לעי לש םיחרואה רפס

Click to signםג םותחל הצור

<< םדוקה   1   2   ...   8   9   10   אבה >>

Great resource!
I love your website. It is very informative.
I have added it to my favorites.
Thanks for making this website.
המיתח
רפסמ
250
20/Jan/2006 19:47:30 Mr.RICO
 
לעי ייה
םיניינעמ םירבד אוצמיל רשפאו יפיכו דמחנ רתאה
המיתח
רפסמ
249
25/Nov/2005 21:18:48 רתסא
 
םיבכוכ שמח ...ילש אתבסמ עורג רתוי םיטרסב ךלש םעטה !העורג ךכ לכ תא לעי
לש שפנ לעוג ...גורידב הטמל םיבוטה םיטרסה לכו 4 ץורע לש תונקז יטרסה לכל
!?ךמצעמ תספות תא המ .רתא
המיתח
רפסמ
248
28/Oct/2005 14:32:47 17 :ליג םהוש ,יזיל
 
יתוחא תא הפיעמ ינאש םכבל תמושתל וחק !העקשה וזיא !ה-פ-י-פ-י רתא
!ןייתחס !תולועמ תורוקיב הזיא .רתאה תא תוארל ידכ קר בשחמהמ הנטקה
המיתח
רפסמ
247
09/Oct/2005 18:50:35 15 :ליג םהוש ,לא-תב
 
יתראשנו "תועש" טרסה תובקיעב יתעגה .אורקל המ הברה שי .דואמ הפי רתא
.רתאהמ דועו דוע תוארל תועש
.הניפ לכב תרכינ ,העקשהה
.ךכ וכישמה
דוד
המיתח
רפסמ
246
29/Apr/2005 22:22:06 המידק ,דוד
 
Hi, sorry i do not know jewish, You have made a very good site!!! Please if you got sime time have a look to ours and sign our guestbook too, greetings from Italy www.gazzettamonferrato.it...
המיתח
רפסמ
245
27/Apr/2005 17:35:34 29 :ליג A c q u i t e r m e,ITALY
 
1/04/05 הלועמ רתא העקשהה לע הדות שממ
המיתח
רפסמ
244
01/Apr/2005 19:25:41 28 :ליג םי-תב ,ליג
 
!!דומח רתא הזיא
.ותוא אורקל ףייכו ,עקשומ ,הפהפי
! ! ד ו ב כ ה ל כ .אורקל ףייכ םתיא המיכסמ אל ינאש תורוקיבה תא םג
המיתח
רפסמ
243
22/Mar/2005 13:47:46 23 :ליג ביבא לת ,לכימ
 
עונלוקה תרקבמ לעי לש ןויערה תא יתבהא ארונ !!םלשומ טושפ רתאה
הלש תונומת דוע םישל רשפא םא
!!דואמ םכל הדוא
המיתח
רפסמ
242
27/Feb/2005 14:13:32 22 :ליג הפיח ,העונ
 
הזו (:הדובעב םומעש תועש ןומה ףיכב יל ריבעהל תחלצה ,אלפנ רתא לכ םדוק
היהיש זא הקיטסיטטסב ןחבמ וישכע יל שיו ...וילא רשקב לזלזל רשפאש רבד אל
!החלצהב םלוכלו יל
המיתח
רפסמ
241
13/Feb/2005 11:33:01 25 :ליג ביבא-לת ,הילט
 
ינא . תורוקיב לש םירתא יתשפיח ךכ בקעו עונלוקב הדובע תושעל יל אצי
שממ רתא תמאב ...! טעמ אל יתאצמו םלוכמ יילע ביבחה היה הזש ןייצל תבייח
. םיבתוכ טרסל םיוולתמה םגשו הפ הביתכה לש יללכה יוהה תא יתבהא . דומח
=)חוכ רשי . דמחנ דואמ תמאב הפ לכהו
המיתח
רפסמ
240
16/Dec/2004 21:37:26 16 :ליג םילשורי ,ילמא
 
