5/2002
תמחלמ
םיבכוכה


:II קרפ
םיטבושמה תפקתמ


אקוודש הרק הז ךיא תעדוי אל ינא
"םיטבושמה תפקתמ :םיבכוכה תמחלמ"שכ
אפור וצב דועו .הטימב הלוח ינא םינרקאל אצוי
קר .םייעובש תיבהמ תאצל יל רוסאש רמואש רימחמ
תויהל תבהוא אל ינאש אל הז ?חונל רשפא המכ ףוא !חונל
.ןיא - םישדח םיטרס ךא ,תרגרגמ הלותחו םירבח ,םירפס שי .תיבב

דחוימבו ,םידימתמ םיארוקו ,רתא ונל שיש ללגב דחוימב ,ביצעמ תצק הז
ומכ ךא ..."םיטבושמה תפקתמ" :רבודמה טרסה םינרקאל אצי עובשהש ללגב
,(ןו'ג גנולכ םג העודיה) תניע ,בצמה חכונלו ,קותמ אצי זעמ :םייחב הרוק םימעפלש
.תואירבה רקיעה :וחכשת לאו ,ונהת זא .טרסה לע הטע ירפ תרוקב רתאל םורתל המיכסה


Directed by 
George Lucas
תויבותכ ,חורה תממורמ הקיסומה לש התליחת תא הרשיב
תבב :הקתענ יתמישנ דחא עגרלו תחנב ןהל ולגלגתה תויחצנה החיתפה
היה דוע אוה זא) הלש אבא םע תכלוהש 8 תב הדלי - הרוחא יתקרזנ תחא
,ךכ רחא םירושע ינש .עונלוקב 'ייד'גה לש ובוש' תוארל (ינממ הובג רתוי
לש אלפומה ונוזח לא יתבש ,דחא לווקירפ לש (DVDב) םירסוח תמלשהו
םשופיח תאו ,הקילבופרב םייטילופה םיככתה תא ונינפב שרופה ,סאקול
רדגומ אל "והשמ" ותוא - 'חוכ'ל ןוזיאה תא בישיש הז רחא ייד'גה יריבא לש
רוציל ,דנליאתב רפרפ לש ויפנכ קשמל םרוגו ,תושי וא ץפח לכב יוצמש
.הדירולפב ןקירוה תפוס

,ומת הלש הכולמה תויצנדק יתש .הכלמ אל רבכ איה הלאדימא המדאפ
השוחנ איהש םשכ .הקילבופרה תצעומב תירוטאנסכ וישכע תלעופ איהו
שקנתהל ותעדב שוחנש והשימ שי ךכ ,םעה ןעמל םיקוח םוזיל התעדב
ריבא :שאר ירמוש הל םידמצומ ,טאנסה שאר םע תחא הצעב .הייחב
- ןיקאנא חיטבמה (דמלתמ ייד'ג) "ןיוודאפ"ה ומיעו ,יבונאק-ןאו יבוא ייד'גה
.רקווייקס - ""

Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker Senator Padm' Amidala, R2-D2 and Anakin Skywalker

בוטה אוהש חוטב ,ןצחש ,ריהי אוה :לבסנ יתלב ץופ אוה ר'גייאניטה ןיקאנא
.ונממ םיסונמה תצעל בישקהל ןכומ וניא אוהו ,(וירומ לע הלוע ףאו) רתויב
ךכ יביטלופינמ ןפואב ייד'גה תונומא תא ףיפכמ אוה - חיתרמ יכהש המו
תא תעדוי הדיצמש ,המדאפ יפלכ םיזעה ויתושגר תנצחהל הקדצה היהתש
.תירוביצה וז ינפמ תישיאה התבוט תא תקחודו תירוטאנסכ היתובוח

