9/2000

יסקירט

הטילחה Windows הלעפהה תכרעמ Save יתישעשכו ,ברעב לומתא יתבתכ "יסקירט" לע
Vital עצבי אוהש החמשב יל עידוה Norton Crash Guard -ה .הדוקפ הברסו הל סאמנש
אוצמל ןתינ היה אל יתרמשש תורמל לבא ,הדות תריקומ ילוכ ינאשכ יתמכסה .Save
םש Protected recycle bin -ה לא יתכלה שואיו םעז תרודח .םוקמ םושב ץבוקה תא
לע יתצחל (תשכרנ תויטקפסב הלוהמ) םיחצנמ תחמשב !יסקירט ארקנש ץבוק יתאצמ
byte 0 לדוגב ץבוק "רתא" תייקיתב יל עיפוהש ךכל טרפ ,םולכ ?הרק המו .Recover
יתררועתה רקבב םויה .ןושיל יתכלהו בשחמהמ יתשרפ שפנ טאשב .___X.___txt ומשש
.יסקירט לע בותכלו יתומישמ תא אלמל יתטלחה הדובעב תויהל הרומא רבכ ינאש תורמלו

םימגתפב הרוביד תא לבטל תגהונש תואיצמהמ השולת טעמ הרוחב איה יסקירט
תנווכתמ איהש וא השפיט איהש אל הז .ומצע גנלסהמ גנלס איצמהלו ,םישבושמ
החטבא תרבחב תדבוע יסקירט ...רחא תצק ןפואב הפשב תשמתשמ טושפ איה קיחצהל
'ז גוס וניזקל רובעל הטילחמ איה ,תיתימא הריקח עצבל הצור לבא תונחב תרמושכ
ךכו ידמ רתוי הרוק אל וניזקב .םירמהמה לע ןיע םישל הדיקפתש היומס תחטבאמכ
םישרהל וחוכ לכב הסנמש יוביילפו הריעצ הרענ ,ןקדזמ רמז םע תדדייתמ יסקירט
תפחסנ ףוסבלו ,ןיינע וב תולגל הליחתמ איה ("יוביילפה") סקדמ התעיתר תורמל .התוא
.חצר ףאו תומילא ןימ תוישרפ ,םייטילופ םיככתל תפשחנ איה ויתובקעבש ןמור ךות לא

לא תמאה תא איצוהלו רוקחל התעדב השוחנ יסקירט תוירשפאה תוכלשהה תורמל
הניא יסקירט .ךחוגמ תצק רואב "םיישלב"ה םיטרסה תא דימעמ טרסהש קפס ןיא .רואה
הארנ ללכבו .ידמ השולת איה ,ומצעב חצר תיישרפ ףושחל לגוסמ היהיש םדאה תמאב
םיתחשומ םיאקיטלופ ,תומיזמ ,תויאר לש תואשילקה לע תולק גלגלמ טרסה וליאכ
םיטרס םע החיש להנמ טרסה יכ הארנ ,הז לע תבשוח ינאשכ וישכע ...תוינוכמ יפדרמו
הקיחצמ ,תרחא הפשב רבדמ ולוכ טרסה יסקירט ומכ תצק לבא ,לשמל "וגראפ" ומכ
.תשבושמ ,תצק

is Trixie dumb ?
Trixie in The Casino
Dex and Trixie
Trixie and Dex
Trixie and Kirk
Ruby and Sen. Drummond Avery
,הדובעב יתייהשכ ,םוי ותוא ךשמב .קטמניסב הרוכב םורט תנרקהב "יסקירט"ל ונכלה
תחקל עסנו ענכתשה ילש תווצהמ ןרוא ,טרסל ףרטצהל הדובעל ירבח תא ענכשל יתיסינ
םה ןיטולחל אלמה םלואל (ילש) ןרוא םע יתעגהשכ ךכו .תילג ותשאלו ול םיסיטרכ
הדובעב ןרוא תא יתשגפשכ .םדיל תבשל אובנש תיעצמאה הרושה עצמאמ ונל ופפונ
ןיפולחל וא "דחוימ ןפואב עשעשמ"כ טרסה תא ראתל רשפא ותעדלש יל רמא אוה
תורמל "םרדגמ ואצי" אל ותשא םגו אוה םג יללכ ןפואב ..."עשעשמ ןפואב דחוימ"
."טבב לש הגיגח"ב םח לפוו לוכאל ןובאת םהל השע טלחהב טרסהש

םהילא השיגר יכה ינאש םירבדה דחא .ולש לוקספב אקוד היוצמ טרסה תוכזל הדוקנ
חירכהלו "תיטסוקא תצעוי" תויהל הז םייחב ילש דועיהש יתנעט דימתו) ."שער" אוה
האנשה ךותמ (הרקיתה לע םיציב תואספוק תולתל םישעור הפק יתבו תודעסמ ינימ לכ
םהב שיש םיטרסמ תלבוס ינא םימעפ הברה (noise תקיסומל ספות אל הזו) שערל ילש
בלתשמ אוהו ,הלועממ תוחפ וניא לוקספה ,יסקירטב .םיינשערו םייטסבמוב םילוקספ
תא שוגפנ םינקחשה ןיבו ןייוצמ טרסב קחשמה םג .ולוכ טרסה םע תנייוצמ הרוצב
רבחה לש הנותחה) ינורלמ טומרד ,(םילגה תא רובשל ,הל'גנא לש רפאה) ןוסטוו ילימא
.(סלולק ,הערפהב הרענ) יפרמ ינאטירבו ,(םירופיצה בולכ) ןייל ןתנ ,הטלונ קינ ,(ילש

Brittany Murphy as Ruby PearliNathan Lane as Kirk StansNick Nolte as Sen. Drummond AveryDermot Mulroney as Dex LangEmily Watson as Trixie Zurbo
יל ונת" :לש הנשיה הלוכסאב הנימאמ ןיידע ינא ,האנהו ןיינע טרסב יתאצמש תורמל
אל שי "יסקירט"ב .רתוי תינהנ ינא ךכ תפחוסו ,תקתרמ ,הקזח רתויש המכו "הלילע
רופיס שי וליאכ עמשנש תורמלו ומייתסיש יתיוויקש םיגולאיד ,תועגיימ תוקד טעמ
םתא םא ,בגא ךרד .דחוימב בושח וניא רופיסה ,חצרו ,תומיזמ ,הבהא ללוכש טרסל
טרסהש הנימאמ ינא (םוגרתב ךרוצ אללו) היעב אלל תילגנא םיעמושש תילגנא ירבוד
טרסה תא םיוולמש ןושלה ישובישו ובש םילימה יקחשמ יוביר לשב רתוי םכתוא הנהי
.וכרוא לכל
TRIXIE

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא תילג .ק ןרוא
3.543
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To TRIXIE Official WebSite
To TRIXIE Official WebSite

הלאשה יהוז ?השפיט אל וא השפיט
,השפיט איה ,ךל הרק המ" יל רמא דימ אוה טסקטה תא ארק (ילש) ןרואשכ
יתוא העיתפה וז הפקשה "I.Q 85 ,mentally challenged איהש ןבומב השפיט
תילג יפל .טרסה תא ונתיא וארש תילגו ןרוא תא םג לואשל יתטלחה ןכלו
םיכסהל ץלאנ (הלעב) ןרוא ,"המימת" טושפ איה ,השפיט הניא תמאב יסקירט
....ידמל השפיט איהש קיסמ היה בוחרב התוא שגופ היה םאש הדוה ךכ רחא לבא
is she dumb ?
The only crime she couldn't solve was the murder of the English language

הרזח