10/98
ןייאר יארוט תא ליצהל

,אסרוכ ירוחאמ אבחתהל הסנמ ינאש יתמלח הלילה
.םיציצפמה םיסוטמה םיעיגמ עגר דוע יכ
,קלוד רואה תא יתחכש
וישכע ותוא תובכל היהי רתוי ןכוסמ םא יתעדי אלו
.קלוד וריאשהל וא ,"ןאכ" רבכ םהשכ
ירבא לכ ילוא עגר דועש ,תצווכמ ,יתבשחו
.חורבל ךישמהל ךרטצא ינא לבא םישטורמ ויהי

בירי לש ומולח

.תולתופמ תולילע םג ,תועווז קר אל ,טרסה לע יתמלח הלילה לכ
היה טרסה םא םגש תבשוח ינא .וילא תעגעגתמ ינאש יל המדנ היה םויהו
םירוביג ילוא וא ,םירוביגה תא םיוולמ ונייהו ,תועש 10 דוע ךשמנ
תבשוי יתייה זא םג ,המחלמה ףוסל דע ,(םייתניב ,םייח) ,םישדח
שיגרהל יתלוכיש ,תוחוקפ ךכ לכ .תוחוקפ םייניעב ,העונת אלל עונלוקב
ינאו ןרוא , הלה בירי , ליג ימענ ונאצי .ונאצישכ ,הנוש תיארנ ריעה ךיא
זא םגו ,רקו לולצ אוה םג ריואה תררקתמה םילשוריב ."המורא"ל ונעסנו
,טרסה לע ונרבדו ונבשי .רתוי םיאורו םייניעה תא םיחתופ םואתפ םימעפל
.(יל וריתסהו ,טרסב ונינפל ובשיש ,הרוחבו רוחב ובשי ונידילשכ)
(...המב שי) בשוח אוהש בותכא ינאש הצר דחא לכ קוידב המ תרכוז אל רבכ ינא
.הקזח היווח היה טרסה תאז לכב לבא ,הזכ והשמ וא ,"םיעזעוזמ" ונאצי אל
.תיטרפ היווח אוה טרסה וליאכ השגרה יל התיה לבא ,םיידי ונתנ ינאו ןרוא
.דבע טרסה .אלמ היה םלואהו ,טקש היה להקה


ולוכ טרסה וליאכ הארנ "בורקב"ב .הינשה םלועה תמחלמ לע אוה טרסה
,ברקב וגרהנ ויחא תשולשש ,"ןייאר יארוט" לש ותלצה ביבס בבוס
,םלשו אירב התיבה וריזחהל ידכ חלשנ דחוימ המישמ תווצו
.המחלמ שי .וז הלילעמ רתוי טרסב שי ,ךכ אל הז לבא
תנווכתמ ינאו .םדוק הז תא יתנבהש תבשוח אל ינא ,ןגלב הז המחלמ
,ביואה ןכיה ,ברקה ןכיה ,תכלל ןאל ,הרוק המ רורב אל ,ןגלבל תמאב
.תחייופמו המושג ,הרק ,הרז הביבסה ,םירתתסמ ,םירתלאמ ,םירוי ,םיצר
,רסומ שי ,(הנמא ,דוקיפ תרשרש) אבצה לש םה םיקוחה ,ןמז אל ןמזה
,םירחא םיקוח םג שיו ,הווהתמש ,שדח רסומו "םולש" ןמז לש ,ןשי
.בצעה םע ךפהתמ רומוהה .תודרשה לש םיקוח


,םוליצהמ םיהדמ רתוי דוע היה טרסה לש לוקספה .םיהדמ היה טרסב םוליצה
יל םרג אל לבא ,םייניעה תא יל חקפ טרסה .השוחת רוציל ולש תלוכיב
ץורע ךרד ילא סנכנ טרסה .ךכ לע גרבליפס תא הכירעמ ינאו ,תוכבל תוצרל
יל המרג ,תמעמועמ םיתיעל ,הקיסומה ."בל"ה ךרד אל .םישוחהו ,שארה
.הפב שבויב הז ,ןטבב הז דחפ .הדרחו דחפ ,רתויב יזיפה ןפואב ,שיגרהל
.םוליצבו ,הקיסומב היה הזו

