1/99

ורוז לש הכיסמה

הינרופילקב םידרפסה ומע ינב ןעמל םחלנה ,"שפוח םחול" אוה ורוז
הכיסמו ,וברח תא ,רוחשה וסוס תא שי ותרזעל .17-ה וא 16-ה האמה לש
הרומא התיה הב רכיכב דחוימב תינתוואר העפוה רחאל .וינפ תא הסכמש
תלוכי ןיגפה ורוז הב העפוה) ,םיירפכ רפסמ לש גרוהל האצוה שחרתהל
לע רשאו ,ותוא סופתל עבשנ רשא ,לשומה חילצמ ,(המישרמ המיחלו רותלא
,תגרהנ הבוהאה ותשא .ותיבב ותוא סופתל ,ורוז לש ותמיתח ןמיס וראווצ
אלכה יפתרמל קרזנ ומצע אוה .ונממ תחקלנ הנשה תב ותבו ,ףרשנ ותיב
.בוצע ףוס .םיבוחטהו םיכושחה
The masked warrior
Antonio Banderas
Catherine Zeta-Jones
ורוז רחא ושפחב ,לשומ ותוא אלכה יפתרמל עיגמ ,םינש םירשע רובעכ
אוה הכומס הרייעב קדנופב .טלמהל ,לובחו ןקז,ורוז חילצמ תולובחתב
ןיעמ ול ןתנ ףאו ,דלי היה הזשכ הנורחאל האר ותוא ,רוחבב שגופ
דחאל האניש רודח רוחבה .הז תא הז םיהזמ םה ותרזעבש ,הילדמ-טישכת
רחאל קר םוקנל ותוא ענכשמ ורוז .המקנ שפחמו ויחא תא גרהש םיניצקהמ
לש ךילהת ליחתמ עגר ותואמ .םיאתמה ןמזבו ,ךכל ןכומו ןמואמ היהיש
תוארל/אורקל תבהוא יכה ינאש םירבדה דחא והז השעמל .TRAINING- "ןומיא"
שדקומה ,יביסנטניא ןמז קרפב לוכי םדאש ךכב םסוק והשמ שי .עונלוקב
ילע ביבח רבדהו ,וב שיש עדי אלש םיקלח ומצעמ איצוהל תחא הרטמל דעוימו
והז .(הזכ שרדנ דימת השעמלו) .ילטנמ ןומיאו דומיל םג שרדנשכ דחוימב
הזכ ךילהת רובעל םיצור ונייה ונלוכש יל המדנ םימעפלו ,ןיינעמ ךילהת
והשמל ךופהל ונל רוזעיו "ורוז" הזיא וא "ורוג" הזיא עיפויש ,רחא וא
,טרסב ילע םיביבחה םיעטקה ויה ולא הרקמ לכב .תונתשהל ,ןווכמ ,קזח ,רחא
היה ןורשיכה רסחו יותשה רוחבב יונישהו ,ידמ םירצק ויה טלחהב םהש תורמל
.והשמ רחא שפחמ ,אוה םגו ,םידמול ונחנא ךכ ,רשוכב ןידע ורוז .ידמ לודג
,היפהפי תודומח תמלע הניה ,תקונית התויהב ונממ החקלנש ,ותב .יהשימ
הירוה ויה ימ גשומ לכ הל ןיאו ,"אבא" תארוק איה לשומל .ןח תאלמו ,תרעוס
תקדהתמ הלילעה האלהו ןאכמ ...רבשנ ובלו קוחרמ התוא האור ורוז .םייתימאה
ידכ ,ההובגה הרבחל ברקתהל הסנמ (ןמואמה רוכישה) רוינו'ג ורוז ,תכבתסמו
תא ליצהל ידכ תוזעונ תומישמל אצוי רבד לש ומויסבו ,ויחא חצורל ברקתהל
,וב םג תבהאתמש ,ורוז לש ותבב בהאתמ אוה םייתניב ,םיאכודמה ומע ינב
- ןבומכו תוברח יקושקיש הברה תוברק הברה שי ,הכיסמה תיוטע ותומדב םגו
.(הזכ והשמ וא) .בוט ףוס
Zorro, his daughter and Zorro jr.
ומצע תא קיזחהל ,הנהמ תויהל חילצמ אוה ,ער טרס טלחהב הזש תורמל ,לכה ךסב
ינפ לע תשרפתמש הלילעה ,וכרוא תורמל ,ידמל תקדוהמ הרוצב להנתהלו ,בטיה
תא קחשמ ,לעבינחכ ודיקפתב חכשי אל םלועלש ,סניקפוה ינותנא .ורשועו ןמז
.טרסל תובר םרות טלחהבו ,("בוט" אוה ןימאהל יל השק היה תצק ןכאו) ורוז
יכ ,ןח אלמ תונימא רסוחבו ,םיקרפל דורי רומוהב הרובגב יתדמע טרסה לכ
רסוח לש םיאיש תריבשב תילאטוט יתוא סרה ףוסה לבא ,הקיפסמ התיה הרומתה
,בוט שממ אוהש וא :הזכ רבד ןימ הז ףוס ללכב .יליבד שטיקבו ,ןויגהו תונימא
המל קוידב תעדוי אל ינא הרקמ לכב ,יופצ שממ אוהש וא ,קופד שממ אוהש וא
.יתוא ןבציע שממ ףוסה לבא

.יביטמיטלוא םיבכוכ השולש טרס :ןרוא רמאש ומכ ,םוכיסל
Anthony Hopkins

The main characters
(תוברח םע תוברק םיבהוא םא) תכלל

ישארה ףדל הרזחב

3 stars
back to the listTo Zorro website
To Zorro website