6/2002

ןמרדייפס

לע ץקענ ידומיל רויס תרגסמבש ,"ןונח" רענ ,רקרפ רטיפ לע רפסמ ,ןמרדייפס
וב והשמש שוחל ליחתמ רטיפ ,רקובב תרחמל רבכ .תיטנג סדנוהמ שיבכע ידי
.תוקיבד תצק ...ולש םיידיהו ,ינריע רתוי אוה ,קזח רתוי הברה אוה .הנתשה
ול םיקיצמש םירענל המחלמ בישהל חילצמ ןונחה רטיפ ,וייחב הנושארל ,ךכו
.שש ליג זאמ רתסב בהואמ אוה הב ,ןיי'ג ירמ תא םישרהל וליפאו ,רפס תיבב
הרק המ ראותמ אל ,בגא ,טרסב .וידוד םע רגש ,רטיפ לש הנכש איה ןיי'ג ירמ
רוביג רפוסלש ירשפא יתלב טושפ הז ילוא .ותמ םהש יתחנה ינא) וירוהל
רטיפ ,הציקעה רחאלש םימיב .(!רדווס שבליש ול תדנדנמש הינלופ אמא היהת
,םירוק תווטל לוכי אוה :ול ופסונש תואלפומה תולוכיה תא תולגל ךישממ רקרפ
!קזח אוהש המכ יוב וא .קזח םג אוהו ,תוריק לע ספטל
Spider-Man 
Directed by Sam Raimi

Tobey Maguire as Peter Parker
Cliff Robertsonas Uncle Ben Parker 
with Rosemary Harris as Aunt May
Kirsten Dunst as Mary Jane Watson with 
James Franco as Harold 'Harry' Osborn
Willem Dafoe as Norman Osborn
The Green Goblin
Spider-Man with M. J.
Tobey Maguire as Peter Parker/Spider-Man
Spider-Man under attack
Spider-Man with Mary Jane Watson
J.K. Simmons as J. Jonah Jameson
Spider-Man
וישכע ילואש בשוח אוהו ...םייפקשמ ךירצ אל רבכ אוהו ,ריהמ אוה ,קזח אוה
םיריהבמ וייחב םירעצמ תוערואמ םלוא ,ןיי'ג ירמ לש הביל תא שובכל חילצי
ויכרצל ולש תולוכיב שמתשהל וא דצהמ דומעל לוכי וניא אוהש רטיפל
שי רטיפל .היבשות לכל רוזעלו ,ריעב עשפב םחלהל טילחמ אוהו ,םייטרפה
."לע ישנא" רוציל םתרטמש םייוסינ השועש ןעדמ אוה רבחה לש אבאהו ,רבח
לכב יוסינה תא ךרוע ,עצבה באת ןעדמה ךא ...םלשומ וניא ןיידע םנמא יוסינה
,ףפועמ בכר ילכ לעב ,ער ,קזח רוצי ."קוריה ןילבוגה" ...תא םלועל איבמו ,תאז
"קוריה ןילבוגה"ו "ןמרדייפס" .(הזכ והשמ וא) .קרוי-וינ ריעב דחפו סרה ערוזש
.המחלמל םיאצוי

...זאמ ב"הרא העדיש רתויב ריהמה תופוקה רבוש אוה ןמרדייפסש םתעדיה
הזה טרסה אקוודש (הרוקו) הרק ךיא חנעפל וסינ םיבר תוחומ ?םלועמו
,הזש .רלוד ןוילימ 400-כ לש םוצע םוכס םיישדוחמ תוחפ ךשמב ףורגל חילצה
(תועבטה רש וא) רטופ יראהש הממ רתוי ןוילימ 100 טעמכ ,האוושה ךרוצל קר
תועבטה רשו רטופ יראה .(רתוי ושעי אל רבכ םהו) ב"הראב םויה דע ושע
תויה ,תאז קר אלו ,הרשכ האוושההש ךכ ,הנורחא הנשהמ םיטרס םהינש
.לודגל ךישמי קר רעפה וכרד תליחתב ןיידע אצמנ ןמרדייפסו

?ןמרדייפס אקווד המל ?תמאב המל זא
הבחרה הצופתב ץפוה טרסהש הדבועל הרושק תוהובגה תוסנכהל תחא הביס
ןרק ,השוחתה תא ולבקתש קר .(תומלוא 3,876) ב"הראב הכ דע רתויב
ודרולוק תנידמ לש רבדמה בלב חדינ םלואב ןמרדייפס תוא התאר יתוחא
היינש הביס .עיגה אוה םוקמ לכל ,(אלמ היה םלואהו) ותצפהל ןושארה עובשב
רוביג רפוס גיצמ טרסה .רבמטפסב 11-ה יעוריאל הרושק תויהל הלוכי
קרוי-וינ ריעה תא ליצמש ,(הבוט החפשממ לבא ,ןונח תצק) ןירדהמל יאקירמא
ןמרדייפס .(סקימוקה םלוע לש טסירורט ןיעמ אוהש) קוריה ןילבוגה תמיאמ
-וינו ,הכירעב הכתחנ םימואתה יניינב םע הניצסה !הלוע לרומהו ,ביואב הכמ
הביסה .ימואלה לרומל בוט הז .היקחש ידרוגו הרדה אולמב טרסב תיארנ קרו
םג ,ראשה ןיב ולדגו ,סקימוק םיבהוא םיאקירמאהש הדבועל הרושק תישילשה
ימי תא טרסב שפחלו עונלוקל תאצל "םירגובמ" םג עינמש המ .ןמרדייפס לע
.םיזילעה םתודלי