..עקשומ דואמו הפי רתא !דמחנ שממ שממ רתא
,לודגה ןילפ'צ ילר'צ לע והשמ אוצמל ליבשב הפל יתסנכנ..הנטק הראה/הרעה קר
םיבוט םהש ,רתוי םינשי םיטרס לע בותכלו הרוחא תכלל םג רשפא זא ..לבחו ןיא
..בוש רוזחא ..םויה שיש םיטרסהמ ,רתוי אל םא הדימ התואב
המיתח
רפסמ
239
19/Oct/2004 16:19:36 13 :ליג הילצרה ,הנולא
 
!!!!!!!!לודג רתא
המיתח
רפסמ
238
20/Sep/2004 07:12:37 14 :ליג םילשורי ,ןירג דקש
 
םג .םייניעה הבוגבו (ןויסינמ) תוינויגה תורוקיב םע , עקשומו הפי רתא
ינא) ?הדובע יל ירדסת ,לעי .קטייה ישנא םה הירבחו התחפשמ, לעיש בל יתמש
(תנכתמ
?קנעה 'ליימ ןירג' לע תרוקיב ןיא המל ב.נ , הא
המיתח
רפסמ
236
15/Aug/2004 18:03:55 27 :ליג םילשורי ,המלש
 
תא םיענכשמ וא םילקמ ךכבו הלחא שממ תרוקיב םינתונ םתאו םיהדמ רתא םכל שי
.םיפוצה
המיתח
רפסמ
235
01/Jun/2004 22:56:13 18 :ליג ינור
 
:לשמל ומכ תכלל אלש םתבתכש םיבוט שממ םהש םיטרס שי לבא עקשומ רתאה
תינידנולב קר אל
המיתח
רפסמ
234
24/May/2004 18:31:33 ןויצל ןושאר ,ינש
 
קט-ייה ישנא םה םירקבמה םג יתעדלו םיבכוכה בורש יתבהא ..רתאל ןויער הלחא
..םירחא תומוקמב תויתריציה תא םיאצומש
בוציע לש הבבס
המיתח
רפסמ
233
24/May/2004 15:01:22 31 :ליג ביבא לת ,דרו
 
.....יתאבש החמש יאו הרקמב יתעגה
!!!ןייוצמ היה הדות
המיתח
רפסמ
232
18/May/2004 16:57:51 23 :ליג ןולקשא ,ילט
 
!!םלוכו ןרקו לעי
!הזה םיהדמה רתאה לע דובכה לכ
!!!םיהדמ טושפ
המיתח
רפסמ
231
15/May/2004 15:38:10 הפיח ,me
 
לעי ייה
רתאה לעב וא
רתאה לש ןויערהו השיגה תא דואמ יתבהא
תועובש רפסמ הזה רתאה ירחא בקוע רבכ ינא
תוצלמההמ דואמ הנהנו
תקייודמ ךכ לכ תומלואה לע תרוקיבה ךכ בגא
...תוכבל אבש
.... החלצהב
המיתח
רפסמ
230
13/Apr/2004 20:06:18 40 :ליג ביבא לת ,רוד
 
םולכ ןיבמ אלש רגפמ םתס התא איגו הפי רתא
המיתח
רפסמ
229
13/Apr/2004 13:07:16 22 :ליג הווקת חתפ ,תילג
 
..........רתוי .......דמחנ היהי הז תוררוקיב ראתוי םישל רשפא םא
..הליא :הדות
המיתח
רפסמ
228
14/Mar/2004 16:20:40 21 :ליג תליא ,הליא
 
This i s a great website. I was trying to find some information about the movie Yana's Friends and I found it here. Good job Yael.
המיתח
רפסמ
227
27/Feb/2004 17:13:29 19 :ליג Boston, USA ,Yana
 
טושפ הז תא הווש טלחהב ךלש רתאה....םיחרוא רפסב בתוכ ינאש הנושאר םעפ
.םיסקמ
????תתתתאאאא ייייימ בגא ךרד.... יכישמת
המיתח
רפסמ
226
06/Feb/2004 01:07:52 30 :ליג םילשורי ,יול ימולש
 
ישוק יל שי.םימיאתמה םיטרסל יתוא םינווכמש םינוכדעה לע הדות,לעי םולש
?תאז תונשל ןתינ-רוחש עקר לע ללמה תא אורקל
המיתח
רפסמ
225
19/Jan/2004 04:33:54 רופגניס ,הנוד
 
