לעי לש םיחרואה רפס

Click to signםג םותחל הצור

<< םדוקה   1   2   ...   8   9   10   אבה >>

תירבעב טנרטניאה רובע גשיהו ךרד-תצירפ אוה רתאה
המיתח
רפסמ
270
19/Jul/2008 01:46:39 43 :ליג רדה תונג ,ילרימזיא ןולא
 
...םיהדמ רתא ,יכישמת לעי
המיתח
רפסמ
269
19/Jul/2008 00:05:38 ןועבט ,ליג
 
,ךסמה תדירי לע יתארק ,(...םיזילעה תינונס ימימ קוחר דה ,ןכ) לעי םולש
הניאש הדמתהו ,שפנ-בבושמ .וב אורקל ,תוכורא םינש ולא-יא ירחא ,התע יתבשו
...אבה לעפמב החלצהבו ,דובכה לכ .היוצמ
ילב םעפה ,רמגנ וניאש רופיסל תפסונ תונמדזה ינת ,םינש המכ דועב .ב.נ
.(רק ףרוח םויב ,ןבומכ ,יוצרו) עקרב םידלי
המיתח
רפסמ
268
05/Jul/2008 03:30:56 םילשורי ,לאירוא
 
.םיטרסה תרוקיבמ רקיעבו רתאהמ דואמ יתנהנ
.םירחאו הפיחב הירומ ומכ עונלוקה יתב לש םירואתה ויה תופסונ רוא תודוקנ
.קוסיע לכב דיתעב וחילצה .(םלענו ךלוה םלוע)
המיתח
רפסמ
267
25/Jun/2008 10:50:46 60 :ליג םידרו רפכ ,דעלג יבוק
 
.יטוזקא ,ירוקמ ,הנוש
הרוצב תאבנמו תגציימה "תיתימא" תיביטקייבוא תרוקיב םוש הווהמ וניא
ונל גיצמ ,הברדא אלא ,"ןיבמה" להקה וא בחרה להקה תעד תא והשמ תיטסיטטס
.תלבוקמה העדהמ ךופהה טקפסאה תא אקווד
,הנוש םישנאה לש הסיפתהו היווחה המכ דע תולעפתה תררועמ הרוצב ונל הארמ
,המישרה לש תויתחתה-לואשב אוצמל לכונ םילודג יכה םיטרסה תא אקוודש ךכ
ונב וריתוהש ולא תא וליאו ,םהל-אל םוקמב םתואצמיה לע םלה ונב םיריתומ
םיבככמ אצמנ "?הזה טרסהמ הנהנש םלועב והשימ אוהשזיא שי םאה" ומכ תולאש
.םימישרמ רהוז יבכוכב םיפוטע ,המישרה תישארב

,ותייפצ תעשב רקבמה לש וחור בצממ ועפשוה תורוקיבה ןמ קלחש הארנ ןכ-ומכ
םינותנהו םירטמרפב תודיחאה רסוח לע דיעמ תורוקיבה ןיב הינומרהה רסוח ןכו
הנניא םירבדה תבתוכש הדבועהמ םתסה-ןמ עבונה רבד ,תרוקיב לכב םיקדבנה
תושי לש התייאר תיווזמ הבתכנ אלא תמייוסמ הטישב םירקבמה םירקבמ תצובק
.תיגולונורכ תוחתפתהו תישיא היצולובאמ ראשה-ןיב תעפשומו תדדוב

ול ףיסומ םג ךא ,רתאה לש ודוחיל ףיסומה טקפא ,קיעמ ,רוחש ,רדוק בוציעה
.תחאכ הלעמו ןורסיח הווהמש רבד ,שאר-דבוכ

.תונואג לש ץוצינ וליפא תוהזל רשפאו ,ונתיאמ המכח רתוי איה רבד לש ופוסב
יטושפ ונא ימ ןכלו ,םעפ-יא הארנש המ לכמ םיטרס רתוי הארנכ התאר םג איה
.תרקבמה תא רקבנש ,םירכיאה ,םעה


* * * :גוריד

!תטלקב תחקל אל לבא !סנכיהל

ךותחל יתיסינ .תדלקמב בכוכ יצח לש שקמ יל ןיא ךא יצחו שולש בתוכ יתייה[
].דחא םלש-בכוכ אל ףא קיפמ ונניא אוה זאמ לבא ,םיינשל שקמה תא
==================================

:תויפיצפס תואמגוד

(םוקמה חבשב ונלחתה כ"א) .רתויב עורגה טרסה ןכא ריילבמ הפשכמה טקיורפ-

וליפאו הימתמ טלחהב ךא ,לשוכ טרס ונניא םנמוא ןייאר יארוט תא ליצהל-
(!) רתויב םיבוטה םיטרסה תעבראמ דחאכ ותוא גרדל יראזיב

הז ןיא שממש ךכב חכוויהלו טבמ ףיעהל יד ,ןניקסע םיבוטה תעבראב םאו-
םש-יא והשימ דוע שי םכתעדל םאה ,םכמצעב וטיבה (!) םעפ-יא םיבוטה תעברא
תעברא לע אקווד בושחיש ,ןמורט לש םלועב וא ,סמאדא לש היסקלגב ,ונלש םלועב
(?!) רתויב םיבוטהכ ולא

אל ןידע םיינש וא בכוכ ול דירונ םא םגו ,ןיוצמ טרס תוינש 06ב הציקע-
תורמלו ףרח ,ףא-לע םמעשמ ול אורקל אלש חטבו יאת יצחו-דח ותוא ריאשהל לכונ
.םעפ-יא םיחבושמהמ לוק-ספו ןילרדנא תואלמ תוניצס

