9/2000

טפאש

,הנשה שאר ברעב טרסל תכלל וניסינשכ הרבעש הנשה לש תרעצמה תועטה לע ונרזח אל הנשה
רעוס ינופלט ןויד ירחאו ןותיעבו טנרטניאב ונקדב ןויסינ ידומל ("אמא תודוא לכה" האר)
וילעש טרס ,"חטשה ינפל תחתמש תמאה" ןיב התיה תוטבלתהה ."טפאש"ל תכלל ונטלחה
תשמח"ל ונכלה אלש הביסה ."טפאש"ו ,"םישוחה תשמח" ,הדובעב רפועמ ילילש חוויד יתלבק
ריחמ יצחב םילשוריב רדמס עונלוקב טרסב תופצל רשפא עובשה עצמאבש איה "םישוחה
הל יתרפסשכ לבא "חטשה ינפל תחתמ תמא"ל תכלל הפידעה םנמא ןרק .(םניח דחא סיטרכ)
.טפאשב תובהלתהב ךומתל הרבע איה םיאפר תוחור לע טרס הזש

טפאש הזה טרסב .תונעזגה דגנו קדצה ןעמל םחלנש "ילוק"ו רוחש הרטשמ שלב וניה טפאש
תונקל חילצמש ,םירישע ןב ,ןבל ריעצ לש ותללפהל איבהל הסנמו רוחש רוחב לש חצר רקוח
תחרוב איה ךא הדיחי הדע שי חצרל .תותחשומה הרטשמהו טפשמה תכרעמב וכרד תא
.התוא אוצמל שי רואל קדצה תא איבהל ידכו חצורהמו הרטשמהמ


תושעל ןמזה עיגהש הארנכ 2000-ה תונשב וישכעו ,"טפאש" ול וארקש טרס היה 70-ה תונשב
ונינמז ינב פאר תקיסומ יבכוכ לש םירוכזיא שי טרסה ךרואלש תורמל .REMAKE-ה תא
תללוכש הכירע) טרסה לש ןונגסב ,בוציעב ,זיטנבס דאמ איה טרסה לש הריוואה (קאפוט)
.הקיסומב לכמ רתוי ןבומכו (םיינוסלכא םיספב םיעשעשמ תוניצס יפוליח

,ןותחתה םלועה ישנרבו םימס ישירכ לש תוקיחצמ תויומד רפסמ וב שיו ידמל רדבמ טרסה
(MTV - ב םויה םהמ םיינש תוהזל וחילצה ,ןרואו ןרק) .פאר ירמז םיקחשמ םקלח תאש
ינעזג יטנא רסמ טרסל שי םנמא .דחוימב תקתרמ הניא טרסה לש הלילעה תאז תורמל לבא
לעב טרסל ותוא ךפוה אל ןיידע הז לבא ,לכה טעמכ תונקל ףסכ לש תלוכיה לע הרימאו
.דחוימ קמוע


קרפב תופוצ ונאש השגרה התיה וניתשל .טרסהמ ידמל התנהנ אקוד ןרק עיתפמ ןפואב
רבדה .תושדחה ינפל ברעב 19:30-ב ןרקומש גוסהמ היזיוולט תרדיס לש ךורא "לשייפס
.עונלוקה םלואב ררשש רוקה היה ,תונבה ,וניליבשב יתייעב היה תמאבש דיחיה

.קיזמ אל טרס םוכיסל

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
3.53.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To SHAFT Official WebSite
To SHAFT Official WebSite