ורפס ק'ג ןטפקל שפחתימ ינא הנשהו .פד ינ'ג תא בהוא דאמ ינא
.פד ינ'ג
המיתח
רפסמ
224
09/Jan/2004 23:16:57 8 :ליג ביבא לת בונבוד ,םלאס יליע
 
(:רתא הלחא ש"במ לעי ינא ייה
המיתח
רפסמ
223
03/Jan/2004 11:51:58 13 :ליג עבש-ראב ,ילעי
 
ןג תמרב הרג ינאו לט יל םיארוק םולש
המיתח
רפסמ
222
09/Dec/2003 14:16:07 11 :ליג ןג תמר ,לט
 
!!!בינגמ רתא
................םינקחשל עיגהל תורשפא וב ןיאש לבח קר
המיתח
רפסמ
221
06/Dec/2003 20:25:10 ~יראק+ונאיק~
 
!!םיסקמ רתאה
.םיבתוכל ישיא סחיו תישיא המינ םע ידיחיה רתאה והזש ןייצל תבייח ינא
יתלביקו התוא יתיאר אל םלועמש תורמל !אלפנ םדא איה לעי -םיארוק -ןויסינמ
.ילומ דמוע ימ ,רבכ יתנבה דחא בתכמ קר הנממ
תסנכנ ינא !ךכ לע החמש ינאו (ןילי המלת לש) רחא רתא ךרד יתאצמ רתאה תא
!האלפנ הדובע לע הדות !םוי לכב עובש ךשמב רבכ
המיתח
רפסמ
220
28/Nov/2003 12:53:50 13 :ליג הינב בשומ ,טרבייז רב
 
,לעי

.תוארל םצור ונחנאש םיטרסה תא רוחבל ונל רזועו הפי ךלש רתאה
המיתח
רפסמ
219
22/Nov/2003 12:04:10 ןורשה דוה ,סנייא רינו רואיל
 
?הלוז תורפס
המיתח
רפסמ
218
18/Nov/2003 22:53:33 המתה
 
םעטה םג אוה תורוקיבה לש םעטה בורל .רתאהמ הנהנו ארוק ינא ןמז הברה רבכ
הריכזמה ,חריה רואל ליימ ומכ םיילוש רתוי םיטרסל עגונש המב רקיעב) ילש
.יתבהא .(םואבננט תחפשמו וילע בתכנ אלש
המיתח
רפסמ
217
09/Nov/2003 02:16:03 24 :ליג היסדרפ ,יול דעלא
 
.דובכה לכ !!!תמאב רתא לש יפוי
המ !!!!וילא תוסחייתה םוש יתאצמ אלו פמאג טסרופ טרסה לע תרוקיב יתשפיח
!?וילע םכתעד
המיתח
רפסמ
216
31/Oct/2003 10:48:34 ביבא לת ,7777
 
!םלועבש רתא הלחא
.ךומכ םירקי םישנא דועל תושאונ הקוקז לארשי תנידמ
.ךל הדות
:)
המיתח
רפסמ
215
23/Oct/2003 19:12:18 23 :ליג ןג תמר ,לג
 
הזיאמ ותוא םתחתיפ וא ותוא םתאבה הפיאמ תעדוי אל ינא ......... שממ רתאה
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!רמוח
!!!!!תואצותה הניה רתא םיקהל דחא לכל םיאיבמ םויהש אלפתמ אל ינא
!!!םיטרסב םעט ללכב ךל ןיא העווז ללכב תרוקיבהו
אל וליפא ינאש םייתעווז יכה םיטרסהו ןורחאה םוקמב תגריד םיפי יכה םיטרסה
!!!םינושארה תומוקמב תגריד עונלוקל תאצל םהל ונתנ ךיא תעדוי
!!!!!!!!!!!!!! דיגהל יל שיש המ קר הז העווז טושפ
המיתח
רפסמ
214
18/Oct/2003 00:20:42 17 :ליג הווקת חתפ ,xxx
 
:םישלוגל םגו לעיל
םאה ,ץראל ונליא עיגי יתמ-) 3 סדיק ייפס טרסל רשקב ת/עדוי איה/אוהשימ םא
תודחוימ םייפקשמ שובלל ץלאנ וב תופצל ליבשבו ידמדימ-תלת היהי אוה ןאכ םג
(ליימ-יאל םג-) וביגת םא חמשא (ונכות לע םגו ל"וחב ומכ
,הדות
.הירוא
המיתח
רפסמ
213
16/Oct/2003 13:55:40 הירוא
 