לטובמ יתלב קלח טעמל ,ןוכנה ןוויכל הטונ גורידה לש יללכה וקה לכה-ךס ךא-
.ליעלש תורושה ובוסנ רקיעב וילעש ,עיתפמו

.םכלוכל םיבוט םייח
yossi_st1@walla.com
המיתח
רפסמ
266
11/Jun/2007 01:27:52 19 :ליג VIRTUAL ,יסוי
 
האובלב יקורל תרוקיב ןיא ןיידע
המיתח
רפסמ
265
05/May/2007 18:30:14 שמש תיב ,דעיבא
 
טרסל ךלוה ינאש יפל
םשרתמו רתאב רקבמ ינא
הדות רתבל וא תכלל םע
המיתח
רפסמ
264
14/Mar/2007 19:10:59 66 :ליג ןיפור רפכ ,קחצי
 
ילוא ,בוט !תחא תרוקיב םע וליפא יתמכסה אל לבא ,בוט בצועמ םג ,רתא אלחא
."קנעה"
המיתח
רפסמ
263
06/Nov/2006 20:57:45 62 :ליג םעבחר הלעמ ,בדנ
 
הלא םימיב םיצרה םישדח םיטרסל תרוקיב שיגמ אל עקשומ ךכ לכ רתאש דאמ לבח
9.10.06 םויה ףטוש ןפואב הנווכה ןבומכ
המיתח
רפסמ
262
11/Oct/2006 18:47:38 50 :ליג הרדח ,היבצ
 
.ןיוצמ רתאה
המיתח
רפסמ
261
19/Aug/2006 23:39:37 םילשורי ,תעפי
 
.תבחרנה תרוקיבהמו רתאהמ יתמשרתה דואמ
.םירוקיבל ןאכל ץופקא
המיתח
רפסמ
260
06/Aug/2006 18:42:04 27 :ליג םילשורי ,רעס
 
!!!!!ןוכנ אל ךלש גורידה יתעדל
המיתח
רפסמ
259
06/Jul/2006 06:26:24 ןיעידומ ,ןקרב יעור
 
אוהש יתבשחו "ריילבמ הפשכמה טקייורפ" טרסה לע ךלש תרוקיבה תא יתארק
אל אוהש רורב היה םנמא.תינואיג הרוצב יושע היה טרסה.תויוטש לש דחא בוביג
המישרה ותקפה ךרדו טרסה ןויער ךא,היודב הניה םיטנדוטסה תיווחשו יתימא
רחאלו ,היזיוולטה ךסמל תקתורמ יתייה טרסה לכ ךשמב.דואמ יתוא הנינעו יתוא
.וירוחאמ הזה ידוחיה טרסה ריאשהש זעה םשורה יב רתונ ןיידע,טרסה
המיתח
רפסמ
258
04/Jun/2006 18:27:32 16 :ליג הינתנ ,יל
 
תא אורקל תוחפל שדוח יל חקיו ,םויה קר הזה רתאה תא הרקמב יתיליג!לעי ייה
ונינש לש לודג יכה ףיכהש והשימ םע םינש 3 יתאצי .(...ירעצל ,הדובעהמ) לכה
יל שיש הפי יכה ןורכזה הזו יטיס המניסל עובשב םעפ תוחפל תכלל היה
ינאו םיהדמ םוקמ הזו ילש בוטרה םולחה הז יטיס המניס .(ער רמגנ רשקה).ונממ
רשפאו לכה םש שי יכ ,עגר לכמ תינהנ לבא ,םנמוא דבל ,םשל תכלל הכישממ
!!!!וכרובת .עגר לכמ תונהלו טרסב תופצל תותשל לוכאל
המיתח
רפסמ
257
21/May/2006 12:37:05 33 :ליג הינתנ ,יתמ
 
אל אוהש לבח .םיטרסה םלוע לע ןיטולחל הנוש טבמ תדוקנ ןתונ ,םיהדמ רתא
ההובג כ"כ תורידתב ןכדעתמ
המיתח
רפסמ
256
12/May/2006 14:49:33 16 :ליג ם-י ,הנאיד
 
דגנכ ...תועטב ...ילוא ...הרקמב תאש ...םילקבש לק ...יוכיס שי םאה ,לעי
?הייונפ ...םייוכיסה לכ
המיתח
רפסמ
255
04/May/2006 12:49:44 30 :ליג ןופצ ,רהוז
 
םיבוט םיטרסה חלצומ רתאה
!םלשומ רתא תרצי תא ןיא
המיתח
רפסמ
254
02/May/2006 14:17:59 10 :ליג ביבא לת ,יליע
 
לעי
תרשחמ טושפתא
המיתח
רפסמ
253
11/Apr/2006 18:48:28 10 :ליג בקעי הדש ,הרטע
 
!!!!!!!!!!!המיהדמ תא,לעי ???דיגהל שי המ
המיתח
רפסמ
252
15/Mar/2006 21:51:14 23 :ליג עבש-ראב ,הננור
 
םיריצקת םתוא ארוק ינא...יתארקש םיבוט רתויה םירבדה דחא אוה ,הזה רתאה
.תא םג-ןרק ,הלודג תא לעי ,'ז התיכמ ,בושו בוש,םיטרס לש
המיתח
רפסמ
251
11/Mar/2006 02:33:51 15 :ליג םילשורי ,ןירג דקש
 
<< םדוקה   1   2   ...   8   9   10   אבה >>
ישארה ףדל הרזחClick to signםג םותחל הצור