7/2000

ןוקרד ,רמנ

ןטלושה תכירבב םייקתהש סקטב ,עונלוקה לביטספ םילשוריב חתפנ לומתא
םרבח םע ואבש הנאידו דדועו ,םיסיטרכ ןרואלו יל הנק ןתוד .םילשוריב
.םייביטקרטא תומוקמ ונל ורמש ןולא

הציוושהו הבשנ המיענ חורו םיריהב ויה םימשה לבא העקש רבכ שמשה
טרס .ץיקב ימלשורי תויהל םיענ המכ :ועיגהש םיביבא לתה לכ ינפב
הנובת לע" ,"השיא רבג היתש לכוא") יל גנא יניסה יאמבה תאמ ,החיתפה
הארנכ לבא crouching tiger hidden dragon תילגנאב ארקנ ("תושיגרו
תירבעב טרסה לש ומשו םימגרתמל דחוימב השק התיה םוגרתה תכאלמש
(יתורירש ךותיח) ."ןוקרד ,רמנ" תויהל עבקנ

תנגראמו תגוה ריל-ןו היל :םיטעמ אל םימואנ ועמשוה טרסה תנרקה ינפל
,לביטספה לש דובכה חרוא ,סלגד קריק ,ורציק טרמלוא דוהאו לביטספה
,סינאיוקאק לאכימ ,עשעשמו שבוכ םואנ םאנ ,םייח לעפמ לע סרפ לבקש
וליצב דמוע םמואנש ונעט) םירצק םימואנ ומענ ירגנוהה ובס ןבטשיאו
ךורא םואנ םאנ יאנליו ןתמ .דאמ םיביבח ךא (סלגד קריק לש ומואנ לש
ההת ןרוא .תוינטנופס םייפכ תואיחמב ץרפ להקה ףוסבלש דע ,דאמ דע
םייפכה תואיחמש ןיבה אוה ,ירט יאקטילופו ,רבעשל אבצ שיאכ םאה
תעגיימ םג ךא תעשעשמ ,הכורא העש ירחא ךכו .םייסל ותוא זרזל ודעונ
תילגנא הפשב םיטרס השולש ירחאש רפס יל גנא .יל גנא לש םואנל ונעגה
טילחה םעפהו ,יניס טרס תושעלו ויתורוקמ לא רוזחל ומצעל חיטבה
םיטרסה ןונגסב ,המיחל תויונמא לע טרס תושעלו תודלי םולח םישגהל
םילקאש ןייצל שי הז בלשב) טרסה ליחתה ,ךכ רחא .ותודליב הפצ םהב
ףוחה רושימו הלפשה ירד לע םשור תושעל ץמאתה ךכ לכש ימלשוריה
(םח וקושו ךופ תכימש רבדב םירוהרה תולעהל לחה


Jrusalem Film Festival WebSite
Jrusalem Film Festival WebSite
Jrusalem Film Festival WebSite
Jrusalem Film Festival WebSite
Yun-Fat Chow as Li Mu Bai
Michelle Yeoh as Yu Shu Lien
A Battle for the Sword
Ziyi Zhang as Jen
Tsai Vs. Jade Fox

הנא"ב םג קחש Chow Yun-Fat) יאב ואמ יל שפח ,תובר םינש ךשמב
ידכ ,ולש רטסאמה לש תחצורה תא,קיתו םחול ,(רטסופ ידוג םע "ךלמהו
םייח תויחל שקבמו ,המיחלב ץק אוהו ורבע םינשה ךא .ומד תא םוקנל
תרדיסב םג הקחש Michelle Yeoh) ןיל וש אי ושפנ תדידי םע םיטקש
ןילו יל .תמחול איה ףא ,(Tomorrow Never Dies טרסב דנוב סמייג
םהש דובכה לשב םתבהא תא שממלמ םיענמנ ךא וז תא הז םיבהוא
למסכ .תובר םינש ינפל ןילל סרואמ היה רשא ,יל לש תמה חאל םישכור
רסומ אוהו "קורי לרוג" הרקיה וברח לע רתומ יל המקנה לע ורותוול
ותואב .קיתו רבחל הנתמכ ןיי'גיבל התוא האיבמש ןיל ידיב התוא
איקבש רשכומו זירז םחול ידי לע ,תבנגנ איה תאבומ ברחה וב הליל
רפס תיבב קר דומלל ןתינ התוא הטיש ,"ןאדוו"ה לש המיחלה תטישב
תדייתמ ןיל ךכל ליבקמב .הטישה תא ריכמשש רטסאממ וא ,םייוסמ
האנקמ ךא בורקב אשנהל תדעוימה ,לשומה לש ותב ,הריעצ הרענ םע
יל חילצי םאה ?ברחה תא בנג ימ .תמחול לש שפוח ייח היחש ןילב
?הבהאה לרוגב הלעי המו ?ותמקנ תא םוקנל