אוה ןמרדייפס"ש ."הזמ רתוי תויהל בייח"ש םירמוא חטב םתא וישכע זא ,בוט
ומכ תוחפל הנהמו הללאל בינגמ חטב זא בוט אל םאו .בוט טרס חטב
תמאהו .תמאה תא םכל רפסל ידכ .הנומתל תסנכנ ינא ןאכו ."סקירטמה
X-ה לע וצחלי ילוא םכקלח .יל ןימאהל וצרי אל ילוא םכקלח .תבאוכ םימעפל
תמאה יכ ,קותשא אל ינא לבא .איפקמהמ הדילג תחקל וכליו ןפדפדה דצב
...רמאיהל תבייח

תא קידצהל ליבשב הנהמ קיפסמ אל טושפ אוה "ןמרדייפס" ,ץיק אל וא ץיק
,ןרוא יניעב דחוימבו ,יניעב ויה טרסב םייטנמורה םיעטקה .וביבס ןגלבה
ויה םייטנמורה םיעטקהש קר אלש ,םכל דיגי ןרוא ,השעמל .םידוריו םייטתפ
לכ) והשמ הרמאו הפה תא החתפ תויומדה תחאש םעפ לכ ,ויניעב םיבולע
תמרש קפס ןיא לבא ,תאזכ המרב עירפה אל הז םנמא יל .ךיבמ היה הז (רבד
תויהל הלוכי התיהש טסנאד ןיטסריק .ההובג התיה אל טרסב םיגולאידה
קיספהל יתלוכי אל טרסה ךלהמבו ,תוישיא תרסחו תנבצעמ התיה ,האלפנ
רתוי הברה םיארנ (דמחנ אקווד היהש) ריווגמ יבוט םגו איה םגש בושחל
.ןוכית ומייס תעכ קרש רעונ ינבמ םירגובמ

םע המ ,'יטנמורה ןמורה' תא הפ תוארל ונאב אל" ,םירמוא םתא ",ייקוא"
-וינ לש םיפי םימוליצ שי דחא דצמ .םיינשל קלחתמ ןשקאה ,ןכבו " !?ןשקאה
,ולש שיבכעה ירוק תרזעב ול ףפוע ןמרדייפס םהבש םיעטק המכ ויהו ,קרוי
ינויגה אל ,ןימא אל ,יטתפ ובורב היה ,ןשקאה םג ,ךכל רבעמ .םישרמ היה הזו
קתונמ היה (!ותוא םכל הלגא אל ששח לא) טרסה לש ףוסה .שגרמ אל רקיעבו
יכה טרסה הזש אל הז ,וארת .דחוימב עורג יניעב היהו טרסה ראשמ יניעב
לבא ,(רבדה אוה ךכ אלש םיעדוי םתא) הנורחאה הנשב יתיארש עורג
יתיפיצ לבא ,ייח תא הנשיש קומע טרסל יתיפיצ אל .סופספ אוה ןמרדייפס
םיקלח וליפאו ,הקספה רקיעב שי ןמרדייפסב .הקספה ילב בינגמ טרסל
ןרואש םיעטקה .ךסמה לע תויושחרתהה חכונל םומעש יתשח םהב םימייוסמ
ולש תושדחה תולוכיה תא הלגמ רענהשכ ,הלחתהב רקיעב ויה ונבהא ינאו
שממ אלו רצק תיסחי היה הזה קלחה לבא ,שדח עוצעצב ומכ ןהב קחשמו
לש תונומת הנוקש ,"ןותיעה ךרוע" לש תומדה תא בהא םג ןרוא .קפסמ
םלגמ ךרועה תא .הלילב שיבכעו םויב םלצ ,ומצע רקרפ רטיפמ ןמרדייפס
.(סנומיס יק י'ג) OZ-מ רגינילש

.ךומסה ס'דלנודקמל ונכלה ינאו ןרוא טרסה ירחא
.ןרוא יתוא לאש "?רגרובזי'צ הל עיצמ אוהש טרסב עטקה תא תרכוז תא"
(...םיטרסב לכואל םירושקש םיעטק תספספמ אל םלועל ינא) .יתרמא ",חטב"
".טרסב בוט יכה עטקה היה הז"

רשפא


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא
[םיגרדמ 855] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To SPIDER-MAN Official WebSite
To SPIDER-MAN Official WebSite