10/99

ישישה שוחה

COLE and MALCOLM הינחה ןוויכל ןח בר לש תולפאה תוגירדמב ונדרי ,טרסה ירחא
ןרואו ינאש אדוול ילב םדקתהל התצר אל ,הנושאר הדריש ,ידע
לא רודחל יתברס ןטק הירטסיה ףקתהל יתסנכנש ינאו ,הירוחאמ
,"ישישה שוחה" רמול המ ןיא ...תונכסה ןפוצ תוגרדמה םרג ךות
,הקזחו תררמצמ היווח אוה ,ליגר םימיא טרס וניאש תורמל
.דחפו תוררמטצה לש השוחתו תולוק ,תונומת הפוצה לצא הריאשמש

,םלוקלמ לעו יתייעב ךא דחוימ דלי ,לאוק לע רפסמ טרסה
.ול רוזעל הסנמ רשא (סיליוו סורב) חילצמ םידלי גולוכיספ
םעו ,וירוה תדירפ םע דדומתהל השקתמ לאוקש בשוח םלוקלמ
איה תמאה ךא ,רפסה תיבב םידליהמ גפוס אוהש תוללעתהה
...רתוי הברה השק לאוק לש הקוצמהש

ירמגל יתייה .הירחאו הקספהה דע :תומישנ יתשב יתיאר טרסה תא
דיוצמ היהש תורמל ,להקהו ,ודדנ אל יתובשחמ ,טרסה ךותב
חילצה אל ,םישרשרמ ןרוקפופ יילדבו םילצלצמ םינופאלפב
.תרומרמצ יל התיהו רמס ישארו יידי רעיש טרסהמ יצח .יל עירפהל
אוהש וזכ המצועב .ןרוא לש ודי תא יתצחלש םיעטק רפסמ ויה
,(םוליצ ,עבצ) דאמ בוט הארנ טרסה יללכ ןפואב .השוחת דבא טעמכ
הנטק יתייהשכ םעפ .הקיסומה התיה היווחל םרת יכהש המ לבא
תא תושילחמ ונייה ,יתוחא ,תליא םע המיא יטרס האור יתייהו
ונייה הזה טרסה תאש קפס יל ןיא .םידיחפמה םיעטקב םוילווה
...שחלב תואור

.ןיוצמ היה קחשמה
.ןטקה סיכב ןיקלק ילוקמ תא חקול Haley Joel Osment

ילב האב ,ללכב סיליוו סורבו "תויחל תמ" יטרס תבבוח ידע
יטרסמ תינהנ איה "םיהדמ" היהי אל םא םגש הנעטו ,תויפיצ הברה
דימת אוה ,ןשקאה יעטקו תונכסה לכ תורמל יכ ,סיליוו סורב
...ףוסב יח
.םיצורמו םיבהלנ ונאצי וניתשולש רבד לש ופוסב


:ןנראו יבצ לש תוצלמהה תובקעב יתכלה טרסל
,דאמ בוט טרסהש יתבשח טרסה ךלהמב :יבצ
.ןייוצמ שממ היה אוהש יתבשח רמגנ אוהש ירחא לבא
.ךל ולגיש ינפל רהמ ותוא תוארל ךל יאדכ :ןנרא

.םולכ ךכ לע עומשל אל יוצרו תועתפה טרסב שי ,ןכ זא
דאמ יוצר לבא ,תחטבומ האנהה ,תוארל וכל טושפ
....ןושיל ימ םע םכל היהי הלילב הז ירחאש

!םיארוקל תשגרנ הינפ
,תיעבמו ררמצמ ןויער לע םיבשוח םתאשכ "ףאה אפוק" םכל םג םא
תועבונש "המיא לש תועמד" לש העפותה תא םיריכמ םתא םג םאו
יל ובתכ אנא ,ינטשו ררמצמ תיעבמ והשמ לש הנבה/הבשחממ ןה םג
הל אפוקש םלועב הדיחיה אל ינאש ןרואל חיכוהל לכואש ידכ
!המיא ירופיסמו םיטרסמ םיעטק לע תבשוח איהשכ ףאה
ונייהשכ ףאה אפק דימת הל םגש יתוחא ןרקל תדעוימ אל הז הינפ)
הרדיסהמ "לוחכה רדחה ירותסמ" ררמצמה רופיסה תא תוארוק
("םלועב םידיחפמה םירופיסה" תעדונה
Haley Joel Osment as COLE SEAR
Freezing Nose

Look at thatLook at that
תכלל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואיבצןנראידע
4554.5


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To The SIXTH SENSE website
To The SIXTH SENSE website


CAST OF THE SIXTH SENSE
Click for stats
COLE SEAR
Haley Joel Osment
Click for stats
MALCOLM CROWE
Bruce Willis
Click for stats
LYNN SEAR
Toni Collette
Click for stats
ANNA CROWE
Arly Jover
Click for stats
TOMMY TAMMISINO
Trevor Morgan
Click for stats
STANLEY CUNNINGHAM
Bruce Norris

הרזח