6/2001

רדייר במוט

Start Game
Lara Croft, go figure
Lara Croft's details
יקחשמ תרדס לע םיבושח םירבד יל ריבסהו 'גסמ יל השע ןרואשכ ליחתה רקבה
התיה ובש ןושארה בושחה קחשמה היה הז ,הניבמ תא" ."רדייר במוט" בשחמה
יתוברת ןוקייאל הכפהו םוידמה תולובגמ האצי טפורק הראל .תישנ הרוביג
טבמה תדוקנ" .תירכב רובק ילש שארהשכ יתמהמה ההא" .ולוכ םלועב רכומה
,ולש דוחייה תא קחשמל הנתנש איה ,ישילש ףוגמ םוליצ לש ,תינוציחה
םיכופיהו תוציפק ומכ ,םירבד השוע שממ תומדה תא תוארל רשפא היה םואתפ
יתיארש דעש איה תמאה לבא ."הלעמל רתוי תצק" ,יתינע ,"ההא" "םייזואוטריו
ןיא .רמא ןרואש המ לכ תא יתנבה שממ אל רדייר במוט לש ומדה תא םיירהצב
תויופילא ושע ילש תויחאהשכ םגו .בשחמ יקחשמב הלודג הנבה וא עדי יל
שולש ךשמב .ןיינעל ספתהל שממ יתחלצה אל (תומיהדמ ויה ןהו) תיבב סירטט
םרוג תווהל יתלוכי רסוחב םינוא תרסח דצהמ ןרואב יתיזח תונורחאה םינשה
וא "טנמנרוט-לירנא" ,"רוירוו-קמ" ,"ףייל-ףלאה" ,"קייוק"מ לודג הכישמ
יתלחתה ,ףוסבל .(תולילהמ קלחב ילע רבג "לסירפ" וליפאו) "סקא-סואד"
.בשחמה יקחשמ םלועב תילמינימ הנבה שוכרל
mortal kombat-ו ,דיחפמ ארונ היהש Unreal Tournamanet תצק יתקחש וליפאו)
.(!!!וליצה - תוזחשומ םיניכס לע תלפונ תומדה ובש עטקה דחוימב ,דמחנ היהש
3rd person view   Solve the puzzle
הרוביגה לעו "רדייר במוט" קחשמה לע םירבד ןומה יתדמל םויה ,םוכיסל
תוכיאש ,לשמל ,יתדמל ."טפורק הראל" :בשחמה יקחשמ לש הנושארה תישנה
רפסמב תדדמנ התיה ןושארה רדייר במוט רחאל ואציש םישדחה םיקחשמה
...הראל לש הזחל ופסונש םינוגילופה

Eyes of Lara
תיקנע הזוחאב הדבל הרג איה ,תרקוחו תיגולואיכרא איה טפורק הראל ידייל
לע הכנחתהו רפסה יתב בטימב הדמל הראל .רזועו תרשמ םע דחי הילגנאב
לע םילולעת השוע איה ,ןיכסבו חדקאב הלועמ הטילש הל שי .הלוצאה יכרב
ףסכ ןומה הל שיו ןמזה ותואב הפי תוארהלו םחלהל תעדוי איה ,עונפואה
בבוס ,בשחמה יקחשמ ומכ ,טרסה .היתואקתפרהו היביבחת לכ תא ןממל
.רידא חכל הכזי וב קיזחיש ימש קיתע יגולואיכרא ץפח גישהל ךרוצה ביבס
עובש שחרתמ טרסה .ערה תטילש לומ בוטה תטילש לע ליגרה קבאמה והז
,(alignement) הרושב םירדתסמ תכלה יבכוכ לכ וב רידנ יגולורטסא דעומ ינפל
וביכרהל חילציש ימש שלושמ לש םיקלח ינשמ השעמל בכרומ םוסקה ץפחהו
ליחנה אוה ךא ,הדלי התיהשכ תמ הראל לש היבא .ןמזב טולשל חכב הכזי
בתכ ותומ ינפל .בר יטסימו יגולואיכרא עדיו תינקתפרהה תשרומה תא הב
ןכיה רבסה הז בתכמבו ,ןכמ רחאל םינש קר תלבקמ איה ותוא בתכמ הל
השעיש ינפל ותוא דימשהלו ותוא אוצמל הילע .שלושמה יקלח תא אצמת
.הערל שומיש וב
bottom up

