10/98

THE X FILES

THE X FILES
"ZIP"ב הרדסה תא יתלבק ,22:00 ל 21:55 ןיב .טרסה X-FILES תא תוארל ונכלה לומתא
,"ןשעמה שיאה" הז ימ ,תונורחאה םינשה תשמחב הרדסב הרק המ יל וראת יבצו ןרוא ,רמולכ
עדימ הברה יתלבק אל ךשמתמה ינימה חתמה לע ?ילאקסל שי המו ?רדלומ לש תוחאל הרק המ
הזש יתבשח טרסה לש הנושארה העשה יצחב .(ןיינעמ תמאבש המ לע ךל םירפסמ אל םעפ ףא)
אלל תדרל יתטלחהו ("םירגפמל היגולויב" תלטוקה תרתוכה תא יתננכת רבכ) ןותעווז דוע
(תושקה יתוליממ להבנ הארנכ) ץמאתה טרסה ןמז המכ ךות לבא ,(הרואתהו םוליצה לע םחר
- רבד יעדוי לש םירבד יפלו ,ךורא X-FILES קרפ וניאר לכה ךסבש ךכ ,רפתשהל תצק חילצהו
.יתרגש ןיטולחל אל
,םירובד ,םיצוציפ ,םימימת םישנא ,םיער םישנא ,םיסוריו ,םירזייחב תקסוע הלילעה
.העתפההו חתמה תא םכל סורהא ןפ ,םכל רפסל לכוא אל הזמ רתוי .הקיטקראטנאב רבה ייחו

Scully Mulder

תויטמרד ףדועמ ולבסו ,םיקופד ןיטולחל ויה ילאקסו רדלומ ןיב םיגולאידהש יתבשח ינא
אל הז םירזיחש ללגב אל הזו ,טסיל הז ייס וט ,תינויגה יל התארנ אל הלילעה ,ךחוגמ
.ורבחתה שממ אלש םיניינע ינימ לכ ללגב אלא ,תוילנויצרה איש קוידב
הלטנ ,םלועב הרוק תמאב המ לע םיפיט רדלומל ןתונש ,לכה עדוי "ליווצרוק" לש ותומד
.(תובושתה לכ תא םהל ןתנ טושפ אוה) םיטנגלטניא םירקוחכ םדיקפת תא ילאקסו רדלוממ
ומלצ ןמזה לכ),רעוכמ שממ טרס והזש יתבשח טרסה תלחתהב תוחפל ,הרואתהו םוליצה יבגל תעכו
.(םירובדה ןיב ,גלשב) םיפי םירבד המכ וליפא ויהו רפתשה םוליצה ךכ רחא (!שמשל בגה םע

Fight the future

(!ןודגמראמ בוט רתוי הזש ונעט) טרסהמ םיצורמ ויה םיעבשומ X-FILES ידהוא ,ןנראו יבצ
אקווד (םלועהמ ונתוא םיקתנמ תונועמב םירוגמ ךיא) X -ה יקסעב השדח ,ינומכ איהש ,ידע
תא תנתונ הקספהה ינפל דוע ינא יכ ,תעדוי אל םעפ ףא ינא ןרוא לצא .טרסה תא הבהא
...םמעשמ ידמ רתוי הברה טושפ הז םיכסהלו ,ןידה רזג
הארנ ךיא תעדוי ינא לבא ,הרדיסה םע תורכה רסוחמ םירבד הברה יתספספש תויהל לוכי
לש ןינעב ילע דובעל לוכי אל םג דחא ףאו ,חתומ לש השוחתה המ תעדוי ינא ,בוט והשמ
סיזרתקל תעגעגתמ ןכא ינא "ילרבב"ו ,"השימחל ןחלוש"מ תקתונמ ,םילבכ אלל) "שגרמ"
.(הזה טרסהמ שגרתהל ליבשב קיפסמ אל לבא ,יעובשה

יכה טרסה ,קימימ תא ל וריכזה שממש םיעטק המכ שי :טרסה תונגב תודוקנ דוע
!רתאב ץמשומ
Looking into the future

תכלל אלישארה ףדל הרזחב
back to the list


To the WebSite
טרסה רתאל