2/2000

טושפ רופיס

300 mile Iowa to Wisconsin

Richard Farnsworth as Alvin 
and Sissy Spacek as Rose

Rose and Alvin Straight


Alvin on the road

meeting people on the way
יתימא רופיס ךסמל איבמ (The Straight Story תילגנאב) טושפ רופיס
אשד תחסכמ לע עסנ 73-ה ןב טיירטס ןיולא ובו 1994 ב שחרתהש
.םינש רשע האר אל ותוא ויחא תא רקבל ידכ ןיסנוקסיול הוויאמ

התוא רבחמו תינורק הנוב ןיולא ,לעופה לא עסמה תא איצוהל ידכ
תא רובעל ידכ ךרטציש המ לכב דייטצהל גאוד אוה ,אשדה תחסכמל
רוזעיש "ןספת"ו ,הכימש ,הפק תצק ,םירגיס ,תויקינקנ הברה - עסמה
.תכלל השקתמ ןיולאו תויה ,םירבד סופתלו ףפוכתהל ול

תויעב לשב לכש תפר ףאו תיתודלי תיארנש ,40-ה תב ותב םע יח ןיולא
.הפירח דאמ תויהל הלוכי איה םהב םיעגר שיש תורמל ,יוטיבבו הבשחמב
ולש ןוצרה תא הניבמ איה ךא ,יתואירבה ובצמ לשב ,היבאל תגאוד איה
םבילב םירעשמ אלו רזומה עסמה לע דאמ םיאלפתמ וירבח .עסמל תאצל
לש ההימתבו הגאדב הוולמ ךכו .(הכומס ריע) "וטאג"ל רבעמ עיגיש
עסונ אוה ולש אשדה תחסכמ לע בוכר ,עסמל אצוי ןיולא םיבבוסה
הוויא לש סריתה תודש לש םיירפכה םיפונה ךרואל ,םיכרדה ילושב
.הלילב םיבכוכה תרוטע םימשה תפיכ תחת הנוחו ,םויב

Alvin's 1st run       Alvin  Straight

,תיבהמ החרבש הרענ ,םירחא םיגהנ ,םישנא ינימ לכ שגופ אוה ךרדב
םע רשק רוציל םיחותפו ,םיבידא םלוכ ,וכרדב ול םירזועש םישנא
.דחוימה שישקה

.ןיוולא דיקפתב תרווסנרפ דר'ציר לש ענכשמ קחשמ
.םיפסונ םינקחש ,תבה דיקפתב קסייפס יסיס

Directed by 
David Lynch

Richard Farnsworth 
as Alvin Straight

In the city

The Straight Story

John Deer
Bye
,"הלוחכ הפיטק") רתוי םיבוט םקלח ,םייחב םירבד הברה השע 'ץניל
שממ םקלחו (היזיולטה תרדס - סקיפ ןיווט) םיאלפנ םקלח ("יארפ בל"
ןיע תיארמל .(עונלוקל סקיפ ןיווט - "ימיע יכל שא") םיעורג שממ
הלילעה ,ולש תוטשפה לשב ,רציש רחא רבד לכמ הנוש "טושפ רופיס"
קמועל טרסה תא םישיגרמ םא ,לבא .עשפו חצר תומולעת ילב ,תישונאה
שיש דוחיה תאו תויורזומה תא בהואש 'ץניל ןיידע והז יכ םילגמ
תומד לכ לש תוהמה תא סופתל ךרד ולאה תויורזומב האורשו ,םישנאב
.םישנא שגופ לייל םיכרדב ולש םישגפמה לכב .הב שיש תוישונאה תאו
.םיביבחו םיקיחצמ םירזומ םישנא

ךרואל ולש יטיאה עסמה לש בצקב ,ןיולא לש בצקב ,וטיאל להנתמ טרסה
םג יהוז ,ולש םייחה לש בצקה הז ..בכרב דחא םוי תב העיסנ לש קחרמ
.םיריעצש ןמזב ומכ ןפוא ותואב םירבד תושעל תרשפאמ אלש ,הנקיזה
םירחא םא םג ,והשמ תושעל ותעדב שוחנ םדא םאש ונל הארמ טרסה לבא
רשפא לבא ,הליבגמ הנקיזה .תאז השעי אוה ,ףרוטמ הזש םיבשוח
הז תא םיניבמ אל ונתיאמ םיברש תבשוח ינא ,תולבגמה םע דדומתהל
תוכנ .ךכ תויהל בייח אל הז ,המויא תוכנ לאכ הנקיזה בצמל םיסחייתמו
םדאלשכו ,םהילא עיגהל הלוכי שפנהש םיהבגה תא הביתכמ אל ףוגה
.חמשו ,ישפוח אוה ,טילחהל תורשפא שי

ונל היה .ןמאנה ונירבח ,יבצ םע הרוכב םורט תנרקהב טרסל ונכלה
ןרקש יתבשחשכ ,הז ינפל םימי המכ רבכ ונינק ותוא ףסונ סיטרכ
,טרסל עיגהל אל הטילחה ףוסב ןרק .םילשוריב רקבל אובת יתוחא
יטויב ןקירמאל הכלה ףוסבו ,תושק הטבלתה ידע .ידע תא ונמזה זא
,(הל חלסנ זא םדוק םתיא העבק איהש איה תמאה) םירחא םירבח םע
הנעטב יתעצהל ברסו ךורא הדובע םוימ ףייעו ץוצר התיבה עיגה יבצ
ףא םאש" םיירהצב יל הרמאש הילטל יתרשקתה זא ,ידמ ףייע אוהש
תועמד !תורחא תוינכת רבכ הל ויה לבא "אובא ינא זא אובי אל דחא
רתענ דימש ,יבצל בוש יתרשקתה דעורו קונח לוקבו ,יניע תא ואלמ
...ךכ לכ הפי טרס היה יכ רעטצה אל ללכבו ,אבו

בחרנ ךכ לכ שומיש יתיאר אל ןמזמ .םיבלוסידה ךלמ אוה טושפ רופיס
הלחתהב .(תרחא הנומתב תחא הנומת לש תיטיא תופלחתה) "בלוסיד"ב
הזו םילגרתמ ךכ רחא ,ונלש הפוקתל ךייש אל דאמו ,רזומ הארנ הז
םיקלח שי ,דנואסב ןיינעמ שומיש םג השוע 'ץניל .טרסהמ קלחל ךפוה
ומכ "קוחרמ" תצק םיראשנ םיפוצה םג םימעפל לבא ,בטיה םיעמושש
תדוקנ תא ונל ריבעהל ידכ 'ץניל שמתשמ וב ףסונ ילכ והז - המלצמה
.טרסה לש/ולש הנושה תוארה


תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואיבצ
44

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The STRAIGHT Story Official WebSite
To The STRAIGHT Story Official WebSite
the CAST
Cast overview:
Richard Farnsworth as Alvin Straight
Sissy Spacek as Rose Straight
Harry Dean Stanton as Lyle Straight
Everett McGill as Tom the Dealer
John Farley as Thorvald Olsen
Kevin P. Farley as Harold Olsen
Jane Heitz as Dorothy
Joseph A. Carpenter as Bud
Donald Wieggert as Sig
Tracey Maloney as Nurse
Don Flannery as Doctor Gibbons
Jennifer Edwards-Hughes as Brenda
Ed Grennan as Pete
Jack Walsh as Apple
Gil Pearson as Bus Driver
הרזח