ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

(לוריבג ןבא דיל) 1 שירפ לאינד ,הקירמא ינויצ תיב :עונלוק תיב

:(Harpaz.net) זפרה בינימ ונלביק האבה תרוקיבה תא

.(עונלוק ונממ ושעש קיר םלוא םתס) רתלואמ טעמ עונלוק
,םיתורישל אצוי והשימ רשאכ ןכלו ירושימו ךומנ םלואה
.לודג ןורסח - ןרקמל ריתסמ אוהש םושמ הזמ םיעדוי םלוכ
-םיילגרל םוקמה אשונב םידקת ביצה אוהש אוה לודגה תונורתי
.םיילגרל םוקמ הברה לבא ,םיחונ יכה םיבשומה אל

:םיתוריש
םייקנ
:םיבשומ
!םיילגרל םוקמ יל היהו ,לסרודכ ןקחש ינא
:ךסמ
ינוניב
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי ירושימ
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי
:להקה יפוא
טקש
:הינח
םולשתב החונ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

הקירמא ינויצ תיב לש רתאל

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


1-700-500-222 :םיסיטרכ תנמזה       03-6959341 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב