2/2001

דשח

Suspicion by Alfred Hitchcock
Johnnie and Lina McLaidlaw Aysgarth
Joan Fontaine as Lina McLaidlaw Aysgarth
Cary Grant and Joan Fontaine
לש םישלחה םיטרסה דחא וניה "דשח" ,טרסל אלפנ םש הז "דשח"ש הזמ ץוח
טרסה (םיבוט םיטרס דאמ הברהו ,םיטרס דאמ הברה השע קוק'ציהו) קוק'ציה
םיקומעה םיישפנה םידברה לע לעופ אל אוהש םושמ ,םמעשמ אוהש םושמ שלח
םויכ) יטסיניבוש טרס אוהש םושמ ,(קטמניסה תרבוח החיטבהש יפכ) הפוצה לש
שוח תא טרסל רסחו ,(תוינויגה אל דע תוטוב תועמשנ טרסב תורימאהמ קלח
.ינייפואה יקוק'ציהה רומוהה

אל אוהש טרסל תכלל דמחנ היה אקוד הזו ,הדובעהמ ילעי םע טרסל יתכלה
הנושארה הניצסה .2 קטמניס לש תימיטניאה הריואב ימירטסניימ אלו שדח
םדקתה טרסהש לככ לבא (קוק'ציה לע ביבח ןשייקול ,תבכר) החיטבמ התארנ
טרסל היהיש הממ תונהל יתטלחה ןכלו ,הברה ונממ חמצי אלש השגרה יל התיה
היזיולטב טרסה תא התאר רבכש ,ילעי .המישמב יתחלצה לכה ךסבו ,עיצהל
קוק'ציהה אל הזש השיגרה איה םגש תורמל ,ינממ רתוי תצק התנהנ ,םעפ
,קטמניסה תרבוחב רפוסמש יפכו ,סרוסמ קוק'ציה ןימ היה הז יניעב .ינייפואה
טנרג יראק וב ףוס טירסתל סינכהל קוק'ציהל ושרה אל דווילוהב םינפלואה
ךכל ףסונב זא (...ןדיע הזיא ,הריירקה תא טנרגל סורהל אל ידכ) חצור ונה
.ופוסב היהי אל המ יתעדי םג םיבצע טרומ קיפסמ היה אל טרסהש

דאמ ,םיטרסב ומכ לבא) ,תעד לקו זחופ רבגב תבהאתמש השא לע רפסמ טרסה
דשח ?םנמאה ...םילפאה וידדצ תא תולגל הליחתמ זאו ול תאשינ (charming
ותוירסומ יבגל דשח ,טרסה ךרואל הלצא חתפתמו ררועתמש יזכרמה שגרה אוה
,התוא חוצרל וליפא ןיינועמש חצור אוהש ןכתיש הדבועה יבגל ,הלעב לש
.ףסכב תוכזל ידכ ,הבוהאה ותשא

קוק'ציה לש םירחא םיטרס ."יתימא אל" טרס הז לכהמ רתויש תבשוח ינא
םיעגונ ,לשמל ,"ירוחאה ןולחה" ומכ (40-ה תונש תליחת) םינש רוזיא ותואמ
,םישנאב שיש ןטקה ףוריטבו תונטקה תושלוחב ,תוישונאב ,םייתימאה םייחב
הבהאהש אוה טרסב ףייעמ רבד דוע .םייתימא םישנא ראתמ אל "דשח"
.אצומ ונממ ןיאש בולכ ומכ וב תרייוצמ


2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
1.5ילעי

ישארה ףדל הרזחב
back to the list


Suspicion (1941) To SUSPICION WebSite Directed by Alfred Hitchcock
To a SUSPICION WebSite