12/2000

קראפ 'תואס

SOUTH PARK 1
SOUTH PARK 2
SOUTH PARK 3
SOUTH PARK 4
SOUTH PARK 5
םיעבשומה םיפוצה לע תינמנ אל ינא .ברעב תבש םויב יבצ םע יתכלה קראפ 'תואסל
םירזוחה םיביטומה תא ריכהל ,ימ הז ימ תעדל ידכ קיפסמ יתיאר לבא הרדיסה לש
םימעפל תעדוי אל ?יתבהא םא .םיבושח םיקרפ המכב תחכונ תויהלו ,(ינק לש ותומ)
סיוויבמ רופיש טלחהב לא ,םינוספמיסל ףילחת אל .תוחפ םימעפלו ,יתוא וקיחצה םה
.(חכ יל היה אל שממ םהילאש) דהטאבו

:ךכ תכלוה הלקסה ב"הראב) R RATED וניהש טרסל םיכלוה ןטסו ,לייק ,ןמטרק טרסב
דוגיאה ידי לע ץלמומ וניאו ,רגובמ לש יוויל שרוד R-שכ (P ,PG ,PG-13 ,R ,X
םע יתכלה אקוד 'ו התכב ב"הראב יתייהשכ .היהי אל הזש המ וא הרוזנצל ינקירמאה
ןייצל תבייח ינאו ,םיהלאל םיגרוח םידלי ,ידריב - R יטרס אלמל (ןרק) יתוחא
...םיישדוח הזיא ךשמל המולה יתוא ריתוהו הריעצה יתמשנ תא עצפ "ידריב" דחוימבש

תוללקמה תונטק תוצלפמל םיכפוה םידומחה םידליה טרסב היפצה תובקעב הרקמ לכב
טרסה דגנכ קבאמל תואצוי לייק לש אמא רקיעבו ,תומולהה תוהמאה .הרכה אלל
ןמטרקל חמ חותינ) םעונ יכרדב ליחתמש קבאמ ,ול םייארחאש םידנקה םיאקימוקהו
...הדנק לע המחלמ תזרכהב םייתסמו ,(ילמשח קוש ףוטחי ללקיש םעפ לכבש ךכל םרוגש
ןטשה) ,שמוממ אל םיבהוא גוזכ ןייסוח םדאס תאו ןטשה תא שוגפנ הנשמ תלילעב
(הרעמה ךותב קומע םידאממ םדאס ,תויגוזה לע דובעל הצור הגנמ

הנמו ,(רדבמו יבויח הזש) ,הרישו הקיסומ הברה םע ,קיחצמ טרסב רבודמ לכה ךסב
םימרוג םישאהל ידכ לכה השעתש ,תיאקירמאה הרבחה לע תרוקבו תויניצ לש הלודג
ינא - ב"הראב הזה טרסה לבק גורד הזיא ןיינעמ .תיבמ תויעבב לפטל םוקמב םיינוציח
:הבשחמ .הז לע םג קחוצ טרסהשו ,R -ל דע ותוא האיבה וב תויוסגה תומכש החינמ
םיאקימוקה תא םימישאמ טרסבש ומכ קראפ 'תואס תא ומישאהש תוצובק שי ילוא
.I wonder ?םידנקה
RATED R      !י'גני'ג ינק - בושחו ףסונ טרפ

המ ןיאשו רזוח ביטומ הז איקמ ןטסש הזש יל ריבסה םג אוה יתחמשלו ,הנהנ יבצ םג
,ןתונ אוה םיבכוכ המכ ותוא לואשל הלוכי אל ינא זא וישכע הינרופילקב יבצ !גואדל
...בכוכ יצח לש ןקת תיטס םע ,םיבכוכ 3.5 דימת טעמכ הז יבצ לצאש תורמל

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
???יבצ

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo SOUTH PARK Official WebSite
To SOUTH PARK Official WebSite