3/2000

.בטיה יושעו ןיינעמ ,היפצל םיענ טרס וניה "ילאטוט והשמ"
םיבהאתמש ,רהזו ןשוש ,םייח ,םירבח השולש לע רפסמ טרסה
וז םאה .'תילאטוט' הרוצב הרוחב התואב רחא ןמזב דחא לכ
הדבעמב םייח רצי ותוא total love םסה ילואש וא תמא תבהא
?םרוגה אוה תיתיבה

(ישארה רוביגה) םייח לש וינזואל העומש העיגמ דחא םוי
האולכ (םיבהאתמ םלוכ הב הרוחבה דיקפתב לברקניט) הננרש
דחפ לע רבגתהל טילחמ אוה .םימסב רחס תמשאב האוגב אלכב
םדרטסמאב רבוע אוה ךרדב .התוא ליצהל תאצלו ולש הסיטה
םה ודוהב .ודוהל עסמל ,ףוסבל ,וילא ףרטצמש ,ןשוש תא שגופ
.ותוא םג ףוסאל םיחילצמו ,רהוז תא םירהב םרשאב םיאצומ
הבהאה םס לש תונורחאה תויראשה םתוא תוולמ ךרדה לכ
,רזחשל ךיא עדוי אל םייחש ,קשחנהו דורוה םסה .אלפומה
תא דחשל ידכ קיפסיש ףסכ םוכס גישהל ולש הווקתה אוה
.הננר תא ררחשלו םירהוסה

In The Bigining

םתא ('וכו םימס ,אלכ יתב) 'ןשקא' טרסב רבודמש םתמשרתה םא
תא הוולמ טרסה .טרסה לש תוהמהו הריוואהמ דאמ םיקוחר
םיישיא םייוליג ללוכש ידמל עוגר עסמב ןשושו רהז םייח
םייחל קר) .ידמ הפוחד תוחילש תשוחת ילבו ,תויומדה לש
תחכונ הניא (לברקניט) הננר .(הננר תא ליצהל ץוחל שממ
הז תא תוארל ירמגל השקש תורמל .ןורכז איה ,טרסב השעמל
הרוצה תא יתבהא .הב םיקוסע ןמזה לכ םלוכ יכ ,טרסה ךלהמב
(הפיו קיעמ אל) שומיש ךות הווההמ ומצע תא שרפ טרסה הב
תחא הרוחב ובש ןפואה תא שיגדה הז .ןורכזכ "קבשלפ"ב
ךכ רחאו ,םתוא התניש ,םירוחב השולש לש םהייחב העגנ
תררועמ איה םג הבהאל םסה ןיב תוהז/לובלבה .המלענו הפלח
המצע הבהאש האשילקה רמולכ) תידיימה תוהזל טרפ .תובשחמ
הרוקש והשמ איה הבהא ילואש ךכ לע יתבשח ,(םס ומכ איה
ומכ שממ ,ותוא רזחשל רשפא יאו ,םימייוסמ םוקמבו ןמזב
.םסה לש רוציה

יכ ךכש בוטו ,יקנ טרס הז ,םימסב טרסה לש קוסיעה תורמל
טרסהש הדבועה .םימס לע םיכלכולמ םיטרס תאנוש ארונ ינא
,עסמה תשוחתל הברה תמרות ודוהבו םדרטסמא שחרתמ
ומכ םירבדה תא תוארלו ידכו ,בושחל ידכ בושחש קותינלו
.תמאב םהש


דיקפתב רניד רהז םג לבא ,םייח דיקפתב בוט ןהכ רואמ
תונימא תויומד םיגיצמ ןשוש דיקפתב 'ץיבטנב רוגו ,רהז
םגו טרסה לש יאמבה אוה בגא ךרד 'ץיבטנב) .תוניינעמו
החינמ ינא .(יתבהא אל שממ ותוא "לוחכ בכוכה" לש
הלודג המורת התיה ('ץיבטנב רוגו תרק רגתא) טירסתלש
טרסב יתבהאש ףסונ רבד .קחשמלו תויומדה תיינב ןיינעל
ורמאנ ךשמהבש םירבד ינימ לכל םינטק םיזמר ויהש הז
טולקל יוכיס הפוצל םינתונש םיטרס תבהוא ינא .שרופמב
ול םישיגמ קר אלו ,תונוש תומרבו ,דבל םירבד שיגרהלו
,בגא ךרד םייחה .עולבל ליבשב דבועמו סועל טרסה תא
םימעפל קר ןמזה לכ םש םיאצמנ םיזמרה ,ולאכ םה םג
שממ ךירצ והשימש וא ,םתוא תוארל ןמז ונל חקול
...םתוא ונל תוארהל

.בזכאמ אלו חלצומ ףוס םע טרס ףוס ףוסו

תכלל

4 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Total Love Official WebSite
ילאטוט והשמ לש רתאל
(לכה לע וצחלית ןמז'ת וחק - שאלפ רתא)

To Total Love Official WebSite