2/2000

ולסניו לש דובכה

Guy Edwards as 
Ronnie Winslow


Nigel Hawthorne as 
Arthur Winslow


Gemma Jones as 
Grace Winslow


Jeremy Northam as 
Sir Robert Morton


Rebecca Pidgeon as 
Catherine Winslow
הקבאמ לע רפסמו ,האמה תליחת לש הינטירבב שחרתמ "ולסניו לש דובכה"
ןבהש תורמל .הבינג תמשאמ ריעצה הנב לש םשה תא רהטל החפשמ לש
םשא ותוא םיאצומ ,דמול אוה הב ,תימיה הימינפב ,עשפמ ףח אוהש ןעוט
.ותוא םישרגמו

םג ךא ,ריעצה ונב לע ארומ ליטמש ,באה איה החפשמב תיטננימודה תומדה
תיטסי'גרפוס) ,תיטסינמפ ,רענה לש ותוחא ,ןירתק ךירצשכ ול ןימאהל עדוי
ריעצה ויחא לש ותחלצהב אנקתמ תצקש חא ,אשנהל תדמועש (השעמל
םג ןבומכו ,הטיסרבינואב וידומיל תא םייסל השקתמ ומצעבו ,םידומילב
(...ןבומכ תתרשמה םע דחי) םייחה לש יתימאה לטנב תאשונש ,םאה

Rebecca Pidgeon as 
Catherine Winslow     At The Winslow Home

םיבוטה ןידה יכרועמ דחא תא תרכוש החפשמה יטפשמה קבאמב חצנל ידכ
םהמ הבוג הז קבאמ .קבאמב הצרמו הפסכ לכ תא העיקשמו ,הינטירבב
,רערעתמ החפשמה לש הבצמ תילכלכ הניחבמ :םייחה ימוחת לכב הובג ריחמ
תוינכתב םייונישל םימרוג ,תירוביצה הדהאה רסוחו ,יוצר אלה םוסרפה
.תערומ באה לש תפפורה ותואירב םגו ,ןירתק לש הנותחה

רמול רשפאו ,טרסב הבושחה תומדה וניא אוה ךא ,קבאמל הביסה אוה ןבה
אקוד ןתינ דחוימ סוקופ רשאכ ,ישארה רוביגה איה הלוכ החפשמהש
.טרסה ךרואל תמקרנש תיארנ יתלב תובהאתהלו ,ןירתקל

Let RIGHT be done - 
The WINSLOW boy     Invisible Love Affair

טרסב שי .ריעסמ אל ךא היפצל ןיינעמ ,בטיה קחושמ ,יתפוקת טרס והז
.בל תערוק המרדב רבודמ אלש תורמל םישגרמ םיטבה

לע קר הז םא וליפאו טרסהמ והשמ "יתדמל"ש השיגרמ ינא לכה ךסב
.יטירבה טנמלרפב םירבד ולהנתה ךיא וא ,האמה תליחת לש הפוקתה
םאו ,בוט המ ,בושחל םכל םרוג אוה םא ,אלפנ הז ,םכתא הנהמ טרס םא
.הווש םג הז ,תושגר לע וא םלועה לע םינטק םירבד המכ םידמול טרסמ

לבא ,הברה וילע יתבשח אל ,הריבס הרוצב טרסהמ יתנהנש רמול רשפא זא
טנמלרפבש יתדמל לכ םדוק בוט ?יתדמל המ .םירבד המכ ונממ יתדמל
...רבדל ורות תא תחקל ורבחל רשפאל ידכ תבשל בייח ןמלטנ'ג יטירבה
ויה םישנ המכ דע יתרכזנ ,קירבמ ןיד ךרוע לש תוקיטקט לע תצק יתדמל
עיתפה יכהש המ לבא ,םעפ ויח ידרוסבא םלוע הזיאבו תויוכז תוללושמ
...דבוכמ אל טירפל בשחנ "ןופומרג"ש הז יתוא

תכלל

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The WINSLOW BOY Official WebSite
To The WINSLOW BOY Official WebSite
Cast overview:
Nigel Hawthorne as Arthur Winslow
Jeremy Northam as Sir Robert Morton
Rebecca Pidgeon as Catherine Winslow
Gemma Jones as Grace Winslow
Guy Edwards as Ronnie Winslow
Matthew Pidgeon as Dickie Winslow
Colin Stinton as Desmond Curry
Aden Gillett as John Watherstone
Sarah Flind as Violet
Neil North as First Lord of the Admiralty
Sara Stewart as Miss Barnes
Perry Fenwick as Fred
Alan Polonsky as Mr. Michaels

הרזח