6/98

ילש רבחה לש הנותחה

Cameron, Dermot and Julia

םירבחל "תונרקה" תושעל וניצר ינאו ןרק .ול וניכח ךכ לכו ,ןוקיתהמ רזח ואדיוה
הרדסה תרגסמב היזיולטב םג רדושש ,"ונימוד" עונלוקה תונינפ תא תוארל וכז םרטש
ירצוי ןיב רשק לכ ןיאש ןבומכ ."איש ןנאש" ירטנמוקודה טרסהו ,הבהא לע םירופס
ואדיוהו םיקוסע ויה םירבחה ךא .דאמ ץופנ החפשמ םש הז ןויס .ונילא םיטרסה
.יתשח ךכ תוחפל וא .תיבב דבל יתייה .היזיולטל ןימימ םמודו רוחש בצינ ןקותמה
.ררקמה תלד תא תרגוסו תחתופ ןמזה לכ ינאש יל המדנ היה קר ילואו ,םמעשמ יל היה
.ינא םגו דאמ חמש אוה "!ואדיוב טרס הארנ אוב" :ול יתרמאו ריפואל יתרשקתה זא
רשקתישו ןוויכב אל ללכב הזש ותוא יתענכש לבא טרס תחקל ותיא אובאש הצר ריפוא
אוה ,"הז תא אנוש תמאב ינא ,הז תא אנוש ינא" .טמואדיול עיגישכ ןופאלפהמ ילא
.רתוו רבכש ימ לש רעצב החמ

טרס "ילש רבחה לש הנותחה" ןוויכל יתכשמ ינא ,טרס רוחבל תועש חקל תמאב הז ףוסב
.הניצסה תמר דע םיטרפ יטרפב ותוא יל הראת הענש ירחא ,תוארל יתיצר ףרוחהמ דועש
רוציקב .הילו'ג םע אל אקוד לבא טרסב תויושחרתהה םע דאמ התהדזה איה הפוקת התואב
ונרבע זא ,סטרבור הילו'ג םע םיטרס לבוס אל אוהש ןעט ריפוא :רופיסה תא רצקל ידכ
לכ לע היצמרופניא לש םרז הינשה תרפופשב יל קפסמ ןרוא ילש רבחש ידכ ךות טרס טרס
"ילש רבחה לש הנותחה" תא חקל אוהש ףייעו שאוימ ךכ לכ היה רבכ ריפוא ףוסב .רתוכ
םחה סחיה .יוציפל ,םיינגרוא םישמשמ יאפו םח הפק םע וינפ תא יתלבק עיגה אוהשכ
.ונלש תלדה לותח ,the CAKEןוש לבק הגועה תא ףוסבש תורמל תאזו דבע בבלמהו

?טרסה יבגל ייק וא
,בוטה הרבחמ העדוה תלבקמ דחא םויש (סטרבור הילו'ג) ,28 תב הרוחב לע אוה טרסה
איה השעמלש הרכהל העיגמ איהו ,תימינפ הכפהמל הל תמרוג וז העדוה .ןתחתמ אוהש
םהש ןיבהל ול םג םורגל התעדב השוחנ איה ."בוט רבח"כמ רתוי רוחבה תא תבהוא
,הלכה תא ,רבחה תא תשגופ ,הנותחה "לביטספ"ל תעסונ איה ,ךכו .וזל הז "ודעונ"
תנמ לע תונוש תולובחת לבחתל הסנמו ,הניבשושכ שמשל הרומא איה הל (זאיד ןורמק)
תשבוכו הקותמ הרוחב הניה דיתעל הלכהש איה תויעבה תחא .הנותחה לוטיבל םורגל
,תושגר ןיגפהל השקתמ הילו'ג דועב) .הטושפו תיעבט הרוצב התבהא תא העיבמש ,בל
יפה" ןימ הזיא ?ףוסב הרוק המ .(םיבהואמ תוגוז לש "יצופ יצומ"ה לכ תא תבעתמו
?לבקנ "דנא

Do U want 2 C the site

(וישכע השוע ינאש ומכ אל) םיטרפ יטרפב רופיסה תא יל הרפס הבוטה יתרבח הענו תויה
ףס לע ונייה הרהמ דעו ,תרחא בשח ריפוא .טרסה ףוסב הרוק המ הרוגס 100% יתייה
For your informationםיקסיד ינש ריפואל תבייח ינא םויהל ןוכנ !"DOUBLE OR NOTHING" :םעפהו ,תוברעתה
,ותיא ברעתהל יתיצר אל םעפהש אוה ילזמו ,םדוקה שדוחהמ תויוברעתה יתש תובקעב
יתברס תורתוכה דע טעמכ השעמל .ןגוה אל יל הארנ הזו יתקדצב תענכושמ יתייה יכ
.טרסה ףוס ןכא והזש ןימאהל

ןיטולחל אל אוהו ,םיקיחצמו םיעשעשמ םיעטק וב שי ,רתויב ביבח טרס הז לכה ךסב
.הצילממ ינא ,יתיב ואדיו יוליבכ .יטרדנטס שממ אל םגו (תוחפל יל) יופצ

CameronDermotJulia

! תחקל:םיברעתמה תעידיל

.ללהנמ לג לע סקינתא לש רישל המוד ארונש דחא ריש שי יאנב לבויל .1
.050 ןופאלפ תרזעב "ילוקה את"המ תועדוה תחקל רשפא יא .2
(קסיד יל הווש הז ,יל ולג אנא - רשפא םא)
טרסה לש ימשירה רתאל

To the siteMy Best Friend's Wedding - The Movie Web Site


back to the list

ישארה ףדל הרזחבהגועל רשקב


:ברעה תליחתמ םיינגרואה םישימשימה תגוע יבגל ההתש ימ
םיחבושמ םייאפ הניכמ ילש אמאש ןייצל הצור ינא התוא לכא אל ריפואש תורמל
.רבד יצחו רבד לע הדיעמ הניא הב עגנ אל (ואימ ואימ) ןושש הדבועה םגו רתויב
MIAOOOOO.(קותמ לש סופיט אל טושפ אוה)