9/2000

ולוה יפילס
טרפה דע בצועמ ,בטיה יושע טרס :תיבויח העתפה יליבשב היה "ולוה יפילס"
.רומוה אלמ וליפאו ,קתרמ ,בטיה קחושמ ,(לפאה יתוגה ןונגסב) ןורחאה
רבודמ יימימ יתיארש רתויב םיהדמה טרסב רבודמ אלש תורמל ,וז הניחבמ
םיגייס ילב טרסהמ תונהל הפוצל תמרוגש איה וזה "תומלש"הו ,"םלש" טרסב
.תובכעו
רבכ היה םלואהשכ ונעגה .ברעב תבש םויב ןרוא םעו יבצ םע טרסל יתכלה
.ונעגהש ירחא תוינש רפסמ ליחתה טרסה ונתחמשל לבא ,הפל הפמ אלמו ךושח
יא לשב דחוימב ,דאמ דע רסיימ רבד תויהל לוכי טרס לש הלחתה ץימחהל
עיגהל לש קזנהש יתנעט דימתש יל ריכזמ הז) ...ץמחוהש המ יבגל תואדווה
וניא אוהש רובס רחאמה טנדוטסהש ךכמ עבונ רוחיאב הטיסרבינואב רועישל
ןיבמ שממ אל דחא ךאש איה תמאהש דועב ,רחאש םושמ רועישה תא ןיבמ
(...הקיטמתמב תוחפל הז הככ ...ךלוה המ

הנטק הרייעב .ב"הראבש קרוי-וינ תנידמב 18 -ה האמה ףוסב שחרתמ טרסה
ףרענ תונברוקה לש םשאר םהב ,םיעזעזמ חצר ירקמ רפסמ םישחרתמ הטקשו
תא חנעפל ידכ הלודגה ריעהמ עיגמ (פד ינו'ג) ריעצ רקוח .םוקמהמ חקלנו
ותבישחו ולש תויעדמה הריקחה תוטיש .חצורה תא דוכללו חצרה ירקמ
הדיחפמ הדגאב הרייעה יבשות לש הנומאה לומ תמעתהל תוצלאנ תילנויצרה
תוערואמו ,תופסונ תוחיצר .ךומסה רעיב יוצמ ורבקש ,"שארה רסח שרפ"ה לע
ריעצה רקוחה תא םיחירכמ שחרתהל םיכישממש םירבסומ אלו םיירותסמ
?םירחא הבשחמ ינוויכ ןובשחב תחקל
Look and Feel -ה תריציב המיהדמ הדובע השעש ןוטרב םיט םייב טרסה תא
לש םיירותסמהו םיביהרמ םיפונה תא ,ידימת לפרעה תא יתבהא .טרסה לש
תויהל תולוכי אל םא םגש ,תויעבט-לעהו תוינוימדה תוניצסה תא ,תורעיה
ןיאו "םלש" טרסה ולש תוזחה תניחבמ .ןיעל תוקתרמו תופי ויה "תונימא"
תשוחתמ בושח קלח הווהמ וזה תומלשהש קפס ןיא ,תוינונגס תודיעמ וב
.תיללכה תומלשה

רפוטסירכו ,הב אוהו פד ינו'גב תבהאתמש ,י'ציר הניטסירכ תקחשמ טרסב
."שארה רסח שרפ"ה דיקפתב ןקוו
אלו תירוקמ הלילע םע הריוואו רומוה בלשמש ,הנהמ טרס הז יללכ ןפואב
.(ורק םהש ינפל םירבד הברה יד תופצל יתחלצה אקוודש תורמל) תילאיווירט
יתוכיא תוחפל וא לודג ךסמ לע תופצל ץלמומ

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
43.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב


To SLEEPY HOLLOW Official WebSite
To SLEEPY HOLLOW Official WebSite