The Clock of Ages
Lara Croft with Uzi םלועהמ ועיגהש תוערה תורוקבה לשב תוהובג תויפיצ םע טרסל יתכלה אל
םע יתכלה ןכ לבא ,םינרקאל טרסה תאיצי רחאל ןושארה עובשב (ב"הרא)
שממ ינאו .הבבס טרס היהיו ,םיעוט םה ילוא ,תאז לכבש הווקת הברה
םיעיבצמש םיטושפה םישנאהו) םלועה ירקבמ יתעד יפלש םכל רמול תרעטצמ
,2001 לש עורגה טרסה אל הז ילוא ,ומיזגה תצק םה ילוא .ועט אל (IMDb -ב
איה תמאה .ישילשה וא ינשה םוקמה לע דדומתמ אוהש הארנ קפס אלל לבא
תא תטפוש ינא (םויהמ תוחפ דוע לומתאו) ,קחשמה תא הריכמ אלש ימכש
לבא .דייקרא ואדיול ונאצי אל ,טרסל ונכלה לכה ירחא .טרסכ טרסה
הרבעהה וז" :טסקטנוקל יתוא סינכהל ידכ קזח ילע דבוע ןרוא לומתאמ
,רמוא אוה ,"יתיאר םעפ יאש תרחא הידמל תחא הידממ רתויב תקייודמה
"!?בוט הזש רמוא קייודמו" תלאוש ןיידע ינא לבא
תאלמו ,םוכחת לכ תרסח ,תיטנגילטניא אל :הלילעה היה טרסב עורג יכה רבדה
קחשמ תלילע לש ןונגיסה ירחא תבקוע וז הלילע ,םנמא .תננסמ ומכ םירוח
,(ןיינעמ קיפסמ הזו ,קחשמ התא לכה ךסב) ידמ תמכחותמ הניא ברלש ,בשחמה
הניל'גנאמ ץוח ןכ ומכ .תונהל ילע השקה דוריה רופיסה םלואב יתבשישכ לבא
םהלש תויומדהמ אל ,םהלש םינפהמ אל ,םינקחשהמ דחא ףאמ יתנהנ אל ילו'ג
יתינהנ רמולכ .יתינהנ דאמ אל ילו'גמ םגש איה תמאהו .םהלש קחשמהמ אלו
תמאב איהו םימיהדמ םירבד השוע טלחהב הלש תומדה יכ הריבס הדימב
יתכלה .תובהלתהה ררועמ םסקה תא םש היה אל תאז לכב לבא ,ןייוצמ תיארנ
,ידמ רתוי אל לבא הנהנ יבצ .ופרטצה רומו רפוע םגו יבצו ןרוא םע טרסל
ליג עונלוק לש "רגובה" להקה םע דחי רוחאמ ובשי טרסה ברש ,רומו רפוע
ויה שארמ היתויפיצ) הבזכאתה אל רומו טרסהמ הנהנ רפוע לבא להקהמ ולבס
דיחיה .יתינהנ אל םג לבא טרסה ךלהמב יתלבס אל ינא .(דחוימב תוכומנ
הנהנ היה אוהש ותיא חוכיוב ןיידע ינאש תורמל ,ןרוא היה הנהנ תמאבש
תעדוי שממ אל ינא ?"בוט" הז המ ."בוט" רתוי תצק היה טרסה םא רתוי הברה
םיצפח ,היגולורטסאו הקיטסימ ללוכש רופיס יל םירפסמ םא יליבשב לבא
,ןימאהלו שגרתהל יל ומרגת ,ףחסהל יל ונת ,םימוסק םישדקמב םימוסק
ולידגת לאו ,רומוה טרסב היהיש וגאדתו ,תוארל ףכש םינקחש וקהלתו
,התלעה רומש דאמ הבושח הלאשו ,ךחוגמ ירמגל הארנ הז יכ הזחה תא ילו'גל
בא ךיבסת הל תויהל ךירצ המל ,הווש תאזכ הרוביג שי רבכ םא ,לזאזעל המל
? הירוחאמ רבג ילב המצע תוכזב דומעת איהש רשפא יא ?הילרטסוא לדוגב
םייטתפ ךכ לכ ויה ,הלש אבא םע ישומ-ישומה יעטק לכש יל ריכזמ הזו
הז אוה ילו'ג לש יתימאה היבא ,בגא ךרד .קוחצל אלש השק היה תמאבש
.טרסב םג היבא תא קחשמש
Daniel Craig as Alex Marrs with 
	Angelina Jolie as Lara Croft
Iain Glen as Manfred Powell
Angelina Jolie with 
	Chris Barrie as Hilary the butler 
	and Noah Taylor as Bryce
Jon Voight as Lord Croft
LK1LK2LK3LK4LK5
Angelina Jolie is Lara Croft
Angelina Jolie is Lara Croft
םג ,ןיינעו האנה טרסב אצמי ,וב קחשל בהאו ,קחשמב קחשש ימש תויהל לוכי
תא תוארל אבש ימ רובע לבא ,(וצמאתי תצק םא) תונהל וחילצי ןשקאה יבבוח
הפוצ ינא ןשקאל יעטקל דחוימ passion ול ןיאו תמדוק תורכה ילב טרסכ טרסה
רתוי הברה םירליירט םהל שיש ולאה םיטרסהמ דחא דוע טושפ הז ירובע .הבזכא
לש 5 םכותמ ,הגמ 680 לדוגב םירליירט ףסוא שי ןרואל) ומצע טרסהמ םינהמ
קחשמה רדייר-במוט .(ןורחאה ןמזב םירליירט טעמ אל יתיארש הככ ,הזה טרסה
ולש "םוליצה" ןונגס .יתיארש םירחא םיקחשממ ולש ןונגיסב הנושו דמחנ הארנ
איהשו ,השא איה הרוביגהש ףכ הזו ,םירחא םיקחשמב ןיאש והשמ ול הנקמ תמאב
,טרסל תכלל םוקמב ילוא זא .רתנפ ומכ לוגלג תוציפק תושעלו ןחב עונל תעדוי
.וקחשתו ףכב תיבב םייתעש ובשת (תשרהמ ומד ודירות וא) קחשמה תא וגישת
.טרסל תכללמ חוטב רתוי הברה רומיה יל הארנ
?קחשמה לעו הראל לע דוע תעדל םיצור
To The Tomb Raider Series WebSite
To The Tomb Raider Series WebSite
To Lara Croft's WebSite
To Lara Croft's WebSite

