4/2002

SHAOLIN SOCCER
"התיבה ךרדה" תויהל ךלוה אל "ןילואש לגרודכ"ש יל תרפסמ תישנ היציאוטניא
ירקבמ םג ךא ,התהו זרואה ץרא אוה םיטרסה ינש לש אצומה םנמא .אבה
קוחרש טרסב רבודמ םעפהש בל ומישי ,םייניס םיטרסל השלוח ילעב עונלוק
רבד םוש ןיא ,קיטספלסב יטויפ רבד םוש ןיא .ברעממ חרזמ קחרמכ תויטויפהמ
,קיחצמ טרסב רבודמ .לגרודכב יטויפ רבד (םוש לבא) םוש ןיאו ,תוכמב יטויפ
-גנוק ינגפמ ,תוכמ ןומה וב שי .יטתפ אוהש ללגב הברהו ,ימוק אוהש ללגב תצק
ןיאו .לגרודכ ...ו ,םתוטשפב ם-י-מ-י-ה-ד-מ םיבשחוממ םיטקפא ,םימישרמ ופ
,רתויב הומת והשמכ הזה טרסה ךרד תפקתשמ תיניסה תוברתהש קפס םוש
םייראזיב םיגהנמ םע תיברעמ תוברתו תיחרזמ תוברת לש םייאלכ תייח ןיעמ
.תומילאל הנושמ הביחו

לופיטב יתייה ינאש ןמזב ,תישילשה ןזואהמ "ןילואש לגרודכ" תא חקל ןרוא
ןרוא לש ודי ,יפוגב היגרנאה תא תועינמ תונטק םיטחמ דועב ךכו .יניס רוקידב
.ףדמה לעש םישדחה םייניסה םיטרסהמ דחא לא ירותסמ ןפואב הכשמנ
DVD-ל טרסה תא ונסנכה .םימורמב הקיהבה שמשה רוקידהמ יתרזחשכ
ומויסל (ףוס ףוס) עיגה טרסהשכ .בשחמה לומ וסימ ונתלותח םע ונלברכתהו
בישה ,"תוקד 112" .יתלאש ,"?טרסה ךשמנ ןמז המכ" .תיבב הררש הכשח
.ןרוא

וניא םדא .ונייחמ בושח קלח םניה םיעורג - תונידעב תאז חסנל ךיא - םיטרס
יתעדל לבא ,םעפ ידמ יטוידיאו עשעשמ טרסב תופצל ותורשפאב ןיא םא םלש
םייתעשל בורק ךשמנש יטוידיא טרס .ולאכ םיטרס לע ןמז תלבגה תויהל הכירצ
ינאש ןמזה קרפל לובג שי לכה ירחא .ישפנה ילקשמ יווישמ יתוא איצוהל לוכי
ילש תונלבסה .דורי יניס רומוהב רבודמ םא םג ,דורי רומוהמ תונהל תלגוסמ
112-ש ךכ ,רתוי דוע הנטק (ויהיש לככ תוינילואשו תויטתסא) תוכמלו תומילאל
היה טרסה םאש תבשוח ינא .תועגיימו תוכורא תוקד 112 ירובע ויה תוקד
.רתוי הברה תינהנ יתייה ינאו ,שיגרמ היה אל דחא ףא ,המלש העשב רצקתמ
לע הרקש המ לכ טעמכמ םיעתפומו םיעשעושמ ונייה טרסב תופצל ונלחתהשכ
,ןיטולחל תונלבס תרסח ימצע תא יתאצמ רבכ 90-ה הקדב לבא ,ךסמה
.המלו אבה לוגה תא עיקבי ימ יל תפכא אל שממשכ

ינא ךכ) גניס אוה רוביגה ןכבו .טרסה המ לע םכל יתרפס אל ןיידע !החילס ,יוא
,ופ-גנוקל הבהא הברה ול שי לבא ,סיכב לקש ןיא גניסל .(ול םיארוקש תבשוח
םיריזנ ,וירבח .ץראה יבחרב ופ-גנוקה תמכח תא ץיפהל חילציש ןימאמ אוהו
יללכ ןפואבו ופ-גנוקל רשקה תא ודביא ,הווהב תורוחש תודובע ילעבו רבעשל
לגר-רודכ בכוכ ,גנופ תא שגופ רוביגה דחא םוי .הלודג האיצמ ומכ םיארנ אל םה
(טרסה לש ערה) לגרודכה תצובקב רחא ןקחשש רחאל הכנ ךפהש ,רבעשל
,גניס לש תומיהדמה תולוכיל ףשחנש גנופ .תושונא ותוא עצפש 'ץניל וילע ןנכת
ץבקל םיכלוה םה דחיו ,(הנמאמ היהי אוהש) לגרודכ תצובק דחי םיקהל ול עיצמ
.םירחאה ןילואשה יריזנ תא

םיקחשמ ,תורחא תורחבנ דגנ תינילואשה תרחבנה לש לגרודכ יקחשמל טרפ
םג טרסב שי (!תוטיעב הזיא לבא) רעשה לא תוטיעבב קר טעמכ םיצמתמש
דאמ לבא תרעוכמ תצק םחל תפוא ןיבל ,גניס ןיב אוה ןמורה .טהול ןמור
("הדואמ םחל") םחלה תא הפוא איה .ופ גנוק איה םג תושעל תעדויש תרשכומ
הפידעמ ינאש קפס םוש ןיאו) טרסב שיש רתויב םימישרמהמ דחא אוהש ןגפמב
.(לגרודכ וא תוכמ ינפ לע ופ-גנוקב לושיב לע םלש טרס תוארל

להקל וא ,ימוקמ להקל ,טרסה השענ להק הזיאל רורב היה אל תישיא יל
טרופסב ילמינימ ןיינע םילגמ עודיכ םיאקירמאה (?רחא להקל וא) יאקירמא
,המיחל תויונמואל רושקש המ לכב רבוג ןיינע םילגמ םה לבא ,לגרודכ ארקנש
םייאקירמאה ,תאז םע דחי ."סקירטמ"בו "ןוקרד ,רמנ"ב םוחתל ופשחנש רחאל
,ירמ לע םיעגתשמ ,יאפ ןאקירמא) תיב תרצות ךומנ רומוה םע יפוי םידדומתמש
הארנ תישיא יל .Made in China רומוהל בוט וביגי חרכהב אל ('וכו רדנלוז
ןויסנ ברמו (!?הז תא אורקל רשפא ךיאו) ,הז םע תושעל המ ועדי אל םהש
חיוורה טרסהש תורפסמ תועומשה .תוניצרב טרסה תא וחקיי טושפ PC תויהל
יאקירמא רלודב רבודמ םא רורב אל לבא (!?המכ) רלוד 50,000,000 רבכ
יפל ?הצפהל אצוי ללכב טרסה יתמו ...יגנוקגנוה רלודב וא (המיהדמ החלצה)
לבא ,2003-ב קר ב"הראב םינרקאל הלעי טרסה IMDb-ב ונאצמש עדימה
להקהו .2002 יאמב רבכ העפותב תוזחל לכוי לגרודכ בבוח ילגנא להק
םא לבא ,לודג ךסמ לע ןילואשה יריזנב תופצל הכזיש חוטב אל ?ילארשיה
.DVD-ה תא אוצמל ולכות תישילשה ןזואב ,עשעשמ םכל עמשנ רואיתה

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
To SHAOLIN SOCCER WebSite
To SHAOLIN SOCCER WebSite


To another SHAOLIN SOCCER WebSite