1/00

RUMBLE FISH

."ןילרב ימשב םיכאלמ" טרסה לע רמג תדובע תושעל יתטלחה ,17 תב יתייהשכ
רתויה ואדיוה תוירפסמ תחאל יונמ ושע םגו ,ואדיו רישכמ ונק ירוה הז דובכל
יונמהו רישכמה ךא - בר אל ןמז ךות יתחנז רמגה תדובע ןויער תא .הפיחב תובוט
"לבחה" ,"סכלא לש םירבחה" :םיטרסב היפצב רקיעב תוליל יתיליב ךכו ...וראשנ
יתוא םיעפה אוה המכ דע תרכוז ינאו .םהניב היה "סמיי'ג יטסר" םגו ,קוק'ציה לש
,רתלואמה היזיולטה רדחב ,ידבל ותוא יתיאר ךכו ,בוש וב תופצל יתוא ךשמו זא
הז םימעפלש תבשוח ינא םויכ לבא ותוא "יתנבה אל"ש תשגרה .תופוצר םיימעפ
,עבצ וניה טרס ,חותינו הנבה לש "תיביטינגוק" היווחמ רתוי אוה טרס יכ בוט והשמ
.ןמצע תויומדה ןיבו ,הפוצל יאמבה ןיב ,גולאידו ,היזה ,ןוימד ,ןמז ,לילצ
םייח איבהל ידכ יתנייצש םיטנמלאה לכב תשמתמש הריצי ,ריש אוה "סמיי'ג יטסר"
.ןבל רוחשב - ולוכ טעמכ םלוצמ סמיי'ג יטסר "עבצ" לש יומידה תורמלו .ךסמל עבצו

- הנאידו דדוע םע םיירהצב ישיש םויב קטמניסב "סמיי'ג יטסר" תא תוארל ונכלה
תשבושמ התיה טרסב היפצה .קטמניסב יונמל ןרוא לשו ילש םיליעפ יכה םיפתושה
,וכתחנ םיקלח .שפנ תמגוע ונל םרגש רבד (ינצפוק ,טורש) ,עורגה קתועה לשב
.ונלש ןורכזהמ םיטרפ םילשהל םיכירצ ונייהו ,הלש תופיצרהמ הדביא הקיסומה
םעפה - םנושלכ - "ינוניב קתוע" שיו הדימב ןייצל גהונ קטמניסהש הדבועה תורמל
.קטמניסה תרבוחב הרהזא לכ העיפוה אל

רענ ,סמי'ג יטסר לע רפסמ טרסה .תובר תובשחמ יב התלעה היפצה תאז תורמלו
תומדהל הסנמ אוהו ,םישדוח רפסמ ינפל הרייעה תא בזעש ,לודגה ויחא תא ץירעמש
,הרייעב הדגא וניה "the motorcycle boy" יוניכב עודיה ,ויחא .ותוא תוקחלו ול
סמי''ג יטסר לש וחוכש םיעדוי קר ונא ...םולכ וילע םיעדוי אל טעמכ ונחנאש תורמל
דחא ברק ךלהמב ."תויפונכ תוברק" םילהנמ וירבחו אוהו ,ויחא ומכ "םילימב" וניא
"ףרוטמ" תצק בשחנש ויחא .ריעב ימואתפ ןפואב עיפומ ויחאו עצפנ סמי''ג יטסר
םע ותוא תמעמו ,ול תומדהל תוסנל אלש סמיי'ג יטסר תא דמלל הסנמ םלוכ יניעב
זאמ .טסילוהוכלא םהיבאו ,םידלי ויה רשאכ הבזע םמא .תופתושמה םהייח תודבוע
לגוסמ וניא ךא יטאפ תא בהוא אוה .תושגרו ןמז לש לפרעב וייח תא יח סמי''ג יטסר
.ויחאכ "לוק" תויהל הסנמ ךא יתימאו יביסילופמיא םח אוה .הל ןמאנ ראשהל

,רהמ ףלוח ןמזהש המדנ םיטיאל ,םינמז ןיב הייבוברע לש הקזח השוחת רצוי טרסה
םימער שי עקרב לבא עיזמו טהול לכהו ץיק וליאכ הארנ .זז וניא אוה םיטיאלו
...לצע םג לבא חתמ יוור לכה .םיקרב

וניהש לוקספו ,ןוליד טמו ,קרור יקימ לש הלועמ קחשמ ,אלפנ יומיבו ,ביהרמ םוליצ
היפצה המכ דע ריבעהל חילצא אל םיביטלרפוסה לכב .טרסהמ דרפנ יתלב קלח
.תוארל טושפ ךירצ ,תשגרמ היוח הניה טרסב

תכלל

5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואדדועהנאיד
5  

ישארה ףדל הרזחב
back to the list


Rumble Fish  
The Cast:

Matt Dillon as
       Rusty James

Mickey Rourke as
       The Motorcycle Boy

Diane Lane as
       Patty

Dennis Hopper as
       Father

Nicolas Cage as
       Smokey

Chris Penn as
       B.J. Jackson

Laurence Fishburne as
       Midget

and Tom Waits as
       Benny