שממ .םייטנמורה םיטרסה רנא'זל ךייש 'םיטבושמה תפקתמ'ש רמוא הז ןיא
לעו ,םיצירעמ רובע השענש טרס אוה 'םיטבושמה תפקתמ' לכהמ רתוי .אל
ןבדבודה ללוכ) םיממהמ תוברקב תודחב תופלחומ תויטנמורה תוניצסה ןכ
םיכוז ונייה אל חטב ,ןכ אלמלאו ,הל וכיח םיצירעמה לכש הניצס - תפצקבש
.(הנטק תילילחג ומכ הטמ-הלעמ קיזבמו רוא ברח ףלוש הדוי :התוא תוארל
ידימ .(הלילח רזוחו) תועוגר תויטנמור תוניצסב םיפלחומ ,םדיצמ ,תוברקה
םירגוס וא הלילעה תא םימדקמש םיטפשמ המכ קורזל חרוט והשימ םעפ
דגב הז ,הפטחנ ךא והשימ הזיא םע הנתחתה ןיקאנא לש אמא - תווצק
הלאו ,תוער ויתונווכש רחא והשימ לש חילש ללכב אוה אוהה ,אוהב
תחא תכובסת .דגנ םה םצעב לבא הקילבופרה דעב םהש םינפ םידימעמ
ירחא קרו ,םיזירז םיטפשמ השולש-םיינשב די רחאלכ תרבעומש הלודג
תניצס דועל םירבוע - עיגרהל ידכ .בלש ירחא בלש התוא יתרתפ טרסה
.(?זרוו-ראטס אל וא זרוו-ראטס .רוא תוברח םע ברק יוצר) המישרמ ברק

Yoda (Frank Oz) 
Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) 
Senator Padm' Amidala (Natalie Portman) 
Anakin Skywalker (Hayden Christensen) 
Mace Windu (Samuel L. Jackson)

םיעוריא תארקל םיזמור תורחבנ תוניצסבש הקיסומה יעטקל טרפ
" עמשומ ןהב תוניצסה יפואל בל ומיש) אובל םידיתעה םיטרסהמ
םיזמרה תא ךכב םישקתמל ראבל דיפקמ טרסה ראש םג ,("הירפמיאה
- תירוקמה היגולירטה תא ואר אלש םירעבנלו) תירוקמה היגולירטה יטרסל
יאדכ אל" לע רביד והשימ םא :(הב הייפצה רחאל ורתפיי וללה םיזמרה
איצומ אוה דיימש ירה ,"ונלש תוידיתעה הדמשהה תוינכות לע ועדי םהש
דעש ירה - ימ לש דצב ימ רורב היה אל םא ;"תוומה בכוכ" לש המרגולוה
.ןוימדל ראשנ אל רבד .תונחמל םתוכייתשהבו םמשב םיהדזמ םלוכ ףוסה

םיבוציע :ונינפב םישרפנ םירישע תומלועשכ ללותשמ ןוימדה - דגנמו
םימעפל .םינושה וינייפאמ לע עזג לכ םיהזמ ,ןורחאה טרפל דע םידפקומ
.םייניעל הגיגח וז ןמזה ראשב ,וניאר רבכש םיטרסמ תומלוע ריכזמ הז

The battle in the 
Geonosian arena Space battle in the 
Geonosian astroid belt

.בשחמתה טושפ אוה .ירמגל גפ אל 'םיבכוכה תמחלמ' תגאס לש המסק
לבא ,ביהרמ היה טרסה - לכהמ רתויו ,ביהלמ היה ,בינגמ היה ,ןוכנ ,זא
ירובע התשענ השדחה היגולירטה ילוא .ולש תומימתה תא דביא אוה יניעב
המ לש תומעפתהה תועמד יל ורסח ילוא .ידימ רתוי תצק תצצונו תינתוואר
תפקתמ :2 קרפ ,םיבכוכה תמחלמ' - תאז לכבו .ילש תודליה םעפ התיהש
.דיספהל יאדכ אלש תיעונלוק היווח אוה 'םיטבושמה

Naboo Starship
Amidala and Skywalker in Naboo
Begun this clone war has
Amidala and Skywalker in Naboo
Begun this clone war has
Ewan McGregor as Obi-Wan Kenobi
Hayden Christensen as Anakin Skywalker
Naboo
Obi-Wan Kenobi Vs. Jango Fett
Skywalker

!זרוו-ראטס הז !תכללש חטב


טרסה לש רליירטה לא
תניע לש גורדה
4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי דדוע הנאיד שיפ דר
4.5 2 3.5 2.5 4
[םיגרדמ 184] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


םורופב טרסה לע וביגה ישארה ףדל הרזחב


To The Official WebSite
To The Official WebSite