ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

ףוגניזיד רכיכ ,16 ימע ןב ,ףוגניזיד ןח בר :עונלוק תיב

:הזה עונלוקה תיבמ הל ויהש תונקסמו תויווחב ונתוא ףתשל הצור לטימ
!!!םילבסנ יתלב ףוגנזיד ןח-ברב תומלואה
,שיבכע ירוק ללגב אלו ,תוריקה לע יתספיט ןמרדייפסב) םוקמב תושק תויווח יתש ירחא
תורבטצמ תויווח רופסניא דועו (עונלוקה תיבל ץוחמ ,םוי רואל יתללפתה הינמוסניאב
חותפל םינצמקתמ ףוגנזיד ןח בר יטינרבק םא - דחא הפ ונטלחה ,םיבוט םירבח לש
םע העיגמ דימת ינא .הזה םוקמה לע וננמז תא רתוי םיזבזבמ אל ונחנא ,ןגזמה תא
יארונה םלואה לש הרקמב לבא ריביס תרוטרפמט תומלואה בורב יכ ,עונלוקל רדווס
...םי דגב ףידע - הזה

:(Harpaz.net) זפרה בינימ ונלביק האבה תרוקיבה תא

.ביבא לתב רתויב סומעה עונלוקה ימעטל
,העגהה ןמזו הינחל עגונה לכב רופישל םוקמ שי
.ידמל ריבס עונלוקה תיב הזל רבעמ לבא

:ךסמ
לודג
:םיבשומ
םיחונ
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי
:להקה יפוא
טקש
:הינח
םולשתב הקוקפ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


*2202 :םיסיטרכ תנמזה       03-5282288 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב