12/2000

ריבש יתלב

:ותונכל םיטונ םישנאש ומכ וא ,"ריבש יתלב"ל ןרואו יבצ םע יתכלה ברעב ישיש םויב
,"ריבש יתלב" םיטרסה ינשב םימוד םיטנמלא טעמ אל שיש תורמל ."2 ישישה שוחה"
:םיפוצה לש היווחב אוה רתויב טלובה לדבההשכ ,"ישישה שוחה" וניא ,יעבט ןפואב
האר אלש ימ) ."ישישה שוחה"מ ומכ תבהלנ/תרעסנ השוחתב םיאצוי אל "ריבש יתלב"מ
רבד םוש טרסה לע הלגמ אל תרוקבה ששח לאו ,וילע אורקל ןמזומ "ישישה שוחה" תא
(טרסהמ תוהובג תויפיצ תרצוי איהש ךכל ילוא טרפ ,היפצה תיווחב םוגפיש
Bruce Willis as David Dunn and 
Samuel L. Jackson as Elijah Price
תינלטק תבכר תנואתל עלקנש ,החטבא שיא אוה (סיליו סורב) ןאד דיוויד "ריבש יתלב"ב
.רבש אללו ,הטירש אלל אצוי אוה דיחיה לוצינה אוהש קר אל ,דיחיה לוצינה אוה הנממ
רבעמו ,ותשאמ הדירפ) תוקרפתה ףס לע אליממ םידמועש ,וייח תא עזעזמ הזה ערואמה
שיא - (ןוסקג לאומס) ה'גיילאב שגופ דיוייד ,ןכמ רחאל םימי רפסמ .(תרחא הנידמל
לכ ריבסהל הלוכיש הירואית ול שי וליפאו ,ותולצנה תדבועב יביססבוא ןיינע הלגמש
רבעה לא עסמל דיוויד תא ליבומ ה'גיילא םע שגפמה .ןימאהל הצרי קר דיוויד םא ,תאז
ויבא לש םייוליגב ליעפ קלח חקול ,דיוויד לש ונב .הווהב וייח םע תותמעתהלו ,ולש
...תמאב וניה ויבאו ,קדוצ ה'גיילאש םלש בלב ןימאמ אוהשכ
Spencer Treat Clark 
as Joseph DunnRobin Wright and Bruce Willis 
as Audrey and David Dunn
תנמזה תכרעמ ליגרכו ,םוי ותואב רתוי םדקומ םיסיטרכ וניתשולשל ןימזה יבצ
13 הרוש) דצב הנורחאה הרושב ונתוא הבישוהו קנעב ונתוא הקפד םיסיטרכה
תא עובקלו טנרטניאה ךרד םיסיטרכ ןימזהל רבכ לכונ יתמ יתמ .(1 ,2 ,3 תומוקמ
תונמזהה תכרעמ לע "דרמ"ב חותפל ךירצש תבשוח ינא !?ונימצעב ונלש הבישיה םוקמ
ףסכ תולעל הרומא אל ללכב יתוא םילאוש םתא םאש) וזה תינרקיהו תיביטמירפה
,הרקמ לכב (!ךפהל אלו עונלוקה תיב לש תויולעה תא הניטקמ איהו תויה הפוצל
קנעה םלואבו הרק רבכ הז יבצלו יל יכ ,ונילרוג לע ונקחצ םג לבא ונסאבתה תצק
הנורחאה הרושב אקוד ,םיימעפ םוקמ ותואב יתבשי אל קפס אלל ובש ,ןח ברב הזה
...םיימעפ יתבשי ןכ דצב
Bruce Willis as David DunnUNBREAKABLESamuel L. Jackson as Elijah Price
לש םישושחל ."ישישה שוח"ה ומכ ףחוס אל אוהש תורמל ,טרסהמ ונינהנ לכה ךסב
אלש תומוקמב םיקוקחצו ,טרסה לש ןושארה קלחב םומעש לש הדימ לע ודיעה להקה
תבשוח ינא תאז תורמל לבא .רוכינ לש תמייוסמ הדימ לע ודיעה קיחצהל ודעונ
תעכו .טרסה ךרואל רתוי ןיינעמ היהנש ,ער אל רופיס לכה ךסב שי "ריבש יתלב"לש
!היפצה ירחאש עובשב רוא םע ןושיל וכרטצת אל ששח לא :הלהו ביריל ישיא רסמ
יתיווח אל תישיא ינא .(ללכב טעמכ טעמכ) ררמצמ וא ,דיחפמ טרסב רבודמ אל טושפ
...הירחא אל םגו היפצה לש עגר םושב אופק ףא לש תועפות
Samuel L. Jackson as Elijah PriceBruce Willis as David Dunn
,יפיטואירטס יד אוהש איה (ףחוס אל אוהש ךכל טרפ) טרסה לש תפסונ תויתייעב
"בוט" ןיב םיסחיה לש המרל דעו ,םידלי םירוה יסחיו ,םייגוז םיסחי לש המרהמ לחה
יתואיצמ אלה look -הו ,טרסה תיברמ ךרואל תעמשנ תילנב הקיסומ .םלועב "ער"ו
יתלב"בו "ישישה שוחה" לש תונויערל רתוי הברה םיאתה ,ותריצי לע חרוט יאמבהש
הז ימ תוארל םיצור םתא םא) .תקפסמ הביס ילב רזחוממ אוה וליאכ הארנ "ריבש
(םימס רחוס אוהש דשוח סיליוו סורבש שיאל בל ומיש יאטירסת יאמבה
UNBREAKABLE
.היהש המ אל הז סיליוו סורב :ידעל "ישיא" רסמ תעכו
אל ידע ,טרסב ונתיא תופצל תובוחרמ אובל ידע תא ןימזהל יתרשקתה ,ישיש םויב
ומכ) "סיליוו סורב םע טרס" ץימחהל הל באוכ טלחהבש יל עמשנ לבא עיגהל הלכי
לארשיבש רעצב ונמכסה (ןופאלפב תוקד 47) הרצק תונב תחיש ירחא .(הרמא איהש
זא .(לעי) זורק םוט וא (ידע) סיליוו סורב ומכ םירבג םוקמ םושב םישגופ אל טושפ
.היה אוהש המ אל רבכ אוה סיליוו סורב - הביאכמה תמאב יריכתש ןמזה עיגה ידע
לע אל רתוי ןיא ,לזא ,רמגנ טושפ "הלוז תורפסמ" וא "תויחל תמ"מ סיליוו סורבה
.ותוא אוצמל רשפא דוע ואדיו תוירפסב םומיסקמ ,ןסחמב אלו ףדמה

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
44
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To UNBREAKABLE Official WebSite
To UNBREAKABLE Official WebSite