5/99

סנרולו לאינד קנרפ התרמ

,"ץיקה לש םחה טרסה תויהל דמוע ,סנרולו לאינד קנרפ התרמ"
ישיש םויב המל יתהמתש ירחא ,ןופלטבש שיאה יל חיטבה ךכ
לאירא ,הלעב ריפוא ,יתוחא תליא םיסיטרכ שי ןידע 21:30 - ב
הפוקל עיגהל יתחלצה םישרמ טנירפסב .עונלוקל ונרהמ ינאו ידידי
היה ץמאמהו ,םילאיצנטופ םיסיטרכ ילזוג לש המלש הצובק ינפל
הנושארבו) הינשה הרושל םיסיטרכ ונגשהש תויה ,עגר לכ הווש
"רדמס"ה אוה ,הפיחב הירומ עונלוק .(השק רתוי הברה היה בצמה
רתוי תצק םיטרס וב אוצמל רשפא ללכ ךרדב ,רמולכ ,םילשורי לש
ןורחאה טרסה .היישעתה ילושב םיאצמנש םיטרסו ,"םייתוכיא"
יתייהשכ םינש הנומש ינפל היה ,הירומ עונלוקב תליא םע יתיארש
לכלו ,ץיקב היה הז ."םיצורע םיפילחמ" היה טרסה .16 תב קר
חטב םתא גוזימהמ ןנוגתהל ידכ הכימש ונחקל תוכלוה ונייהש טרס
לוכיש איה תמאה ,"הכימש םע עונלוקל סנכהל ךיבמ הזיא" םיבשוח
.טרסה ךלהמב לברכתהל ףכ דאמ םג הז לבא ,םיקדוצ םתאש תויהל
(!הנטק הקיפ איבהל םג רשפא ,םיזווא ףופ תויהל בייח אל הזו)

Martha Frank, daniel and laurence

!ליחתמ טרסה ששש
הנוכשבו ,התדובעב תסאומ האנו הריעצ ,תינקירמא הרוחב ,התרמ
םוקל הטילחמ איה .תודידבב רקיעבו ,הייח איה הב המילאהו היינעה
,תוסיטה לכ ןיבמ הלוזה איה ןודנולל הסיט .הנשמ אל ?ןאל .בוזעלו
תא תשגופ איה הפועתה הדשב .הטלחהה תלפונ ךכו ,99$ הריחמו
,התא סוטל קקותשמ לאינד .רישעו ןצחש ,ריעצ יטירב רוחב ,לאינד
הסיטה ךלהמב .ולש הסיטב סיטרכ הרובע הנוק אוה תאז רדסל ידכו
ןולמב הטיווסב ןולל הל עיצמ אוה .הב בהאתמ לאינדו םירבדמ םה
שיגפמ לרוגה םוי ותואב דוע .העצהה תא תלבקמ איהו ,דבוע אוה וב
תרחמל .הב בהאתמ אוה םגו ,לאינד לש רבח ,סנרול םע התרמ תא
הלגמ קנרפ םגו ,סנרול לשו לאינד לש רבח ,קנרפ תא תשגופ התרמ
?הצור התרמ ימ תאו .ןיינע הב

Laurence Martha

ינפב םיפשחנ ךכ תוכזבו ,םיפיצר אל ןמז יווק רפסמ לע ענ טרסה
םינבומ ויה לוכיבכש תוערואמ לע ,ןמזה לכ םיפסונ םידבר הפוצה
ןיינעמ רתוי הברהל טרסה תא ךפוה הז ןונגס .םהב וניפצש ןמזב
,בוט רופיס טרסל שי לכה ךסב .תונושארה תוקדב המדנש הממ
תלאשב רקיעב קסוע טרסה .חתומ םגו קיחצמ תויהל חילצמש
.שגפהל ודעונו ,הזל הז ודעונ םישנא ינשש תויהל לוכי םאה "לרוגה"
המואת שפנ שי םדאל םאה ?לרוג וא הרקמ איה הבהא םאה
ףוצר ,ןיבהל רשפאש יפכ ,טרסה ?הב לקתהל ךירצ קר אוהש
תא ונל ריבסה ריפוא טרסה ירחא ."םיריבס" אל תוערואמו םירקמ
הוקמ ינאש בר ךכ לכ ןחבו) ,טרסה לש "תיתימאה תועמשמה"
תורקל לוכי םא וירבד יפל .(תעכ םג וירבד תא ריבעהל חילצאש
רבכ זא ,הרקמב , "ןוכנה םדאה" תא שוגפתש ריבס אל יכה רבדה
ידכ ,ךכמ רתויו םיריבס םייהנ ,םיריבס אלה םירחאה תוערואמה לכ
ותוא טיסיש ,לודג קיפסמ יוניש תושעל ךירצ םדא הרקי הזכ רבדש
תונמאנה תלאשב םג בר קוסיע טרסב שי .שדח לולסמ רבעל
תויה ךא .ךירבח ןובשח לע ךתבוטל גואדל רתומ םאהו ,םירבחל
תיתפכאו הבורק תורבח לש לדומ הניא טרסב תגצומה תורבחהו
תא וליאכ המדנ עיתפמ ןפואב .תספספתמ הלאשהש יל המדנ
,יוניש תושעלו זעהל תונכומה) טרסה בלב תדמועש הלאשה
הלאשה תא דועב ,לצב ריאשה יאמבה (ףוסה דע תכלל ,בהאתהל
.ריאמ אוה (תונמאנו תורבח לע) תיתוהמ תוחפה

Martha and Daniel Martha and Frank

ינא .קיפסמ "יעוצקמ" אל "תושו קנארפ התרמ"ש הריעה תליא
,"יטירבלס" תא וניאר םדוק ברעש ללגב דחוימב טלב הזש תבשוח
"םלשומ" עונלוק בהואש ימל ."יעוצקמ" אוה ויתוערגמ לכ תורמלש
ץילמהל אל ידכ קיפסמ אל לבא עירפה הז יל) .עירפהל לולע הז
.(טרסה לע

Martha and Laurence Surprise

ךלהמב ירוה תיבב םייניב תינח השעש ,לאירא .חלצומ ברע םת ךכו
.תוננב תגועו ופוט תדילג ונלכאו תיבל ונבש ,יכונאו ,םיינפוא לויט

Martha meet Frank, Daniel & Laurence
תכלל

3.5 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
תליאריפואלאירא
3.7544

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo a norweigan website
To a norweigan website