוצ ונאו
תוערואמ םגו (תונואת) ,בר לבס לולכל םילוכיש - םיעשעשמ
ןמזב תבשוח הלולש המ הז םאה .(וטולב היכז) םיחמשמו םיירזיב
לבא - תורורב תובושת ןיא ?יאמבה לש הרימא וז םאה ?הצר איהש
לע יאמבה תא יתכרעה - ךכמ רתוי .דאמ ונממ יתנהנ רזוח ביטומכ
'םיטירסת'ה לכב אל ,רמולכ !רתי שומיש הז ןונגסב השענ אלש ךכ
ןפואב היופצל הכפה אל םהלש העפוההו ,ולאה םיעטקה ועיפוה
תריציל םה םג םימרותש ,היצמינא יעטק םג םיצבושמ טרסב .קיעמ
םיקלחש אוה וילא בל םישל ןיינעמש ףסונ רבד .ידוחיה ןונגסה
בל םישל ולכות - ואדיוב םיקלחו ,מ"מ 35 םליפב םימלוצמ טרסהמ
םיארנו םליפב םימלוצמ םיעיפומ ינאמו הלול םהבש םיקלחהש
םיעיפומ םניא םה םהב םיקלח דועב ,רתוי םירורבו םייתימא
.םייתואיצמ תוחפו רתוי םיקוחר םיארנו ,ואדיוב םימלוצמ

תבשוח ינאש תורמל ,הפורצ האנה ירובע התיה טרסב היפצה
.קומע רתוי םוקמל רתוי ונתוא תחקל לוכי היה טרסהש

,הינשה םעפב יצור הלול יצור תא תוארל יתכלה רבעש ףלאה ףוס תארקל
.ירמגל הנתשה טרסהמ ילש םשורה .תליאו הילט ןרוא ידע יבצ םע דחי
ידכ בוט קיפסמ וניא טרסש ןיבהל ידכ םיימעפ טרס תוארל ךירצ םימעפל
ומכ ,"קומע" ךכ לכ אל טרסהש יתיאר םואתפ !תפסונ היפצ רשפאל ללכב
הנושאר היפצב טרסב יתאצמש םיישגר םינכתו ,הנושארה םעפב יתבשחש
.הזמ רתוי הברה אל לבא ירוקמו בינגמ טרס ןיידע הז ןכ !תרזוחה היפצב ומלענ

ץורל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואידעיבצתליאהילטריפוא
44.5443.54

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo RUN LOLA RUN website
To RUN LOLA RUN website