,יתבהאש רחא ןקחש .ןייוצמ .סקנה םוט קחשמ ,רלימ ןטפק ,המישמה דקפמ תא
"ןומיד טמ" םה םירחא םינקחש ."ףלצ"ה ןוסק'ג דיקפתב "רפפ ירב"
,שילמ דיקפתב "גרבדלוג םדא" ,ריעצה ןייאר דיקפתב,"גניטנה ליו לש ורופס"מ
.םירחא םיברו ("םירבח"ב רלדנ'צ לש ערפומה ףתושה תא םג קחש)
(...'וכו שאר ילב לייח דיקפתב ,לגר ילב לייח דיקפתב)

ירחא לבא ,טרסה ךרוא לכל םישפטו םיערכ םיגצומ םינמרגהש יתבשח
,טרסב "םינמרג" ךכ לכ ןיא ללכבש יתבשח ,ביריו הלה םע ךכ לע יתחושש
."אימחמ" אל ןפואב ,םיתיעל ,וגצוה תירבה תולעב תוחוכ םג השעמלו
,םילייחו םיגיהנמה יפל תועבקנ תומחלמש ןימאמ אוהש ןייצל שקב בירי
חצנל ,דורשל םיסנמ .ידמל המוד הרוצב םימחלנ ,רחא וא הז דצמ
.םיגרהנ םירבחשכ םיבאוכו םיסעוכו

יתשח ייחב הנושארל ,הלחתהב יתבתכש ומכו ,שארב יל דהדהמ ןידע טרסה
,רהמל ךירצש יל הארנ אל לבא ,תכלל הצילממ דאמ ינא זא ,טרסל "עוגעג"
,ןכ ינפל םוי טרסל תכלל וניסינ השעמל .ןמז הברה דוע ץוריש טרס הז יכ
,(ינאו ןרוא ,ימענ ,ליג ,בירי ,הלה ,ןנרא ,יבצ ,ןתוד) ,דחיב רתאה יבכוכ לכ
ונעסנ ינאו ןרוא זא ,תינופלט הנמזהל םיסיטרכ ורתונ אל 19:30-ב רבכו
ונלש תינכתה תא תיפוס טטומי םייניע ריאמ טלשש ידכ ,עונלוקל תורישי
,בשחמל CDו ,דבלב 149.99 ב םותכ ףופ ונינק יוציפל .טרסל דחיב תאצל
,רתא בכוכ ,לאירא לש ותדלוה םויל הנתמ ,"ישוס" ןיכהל םידמול וב
.ונלש שמשה תכרעמל ץוחמ ,כ"דב ,יוצמש


תכללו ,דחפל אלישארה ףדל הרזחב
back to the list


:בירי לש ומולח
,ברע תחורא םתיא יתדעסו ביריו הלה לצא יתבשי
,םוש אלמ םע םיהדמ םיליצח טלס :ברע תחורא) .יבכמ לש ןוחצינה לומ
.(ירובע הז - זרוא תויכירפו ,תוקרי טלס ,המצעב השוע הלהש
.םלח םג אוהש יל רפס בירי זא ,ילש םולחה לע םהל יתרפס

,תמ אוהש םלח אוה הטימל סנכנ אוהש ךיא
(: .םייחב ,ררועתה אוה 08:00-בו

.ןתוד לעו םיטניקרוק ,םינפוא לע המלח םתס הלה
,ןתוד לע תמלוח הלה םואתפ המ ומצע תא לואשל ךירצ ביריש תבשוח ינא
.ללכב - דחיב םיינפוא לעו ןתוד לע םולחלו
,ןרואל ילש הנתמה ןויערמ םשרתה אל אוה יכ ול הריזחמ ינא ,םתס)
.(ינש םויב 26 ןב היהיש
הרזחTo the WebSite
טרסה רתאל