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא רפוערומ יבצ
3.5 3 2.5 3

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
לאתר הישראלי
ילארשיה רתאל


To TOMB RAIDER Official WebSite
To TOMB RAIDER Official WebSite
The Games:

1996:
  Tomb Raider
1997:
  Tomb Raider II
(aka Dagger of Xian)
1998:
  Tomb Raider III:
    Adventures of Lara Croft
1999:
  Tomb Raider:
    The Last Revelation
(aka Tomb Raider IV)
2000:
  Tomb Raider:
    Chronicles
(aka Tomb Raider V)
The Past:
(in The Video Game)

Lara Croft, daughter of Lord Henshingly Croft, was raised to be an aristocrat from birth.
After attending finishing school at the age of 21, Lara's marriage into wealth had seemed assured, but on her way home from a skiing trip her chartered plane had crashed deep in the heart of the Himalayas. The only survivor, Lara learned how to depend on her wits to stay alive in hostile conditions a world away from her sheltered upbringing.
Two weeks later when she walked into the village of Tokakeriby her experiences had had a profound effect on her. Unable to stand the claustrophobic suffocating atmosphere of upper-class British society, she realised that she was only truly alive when she was travelling alone.
Over the eight following years she acquired an intimate knowledge of ancient civilisations across the globe. Her family soon disowned their prodigal daughter, and she turned to writing to fund her trips. Famed for discovering several ancient sites of profoundarchaeological interest she made a name for herself by publishing travel books and detailed journals of her exploits.