7/2000

טרסה םיגחו תותבש

!םילשורי לביטספב וז הנשל רתויב הבוטה תינויזיוולטה המרדה סרפב הכז םיגחו תותבש

.הנשה 3 ץורעב הרדוש הנושארה התנועש ריילב ינר לש ויומיבב הרדיס הניה םיגחו תותבש
ךמסמ אורקל יל אצי וליפאו ,האבה הנועל םיקרפה תביתכב ינרל ףרטצה ,ןויס ירוא ,יחא זאמ
ירעצל הרדיסה תא ...האבה הנועב תויומדל הרקיש המ תא םייללכ םיווקב ראתמש רתויב ידוס
טולייפה יקרפ ינשמ השעמל בכרומש ,"טרסה םיגחו תותבש" תא לבא ,(םילבכ ונל ןיא) יתיאר אל
.םילשורי לביטספב המייקתהש תדחוימ הנרקהב יתיאר ,הרדיסל

יפר .תיגחו ידודו ,הרישו לאוי ,הלאו יפר ,תוגוז השולש ירחא בקוע טרסה םיגחו תותבש
,םיטושפ םניא תויומדה ןיב םיסחיה .16-ה תב הלאינד ,תפתושמ תב םהל שי ךא ,םישורג תיגחו
,םייחב שיש "תונטקה" תויושחרתהה תא ןחוב טרסה .םוחב םג ברלו תונכב םינייפאתמ םה לבא
רשאכ .הנותח יבגל םיטבל ומכ "תולודגה" תויושחרתהה תא םגו ,תוענמנ יתלבה תונבהה יא תא
םיגייתסמ וא םיבבחמ ונאו ,תורז ונל תוארנ ןה ,תויומדה לע רבד םיעדוי ונניא ליחתמ טרסה
,תויומדהמ תחא לכ םיריכמ ונא םדקתמ טרסהש ללכ ךא ,הארמ וא טפשמ ךמס לע ,תולקב ןהמ
.םדקתמ אוהש לככ רתויו רתוי ןיינעמ תויהל ךפוה טרסהו ,םדא םיריכמש ומכ שממ

שבתות וחגים

דאמ דאמש ול יתרמאו (ותוא יתרכה ךכו) יחא לש קיתו רבח םג אוהש ינרל יתשגנ טרסה רחאל
טרסהש רמול יתיצר קר ,ידמ בוצע היהש יתנווכתה תמאב אל ...ידמ בוצע ףוסב היהש קר ,יתנהנ
,םייחה לע תיטסירומוה המח תיווז גיצמ טרסה .יניעב דאמ בושח רבד הזו ,שיגרהל יל םרג
...תוארלו תוארלו תוארלו ךישמהל רשפאש איה השגרההש ןפואב תויומדה לא םירשקנו
(אל וא הבוט איה היזיולט תרדס םע עבוקש המ הז ילואו)

לש"ב םג עיפומש) ןרק רורדו לובטובא ןולא ,תנייוצמ קחשמ תדובע םישוע טרסב םינקחשה
לכש ןרק רורדמ יתינהנ דחוימבו ,תומלשו תונימא תויומד םיגיצמ (2 ץורעב "וזה הרושה ימ
ןמזמ אל דעש ,ימחלה ימור .השיגרמ ולש תומדהש שגרה תא העיבמ ולש םינפ תייועהו העונת
הרדיסב הלש אמא ,תאז תמועל .הריעצ איה יכ יתוא עיתפה הזו ,בוט תקחשמ הילע יתעמש קר
.תקחשמ איה רשאכ המירצ תשוחת שי םיתיעלו הנימא קיפסמ תויהל החילצמ אל (ירקנא יתא)

אתי רומי ואלון

ןניא הב תולילעהו ,טרסב ועיפוהש תויומדה לכ תא הליכמ הניא ,3 ץורעב רדושתש הרדיסה
.הב םג אצמת תיפיכו תיתימא תוכיא התואש החוטב ינא לבא ,תוהז
!דאמ ץלמומ

תוארל

4 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the list


רני בלייר
ריילב ינר

תינויזיוולטה המרדה סרפב הכז םיגחו תותבש
!םילשורי לביטספב וז הנשל רתויב הבוטה

רומי

יעל
רומי ורני

:םינקחשה תווצ
,ןרק רורד ,לובטובא ןולא
,קנרפ-רבורג ברימ ,סיסקבא לעי
,סילזור לייא ,ירקנא יתא
.היפעלובא ימור ,גרבמטש יבוק
דרור


הרזח