12/2000
SNATCH LOGO 'ץאנס
Directed by Guy Ritchie לש ומלצב רצונ ,'ץאנס .'ץאנס תא יתבהא אל שממ לבא המל תעדוי אל
ורובע רתונ אל םיפוצה ןובאדל לבא ,"םינשעמ םינק ינשו קוטס קול"
סומע םנמא טרסה .תמאב קיחצמל טרס ךפוהש יאלפה רמוחהמ
תונצקומ תויומדבו ,תירשפא יתלב תוירקמב ,תוידרוסבא תויצאוטיסב
תורמל לבא ,דאמ תורדבמ תוארנ הארנכ (טירסתה) רינה לעש תויראזיבו
.'ץאנסב דבוע אל והשמ תאז
"םינשעמ םינק ינשו קוטס קול" תא ואר אלש םיארוקה ינפב תלצנתמ ינא
לש יאמבה .תשקבתמ ףאו ,תענמנ יתלב הניה קוטס קולל האוושה לבא
רבכ בשחנ םויכש (הנודמ לש ידיתעה הלעב) ,'צי'ר יאג אוה ,םיטרסה ינש
לע ןוידב טרסה תא חתופ אוה וניטנרט חורב .וניטנרט לש "שרוי"ל
הנודמ לש רישה לע םסרופמה ןוידל המודב ,הלותב הלמה תועמשמ
הצירק טלחהב וז ...וניטנרט לש "תרומשא יבלכ" תא חתופש "like a virgin"
לשב דחוימבו ,ןוידה אשונ ,ןוידה יפוא ללגב ,תויועמשמ המכ הל שיש
.הנודמל י'ציר לש רשקה
Vinnie Jones as Bullet Tooth Tony
Brad Pitt as 'One Punch' Mickey ONeil
Turkish, Mickey and Tommy
תונמזהה וניה "ץאנס"ש םכל הארנו ,קוטס קול תא םתיאר אלש הרקמל
,חלצומהו ריעצה חאה אוה 'ץאנסש םתעמש וליפא ילואו ,הצמחהה לע רפכל
,DVD -ב וא ואדיוב קוטס קול תא תחקל הוושו ,הרקמה אל הז יכ ועד
ירחא ,חלצומה חאה ימו הרוכבה תכייש ימל רשק ילב ,הרקמ לכב יכ
קוטס קול יניעבו תויהו ,בוט תוחפ הארי חרכהב ינשה ,דחא םיאורש
.'ץאנס ומכ טרס ליבשב Downgrade רובעי אוהש לבח ,בוט רתוי הברה
םיחאל .הקיטנגב וישכע תדמול ינאש סרוקל רבחתמ תצק הזה טסקטה לכ
םניה קוטס קולו 'ץאנס ,(עצוממב) םיפתושמ םינג 50% שי םירוה םתואל
שוחה לש ןגה רסח 'ץאנסב לבא ...ףתושמ יטנג ןעטמ הברה םע םיחא
קזח תומילא םשל תומילאה לש ןגה דועב ,ישיאה םסקה לשו רומוה
...דחוימב
,הלי'צב לויטמ ןמזמ אל רזח בירי .ירואו בירי ןרוא םע טרסל יתכלה
(םגא לומ לא ,קוחר) םש ול היהש קותמה שפוחהמ הדירפה לע לבאתהו
(ןגלבה לכ + 'ץניא 17 לש ךסמ) תימוימויה תואיצמה לא הרזחה לעו
וארנ ופוג לע ,תויביבא לתה לש הביל בל לא ךורא עסממ רזח ירוא
תעצה לע רופיס ויפבו (םירחא םילותח םע תויושתכתהמ) תוטירש רפסמ
.ןמז ןומה ןומה ירחא דחיב טרסל ונכלה .('ץיבוקרב הנליאל) ןיאושינ
דרי תצק ירואו ,תונימאה לש עטקהמ דרי תצק בירי יכ דמחנ היה הזו
רתוי הברה ,ונהנ לבא טרסה לע ועגתשה אל םהינש .תונינאה לש עטקהמ
!ונהנ םהש יתחמש תמאב ינאו ,ינממ
The Brick Top Gang Cousin Avi threatened by 
Vinny, Sol and Tyrone
הלילע
ינומכ םולחל אל דחוימבו טרסה ךלהמב םיזכורמ תויהל דאמ יוצר
יכ) !םתוא םיגיצמ רשאכ תויומדה לש תומשל בל םישלו הלחתהב
םיבושח םירבד יל ריבסהל טרסה ףוסב ךירצ ןרוא זאו םיספספמ תרחא
גוז וב בצמ תראתמ ,קוטס קולל המודב ,הלילעה ...(יניעמ ומלענש
ןותחת םלוע שירכ םע תוכבתסהל םיעלקנ - ימוטו שיקרוט - םירבח
,gorgeous George .םייקוח אל ףורגא תוברק ןוגראב קסועש םילאו ירזכא
ברקב "לרטונמ" ,שארמ רוכמה ברקל איבהל וחיטבה םירבחהש ףרגאתמה
ימוטו שיקרוט וסינ ונממ ינעוצ ףרגאתמ ,(טיפ דארב) יקימ ידי לע רחא
לש דוש לש הלילע תבלטצמ תאזה תוכבתסהה תלילע ךותב .ןוורק תונקל
4" יקנרפ .קרוי-וינב ודרשממ ,Cousin Avi ידי לע תנגרואמש קנע םולהי
ותורכמתה .םולהיב קיזחמו ןודנולב אצמנ ,דושב ףתתשהש ,"תועבצא
Boris ןמוט התוא תדוכלמה ךות לא רשיה ותוא הליבומ םירומיהל העודיה
,הלחתהה קר יהוז .רקיה םולהיה תא תא גישהל ןיינועמש ,the blade
לכ ףוסב רשאכ ,תוטשפתמו תוכבתסמ ,תובלטצמו ,תוחתפתמ תולילעה
.ףוסה ינפל הינש בוש םימרפנ ,"קוטס קול"ב ומכו ,םירשקנ תווצקה
Mickey, Tommy, Errol, 'Brick Top' and Turkish Tyrone, Sol and Vinny
הכרעהל םייואר י'צירו ,'ץאנס תאז לכבש יתנבה הזה הלילעה רואתמ
לכל ,הלילע יווק רפסמ הבילצמו השיגפמש תבכרומ ךכ לכה הלילעה לע
יתלילעה ךבסה ןיידע ,םלצב רצונ 'ץאנסש תורמל .םויסל דעו טרסה ךרוא
,קוטס קול תא ריכזמ דאמ דאמ לבא ,קירבמ ...קירבמ וניה גיצמ אוהש
םייתסמ קוטס קול .קוטס קול ומכ שגרמ אל לבא קוטס קול תא ריכזמ
.has not been 'ץאנס "it has been emotional" טפשמב

?יתרמא רבכ םייח ילעב רעצ .ב.נ
Mickey, 'Brick Top', 
Tommy and Turkish, 
'Bullet Tooth' Tony, Tyrone SNATCH
תכלל אל

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי ירוא
4 4 3.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To SNATCH Official WebSite
To SNATCH Official WebSite