האלפנ הדובע השוע תא .ךכ יכישמת הלחא רתא דובכה לוכ לעי המיתח
רפסמ
212
04/Oct/2003 00:28:24 18 :ליג דוהימ הטאוג יתא
 
דמחנ שממ רתאה
המיתח
רפסמ
211
29/Sep/2003 17:59:28 םילשורי מ בניע
 
.הקותמ תיארנ תא ,לעי
?םיטרפ תצק םע המ
המיתח
רפסמ
210
19/Sep/2003 23:44:26 31 :ליג ביבא לת מ רפוע
 
הללאל בינגמ רתא
הככ וכישמת
המיתח
רפסמ
209
03/Aug/2003 02:42:27 13 :ליג הרדח מ ריעצה בוגרא רהוז
 
רתא לש יפוי
המיתח
'סמ
208
18/Jul/2003 19:11:31 דעלא
 
הדות !בינגמ רתא
המיתח
'סמ
207
16/Jul/2003 06:58:29 sir
 
תונרקס ךותמ יתסנכנ .םיהדמ רתאה .יתוא תלצה תא .הבר הדות בושו הדות הדות
.קפס אלל ,םיפדעומה דחא ...הפורצ האנה ךותמ יתראשנו
המיתח
'סמ
206
13/Jul/2003 13:21:10 הליה
 
העיפשמ תא הבוטה הדובעה םע יכישמת
המיתח
'סמ
205
23/Jun/2003 13:46:18 יול קיציא
 
!לעי ייה
89' חותפה ס"היב ולש ריאימ ש"ד
המיתח
'סמ
204
16/May/2003 21:51:47 ולש ריאי
 
!חרקה ןדיע טרסה לע ךלש תרוקיבה םויס תא תישיא יתחקלו יתבלענ שממ :לעי
תומדה אוה יתעדל ,יאנסה טארקס ללגב קר הז םע וליפאו הבוח טרס הז יתעדל
!!וילע התמ ינא !רתויב הקיחצמהו הפיה תרייוצמה
המיתח
'סמ
203
06/May/2003 09:55:26 הילפוא
 
ידימו לודגבו הז תא המילשמ ינא ,הגאד לא לבא רתאל רחואמ יד יתסנכנ ינא
רבכ יתיארש םיטרס לע םג תונשי תורוקיב אורקל תסנכנ ינא ןמז יל שישכ םעפ
.רתא הלחא הז ,רתא הזיאמ רתוי הז ,םתס םגו .ןמזמ
וא תונינשה ללגב םא ,תכייחמ ימצע תא תאצומ דימת והשכיאו ונממ תינהנ ינא
דימת אל ,ןוכנ .בוט עטקל תרוקיב םתסמ הז תא השועש תיתחפשמהו תישיאה המינה
.תוחפ המו תוארל המ ימצעל תניצמו תארוק דימת לבא תורוקיבה םע מיכסמ ינא
םגו ההובג רתוי תורידתב ובתכת :םימחרב לבא האלה ךכ וכישמתו ליח ושעו ולע
!!! ה-ש-ק-ב-ב םינשי םיטרס לע
המיתח
'סמ
202
30/Apr/2003 18:41:43 ינא
 
לעי יה
.ךלש תחא תרוקיב קר יתארק
."םולחל םאיווקר" לע
,טרסב טידרקה תא םימסל ןתונ יתייה אל
.םללגב ולפנ םלוכשכ םג
(.בוש ותוא הארי ינאש יאדכו) הז המ רידגהל יל השק
ונתוא תחקול תואיצמהו ונתוא םיליבומ םהש ונלש תומולחל רתוי הטונ ינא
.רחא םוקמל
.אל שממ ,אל לבא םיעיגמ ונחנא םיעגונ ונחנא הניה
.ךתוא אורקל יתנהנ
המיתח
'סמ
201
27/Mar/2003 01:43:10 לארה
 
<< םדוקה   1   2   ...   8   9   10   אבה >>
ישארה ףדל הרזחClick to signםג םותחל הצור