,19-ה האמה תליחתב ,לביטספה לש הינכתש בותכש יםכ ,שחרתמ טרסה
:םיביהרמו םינווגמ ,ןיס יפונ ,םיפונה .ןמז ול ןיא וליאכ הארנ אוה לבא
ומכ ,ןחו המצוע אלמ עבטה .םימגאו םיקורי תורעי ,םירה ,חיחצ רבדמ
גיצמ וניא טרסה .תטנפהמו הריהמ ,חכ תבר ךא הנידע איה םגש ,המיחלה
ומכ טרסל םיפצמ םא דחוימב) ,ךכל לגרתהל תוקד המכ חקולו תואיצמ
םירבד תושעלו ,ףפועל םילוכי םימחולה (ינומכ ,"השא רבג היתש לכוא"
רבכעב םיטלוש ונחנאש ומכ המיחלה ילכב םיטלוש םה ,םיפסונ םייטסטנפ
טרסב תויומדה "יתימא אל" םלוע ונינפב שרופ טרסהש תורמלו .תדלקמו
.דובכ ,האניק ,שפוחל תורשפ רסח ןוצר ,ההימכו ,הבהא תושח ןה :תונבומ
,המיחלה יעטקב םיטרסה ןיב ןוימד הברה אצמי סקירטמה תא הארש ימ
וב םגש (הגנמ) ינפי סקימוקמ הארשה באש סקירטמהש םושמ אלפ ןיאו
המיחלה ףרגואירוכו םייניסה המיחלה יטרסמ םיטנמלא אוצמל ןתינ
.Woo-ping Yuen וניה םיטרסה ינשב
girl, boy ,תקפואמ ,המכח :"השאה" תומד תא שי טרסב
,שפוחל התקושתב תרעוס :"הרענה" ,הבהא תאלמו
אוה ,השאה לש "רבגה" ,םלועה תא שובכל ןוצרבו
קופיאב גוהנל עדוי אוה םג ,הרענה לש "הרומ"ה
"רבג דלי" ,ריעצ רבג דגנמו ,תעד לוקיש ךותמו
.הרענב שגפש דע הבהא םעט אל םלועמש
woman, man
Orenge
תומותכ תונטק תואספוק םיפוצל וקלח לביטספה ןומימב םירזועש orange
הארנ ?תמאה .המותכ הדלמרמ קפס ,םוקל-תחר קפס ןכותבו תופוקשו
הז םותכש תורמל) יתענמנ ינא ,יצחו הספוק לע ודרי ןתודו ןרוא .דמחנ
קזח שאר באכ ןרוא תא ףקת הלילב .הנאידו דדוע ןכו ,(ילע בוהאה עבצה
איקה אוהו שארה ול באכ הלילבש יל רפסל רשקתה ןתוד רקבהו ,דחוימב
םיעגרב ךרוע םיעגפנ דוע ויה םא אוצמל שקבו םימותכב דשחש ןתוד .םותכ
יתדשח שארמש ינאו ,עוראב שגפש םירחא םירבח לצא רקס שממ ולא
יתצלאנו ךרדב יתוא ספת ןרוא לבא חפל םתוא קורזל יתיסינ םימותכב
.ןוראל םתוא ריזחהל

דחי ונדעצ ,ןטלושה תכריבמ הצוחה ךרדב ונדעשצכ ,דמחנ היה לכה ךסב
הוור ריאילו ןמרתלאל .ןמרתלא ןדיע ירחא םיינש וא דחא דעצ ןומהה םע
.(צ"לג - הליל ירופיצ) תוצחב יעיבר םוי לכב עונלוק אשונב וידר תינכת שי
תורוקבל םירתא לע תינכת ךורעל ןויערה תא ולעה םה תועובש המכ ינפל
םייעובש ךרעב ורבע זאמ .ליימ-יאב ילא הנפ ןמרתלא ןדיעו ,עונלוק
טרסה .יתכלמנ לבא "עונלוקב תרקבמ לעי ינא יה" דיגהלו תשגל יתיצרו
תצק ,רבדל תוחפ תצק .קופיא תצק םייחב ונל רסחש ךכב רהרהל יל םרג
ינא "תפסכל" תכלל תבשוח לע ינאש זאמ ךכל טרפ .םינצחומ תויהל תוחפ
.ךתוא םיריכמ םהש ילב ךתוא םיהזמ םישנאש השוחתה לע םג תבשוח
ימצע תא יתגצה אלש יתרעטצה ףוסבש ןבומכ לבא !דיחפמ והשמ הזב שי
.םולש יתרמאו
Crouching Tiger, 
Hidden Dragon

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןתוד ןולא דדוע הנאיד
43.5544.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Crouching Tiger, Hidden Dragon Official WebSite
To Crouching Tiger, Hidden Dragon Official WebSite