12/2000

X-MEN

ינא .תיבב טרסב היפצ לש סקטה יללכ לכ יפל DVD -ב וניאר ינאו ןרוא X-MEN תא
2 חקל ןרואו יתואירב חוניקו ,םירקיו םינטק םישוס ןומה לש יווא קייט יתחקל
ךסמש ןוכנ הז ,תיבב טרס תוארל םימעפל דמחנ הזש קפס ןיא .תוינוניב תוציפ
תישפט הפס קר ,תויתרקוי היפצ תואסרוכ תיבב ונל ןיאו ,דחוימב לודג וניא בשחמה
.דמחנ תאז לכב - לבא לבזב םייתנש ינפל יתאצמש
Halle Berry as Ororo Munroe/Storm   Rebecca Romijn-Stamos as Raven Darkholme/Mystique
םהל שיש םישנא - "םיטנטומ" םה הירוביגו ,הנשי סקימוק תרדס לע ססובמ X-MEN
ידיל אובל תולוכי תויצטומה .םיליגר םישנאמ םתוא תולידבמה תונוש תויצטומ
תולוכי ,העיצפ לכמ אפרתהל ,תובשחמ אורקל תלוכיה ומכ ,תודחוימ תולוכיב יוטיב
,טרסב .טרסב דקמתא זא ,סקימוקב הרוק המ גשומ ךכ לכ יל ןיא.דועו ,תויטניקלט
םישנא לש דחפה רשאכ ,תיללכ הפידר ףס לע םיאצמנ םיטנטומה ,דיתעב שחרתמש
המר לע להנתמ טרסה) ...החינמ ינא ,םינוש םהש ךכמ רקיעב עבונ םיטנטומהמ םיליגר
וכרטצי םיטנטומה לכ ויפל קוח עיצמ םירוטנסהמ דחא (ידמל הדודר תיגולוכיספ
רשבמ ןמיס הז ,האושה ןמזב דלי היהש ,טנטומ ,וטינגמ רובע .יוהיזו םושיר רובעל
בלל םיעלקנש םיטנטומ ,גורו ,ןירבלוו םה טרסה ירובג ...הלועפ ךירצמש תוער
.ידכ ךות םייחה לע הברה םידמולו םחרוכ לעב תצק תויושחרתהה
Patrick Stewart as Prof. Charles Francis Xavier/Professor X 
Ian McKellen as Erik Magnus Lehnsherr/Magneto   Famke Janssen as Dr. Jean Grey
תמאב םא רשאכ ,ךשמה טרס ןימזמש ,ידמ ינרמוי אלו ,הנהמ טרס והז יללכ ןפואב
םלוע םיגיצמש םיטרס תבהוא ינא.וב תופצל הצראש תבשוח ינא ךשמה טרס ול היהי
תוללמואהו תודידבה תא שיגדמ טרסה םנמא .תורחא תולוכי שי םישנאל ובש ,רחא
.םיליגר םדא ינב אל םהש ךכ לע םהב תאנקמ ימצע תא יתאצמ ינא לבא םיטנטומה לש
הזש איה תמאה .עקר קר התיה המצע הלילעהו ,טרסב ןיינעמה עטקה היה הז ירובע
םלועה - (יתבהא דאמ בגא ךרדש) רטופ יראה ירפס לע יתבשחש המ תא יל ריכזמ
םילוכי םימסוקש המ לע עומשלמ יתעבש אלו ,יניעב אלפומ היה הרצי גנילורש
התיה הלילעה םגש ןבומכ 'ץידיווקה יקחשמו ,םירועישה ,רפסה תיב לע ,תושעל
.םירפסה תא יתבהא התוכזב אל לבא - הבושח
Sabretooth Vs. Storm   Anna Paquin as Marie/Rogue and 
Hugh Jackman as Logan/Wolverine
קתנל הזה טרסב חילצה ירובעש "דראקיפ קול ןא'ז" קחשמ טרסב רוספורפה דיקפתב
.היתפלט - ילע ביבחה תויטנטומה גוס .םיבכוכ ןיב עסמל ולש קודהה רשקה תא
The X-MEN
"רנאר דיילב" תא יתיארו תיעונלוקה יתלכשהב קנע רעפ יתמלשה ןורחאה ישיש םויב
תמרוג רנאר דיילבו "ריבש יתלב" ,X-MEN תא יתיאר הב תוכימסה .2 ץורע תובידאב
םע םישנא לע רבודמ םיטרסה תשולשב .שארב ילצא בברעתהל תצק םיאשונה לכל
קודה רשק םירושק םהמ םיינש ,םיטנטומ םניה םישנאה םהמ םיינשב ,תורחא תולוכי
תורשפאה לע ונחחוש הקיטנגב ןורחאה רועישב ףסונבו ,סקימוקה לש אשונל
.ןאכ רבכ 2000 -ה תונש ,ןגאלב הזיא ...םדא ינב טבשל (תיתואיצמה)

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5ןרוא
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is the movie palying ?


To X-MAN Official WebSite
To X-MAN Official WebSite