לעי לש םיחרואה רפס

Click to signםג םותחל הצור

<< םדוקה   1   2   3   4   ...   9   10   אבה >>

75 םיפדעומה תמישרל רתאה סינכה ינושאר ףורפיר לבא יתקמעה שממ אל
ריעצה רודל ןגרפל חמש ינא הידמה םוחתל דואמ בורקש דחאכ
ךונח 14/Feb/2000 18:34:14
 
74 !!! הריקי לעי
!!! ךלש רתאב רקבל יתינהנ דואמ
:-) תרשואמ שממ ינאש ךכ ךלשל תומוד ויה יתועדו
ילרוא 10/Feb/2000 23:02:30
 
73 i was looking for the movie reviewes in the paper yesterday but i couldn't
find the section that writes them. today i ran into your site ,way to go!!!
addi 19/Jan/2000 13:18:09
 
72 ה'רבחה ראשו לעי ,ןרוא ןלהא
!תאז יתישעו רקבל יל תצלמה - ינא תיניצר הזיא האור התא ,ןרוא
עיגהל יתחלצה טנרטניאה יזרב הלדה תונמוימה תלעב ,ינא וליפא
.יתבהא אלו רבודמה טרסה תא יתיאר םג הרקמב .םכלש רתאל
.דרו ,ייב
דרו 26/Dec/1999 19:54:04
 
71 וירוחאמש ןויערה תא דחוימב לבא רתאה תא דואמ יתבהא לעי יה
.ךלש הביתכה ןונגס תא דואמ יתבהאש ןייצל בייח םג ינא
.דובכ שממ הז ךתעידילו ,ךלש רתאל קנילה תא לוה יטיסה לש רתאל ונסנכה
הכזש טרסה תא תוארל םוחב ךל ץילממ ינאו ךשמהב החלצהב ןפוא לכב ,םתס
םינרקאל אצי בורקבו ,"ןקלוו תמוצ" ,ןושאר םוקמב הפיחב םיטרסה לביטספב
סיניטנטסנוק רורד City Hall 15/Dec/1999 12:57:25
 
70 .יפייכו עקשומ דאמ !!!רתאה לע דובכה לכ
תוחפל 5 ןויצ ול עיגמש בשוח ינאו " הז לע רבדנ אוב"-מ עגרכ יתרזח
.הנורחאל יתיארש תוחלצומ רתויה תוידמוקה תחא תאזש הדבועב בשחתהב
ריבד שאוי 15/Oct/1999 00:43:00
 
69 hi Yael
your sister sent me to your site and it's cool.
gadi 01/Oct/1999 04:53:34
 
68 םיבכוכה ראשלו לעיל
עונלוק אשונב םלועבש רתא הלחא
הככ וכישמת
ריאמ 23/Sep/1999 03:19:08
 
67 עקשומה רתאה לע םכל דובכה לכ
תמאב יתוכיא עונלוקל רושקש המ לכב דחוימב חבושמ םעט ךל ןיא לבא
19/Sep/1999 11:06:19
 
66 לעי
רתא הלחא
רוחש חרפ ךל יתתנ תדלוה םוי הזיאב םעפ
ךל םיארוק ךיא יתעדי אל וליפאו
עדוי ינא וישכע זא
roy rachmany 21/Aug/1999 14:18:52
 
65
יאלוזא ילא 11/Aug/1999 11:22:19
 
64 .היירבחו לעי דדיה
itzik dagan 10/Aug/1999 01:11:18
 
63 הפי שממ שממ ךלש רתאה ילעי
!ףסכ םתס זבזבל אל עדנש םיבוט אלו םיבוט םיטרס לע ונל יצילמתו הככ יכישמה
דאמ תבהוא
:)))
תינומלאה 16/Jul/1999 18:19:22
 
62 there aren't many things that make one smile in this cyberworld.
You sure do, and not for the first time.
Shay Markus 02/Jul/1999 14:35:15
 
61 Great Site
Leeor Plotkin 17/Jun/1999 02:50:24
 
60 ! ךל דובכה לוכ הללאל דמחנ רתאה
הנשמ אל לבא יתוא הריכמ אל תא
.תשלוג ינאש םעפ לוכ טעמכ וב תנייעמ ינאו הפי דואמ דואמ רתא
םעפל פעפמ ותוא ישדחת קר
ןצרג סכלא 11/Jun/1999 15:23:41
 
59 very nice place u have here
keep doing and keep updaiting
ziv 22/May/1999 15:15:16
 
58 . ( ןבומכ ) ןרקו ריפוא לש תונומתה רקיעבו רתאה יבכוכ תקלחמ דחוימב . רדהנ רתא

(:
ליג 19/Apr/1999 22:43:19
 
57 דואמ יתינהנ ,ןיוצמ רתא
...ךתיא ץעייתי ינא טרס לכ ינפל וישכעמו
!םידומילב החלצהב
itay indig 2/Apr/1999 02:12:14
 
56 רתאה תווצלו לעי ךל םולש
ךומנ תצק םכתוא וגרידש לבח קר םכל שי רתא הלחא
תרוקיבה תא יתבהא אל הלפאב םיקית ל תעבשומ רותב א"רד
חכוותל המ ןיא חירו םעט לע לבא
לבנע 30/Mar/1999 03:18:05
 
55 CATS RULES!
WE ALL LOVE CATS!
Micky W 28/Mar/1999 11:39:49
 
54 .םיניינעמו םיקתרמ ,םיירוקמ םתא .רתא לש יפוי
ילמש יקית 26/Mar/1999 21:06:17
 
53 you have a lovely sight...
Mybee you will try to recomend books?
I hope so... you're doing great whith movies...
Elad 24/Mar/1999 21:03:34
 
52
ןמדלפ-רינ תנע 24/Mar/1999 14:06:53
 
51
ןר 13/Mar/1999 15:38:48
 
<< םדוקה   1   2   3   4   ...   9   10   אבה >>
ישארה ףדל הרזח Click to signםג םותחל הצור